Anmälan om kontaminerat foder

En aktör inom fodersektorn skall utan dröjsmål underrätta Livsmedelsverket om han vet eller har skäl att misstänka att ett foder är kontaminerat eller i övrigt inte uppfyller foderlagstiftningens krav på säkerhet. Det kan vara frågan om mikrobiologisk kontamination (t.ex. salmonella) eller till exempel foder som innehåller förbjudna ämnen eller en större mängd skadliga ämnen än vad som är tillåtet.

Aktören skall omedelbart underrätta Livsmedelsverket om det vid kvalitetskontrollen upptäcks salmonella i råvaror, tillverkningsprocesser, produktionsmiljö eller produkter. Salmonellaproverna skall skickas för typbestämning och resultaten av typbestämningen meddelas till Livsmedelsverkets foderövervakning.

Anmälan görs via e-postadressen  rehu.ilmoitukset@ruokavirasto.fi. Anmälan kan göras också per telefon till Livsmedelsverkets fodersektion (Livsmedelsverkets telefonväxel 029 530 0400).

 

 

Sidan har senast uppdaterats 28.8.2019