Tillsyn över bioprodukter

Riksomfattande myndigheter

Jord- och skogsbruksministeriet ansvarar för beredningen av lagstiftning som gäller biprodukter och för internationella kontakter.

I egenskap av centralförvaltningsmyndighet styr och övervakar Livsmedelssäkerhetsverket Evira att författningarna inom dess verksamhetsområde verkställs och iakttas. Merparten av ledningen, utvecklandet, styrningen och till en del genomförandet i anslutning till biprodukter har koncentrerats till sektionen för biprodukter inom Eviras enhet för foder- och gödselkontroll.

Regionförvaltningsverkens tillsynsmyndigheter

Regionförvaltningsverk styr och koordinerar tillsyn av biprodukter i deras region.

Kommunens tillsynsmyndigheter

Tillsynsmyndigheter vid kommunerna är kommunalveterinärerna som godkänner/registrerar och övervakar de anläggningar inom biproduktbranschen som har ålagts dem och deltar i de kontroller av anläggningar som Evira och vid behov också länsveterinärerna utför. Kommunalveterinärerna ska dessutom avlägga kontrollbesök på andra platser i sitt verksamhetsområde där biprodukter hanteras, samlas in, transporteras, används eller destrueras.

Besiktningsveterinärerna övervakar slakteriernas biprodukter. 

Sidan har senast uppdaterats 6.2.2019