Livsmedelsverket rekommenderar IB-vaccination av höns

9. juni 2023

Fjäderfänäringen har inlett omfattande vaccinationer mot infektiös bronkit (IB) hos broilrar och värphöns. Producenterna har ansett det nödvändigt att inleda vaccinationer mot IB, eftersom smittan försämrar fågelns motståndskraft och välbefinnande samt orsakar produktionsförluster. Livsmedelsverket rekommenderar vaccination av fjäderfä för att bekämpa den pågående IB-epidemin, även om IB inte är en djursjukdom som ska bekämpas genom myndighetsåtgärder och det inte är obligatoriskt att vaccinera mot den.

Viruset som orsakar IB hör till släktet gammacoronavirus. IB-viruset är inte nära besläktat med SARS-CoV-2-viruset som orsakar COVID-19-coronavirussjukdom och det smittar inte människor eller andra husdjur. IB-viruset orsakar sjukdom endast hos höns (Gallus gallus). Vid tillverkningen av IB-vaccin för fjäderfä används inte mRNA-teknologi som fått stor publicitet vid coronavaccinationer av människor. På marknaden finns det för närvarande både vaccin som innehåller avdödat IB-virus samt försvagat IB-virus.

Medicinsk behandling av produktionsdjur får enligt lagstiftningen endast ske med ämnen som godkänts för produktionsdjur. Endast ett läkemedelspreparat som vid användning på djur som används för livsmedelsproduktion inte medför fara för konsumenterna kan beviljas försäljningstillstånd för användning för produktionsdjur. I Finland ansvarar Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea för tillstånd för utlämnande av veterinärmedicinska läkemedel till konsumtion. Djurvaccin omfattas av samma krav som humanvaccin. Dessutom kontrolleras dokumentationen för varje vaccinsats separat innan satsen frisläpps för försäljning och vid behov undersöks vaccinprover. Livsmedelsverket ansvarar för frisläppande av satser av djurvaccin.

Mer information:

Sektionschef Pia Vennerström, tfn 029 520 5150 (diagnostik av fjäderfäsjukdomar)
Specialsakkunnig Saija Kalenius, tfn 029 520 4821 (tillsyn över medicinsk behandling av djur)

E-post: fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Läs mer:

Om IB-viruset
Om medicinsk behandling av djur
Beviljande av försäljningstillstånd för veterinärmedicinska läkemedel (på Fimeas webbplats)
Kvalitetskontroll av vaccin vid Livsmedelsverket
Näringens information om IB-viruset (på Finlands Fjäderfäförbunds webbplats)