Övervakningen av coronaviruset hos minkar och mårdhundar ändras

30. mars 2023

Övervakningen av coronaviruset hos hägnade minkar och mårdhundar ändras i början av april. I fortsättningen skickar farmerna inte längre regelbundet döda djur till Livsmedelsverkets laboratorium för undersökning med tanke på coronaviruset. Övervakningen gäller farmer där djurens dödlighet är högre än normalt eller där djuren har sjukdomssymtom. Under pälsningssäsongen genomförs dessutom en effektiverad övervakning av coronaviruset på alla farmer.

Den nya övervakningen grundar sig på ett utlåtande som Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) och Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) publicerade den 27 februari. I utlåtandet ges rekommendationer om övervakningen av SARS-CoV-2 hos pälsdjur. Den tidigare övervakningen grundade sig på ett beslut av Europeiska kommissionen som upphör att gälla vid utgången av mars. Medlemsländerna i Europeiska unionen kan på nationell nivå besluta hur övervakningen av coronaviruset hos pälsdjur ska genomföras i fortsättningen.

Under övervakningen av coronaviruset på pälsfarmer som inleddes i december 2020 har 231 farmer skickat sammanlagt över 20 000 prover till Livsmedelsverket för undersökning. I Finland har ingen SARS-CoV-2-smitta konstaterats på pälsfarmer i undersökningar av övervakningsprover eller prover som tagit av kommunalveterinärer vid misstanke om smitta.

Liksom tidigare tar kommunalveterinären i fortsättningen prover av djuren på farmen för coronavirusundersökningar, om man på farmen misstänker coronasmitta till exempel på grund av att en anställd på farmen har konstaterats smittad med coronaviruset. Om pälsfarmens djur konstateras ha coronavirus utfärdar regionförvaltningsverket begränsningar för farmen för att förhindra att sjukdomen sprids. Begränsningarna gäller så länge som smitta konstateras hos djuren på farmen. Livsmedelsverket kan bestämma att djuren på farmen ska avlivas om de konstateras ha en coronavirusvariant som bedöms vara farlig för befolkningen. EFSA och ECDC bedömer i sitt utlåtande att risken för att en farlig virusvariant uppstår är mindre än tidigare.

I bekämpningen av coronavirussmitta på pälsfarmer är det viktigaste att man noggrant följer åtgärderna för skydd mot sjukdomar på farmerna. Pälsdjur smittas av coronaviruset från människor, så det är särskilt viktigt att de anställda på pälsfarmerna inte arbetar på farmerna när de är sjuka eller har symtom.

Mer information:

Övervakning av djursjukdomar: Enhetschef Sirpa Kiviruusu, tfn 029 520 4436
Avdelningsdirektör Terhi Laaksonen, tfn 029 520 4530 (från och med 3.4.)

Virologiska undersökningar: Enhetschef Tuija Gadd, tfn 029 520 4183

E-post: fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Läs mer:

SARS-CoV-2 hos pälsdjur
EFSAs utlåtande: SARS-CoV-2 hos djur (på engelska)