Registrering

Sådana anläggningar inom biproduktsektorn där man bearbetar vissa biprodukter eller framställda produkter med låg risk behöver inget godkännande av myndigheten för sin verksamhet, utan det räcker med att registrera sig som aktör enligt biproduktförordningen. Dessa anläggningar är i huvudsak sådana som tillverkar tekniska produkter. Anläggningar som tillverkar organiska gödselmedel och jordförbättringsmedel måste ändå godkännas, likaså om slutprodukten, till exempel framställningen av biodiesel, utförs med någon alternativ metod enligt artikel 20 i förordning (EG) nr 1069/2009.

Registreringsskyldigheten gäller också vissa aktörer som transporterar eller förmedlar biprodukter eller av dem framställda produkter. Också aktörer som använder biprodukter och framställda produkter för vissa särskilda ändamål måste registrera sig. Sådana särskilda ändamål är bland annat utfodring av vilda djur, cirkusdjur, djurparksdjur och pälsdjur och användning av biprodukter och framställda produkter för forskning.

Registrering

Registrering söks skriftligen hos den behöriga myndigheten. Ansökan ska innehålla uppgifter om kategorin för de biprodukter eller framställda produkter som ska användas och karaktären av de verksamheter där man använder biprodukter eller framställda produkter. Myndigheten kan registrera anläggningen utan inspektion på plats. De registrerade anläggningarna och aktörerna får ett officiellt nummer som specificerar verksamheten. På Livsmedelsverkets webbplats finns en lista över anläggningar och aktörer som är godkända och registrerade enligt biproduktförordningen. Om aktören upptäcker att namnet saknas på listan, ska kontakt till den godkännande myndigheten tas omedelbart.

Tillsyn

Den behöriga myndigheten utför riskbaserad tillsyn över de registrerade aktörerna med regelbundna intervall. Myndigheten kan förbjuda verksamheten temporärt eller permanent om den upptäcker eller får veta att de krav som lagstiftningen ställer på verksamheten inte uppfylls och att verksamheten därmed kan orsaka fara för människors eller djurs hälsa.

Registrering krävs av

 • anläggningar som bearbetar till exempel hudar och skinn och av dem framställda produkter, jakttroféer, ull, svinborst, fjädrar, dun, biprodukter från biodling eller fettderivat
 • lageranläggningar där de lagrade produkterna är avsedda för annat än att användas till foder, bränsle eller bortskaffande/utnyttjande genom förbränning/samförbränning eller nedgrävning på avstjälpningsplats
 • uppsamlingscentraler, foderblandningscentraler och fodercentraler på gård (hundgårdar med arbetshundar, pälsfarmer, uppfödningsanläggningar för maskar eller larver som ska användas till fiskagn,)
 • cirkusar, djurparker, platser där man håller andra kräldjur och rovfåglar än djurparksdjur eller cirkusdjur, aktörer som bedriver åtling (viltutfodring med kadaver)
 • pälsfarmer som använder sig av undantaget föråteranvändning inom arten (räv till räv, mårdhund till mårdhund)
 • anläggningar såsom flygplatser, hamnar och järnvägsstationer, där det uppkommer internationellt matavfall av kategori 1
 • transportföretag

Registrering krävs inte

 • om anläggningen redan har godkänts eller registrerats i enlighet med förordning (EG) nr 852/2004 eller (EG) nr 853/2004
 • för verksamhet där animaliska biprodukter uppkommer bara på gårdar eller i andra lokaler där djur hålls, föds upp eller sköts, såsom gårdsbruksenheter och veterinärstationer
 • för verksamhet där man behandlar eller framställer jakttroféer eller andra föremål av animaliskt ursprung för privata eller icke kommersiella ändamål
 • för verksamhet där man behandlar eller destruerar forskningsprover och diagnostiska prover som används för undervisningsändamål, såsom skolor, läroanstalter och forskningsanstalter
 • för godkända aktörer som transporterar biprodukter eller framställda produkter som bisyssla
 • för aktörer som är registrerade att bedriva transport i enlighet med förordning (EG) nr 183/2005
 • för aktörer som transporterar biprodukter eller framställda produkter mellan samma verksamhetsutövares lokaliteter
Sidan har senast uppdaterats 17.10.2019