Förskrivning av läkemedelsfoder

Bestämmelser om förskrivning av läkemedelsfoder finns i EU:s förordning om foder som innehåller läkemedel (EU) 2019/4. På den här sidan har vi samlat de viktigaste frågorna om förskrivning av foder som innehåller läkemedel.

En veterinär får endast förskriva läkemedelsfoder för en diagnostiserad sjukdom utifrån en klinisk undersökning av ett djur eller en djurgrupp eller någon annan bedömning av djurets hälsotillstånd. Läkemedelsfoder som innehåller läkemedel mot parasiter kan dock förskrivas på basis av uppgifter om att ett djur eller en djurgrupp har smittats av en parasitsjukdom, även om det inte är möjligt att fastställa sjukdomsdiagnosen. Läkemedelsfoder får endast beställas från förblandningar (premix), dvs. i läkemedelspreparat som har godkänts för tillverkning av läkemedelsfoder.

Vid förskrivning av läkemedelsfoder som innehåller antimikrobiella läkemedel ska de nationella bestämmelserna om användning av antimikrobiella läkemedel beaktas: Veterinären ska försäkra sig om den mikrobiologiska diagnosen och läkemedelskänsligheten hos den orsakande mikroben, om antimikrobiella läkemedel används som gruppmedicinering och det är laboratorietekniskt möjligt att fastställa den orsakande mikroben. För dessa laboratorieundersökningar bör man ta prover av djuren minst en gång om året.

Veterinären ska försäkra sig om att administreringen av läkemedelsfodret inte är i konflikt med någon annan behandling eller andra läkemedel som getts.

Livsmedelsproducerande djur och pälsdjur får endast förskrivas läkemedelsfoder för ett behandlingstillfälle åt gången. Behandlingsperiodens längd ska följa läkemedlets produktegenskaper po produktresumén. Om detta inte nämns i produktresumén kan behandlingsperioden vara högst två veckor för läkemedelsfoder som innehåller mikrobläkemedel och en månad för läkemedelsfoder som innehåller andra läkemedel.

Ett recept på läkemedelsfoder avsett för livsmedelsproducerande djur och pälsdjur är i kraft i tre veckor och för andra djurarter i sex månader. Ett recept på läkemedelsfoder som innehåller antimikrobiella läkemedel gäller i fem dagar för alla djurarter.

Veterinären ska utfärda ett läkemedelsfoderrecept till gårdsblandaren och lastblandaren innan produktionen av läkemedelsfodret påbörjas.

Veterinären ska förvara en kopia av receptet på läkemedelsfoder i fem år.

Recept på läkemedelsfoder

Livsmedelsverket har inte utarbetat någon mall för recept på läkemedelsfoder. Läkemedelsfoder förskrivs inte med en vanlig receptblankett, eftersom receptet ska innehålla följande uppgifter:

 1. Veterinärens fullständiga namn och kontaktuppgifter samt veterinärnummer
 2. Datum för utgivande av recept på läkemedelsfoder, receptets individuella nummer och sista giltighetsdag, om dess giltighetstid är kortare än de giltighetstider som anges i förordningen, samt veterinärens underskrift.
 3. Djurhållarens fullständiga namn och kontaktuppgifter samt anläggningens identifieringsnummer, om ett sådant finns.
 4. Identifiering av djur (inklusive kategori, art och ålder) och antal eller, i tillämpliga fall, vikt.
 5. Diagnostiserad sjukdom som ska behandlas. När det är fråga om immunologiska veterinärmedicinska läkemedel eller parasitläkemedel, som inte är antimikrobiella läkemedel, för en sjukdom som kan förebyggas.
 6. Det eller de veterinärmedicinska läkemedlens beteckning (namn och nummer på godkännandet för försäljning), inklusive namn på den eller de aktiva substanserna.
 7. Om förskrivningen av det veterinärmedicinska läkemedlet görs enligt kaskadprincipen, ska detta anges.
 8. Det eller de veterinärmedicinska läkemedlens inblandningsmängd och den eller de aktiva substanserna (mängd per viktenhet foder som innehåller läkemedel).
 9. Mängd foder som innehåller läkemedel.
 10. Bruksanvisning för djurhållaren, inklusive behandlingstid.
 11. Procentsats foder som innehåller läkemedel i dagsbehovet eller mängd foder som innehåller läkemedel, per djur och dag.
 12. För livsmedelsproducerande djur, karenstid, även om karenstiden är noll.
 13. Eventuella varningar som är nödvändiga för att säkerställa korrekt användning och, vid behov, ansvarsfull användning av antimikrobiella medel.
 14. För livsmedelsproducerande djur och pälsdjur, en uppgift ”Detta recept får endast användas en gång”.

Utöver dessa, uppgifter som ska fyllas i av leverantören av foder som innehåller läkemedel eller av hemmablandaren:

 1. Följande uppgifter som ska fyllas i av leverantören av foder som innehåller läkemedel eller av hemmablandaren, beroende på vad som är tillämpligt:— namn eller företagsnamn et adress, — Leveransdag eller dag för hemmablandning, — Partinummer för det foder som innehåller läkemedel som levereras enligt veterinärreceptet för foder som innehåller läkemedel, med undantag av hemmablandare.
 2. Namnteckning för leverantören till djurhållaren eller hemmablandaren.

Lagstitfning:

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/4, av den 11 december 2018, om tillverkning, utsläppande på marknaden, användning av foder som innehåller läkemedel, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005 och om upphävande av rådets direktiv 90/167/EEG (Text av betydelse för EES)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om användning och överlåtelse av läkemedel för behandling av djur (17/14)

Sidan har senast uppdaterats 18.4.2023