Förfarande för godkännande och anvisningar för ansökan

Anvisningar om utformningen av ansökan om godkännande

Kommissionen har publicerat detaljerade bestämmelser om utformning och presentation av ansökningar samt bedömning och godkännande av fodertillsatser i förordning (EG) nr 429/2008.

Anvisningar finns att få på kommissionens och EFSAs webbplatser. Anvisningarna är avsedda att bistå sökanden med att utföra nödvändiga undersökningar och sammanställa en ansökan som innehåller tillräcklig information.

Kommissionen: Authorisation types and withdrawal (europa.eu)

EFSA: http://www.efsa.europa.eu/en/applications/feedadditives/regulationsandguidance

Bedömning av och beslut om ansökan

Utgående från ansökningshandlingen gör EFSA en bedömning av hur effektiv och säker substansen är för djur, människor samt miljön och avger ett yttrande om bedömningen.

Ständiga kommitté för djurfoder, som består av företrädare för EU-kommissionen och medlemsstaterna, fattar utifrån kommissionens förslag till förordning beslut om godkännande av tillsatsen med beaktande av EFSAs yttrande.

Kommissionens genomförandeförordning om godkännande av fodertillsatsen publiceras i EU:s officiella tidning. I förordningen ges information om godkännandet bl.a. vad gäller identifikation av tillsatsen, villkoren för användning av tillsatsen och giltighetstiden för godkännandet.  Godkännandet av en tillsats är i kraft inom hela unionen i tio år varefter godkännandet kan förnyas på basis av en ny ansökan. Godkännanden kan såväl beviljas, ändras som återkallas. Det godkända fodertillsatsen läggs till i registret över fodertillsatser som förvaras av kommissionen.

Information om godkännandet av tillsatser

Kommissionen för ett register över fodertillsatser på sin webbplats:

http://ec.europa.eu/food/safety/animal-feed/feed-additives/eu-register_en

Sidan har senast uppdaterats 25.4.2022