Kvaliteten på råvaran i äggmassa

Anvisning/version 6478/04.02.00.01/2021/3 tagen i bruk 22.6.2022

I Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (EG) Nr 853/2004 anges kraven för äggprodukter i avsnitt X kapitel II. Kapitel II del II gäller råvaror avsedda för framställning av äggprodukter och del III gäller särskilda hygienkrav för framställning av äggprodukter.

Enligt förordningen skall skalet på ägg som används för framställning av äggprodukter vara fullt utvecklat och utan sprickor. Skadade ägg får dock användas för framställning av äggprodukter om de levereras direkt från produktionsanläggningen eller en förpackningscentral till en bearbetningsanläggning där de skall knäckas så snart som möjligt.

Ägg får knäckas endast om de är rena och torra. I förordningen ges ingen definition på smutsiga ägg, men enligt Livsmedelsverkets tolkning kan ett ägg anses vara smutsigt om det finns så mycket smuts eller smutsfläckar på skalets yta att det totalt täcker mer än 1/16 av äggets yta (ca ett 10 cents mynt). Ett ägg anses också vara smutsigt om det finns blod eller smuts i klumpar på skalet.

Råvarans kvalitet i äggmassan kan hållas på en acceptabel nivå om följande anvisningar följs:

1 Produktionsanläggningar

  1. Producenten sorterar smutsiga och trasiga ägg (skal och hinna har gått sönder) separat.
  2. Trasiga och smutsiga ägg sänds inte till äggpackeriet.
  3. Smutsiga ägg kan tvättas med tvättmedel för att tvätta ägg, enligt tvättanvisningarna.
  4. För rengöring av ägg som levereras som råvara för äggprodukter får endast användas vatten vars färg och lukt har bedömts organoleptiskt och som har analyserats åtminstone i fråga om Escherichia coli och enterokocker som härstammar från tarmarna. Äggproducent kan göra en organoleptisk undersökning av vattnet på primärproduktionsstället (Jord- och skogsbruksministeriets förordning 318/2021 om livsmedelshygien).
  5. Tvättade ägg får torka innan de skickas till äggpackeriet.
  6. Tvättade, torkade ägg skickas till äggpackeriet separat förpackade och märkta.

2 Äggpackerier

  1. Äggpackeriet håller separat tvättade torra ägg som levererats från produktionsanläggningarna och sänder dem till äggproduktanläggningen.
  2. Enligt kvalitetsklassificeringen duger ägg av klass B till råvara för äggmassa.
  3. Ägg av klass B är ägg som inte har de kvalitetsegenskaper som anges i kommissionens förordning (EU) 589/2008 artikel 2 punkt 1. Ägg av klass A som inte längre har de egenskaperna kan klassificeras om till klass B.
  4. Äggpackerier levererar inte smutsiga ägg till äggproduktanläggningar.

3 Äggproduktanläggningar

Äggproduktanläggningen kontrollerar råvarans kvalitet och avlägsnar odugliga ägg.

4 Kommunens livsmedelstillsynsmyndigheterna

Kommunens livsmedelstillsynsmyndigheter fäster uppmärksamhet vid kvaliteten på ägg som är avsedda för äggmassa i äggpackerier och äggproduktanläggningar.  

Uppdateringar i version 2:

Lagstiftningen har uppdaterats i anvisningen.

Uppdateringar i version 3:

Anvisning nummer 6478/04.02.00.01/2021/3 ersätter anvisning nummer 16006/2.

Primärproduktionsförordningen JSMf 1368/2011 har tagits bort.

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen 318/2021 har tillsatts.

Lagt till en ny bestämmelse att äggproducent kan göra en organoleptisk undersökning av vattnet på primärproduktionsstället.