Godkännande

Sådana anläggningar inom biproduktsektorn där åtgärderna som gäller biprodukter orsakar en avsevärd risk för människors och djurs hälsa ska ha godkänts av myndigheten innan verksamheten inleds. Godkännandet söks skriftligen hos den behöriga myndigheten. Före godkännandet ska myndigheten granska att anläggningen och dess verksamhet uppfyller de villkor för godkännande som bestäms i biproduktförordningen. Om det senare sker en väsentlig förändring i verksamheten, måste ändringen godkännas innan den ändrade verksamheten påbörjas.

Vid anläggningen kan man bearbeta biprodukter som hör till fler än en kategori, om verksamheten är ordnad så att risken för korskontaminering har minimerats.

Villkorligt godkännande

Om det i samband med granskningen av anläggningen framkommer att kraven för anläggningens konstruktioner och utrustning uppfylls, men att det alltjämt finns brister i verksamheten när det gäller övriga krav, kan den behöriga myndigheten bevilja anläggningen villkorligt godkännande. Det slutliga godkännandet kan beviljas på basis av ett nytt inspektionsbesök som ska avläggas inom tre månader från beviljandet av det villkorliga. Om det under inspektionsbesöket framkommer att förbättringar har gjorts, men att anläggningen ännu inte uppfyller alla krav som rör ärendet, kan myndigheten förlänga det villkorliga godkännandet. Ett villkorligt godkännande kan ändå inte vara längre än sammanlagt sex månader.

Godkända anläggningar får ett officiellt nummer som specificerar verksamheten. På Livsmedelsverkets webbplats finns en lista över anläggningar och aktörer som är godkända och registrerade enligt biproduktförordningen. Om aktören upptäcker att namnet saknas på listan, ska kontakt till den godkännande myndigheten tas omedelbart.

Tillsyn och återkallande av godkännandet

Den behöriga myndigheten utför riskbaserad tillsyn över godkända aktörer med regelbundna intervall. Godkännandet av en anläggning kan återkallas antingen slutligt eller temporärt, om den godkända anläggningen inte längre uppfyller villkoren för godkännande. Anläggningen måste lägga ner sin verksamhet om myndigheten återkallar dess godkännande eller, vid villkorligt godkännande, inte beviljar det slutliga godkännandet.

Anläggningar som kräver godkännande

Bearbetningsanläggningar 
 

Anläggningar som bearbetar kategori 1 material

 • bearbetar kategori 1 –material med standardbearbetningsmetoder enligt bilaga IV till genomförandeförordningen (EG) nr 142/2011 eller med alternativa bearbetningsmetoder
 • godkännande myndighet: Livsmedelsverket 
   

Anläggningar som bearbetar kategori 2 material

 • bearbetar kategori 2 –material med standardbearbetningsmetoder enligt bilaga IV till genomförandeförordningen (EG) nr 142/2011 eller med alternativa bearbetningsmetoder
 • godkännande myndighet: Livsmedelsverket 
   

Anläggningar som bearbetar kategori 3 material

 • bearbetar kategori 3 –material med standardbearbetningsmetoder enligt bilaga IV till genomförandeförordningen (EG) nr 142/2011 eller med alternativa bearbetningsmetoder
 • godkännande myndighet: Livsmedelsverket


Förbrännings- och samförbränningsanläggningar

 • bränner hela djurkadaver
 • gårdsspecifik anläggning eller anläggning utanför gården, till exempel djurkrematorium
 • förbränningsanläggningar med låg kapacitet kan bränna mindre än 50 kg biprodukter i timmen
 • förbränningsanläggningar med hög kapacitet kan bränna över 50 kg i timmen
 • godkännande myndighet: kommunalveterinären

Anläggningar som tillverkar sällskapsdjursfoder

 • tillverkar mat eller tuggben för sällskapsdjur eller aromförstärkare av biprodukter som hör till kategori 3
 • godkännande myndighet: Livsmedelsverket

Anläggningar för mellanhantering

 • lagrar insamlade obearbetade biprodukter med avsikt att transportera materialet vidare till den slutliga destinationsplatsen. Anläggningarna kan användas för vissa förberedande åtgärder såsom sortering, styckning, kylning, frysning, saltning eller borttagande av skinn och hudar. Vid anläggningen kan man också utföra hygien-/pastöriseringsbehandling av biprodukter avsedda att omvandlas till biogas/komposteras före omvandlingen eller komposteringen vid en annan anläggning.
 • godkännande myndighet: regionförvaltningsverket

Lageranläggningar

 • tillfällig lagring av framställda produkter (bearbetade biprodukter), som är avsedda att bortskaffas genom förbränning / samförbränning eller föras till en avstjälpningsplats, att användas som organiska gödselmedel och jordförbättringsmedel, bränsle eller foder. Om lagret ändå har godkänts eller registrerats i enlighet med foderhygienförordningen ((EG) nr 183/2005), behövs inget godkännande enligt biproduktförordningen.
 • godkännande myndighet: kommunalveterinären

Komposteringsanläggningar

 • sönderdelar animaliska produkter biologiskt under aeroba förhållanden

Biogasanläggningar

 • sönderdelar animaliska produkter biologiskt under anaeroba förhållanden för produktion och uppsamling av biogas

 

Sidan har senast uppdaterats 17.10.2019