Information om behandlingen av ärendet

Nämnden behandlar ärendet genom förlikning eller som ett utlåtandeärende. Utifrån begäran om behandling utreder nämnden om det finns förutsättningar för förlikning i ärendet. Deltagande i förlikningsförfarandet är frivilligt. Med parternas samtycke utser nämnden en av sina medlemmar till medlare för att bistå parterna att lösa ärendet i godo. Medlaren förhandlar med parterna på plats och hjälper dem med att uppnå en uppgörelse i godo. Det är viktigt att notera att medlaren inte fungerar som domare i ärendet och inte heller avgör det. En överenskommelse som uppnåtts genom förlikning är bindande för parterna. Tingsrätten kan vid behov stadfästa överenskommelsen så att den blir verkställbar.

Om det inte finns förutsättningar för förlikning, behandlas ärendet som ett utlåtandeärende. Utlåtandeärendena avgörs i en sammansättning med tre medlemmar. För att ge ett utlåtande förrättar nämnden normalt syn och skaffar nödvändiga utredningar och handlingar. Vid behandlingen och avgörandet av ärendet iakttas utöver renskötsellagen bestämmelserna i förvaltningslagen (434/2003), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), språklagen (423/2003) och samiska språklagen (1086/2003).

Nämnden behandlar inte ärendet till den del domstolen har avgjort ärendet. Om ett ärende är anhängigt vid en domstol, kan nämnden lämna utlåtande endast till domstolen när den begär det. Om begäran om förlikning framförs efter det att begäran om utlåtande har blivit anhängig, avbryts behandlingen av begäran om utlåtande för den tid förlikningsförfarandet pågår.

Nämnden är inte behörig att behandla trafikskador som gäller renar eller skador som rovdjur eller hundar orsakar på renar.

Mer information:

sekreterare Kaisa Kauppinen tfn 029 520 4631
ordförande Ahti Kontturi tfn 050 473 1051

Sidan har senast uppdaterats 14.5.2024