Förskrivning av läkemedelsfoder

En veterinär får förskriva läkemedelsfoder endast med stöd av resultat från laboratorieundersökningar på djuren eller prover tagna på djuren eller efter att själv ha undersökt djuren. Om man på en produktionsenhet måste använda antimikrobiella medel för gruppmedicinering av produktionsdjur i samma åldersgrupp för behandling av samma symptom oftare än två gånger per år, ska veterinären se till att den orsakande mikroben och dess känslighet för läkemedlet undersöks innan nya behandlingar med mikrobläkemedel påbörjas. Därtill ska veterinären se till att administreringen av läkemedelsfoder inte står i konflikt med någon annan behandling eller med andra administrerade läkemedel.

Läkemedelsfoder får endast förskrivas på en gång i så stor mängd som är nödvändig för behandlingen. Läkemedelsfoder får förskrivas för endast en behandlingsperiod. Åt animalieproduktionsdjur får ändå förskrivas läkemedelsfoder för högst en månads behov på en gång.

Receptet på läkemedelsfoder skrivs ut i fyra exemplar på en blankett enligt bilaga 7 i jord- och skogsbruksministeriets förordning om förskrivning av läkemedel och läkemedelsfoder för behandling av djur (7/VLA/2008). Evira har utarbetat den bifogade blanketten som kan fyllas i elektroniskt. Veterinären ska personligen skriva under blanketten, och därför kan den elektroniska blanketten inte sändas direkt till läkemedelsfodrets tillverkare eller återförsäljare.

Veterinären sänder receptet på läkemedelsfodret i original samt en kopia åt läkemedelsfodrets tillverkare eller återförsäljare, som sänder ett exemplar vidare till animalieproduktionsgården. Dessutom ska veterinären skicka en kopia till den länsstyrelse inom vars område produktionsenheten är belägen. Veterinären behåller en kopia. Recept på läkemedelsfoder och kopior ska förvaras i fem år.

Ett recept på läkemedelsfoder gäller två månader efter att det skrivits ut.

Sidan har senast uppdaterats 20.7.2021