Ändringar i betalningen av statsunderstöd för kadaveruppsamling

18. januari 2019

Från ingången av 2019 börjar den nya Statsrådets förordning om statsunderstöd till djurägare för kostnader för uppsamling och bortskaffande av kadaver av nötkreatur, får, getter, svin och fjäderfä (Srf 998/2017) tillämpas. Den nya ”kadaveruppsamlingsförordningen” orsakar inga märkbara förändringar för merparten av djurägarna som anlitar kadaveruppsamling.  Honkajoki Oy fungerar år 2019 som kadaveruppsamlare och avhämtar alla kadaver av djurarter som omfattas av stödet, oberoende av kadavrets tillstånd och var i uppsamlingsområdet gården är belägen, året runt. Djurets ägare ska beställa avhämtning av kadavret genast när djuret har dött. Priset för uppsamlingen är oförändrat. För avhämtningen och destruktionen av ett kadaver betalar djurets ägare liksom tidigare till kadaveruppsamlaren ett pris som är nedsatt med beloppet av statsunderstödet. Evira (fr.o.m. 1.1.2019 Livsmedelsverket) betalar statsunderstödets andel till kadaveruppsamlaren efter att denne har lämnat en rapport över de uppsamlade djuren till Livsmedelsverket. 

Förordningen hindrar ändå att statsunderstöd betalas ut i de fall där djurets ägare har begått vissa överträdelser av lagstiftningen.  Djurets ägare måste själv stå för hela kostnaden för kadaveruppsamlingen i följande fall:

Djuren har avlivats till följd av brådskande åtgärder som avses i djurskyddslagen

Om det behövs av djurskyddsskäl, får djurskyddsmyndigheten vidta omedelbara åtgärder enligt 44 § i djurskyddslagen (44/1996) för att trygga ett djurs välbefinnande. I de fall där det inte längre är ändamålsenligt att ge föda, dryck eller vård som första hjälpen kan det hända att djuret måste avlivas på platsen.  Då beställer djurskyddsmyndigheten kadaveruppsamlingen till platsen för att avhämta det avlivade djuret.

Försummelse av skyldigheten enligt biproduktlagstiftningen att ordna avhämtning av ett dött djur för destruktion.

Tillsynsmyndigheten har nödgats meddela ett föreläggande enligt 63 § i biproduktlagen 517/2015 om att ett dött djur ska bortskaffas. Med andra ord har djurets ägare försummat sin skyldighet att ordna med avhämtning av ett dött djur och beställer kadaveruppsamling till platsen först efter att han eller hon har fått föreläggandet. När djurets ägare beställer avhämtningen måste ägaren upplysa kadaveruppsamlaren om kadavret är så ruttet att det troligen inte kan lyftas med lyftanordning till kadavercontainern. Det ruttna kadavret måste då placeras i en storsäck så att det kan flyttas med lastare till containern. För avhämtning och destruktion av ett ruttet kadaver faktureras ett tredubbelt pris.

Det döda djuret saknar identifikationer och det har inte anmälts till djurregistret så som förutsätts i lagen om ett system för identifiering av djur 238/2010

Lagen om ett system för identifiering av djur förutsätter att djurhållaren har märkt nötkreaturen, fåren och getterna med öronmärken och gjort de lagstadgade anmälningarna till djurregistren i tid. Kadaveruppsamlaren ska för sin del göra en individuell anmälan till djurregistret om varje djur som tagits emot till bearbetningsanläggningen.  Om kadaveruppsamlaren inte kan identifiera djuret, och därmed inte kvittera det som mottaget, betalas inget statsunderstöd.  Svindjur och fjäderfä har inte motsvarande individuella identifikationer, så i dessa fall gör kadaveruppsamlaren en specifikation av djurhållaren (lägenhetssignum eller kundnummer) och mängden uppsamlat material i kilogram.

Läs mer (tyvär bara på finska): Raatokeräily