Användningen av antibiotika på djur minskat ytterligare

18. november 2021

Den nya FINRES-Vet 2020-rapporten från Livsmedelsverket, Fimea och Helsingfors universitet visar att antibiotika för djur såldes mindre än någonsin tidigare i Finland under 2020. Antibiotikaresistens hos bakterier som isolerats från djur har varit låg som regel, även om förhöjd resistens konstaterades hos vissa bakteriearter.

I förhållande till antalet produktionsdjur har försäljningen av antibiotika minskat tydligt under 2020. Försäljningen av antibiotika också till sällskapsdjur fortsatte att minska och användningen av antibiotika minskade i synnerhet i foder som innehåller läkemedel för pälsdjur. Sedan 2011 har den totala försäljningen av antibiotika för djur minskat med en dryg fjärdedel och 2020 var den lägre än någonsin under uppföljningen. Den större delen av antibiotika ges fortfarande till enskilda djur i Finland. Andelen tredje generationens cefalosporiner och fluorokinoloner som är kritiskt viktiga antibiotika vid behandling av infektioner hos människor är mycket liten i antibiotika för djur.

Måttlig användning av antibiotika återspeglas i resistensresultat

Långsiktigt arbete för att förebygga djursjukdomar och måttlig användning av antibiotika återspeglas också i antibiotikaresistenssituationen för bakterier. Antibiotikaresistens påvisades inte alls eller endast i liten mån hos de bakterier som orsakar sjukdomar hos djur, till exempel Staphylococcus aureus-bakterien som orsakar ledinflammationer och senskidinflammationer hos broilrar, Pasteurella multocida som orsakar luftvägsinfektioner hos nötkreatur och Actinobacillus pleuropneumoniae som orsakar luftvägsinfektioner hos svin.

Åtgärder för att främja djurhälsan och kontrollera resistensen behövs dock fortfarande. Till exempel E. coli-bakterier som orsakar tarminfektioner hos svin är allmänt resistenta mot flera läkemedel. Antibiotikaresistens var tämligen vanlig även hos bakterier som isolerats från hundar, katter och hästar.

Resistensen hos zoonotiska bakterier varierar

Resistenssituationen för zoonotiska bakterier som kan överföras från djur till människor är fortfarande relativt god. Resistens hos salmonellor som isolerats från inhemska produktionsdjur och campylobacter som isolerats från broilrar konstaterades endast lite under 2020. Däremot konstaterades campylobacter hos nötkreatur vara resistenta särskilt mot fluorokinoloner i större utsträckning än under tidigare uppföljningsår.

Förekomsten av bakterier som bär bredspektrum ESBL/AmpC-resistensen har minskat avsevärt i finska broilrar och broilerkött inom detaljhandeln. År 2020 påvisades dessa bakterier endast i ett slaktbroilerprov och ett broilerköttprov. ESBL/AmpC-bakterier påvisades endast lite hos nötkreatur, cirka 3 % av de undersökta proven.

 

Läs mer om FINRES-Vet 2020-rapporten.

 

Mer information:

Om resistensresultat
Suvi Nykäsenoja, specialforskare, tfn 0295 204 775

e-posten har form förnamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Om förbrukning av antibiotika
Katariina Kivilahti-Mäntylä, veterinär, tfn 029 522 3354

e-posten har form förnamn.efternamn@fimea.fi