Olagliga djurmediciner

Använd inte olagliga djurmediciner

Produktionsdjur får behandlas endast med sådana läkemedel, som i Finland godkänts för behandling av produktionsdjur. Endast en veterinär eller ett apotek får överlåta läkemedel för djur till en djurägare. Anvisningarna som veterinären gett om hur läkemedlet skall användas skall följas. Om ett läkemedel inköpts på ett apotek utan recept, finner man bruksanvisningar på bipacksedeln. Införsel av läkemedel för djur från utlandet och beställning av sådana på webben är förbjudet. 
Säkerheten hos alla läkemedel som är tillåtna för produktionsdjur utvärderas och vid behov fastställs en karenstid för läkemedelspreparatet. Jordbrukaren skall se till att karenstiderna följs, eftersom slarv med karenstiderna kan leda till för höga rester av läkemedel i livsmedlet och så försämra livsmedelssäkerheten.

Jordbrukarens ansvar

Jordbrukaren svarar under alla omständigheter för säkerheten hos det livsmedel han producerar och han kan bli tvungen att ersätta den skada han orsakat och också kostnaderna som uppkommit av de undersökningar och utredningar som gjorts i avsikt att utreda saken. Jordbrukaren kan medföras ekonomiska förluster, om han behandlat produktionsdjur med ett sådant läkemedel, som inte godkänts för produktionsdjur.

Tillsynen över rester av läkemedel för djur utgör en del av tillsynen över de tvärvillkor, som hänför sig till jordbruksstöden och brott kan leda till att jordbrukaren går miste om stöd. Brister i läkemedelsbokföringen på en gård kan likaså leda till stödbortfall.

Tillsynen över främmande ämnen säkerställer säkerheten hos livsmedlen

I avsikt att säkerställa konsumenternas säkerhet utövar Livsmedelsverket nationell tillsyn över främmande ämnen i livsmedel av animaliskt ursprung. I tillsynen övervakas att förbjudna ämnen inte används vid uppfödning av produktionsdjur och att livsmedlen inte innehåller rester av läkemedel som är tillåtna för behandling av djur i mängder som överstiger de gränsvärden som fastställts i lagstiftningen. Om man har skäl att misstänka att ett animaliskt livsmedel innehåller främmande ämnen i en större mängd än vad som är tillåtet, skall den kommunala tillsynsmyndigheten eller slakteriets besiktningsveterinär ta prover av livsmedlet för analys av halterna främmande ämnen.

Inom programmet för tillsyn över främmande ämnen har årligen påvisats endast enstaka prover som strider mot bestämmelserna och utgående från det kan således konstateras att livsmedel som producerats i Finland är säkra.

Sidan har senast uppdaterats 22.11.2018