Veterinäsmedicinska skadenämnden

Veterinärmedicinska skadenämnden är ett oberoende expertorgan. Nämnden lämnar på begäran utlåtanden om huruvida det har skett ett behandlingsfel som ger upphov till skadeståndsansvar i samband med en åtgärd som veterinären utfört på ett djur eller annan åtgärd som gäller vård av djur.  Om nämndens uppgifter, sammansättning, behandling av ärenden i nämnden och nämndens beslutanderätt bestäms i lagen om veterinärmedicinska skadenämnden (1205/2001).

Veterinärmedicinska skadenämnden tillsätts av jord- och skogbruksministeriet för tre år i taget. Nämnden har en ordförande och en vice ordförande. Nämndens övriga medlemmar ska vara minst sex till antalet. Medlemmarna ska vara erkänt skickliga och erfarna personer som företräder vetenskaplig, praktisk veterinärmedicinsk och annan sakkunskap av betydelse för nämnden. Därtill har nämnden en föredragande som är anställd hos Livsmedelsverket.

I sitt utlåtande bedömer nämnden huruvida en veterinär vid behandlingen av ett djur veterinärmedicinskt sett och med beaktande av arbetsförhållandena har förfarit på tillbörligt sätt eller om det veterinärmedicinskt sett skett ett behandlingsfel som gett upphov till djurets död, skada eller annan olycka som drabbat djuret.  Nämnden bedömer om behandlingsfelet varit sådant att ett skadeståndsansvar uppkommer, men den bedömer inte en eventuell skadas ekonomiska storlek och kan inte förplikta att ersättning ska utbetalas.  Skadeståndsansvar förutsätter att veterinären handlat uppsåtligt eller av vållande förorsakar. Det ska också finnas ett orsakssamband mellan behandlingsfelet och den uppkomna skadan.

Ett utlåtande av veterinärmedicinska skadenämnden är till sin rättsliga karaktär en rekommendation. Nämndens syfte är att främja att parterna når förlikning, men parterna kan också föra ett skadeärende till en allmän domstol eller till Konsumenttvistenämnden.

I lagen om skadenämnden har det inte föreskrivits om omprövningsförfarande på basis av vilket omprövning kunde begäras för nämndens utlåtanden. Enligt 11 b § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) har den som begär utlåtande rätt att begära omprövning på avgiften som uppbärs för utlåtandet, om sökanden anser att ett fel begåtts när avgiften fastställts.  Denna möjlighet till omprövning gäller endast ett fel som begåtts i fastställandet av avgiften, inte själva utlåtandet eller dess innehåll.

Nämnden finns i anslutning till Livsmedelsverket.

Kontaktinformation:

Veterinärmedicinska skadenämnden 
Livsmedelsverket 
PB 100
00027 Livsmedelsverket
Telefonväxel 029 530 0400 

E-postadresser

Observera att ett vanligt, oskyddat e-postmeddelande inte är datasäkert. Sekretessbelagda handlingar och andra känsliga handlingar ska skickas till Livsmedelsverket via tjänsten för säker e-post (Turvaviesti). Det går även att skicka stora bifogade filer med säker e-post i Turvaviesti.

elva@ruokavirasto.fi

förnamn.efternamn@ruokavirasto.fi

kirjaamo@ruokavirasto.fi (officiella ärenden)

Sidan har senast uppdaterats 23.5.2024