Allmänna krav på primärproduktion av livsmedel

Publiceringsdatum: 28. mars 2022

Alla anvisningar för livsmedelstillsyn inom primärproduktion

1.1 Registrering om plats för primärproduktion

Anvisning/version: 4706/04.02.00.01/2021/2, tagen i bruk 28.3.2022

Att observera:

 • Registrering som primärproduktionsställe krävs av nästan alla företagare inom primärproduktion.
 • Det är emellertid inte nödvändigt att göra en registrering om primärproduktionsställe om kommunens livsmedelstillsynsmyndighet av en annan myndighet fått kännedom om primärproduktionsstället och om den verksamhet som bedrivs där. Då ska kommunens livsmedelstillsynsmyndighet meddela producenten att myndigheten fått uppgifterna om producenten.
 • Registrering om primärproduktionsställe krävs inte av företagare som samlar in bär, svampar och örter från naturen och jagar frilevande vilt.
 • Registrering om primärproduktionsställe krävs inte om primärproduktionsställe för växter och svampar om företagaren är en enskild person, om verksamheten inte kan betraktas som idkande av näring eller verksamheten är en del av den verksamhet som samma företagare bedriver i en livsmedelslokal som företagaren har anmält.
 • Produktion av groddar, beroende på produktionsmängden, omfattas antingen av registrering om primärproduktionsställe eller godkännande av primärproduktionsställe. Enligt 9 § i livsmedelslagen ska en anmälan om primärproduktion göras om småskalig produktion av groddar. Verksamhet där högst 5 000 kg groddar om året säljs direkt till konsumenter och/eller levereras till lokal detaljhandel betraktas som småskalig verksamhet. Om verksamheten är mer omfattande eller om groddar levereras till andra ställen än direkt till konsumenten eller till en lokal detaljhandel ska företagaren ansöka om godkännande av primärproduktionsstället för verksamheten (se anvisning 9.1 Godkännandet av primärproduktionsplatsen).

Omständigheter som ska inspekteras:

 • Registreringsanmälan om primärproduktionsställe och dess innehåll

Om primärproduktionsstället och om den verksamhet som bedrivs där ska göras en registreringsanmälan om primärproduktionsställe till den kommun där primärproduktionsstället ligger. Fiskare gör registreringsanmälan om primärproduktionsställe i den kommun på vars område lossningshamnen ligger.

 • I registreringsanmälan om primärproduktionsställe ska följande uppgifter lämnas:
 1. producentens namn och adress och övriga nödvändiga kontaktuppgifter;
 2. företags- och organisationsnummer, lägenhetssignum eller kundsignum, eller i avsaknad av dessa, personbeteckning;
 3. primärproduktionsställets namn, adress, kommun och andra kontaktuppgifter;
 4. information om verksamhetens karaktär och omfattning;
 5. beräknat datum för igångsättandet av verksamheten.
 • Registreringsanmälan om primärproduktionsställe ska göras senast fyra veckor innan verksamheten inleds.
 • Producenten ska också meddela väsentliga förändringar i de uppgifter som räknas upp ovan, om avbrytande av verksamheten i över ett år samt om nedläggning av verksamheten utan dröjsmål.
 • Anmälan kan göras med en undertecknad pappersblankett eller elektroniskt.

Överensstämmelsen med kraven kontrolleras:

 • Med inspektion av primärproduktionen verifierar övervakaren att de uppgifter som producenten uppgett motsvarar verksamheten. Vid behov uppdaterar övervakaren uppgifterna i VATI.

Verksamheten är som helhet bedömd i regel överensstämmande med kraven.

Producenten har gjort registreringsanmälan om primärproduktionsställe till kommunens livsmedelstillsyn eller producenten har gjort en anmälan om verksamheten till en annan myndighet, till exempel i anslutning till ansökan om stöd eller vid registrering som djurhållare. De uppgifter som producenten lämnat motsvarar verksamheten eller det finns små brister i dem.

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

Till exempel:

 • Producenten har gjort en registreringsanmälan om primärproduktionsstället och den verksamhet som bedrivs där, men verksamheten har förändrats i väsentlig grad och förändringarna har inte anmälts. De risker som förknippas med livsmedelssäkerheten i verksamheten har ökat. Tillsynsmyndigheten borde vara informerad om förändringen så att det är möjligt att höja inspektionsfrekvensen. Primärproduktionsstället har till exempel övergått från odling av rotfrukter till växter som ska ätas som sådana (t.ex. sallat) eller inlett försäljning av obehandlad mjölk direkt till konsumenter vid sidan av mjölkproduktionen.
 • Producenten har inte gjort en registreringsanmälan om verksamhet i livsmedelsbranschen till myndigheten och övervakaren får kännedom om saken av en slump.

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.

Till exempel:

 • Producenten har trots uppmaning eller förordnande inte gjort en registreringsanmälan till myndigheten om verksamhet i livsmedelsbranschen.

Lagstiftning och anvisningar:

 • Den allmänna förordningen om livsmedelshygien (EU) nr 852/2004 artikel 6
 • Livsmedelslag 297/2021 §:t 8-9
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen 318/2021 § 2
 • Förordning (EU) nr 210/2013 om godkännande av anläggningar som producerar groddar i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004

Uppdateringar i version 2:

 • Anvisning nummer [4706/04.02.00.01/2021/2] ersätter anvisning nummer [10509/1].
 • Livsmedelslagens nummer har uppdaterats.
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen 318/2021 har tillsatts.
 • Primärproduktionsförordningen JSMf 1368/2011 har tagits bort.
 • Förordningen om verksamheter som är förenade med låg risk SRf 1258/2011 har tagits bort.
 • Eviras anvisningar har tagits bort.
 • ”Att observera” -punkten har preciserats.
 • ”Omständigheter som ska inspekteras” -punkten har uppdaterats att återspegla gällande lagstiftning.

1.2 Beskrivning av egenkontrollen och dess tillräcklighet

Anvisning/version: 4707/04.02.00.01/2021/3, tagen i bruk 28.3.2022

Att observera:

 • I denna anvisning kontrolleras att företagaren har ett system för egenkontroll som innehåller de uppgifter som räknas upp nedan till de delar som de gäller primärproduktionen i fråga.
 • Den egentliga verksamheten och huruvida verksamheten motsvarar systemet för egenkontroll bedöms i separata anvisningar som gäller ärendet.
 • Om det vid inspektionen framkommer omständigheter som eventuellt orsakas av brister i egenkontrollen (t.ex. om det inte är snyggt och städat trots renhållningen enligt egenkontrollen eller om verksamheten har förändrats utan att egenkontrollen har uppdaterats), kontrolleras och utvärderas egenkontrollens tillräcklighet även i den här punkten.
 • Företagaren ska beskriva hur de hygienkrav som föreskrivs i punkt II i del A i bilaga I till den allmänna förordningen om livsmedelshygien genomförs på gården.
 • Regelbundna anteckningar om de vidtagna åtgärderna förutsätts inte samband med egenkontrollen.
 • Egenkontrollen ska vara tillräcklig och den ska motsvara verksamheten men den behöver inte vara HACCP-baserad. Med systemet för egenkontroll visar företagaren hur väl hen hanterar riskerna i verksamheten.
 • Systemet för egenkontroll ska kunna inspekteras, antingen skriftligt eller genom att intervjua företagaren. Övervakaren ska få en tydlig bild av de hygienförfaranden som är i bruk på gården.
 • Någon separat skriftlig beskrivning av egenkontrollen krävs inte nödvändigtvis.
 • Vid behov kan man begära att företagaren lämnar en skriftlig beskrivning av egenkontrollen. Om övervakaren under ett inspektionsbesök konstaterar att det finns väsentliga brister i de funktioner som ingår i företagarens egenkontroll kan övervakaren kräva en skriftlig beskrivning av dessa funktioner. Exempelvis om anläggningar och redskap är smutsiga i förhållande till verksamheten, vilket således innebär att rengöringen är otillräcklig, kan övervakaren kräva att företagaren lämnar en skriftlig beskrivning av egenkontrollen i fråga om rengöringen.
 • Systemet för egenkontroll kan vara en del av kvalitetssystemet. Anvisningar för god praxis som bedömts av Livsmedelsverket eller företagarens arbetsbeskrivning kan i vissa fall användas som system för egenkontroll eller en del av detta.

Omständigheter som ska inspekteras:

 • Systemet för egenkontroll ska med tillräcklig noggrannhet innehålla de omständigheter som krävs i lagstiftningen av djurproduktion/växtproduktion, framfört antingen skriftligen eller muntligen.
 • Om gården bedriver både primärproduktion och livsmedelslokalsverksamhet kan egenkontrollen delvis vara gemensam för verksamheterna.

Innehållet i systemet för egenkontroll av djurproduktion (inkl. fiske) till den del som det gäller primärproduktionsställets verksamhet:

 1. renhållning och desinficering av lokalerna (inkl. lager för foder och lokaler för hantering av foder) efter behov
 2. renhållning och desinficering av anordningar, behållare, burar, fartyg och fordon efter behov
 3. säkerställande av att produktionsdjurens är rena så långt som det är möjligt
 4. användning av rent vatten eller hushållsvatten alltid när det är nödvändigt för att förhindra kontaminering
 5. säkerställande av att personalen har god hälsa och givande av utbildning om hälsorisker till personalen
 6. förhindrande av kontaminering som orsakas av djur och skadedjur
 7. lagring och ändamålsenlig hantering av avfall och farliga ämnen (bl.a. biocider, växtskyddsmedel, gödselmedel)
 8. förhindrande av transporten och spridningen av smittsamma sjukdomar, bl.a. vid import av nya djur, samt praxis för anmälan om sjukdomsmisstankar
 9. beaktande av resultaten av prover som tagits från djur och resultaten av andra prover som är betydelsefulla med tanke på människornas hälsa
 10. användning av tillsatser i foder och djurläkemedel på rätt sätt och i enlighet med den gällande lagstiftningen

Innehållet i systemet för egenkontroll av växt- och svampproduktion till den del som det gäller primärproduktionsställets verksamhet:

 1. renhållning och desinficering av lokaler, anordningar, behållare och fordon efter behov
 2. säkerställande av hygieniska produktions-, transport- och lagringsförhållanden för livsmedel som erhålls från växter och svampar efter behov
 3. användning av rent vatten eller hushållsvatten alltid när det är nödvändigt för att förhindra kontaminering
 4. säkerställande av att personalen har god hälsa och givande av utbildning om hälsorisker till personalen
 5. förhindrande av kontaminering som orsakas av djur och skadedjur
 6. lagring och ändamålsenlig hantering av avfall och farliga ämnen (bl.a. biocider, växtskyddsmedel, gödselmedel)
 7. beaktande av resultaten av prover som tagits från växter och svampar och resultaten av andra prover som är betydelsefulla med tanke på människornas hälsa
 8. användningen av växtskyddsmedel och biocider i enlighet med de bindande påskrifterna på förpackningen

Om företagarens system för egenkontroll är helt eller delvis skriftligt kan övervakaren och företagaren avtala om att systemet för egenkontroll lämnas till övervakaren på förhand så att det kan kontrolleras före det egentliga inspektionsbesöket.

Verksamheten är som helhet bedömd i regel överensstämmande med kraven.

Innehållet i systemet för egenkontroll är tillräckligt. I systemet kan det förekomma små missförhållanden som inte försämrar livsmedelssäkerheten, till exempel

 • Systemet som företagaren presenterar innehåller inte alla nödvändiga uppgifter. Företagaren behärskar dock tydligt verksamheten och dess risker.

C I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

Till exempel:

 • Företagarens system för egenkontroll är genomgående bristfälligt eller oklart. Det är inte möjligt att hantera riskerna i verksamheten genom att följa systemet.
 • Företagaren kan inte ge en beskrivning av ärenden som är centrala med tanke på riskhanteringen, såsom av renhållningen eller uppgifter som ska ges om livsmedlen.

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.

Till exempel:

 • Företagaren kan inte ge en beskrivning av något av delområdena inom egenkontroll och företagaren behärskar inte de väsentliga risker som förknippas med verksamheten.

Lagstiftning och anvisningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien, artikel 4 och bilaga I, del A, punkt II
 • Livsmedelslagen 297/2021 15 §

Uppdateringar i version 3:

 • Anvisning nr 4707/04.02.00.01/2021/3 ersätter anvisning nr 10510/2.
 • Uppdatering av livsmedelslagens nummer.
 • Hänvisningen till primärproduktionsförordningen JSMf 1368/2011 och hänvisningen till förordning SRf 1258/2011 har tagits bort.
 • Punkten ”Att observera” och bedömningspunkterna har uppdaterats för att återspegla gällande lagstiftning.

1.3 Lokalernas tillräcklighet

Anvisning/version: 4708/04.02.00.01/2021/2, tagen i bruk 28.3.2022

Att observera:

 • Denna anvisning tillämpas på alla primärproduktionsställen. Lokalerna för materiel som används för transport av primärprodukter bedöms dock i punkt 10.1.
 • I den här punkten bedöms kvaliteten på det vatten som är tillgängligt på primärproduktionsstället när inga branschspecifika krav på vattnet har meddelats. Vattnets kvalitet bedöms för mjölkproduktionens del i punkt 4.2.1, för äggproduktionens del i punkt 5.2, för honungsproduktionens del i punkt 6.1, för vattenbrukets och fiskets del i punkt 7.2, för växt- och svampproduktionens del (exklusive groddar) i punkt 8.3 och för groddproduktionens del i punkt 9.9.
 • På mjölkproduktionsgårdar bedöms lokalernas lämplighet i fråga om kylningen och förvaringen av mjölk dessutom i punkt 4.1.1.
 • I den här punkten bedöms inte hur gödselsmutsade djuren är även om det skulle orsakas av att lokalerna är otillräckliga. Djurens gödselsmutsning bedöms i punkt 2.1.

Omständigheter som ska inspekteras:

Inspektera huruvida primärproduktionsstället och den verksamhet som bedrivs på stället uppfyller följande krav:

 • Verksamheten på primärproduktionsstället ska ordnas på så sätt att livsmedelssäkerheten inte äventyras.
 • Primärproduktionsstället bör planeras, placeras, byggas, underhållas och skötas på så sätt att säkerheten för de livsmedel som produceras, förvaras eller behandlas på stället inte äventyras. Arbetslokalerna på primärproduktionsstället bör vara tillräckliga med hänsyn till verksamheten.

Verksamheten är som helhet bedömd i regel överensstämmande med kraven.

Primärproduktionsstället har tillräckliga och rena lokaler, verktyg och utrustning som lämpar sig för verksamheten. Det är möjligt att producera, behandla, förvara och transportera livsmedel på primärproduktionsstället utan att livsmedlens hygieniska kvalitet äventyras. Det kan förekomma små brister i lokalernas, verktygens och utrustningarnas tillräcklighet eller lämplighet på primärproduktionsstället, till exempel att lagerlokalerna tidvis är för trånga.

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller        vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

Det finns sådana brister i lokalernas, verktygens och utrustningarnas tillräcklighet eller lämplighet på primärproduktionsstället att det är sannolikt att livsmedelssäkerheten försvagas, till exempel:

 • djur kommer åt att slicka ytor som är mögliga eller målade med blyfärger
 • det finns för mycket föremål och/eller onödiga föremål som förhindrar effektiv renhållning.

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.

Primärproduktionsstället har helt otillräckliga lokaler, verktyg och utrustning i förhållande till verksamheten eller lokalerna, verktygen och utrustningarna lämpar sig inte för deras användning.

Lagstiftning och anvisningar:

 • Livsmedelslagen 297/2021, § 6

Uppdateringar i version 2:

 • Anvisning nummer [4708/04.02.00.01/2021 /2] ersätter anvisning nummer [10511/1].
 • Livsmedelslagens nummer har uppdaterats

1.4 Skade- och andra djur

Anvisning/version: 4709/04.02.00.01/2021/2, tagen i bruk 28.3.2022

Att observera:

 • Denna anvisning tillämpas på alla primärproduktionsställen för livsmedel.
 • Bekämpningen av skadedjur och andra djur i lokaler för förvaring av mjölk på mjölkproduktionsgårdar bedöms separat i punkt 4.2.6. För andra lokaler som används vid mjölkproduktion bedöms bekämpningen av skadedjur och andra djur i enlighet med denna anvisning.
 • En produktionsgård av svin kan vara ett primärproduktionsställe där sådana kontrollerade uppfödningsförhållanden för svin som Livsmedelsverket erkänt tillämpas. Uppgiften har registrerats i primärproduktionsställets Vati-uppgifter. Ett register över de djurhållningsplatser där officiellt erkända kontrollerade uppfödningsförhållanden tillämpas finns också på Livsmedelsverkets webbplats. Livsmedelsverkets anvisning 5728/2020 (på finska) förklarar vilka krav som ställs i trikinförordningen för kontrollerade uppfödningsförhållanden.
 • Instruktioner om ändamålsenlig användning av rodenticider finns i en anvisning som utarbetats av Säkerhets- och kemikalieverket Tukes och Livsmedelsverket: Bekämpning av gnagare och användning av rodenticider inom foder- och livsmedelsproduktion.
 • Foder påverkar livsmedelssäkerheten och därför är det viktigt att också det skyddas för skadedjur. Foderkontroll utförs av inspektörer från Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM). Om det vid livsmedelstillsynen observeras att skadedjur vållat skador i foderlagret eller upptäcker andra betydande missförhållanden ska de meddelas för kännedom till NTM-centralen i området.

Omständigheter som ska inspekteras:

Företagaren ska sträva efter att förhindra att skadedjur och andra djur kontaminerar livsmedel.

 • Skadedjur är gnagare (särskilt råttor), fåglar och insekter. Inte heller andra djur, till exempel sällskapsdjur, får orsaka skador eller kontaminera produktionslokaler eller livsmedel.
 • Bland annat djurstallen, foderlagren, förvaringskärlen för avfall och lokalerna för förvaring av livsmedel ska skyddas mot skadedjur och andra djur.
 • Den primära metoden för bekämpning av skadedjur och andra djur är täta konstruktioner, nät i fönstren och ventilationsöppningarna och dörrar som stängs, alternativt nätdörrar. Särskilt inom fiskodling kan användas skrämmor.
 • Vid behov kan fällor, askar med giftbete och flugpapper användas som bekämpningsmetod. Hållning av katter inomhus i ladugårdar eller andra produktionslokaler rekommenderas inte på grund av risken för parasiter (bl.a. toxoplasma) och andra hygienrisker.

Övervakaren kan intervjua företagaren om genomförandet av skadedjursbekämpningen, observera tecken på förekomsten av skadedjur och konstatera att produktionslokalerna har skyddats i tillräcklig omfattning.

Verksamheten är som helhet bedömd i regel överensstämmande med kraven.

Gården använder ändamålsenliga metoder för att bekämpa skadedjur och bekämpningen fungerar. Företagaren har reagerat på observationer av skadedjur och vidtagit tillräckliga och riktiga åtgärder för avhjälpa situationen. Det kan förekomma små missförhållanden i verksamheten som inte försämrar livsmedelssäkerheten, till exempel

 • tecken på skadedjur observeras i djurhållningslokalerna.

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

Till exempel:

 • Bekämpningen av skadedjur är klart och tydligt otillräcklig. Vid inspektionen observeras så många tecken på skadedjur eller deras avföring att livsmedelssäkerheten är försämrad.
 • De åtgärder som vidtagits med anledning av observationerna av skadedjur har varit felaktiga eller otillräckliga.

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.

Till exempel:

 • Metoder för bekämpning av skadedjur saknas helt.
 • Vid inspektionen observeras så många skadedjur att livsmedelssäkerheten är äventyrad.
 • På livsmedel observeras skador som orsakats av skadedjur.

Lagstiftning och anvisningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) Nr 852/2004 om livsmedelshygien Bilaga I, del A, punkt II, 4.f och 5.e
 • Tukes och Livsmedelsverkets anvisning Bekämpning av gnagare och användning av rodenticider inom foder- och livsmedelsproduktion.
 • Ruokaviraston ohje 5728/04.02.00.01/2020 Valvottujen pito-olosuhteiden vaatimukset sikojen trikiinitutkimusten vähentämiseksi(på finska)

Uppdateringar i version 2:

 • Anvisning nummer 4709/04.02.00.01/2021/2 ersätter anvisning nummer 10512/1 sv.
 • Eviras anvisningar har tagits bort.
 • Livsmedelsverkets anvisning 5728/04.02.00.01/2020 har tillsatts.

1.5 Personalens hälsotillstånd och personalutbildning i hälsorisker

Anvisning/version: 4710/04.02.00.01/2021/3, tagen i bruk 28.3.2022

Att observera:

 • Denna punkt i anvisningen tillämpas på alla primärproduktionsställen för livsmedel.
 • Kraven på utredning av hälsotillståndet och salmonellaundersökning gäller endast personer som arbetar på sådana mjölkproduktionsgårdar som preciseras nedan.

Omständigheter som ska inspekteras:

Personalen som behandlar livsmedel ska ha ett gott hälsotillstånd.

 • De anställda ska inte arbeta om de har feber eller symtom på magsjukdom.
 • Personalen ska ges handledning i hygieniska arbetsmetoder och i hur de kan förebygga att sjukdomsalstrande mikrober sprids via livsmedel. Det är viktigt att veta till exempel på vilket sätt och i vilka situationer man ska tvätta händerna, särskilt vid produktion och behandling av växter som ska ätas som sådana, groddar och obehandlad mjölk.
 • Företagaren ska erbjuda personalen utbildning eller själv ge personalen handledning om dessa frågor.
 • En tillförlitlig utredning om att personen inte är smittad med salmonella krävs av en företagare eller arbetstagare som arbetar i uppgifter för hantering av mjölk på en mjölkproduktionsgård och gårdens mjölk skickas till ett mejeri där mjölken inte pastöriseras.
 • Om en gård säljer obehandlad mjölk som primärproduktion (högst 2 500 kg/år) direkt från produktionsgården, behöver en utredning över salmonellasmitta inte göras.
 • Om gården säljer över 2 500 kg obehandlad mjölk om året, levererar obehandlad mjölk till en anläggning för förpackning utan värmebehandling eller om produkter av obehandlad mjölk tillverkas av mjölken ska utredningen göras.
 • Om gården endast säljer råmjölk behöver utredning inte göras.
 • En utredning ska också krävas av praktikanter och andra motsvarande personer som verkar på arbetsplatsen utan anställningsförhållande i minst en månads tid. Utredningen över hälsotillståndet krävs av personen innan personen kommer till jobbet.
 • En utredning som utfärdats utifrån en laboratorieundersökning krävs när man under den tid som en anställd varit på jobbet har grundad anledning att misstänka att den anställda är bärare av salmonellabakterien. En grundad anledning föreligger när den anställda har eller nyligen haft diarré som förknippas med feber, eller om salmonellasmitta konstaterats hos den anställdas familjemedlem.
 • Av symtomfria anställda krävs inte längre intyg efter utlandsresa.

Vid inspektionen

 • genomgås de skriftliga och muntliga instruktioner som företagaren gett personalen.
 • inspekteras i den mån det är möjligt hur väl instruktionerna iakttas.
 • på mjölkproduktionsgårdar därifrån mjölken skickas till ett mejeri där mjölken inte pastöriseras eller där mjölken används för att tillverka opastöriserade mjölkprodukter (se ovan) begärs de utförda utredningarna av personalens hälsotillstånd och resultaten av salmonellaundersökningarna för kontroll.

Verksamheten är som helhet bedömd i regel överensstämmande med kraven.

Personalen har getts handledning i hygieniska arbetsmetoder och det observeras vid inspektionen att hygieniska arbetsmetoder i huvudsak iakttas. De nödvändiga utredningarna av hälsotillståndet har gjorts innan anställda kommer till jobbet och salmonellaprover har undersökts vid behov.

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

Till exempel:

 • Personalen har inte fått tillräcklig handledning i hygieniska arbetsmetoder och arbetsmetoderna är i viss utsträckning ohygieniska.
 • Utredning om hälsotillståndet saknas för några anställda eller salmonellaprover har inte undersökts i situationer vilka detta krävs.

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.

Till exempel:

 • Personalen har inte fått någon handledning i hygieniska arbetsmetoder och arbetsmetoderna är klart och tydligt ohygieniska.
 • Nödvändiga utredningar av hälsotillståndet har inte gjorts.
 • Man har inte reagerat på positivt salmonellaresultat.

Lagstiftning och anvisningar:

Uppdateringar i version 3:

 • Anvisning nummer 4710/04.02.00.01/2021/3 ersätter anvisning nummer 10513/2 sv.
 • Länk till THLs hemsida har uppdaterats.

1.6 Spårbarhet hos livsmedel TE

Anvisning/version: 4711/04.02.00.01/2021/3, tagen i bruk 28.3.2022

Att observera:

Utgångspunkten för inspektionen är att kontrollera den spårbarhetsdokumentation som lagstiftningen förutsätter (registreringar, anteckningar, dokument) så att tillräckliga möjligheter att sammankoppla anskaffade och levererade primärprodukter med de uppgifter som lämnats om dem säkerställs.

Företagaren inom primärproduktion

 • identifierar sina produkters omedelbara leverantörer och omedelbara kunder.
 • bibehåller sambandet mellan leverantören och produkten (vilken leverantör som levererat vilka produkter) med tillräcklig precision under beaktande av den produktgruppsspecifika speciallagstiftningen
 • skapar och bibehåller sambandet mellan kunden och produkten (vilka produkter som lämnats till vilken kund) med tillräcklig precision under beaktande av den produktgruppsspecifika speciallagstiftningen.

Konsumenter räknas inte som kunder som ska vara spårbara.

En företagare ska spara anteckningar och dokumentation om primärproduktionen i minst ett år.

Bokföringen av primärproduktionen och de uppgifter som den produktgruppsspecifika lagstiftningen kräver kan också förvaras på ett annat ställe än på primärproduktionsstället. Det är lika godkänt att (även eller endast) förvara uppgifterna i elektroniska system som på papper. Uppgifter och dokument kan också lämnas in för kontroll efter den egentliga fysiska inspektionen. Den som gör övervakningsbesöket fastställer fristen för inlämningen utifrån sin egen prövning som bygger på situationen och det aktuella fallet. Utgångspunkten är dock att spårbarhetsuppgifterna alltid ska vara tillgängliga så att ett visst livsmedelsparti kan avskiljas på ett ändamålsenligt sätt.

Denna punkt kontrolleras när

 • producenten levererar primärprodukter till en annan primärproducent eller företagare
 • producenten säljer primärprodukter till konsumenter på primärproduktionsstället
 • producenten säljer primärprodukter till exempel på ett torgförsäljningsställe eller i en mobil livsmedelslokal eller på distans.

Denna punkt är en kravpunkt i de kompletterande villkoren. När övervakningsuppgifterna registreras får regionförvaltningsverket (djurproduktion) och NTM-centralen (växt- och svampproduktion) kännedom om missförhållanden som gäller denna punkt. Ett missförhållande ska beskrivas omsorgsfullt då övervakningsuppgifter registreras. Regionförvaltningsverket eller NTM-centralen bestämmer huruvida det finns behov att utvidga ärendet till övervakning i enlighet med de kompletterande villkoren.

Omständigheter som ska inspekteras:

Verksamhetens överensstämmelse med kraven bedöms genom att kontrollera

 • hanteringen av spårbarhetsdokumentation som lagstiftningen förutsätter (registreringar, anteckningar, dokument)
 • bokföringsförfarandet i allmänhet (tillräcklighet och sammankopplingsbarhet) till tillämpliga delar
 • anteckningar i allmänhet (systematik och tydlighet) till tillämpliga delar
 • hantering och tillhandahållande av uppgifter som krävs enligt potentiell produktgruppsspecifik speciallagstiftning
 • med stickprov spårbarheten av 2–3 produkter samt produktens sammankopplingsbarhet och motsvarighet med de uppgifter som lämnats och levererats om produkterna
 • användningen av livsmedelspartiets kod (tillämpas på alla livsmedel som är avsedda för slutkonsumenter) i enlighet med jord- och skogsbruksministeriets förordning om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna (834/2014).

Beakta också eventuell s.k. fraktverksamhet (utförande och upphandling av fraktverksamhet).

De ovan nämnda omständigheterna som helhet ger inspektören en helhetsuppfattning om spårbarhetssystemet som livsmedelsföretagaren använder för livsmedlen.

Köttproduktion, mjölkproduktion, äggproduktion, honungsproduktion

Genomförandeförordningen om spårbarhetskraven för livsmedel av animaliskt ursprung (EU) Nr 931/2011 föreskriver att företagarna ska se till att följande information om försändelser av livsmedel av animaliskt ursprung görs tillgänglig för den livsmedelsföretagare som tar emot livsmedlen och, på begäran, för den behöriga myndigheten:

 1. en noggrann beskrivning av livsmedlet, (inklusive uppgift om dess ursprungsland)
 2. livsmedlets volym eller kvantitet,
 3. namn på och adress till den livsmedelsföretagare som levererat livsmedlet,
 4. namn på och adress till avsändaren (ägaren) om denna är någon annan än den livsmedelsföretagare som levererat livsmedlet,
 5. namn på och adress till den livsmedelsföretagare till vilken livsmedlet levererats,
 6. namn på och adress till mottagaren (ägaren) om denna är någon annan än den livsmedelsföretagare till vilken livsmedlet levererats,
 7. referens som identifierar partiet, satsen eller försändelsen, beroende på vad som är tillämpligt, samt
 8. avsändningsdatum.

Den information som avses ovan ska uppdateras dagligen och ska åtminstone finnas tillgänglig tills det finns goda skäl att anta att livsmedlet har konsumerats.

Livsmedlets leverantör kan välja i vilken form uppgifterna ställs till förfogande, bara de förutsatta uppgifterna (a–h) är klart och entydigt tillgängliga och möjliga att hitta för den företagare inom livsmedelsbranschen till vilken livsmedlet levereras.

Det är obligatoriskt att meddela ursprungslandet eller härkomstplatsen om det är möjligt att konsumenten vilseleds om livsmedlets faktiska ursprungsland eller härkomstplats om dessa uppgifter inte meddelas.

I jord- och skogsbruksministeriets förordning 392/2015 finns bestämmelser om villkoren för benämningen ”honung” och vilka förpackningstexter som krävs. Vid inspektionen kontrolleras att bokföringen, namnet och märkningarnas motsvarar varandra.

Vattenbruk och fiske

I 14 § i livsmedelslagen (297/2021) föreskrivs om företagarens skyldighet att ordna spårbarheten av fiske- och vattenbruksprodukter på det sätt som åläggs i förordningen om övervakningen av fiskeripolitiken och genomförandeförordningen för den gemensamma fiskeripolitiken (GFP). Spårbarheten enligt GFP övervakas tills vidare som separat inriktade kontrollprojekt som leds av Livsmedelsverket – den kommunala tillsynsenheten behöver alltså inte sköta övervakningen på egen hand i det här skedet. Det rekommenderas att kommunal tillsynsenheterna tills vidare begränsar sina åtgärder i fråga om övervakningen av GFP till att informera, ge råd och handleda.

Med tanke på lagstiftningen om livsmedelssäkerhet tillämpas på fiskeprodukter genomförandeförordningen om spårbarhetskraven för livsmedel av animaliskt ursprung (EU) Nr 931/2011.

Det är obligatoriskt att meddela ursprungslandet eller härkomstplatsen om det är möjligt att konsumenten vilseleds om livsmedlets faktiska ursprungsland eller härkomstplats om dessa uppgifter inte meddelas.

Föreskrifter om särskilda krav i fråga om dioxin och PCB-föreningar i fiskeriprodukter ges i kommissionens förordning om fastställande av gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel (EG) Nr 1881/2006. I förordning (EG) nr 1881/2006 har Finland och Sverige beviljats ett bestående undantag att på den finska och svenska marknaden släppa ut vildfångad lax, vildfångad strömming som är större än 17 cm, vildfångad strömming av oklassificerad storlek, vildfångad röding, vildfångad flodnejonöga och vildfångad öring med ursprung i Östersjöområdet, även om gränsvärdena för dioxin och/eller PCB-föreningar överskrids. För laxens del gäller undantaget även Lettland. Dessa fiskar eller produkter som erhållits av dem får inte utan tillbörligt analysintyg levereras från Finland till andra medlemsstater än Sverige. Lax får också levereras till Lettland. Handlingen som åtföljer fiskeriprodukter som omfattas av dioxinundantagstillståndet ska ingå en märkning om leveransbegränsningen för varje sådan produktbetecknings del i det levererade partiet som undantagstillståndet gäller. Detta gäller alla företagare som levererar sådana produkter. Märkningen kan till exempel för strömming av oklassificerad storlek ha formen ”Får inte levereras till andra medlemsstater i EU än Sverige”.

Växt- och svampproduktion

Denna punkt gäller primärproduktionsställen för frukter, bär, grönsaker, svampar och matpotatis.

Spårbarhetskraven i enlighet med livsmedelslagstiftningen meddelas i artikel 18 i den allmänna livsmedelsförordningen (EG) Nr 178/2002. Jord- och skogsbruksministeriets förordning 834/2014 tillämpas på samtliga livsmedel som är avsedda för slutkonsumenter – OBS. 5 § livsmedelspartiets kod.

Det är obligatoriskt att meddela ursprungslandet eller härkomstplatsen om det är möjligt att konsumenten vilseleds om livsmedlets faktiska ursprungsland eller härkomstplats om dessa uppgifter inte meddelas.

På förpackningar med kluvna växter ska ges de uppgifter som fastställs i artikel 9 i förordningen om information om livsmedel (EU) Nr 1169/2011. Vid inspektionen kontrolleras att bokföringen och märkningarna motsvarar varandra.

De påskrifter som krävs av matpotatis definieras i jord- och skogsbruksministeriets förordning 264/2012. Kontrollera att bokföringen och märkningarna motsvarar varandra.

Groddproduktion

I förordning (EU) Nr 208/2013 fastställs reglerna om spårbarhet för fröpartier avsedda för produktion av groddar och för groddpartier.

Med groddar avses en produkt som framställs genom groning av frön och utveckling av dem i vatten eller annat medium och som skördas medan ännu bara hjärtbladen utvecklats, samt som är avsedd att ätas i sin helhet, inklusive fröet.

Ur primärproduktionsställets synvinkel är ett "parti" groddar den mängd groddar eller den mängd frön avsedda för produktion av groddar som samma dag avsänds från en och samma livsmedelslokal (eller primärproduktionsställe) till primärproduktionsstället och som har samma taxonomiska namn.

Ur primärproduktionsställets synvinkel betraktas också groddar som har olika taxonomiska namn och som blandats i samma förpackning som ett parti, när de levereras från primärproduktionsstället i fråga.

Företagaren ska sörja för följande uppgifter och för att de vidarebefordras i alla stadier:

 1. en korrekt beskrivning av fröna eller groddarna, inklusive växtens taxonomiska namn;
 2. den volym eller mängd frön eller groddar som levereras;
 3. om en annan företagare inom livsmedelsbranschen skickat fröna eller groddarna, namn och adress på följande parter:
 4. den livsmedelsföretagare som fröna eller groddarna avsänts från;
 5. avsändaren (ägaren) om denne inte är identisk med den livsmedelsföretagare som fröna eller groddarna avsänts från;
 6. namn på och adress till den livsmedelsföretagare som fröna eller groddarna levereras till;
 7. namn på och adress till mottagaren (ägaren) om denne inte är identisk med den livsmedelsföretagare som fröna eller groddarna levereras till;
 8. en referens som på lämpligt vis möjliggör identifiering av partiet;
 9. avsändningsdatum.

Uppgifterna (a–g) kan förvaras och levereras i vilket ändamålsenligt format som helst, förutsatt att den livsmedelsföretagare till vilken fröna eller groddarna levereras lätt kan komma åt uppgifterna.

Uppgifterna ska uppdateras varje dag då partier tas emot eller skickas.

Det är obligatoriskt att meddela ursprungslandet eller härkomstplatsen om det är möjligt att konsumenten vilseleds om livsmedlets faktiska ursprungsland eller härkomstplats om dessa uppgifter inte meddelas.

Spårbarhetsuppgifterna ska förvaras i ett år från det att groddarna levereras för konsumtion.

Verksamheten är som helhet bedömd i regel överensstämmande med kraven.

Övervakaren konstaterar att de objekt som inspekteras i regel uppfyller lagstiftningens krav. Anteckningarna och dokumenten är konsekventa samt lätta att läsa och tolka.

I spårbarheten finns små flertydigheter som inte försämrar livsmedelssäkerheten och ger inte upphov till misstanke om att konsumenten kan bli vilseledd.

Till exempel:

 • Det är inte helt klart att partiuppgifter i det elektroniska systemet kan kopplas samman med produkterna. Systemet borde kompletteras med en uppgift eller länk som möjliggör exakt sammankoppling.
 • Partiet kod används på påkallat sätt, men kodens användning eller kopplingsbarhet är inte helt systematisk. Kopplingsbarheten är emellertid tillräckligt klar och tydlig. Företagaren borde dock göra användningen av partiets kod klarare.
 • Spårbarhetsuppgifterna för sändningar av animaliska livsmedel och groddar stämmer överens med kraven.
 • Bokföringen av honung motsvarar honungens namn och andra uppgifter som lämnats.

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

Övervakaren konstaterar att det finns regelbundna brister i de omständigheter som kontrolleras i jämförelse med lagens krav.

I spårbarheten finns systematiska oklarheter eller brister som kan tolkas försämra livsmedelssäkerheten. Utifrån de observerade regelbundna oklarheterna eller försummelserna att göra anteckningar uppkommer en misstanke om att konsumenten kan bli vilseledd.

Till exempel:

 • Observerade brister kan antas gå vidare i livsmedelskedjan i form av avsaknad av den ursprungliga uppgiften. Ett sådant missförhållande är till exempel att man låter bli att lämna information om djurarten.
 • Uppgift om ursprungsland eller härkomstplats har inte lämnats med partierna men det är möjligt att i efterhand konstatera att uppgiften existerar.

 D I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten, eller aktören har inte åtgärdat missförhållanden inom utsatt tid. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.

I spårbarheten finns betydande systematiska oklarheter eller brister som kan tolkas äventyra livsmedelssäkerheten. Utifrån de observerade missförhållandena uppkommer en stark misstanke eller kunskap om att konsumenten kan bli vilseledd.

Till exempel:

 • Verksamheten, bokföringen, spårbarheten och uppgifterna om produkterna motsvarar inte varandra (till sina ursprungsuppgifter).
 • Företagaren har meddelat en uppgift om ursprungsland eller härkomstplats som inte är sann.
 • Felet i uppgiften om ursprung(slandet) ska korrigeras omedelbart.
 • Det är inte möjligt att identifiera eller spåra livsmedlen.
 • Det är inte möjligt att identifiera leverantörerna av mottagna partier och/eller mottagarna av levererade partier.

Lagstiftning och anvisningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet, artikel 18.
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna, och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 1924/2006 och (EG) nr 1925/2006 samt om upphävande av kommissionens direktiv 87/250/EEG, rådets direktiv 90/496/EEG, kommissionens direktiv 1999/10/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/13/EG, kommissionens direktiv 2002/67/EG och 2008/5/EG samt kommissionens förordning (EG) nr 608/2004, artikel 8, 9 och 26
 • Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 208/2013 om spårbarhetskrav för groddar och för frön avsedda för produktion av groddar
 • Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 931/2011 om de spårbarhetskrav som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 för livsmedel av animaliskt ursprung
 • Kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006 om fastställande av gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel
 • Livsmedelslagen (297/2021) 14 §
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygien (318/2021) 6 §
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning (392/2015) om honung
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning (834/2014) om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning (264/2012) om krav i fråga om vissa livsmedel
 • Eviras anvisning 16023/5 Tillsynen över fiskeriprodukter.

Uppdateringar till version 3:

 • Anvisning nr 4711/04.02.00.01/2021/3 ersätter anvisning nr 10523/2.
 • Precisering av punkten ”Att observera”.
 • Uppdatering av livsmedelslagens nummer och paragrafer.
 • Hänvisning till jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygien (318/2021) 6 § har lagts till
 • Hänvisningen till JSMf 1368/2011 och SRf 1258/2011 har tagits bort.
 • Eviras anvisning 17008/2 Användning av benämningen ”honung” har tagits bort.
 • Till rubriken för bedömningspunkt C har lagts "Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid".
 • Till rubriken för bedömningspunkt D har lagts "Missförhållandena ska omedelbart rättas till".

1.7 Återkallelserna och anmälan om undantagssituationerna TE

Anvisning/version: 4712/04.02.00.01/2021/2, tagen i bruk 1.7.2021

Att observera:

 • Denna anvisning tillämpas på alla primärproduktionsställen.
 • Syftet är att skydda konsumenter för livsmedel som är en risk för hälsan eller odugliga som livsmedel. Ett livsmedel är skadligt för hälsan till exempel om det är mikrobiologiskt skämt, kontaminerat med ett farligt kemikalium eller om det observeras innehålla en fysikalisk fara såsom metall eller glas.
 • Vid bedömningen av denna punkt beaktas resultaten av de undersökningsintyg som ska kontrolleras i bedömningspunkterna 2.4 och 8.3.
 • Denna punkt är en kravpunkt i de tvärvillkoren. Regionförvaltningsverket (djurproduktion) och NTM-centralen (växt- och svampproduktion) får uppgift om ett missförhållande som observerats i den här punkten för kännedom när övervakningsuppgifterna registreras. Ett missförhållande ska beskrivas omsorgsfullt då övervakningsuppgifter registreras. Regionförvaltningsverket eller NTM-centralen bestämmer huruvida det finns behov att utvidga ärendet till övervakning i enlighet med de tvärvillkoren.

Omständigheter som ska inspekteras:

Producentens förfaranden i exceptionella situationer, till exempel vid sjukdom och tillbakadragande.

Producenten ska vid behov iaktta följande krav:

 • Producenten ska skriftligen eller på elektronisk väg informera den mottagande företagaren inom livsmedelsbranschen om omständigheter som producenten har kännedom om och som kan ha en negativ inverkan på säkerheten i fråga om de primärprodukter eller de livsmedel som fås från dessa primärprodukter som ska skickas eller som redan har skickats.
 • Om producenten observerar eller misstänker att ett djur som han uppfött eller ett livsmedel som han producerat inte uppfyller säkerhetskraven för livsmedel ska han omedelbart inleda förfaranden för att förhindra att djuren eller livsmedlen i fråga kommer ut på marknaden.
 • Om livsmedlen redan finns på marknaden ska producenten omedelbart inleda förfaranden för att avlägsna dem från marknaden och anmäla ärendet till livsmedelstillsynsmyndigheten i den kommun där primärproduktionsstället är beläget. Beslut om de åtgärder som är nödvändiga fattas tillsammans med tillsynsmyndigheten. Vid tillbakadragande skickas anmälan om tillbakadragande av livsmedel till Livsmedelsverket (Tillbakadragande - Livsmedelsverket (ruokavirasto.fi)).
 • Om en primärprodukt gått vidare för att användas som råvara för bearbetning räcker det med att producenten informerar den aktuella företagaren, som vid behov anmäler ärendet till livsmedelstillsynsmyndigheten. Till exempel:
 • En tvättmedels- och läkemedelsskada på en mjölkproduktionsgård ska anmälas till andelslaget eller mejeriet.
 • Omständigheter som påverkar säkerheten av kött ska anmälas till slakteriet.
 • Skada vid dosering av bekämpningsmedel ska anmälas till livsmedlens mottagare.

Överensstämmelsen med kraven kontrolleras:

 • Producenten intervjuas om eventuella skador som inträffat på gården och som påverkar livsmedlens säkerhet eller om sjukdomar som förekommit på gården och som påverkar livsmedelssäkerheten och om matförgiftningar som eventuellt förknippats med gårdens produkter.
 • Om sådana skador, sjukdomar eller matförgiftningar som beskrivs ovan inträffat och/eller om man vid undersökningar gjort fynd, intervjuas producenten om de åtgärder som han vidtagit för att förhindra att produkterna kommer ut på marknaden/konsumeras eller om tillbakadraganden av produkter från marknaden samt om anmälan till myndigheter eller förädlare.

Verksamheten är som helhet bedömd i regel överensstämmande med kraven.

Till exempel:

 • Producenten har inte haft behov av tillbakadraganden.
 • Producenten har vid behov underrättat den mottagande företagaren inom livsmedelsbranschen om omständigheter som påverkar säkerheten av primärprodukter eller livsmedel som fås från dem.
 • Producenten har vid behov vidtagit lämpliga åtgärder för att förhindra att livsmedel som står i strid med föreskrifterna kommer ut på marknaden.
 • Producenten har vid behov inlett tillbakadragande från marknaden och anmält ärendet till livsmedelstillsynsmyndigheten.

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

Till exempel:

 • En mjölkproducent har inte anmält en tvättmedelsskada till andelslaget eller mejeriet.
 • Producenten misstänker att han använt växtskyddsmedel på fel sätt men har inte slutat att sälja livsmedlet och har inte anmält sin misstanke till livsmedelstillsynsmyndigheten.
 • Livsmedel i vilkas produktion producenten misstänker att han använt växtskyddsmedel på fel sätt har skickats till bearbetning och producenten har inte anmält sin misstanke till den som utför bearbetningen.

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.

Till exempel:

 • Ett prov som tagits från bevattningsvatten för sallat visar att vattnet är kontaminerat men producenten har fortsatt att leverera sallat som bevattnats med det kontaminerade vattnet till försäljning.
 • Ett djur har kommit åt att äta ett giftigt ämne men försäljningen av det livsmedel som fås av djuret har inte avbrutits.
 • Salmonella har konstaterats hos höns, men producenten har inte slutat att sälja äggen direkt till konsumenter och har inte anmält ärendet till livsmedelstillsynsmyndigheten.
 • EHEC har konstaterats på en mjölkproduktionsgård men producenten har inte slutat sälja mjölken direkt till konsumenter och har inte anmält ärendet till livsmedelstillsynsmyndigheten.

Lagstiftning och anvisningar:

 • Den allmänna livsmedelsförordningen 178/2002 artiklarna 14 och 19
 • Den allmänna förordningen om livsmedelshygien (EG) Nr 852/2004 Bilaga I, del A, 4.i
 • Livsmedelslagen 297/2021, § 6, 17

Uppdateringar i version 2:

 • Anvisning nummer [4712/04.02.00.01/2021 /2] ersätter anvisning nummer [10514/1].
 • Livsmedelslagens nummer har uppdaterats.
 • Primärproduktionsförordningen JSMf 1368/2011 har tagits bort.
 • ”Omständigheter som ska inspekteras” -punkten har uppdaterats.

4.1.5, 5.5, 6.6, 7.6, 8.8 och 9.11 Kontaktmaterial för livsmedel

Anvisning/version: 4724/04.02.00.01/2021/3, tagen i bruk 28.3.2022

Att beakta:

Den här punkten kontrolleras i primärproduktionsverksamhet.

 • Kontrollen inriktas på förpackningsmaterial och andra material som kommer i kontakt med primärprodukter (t.ex. arbetsytor, transportband), anordningar (.t.ex. mjölkningsmaskiner, filtreringsanordningar) och redskap (t.ex. skopor, behållare, silor).
 • I den här punkten kontrolleras den kemiska lämpligheten av dessa material, anordningar och redskap.
 • När den kemiska lämpligheten av anordningar och redskap kontrolleras rekommenderas att även deras skick, helhet och renhet kontrolleras i enlighet med punkterna 2.1 och 8.1.

Saker som ska kontrolleras:

Överensstämmelsen med kraven hos förpackningsmaterial och andra livsmedelskontaktmaterial, till exempel anordningar och redskap, med stickprov från några få produkter/inspektion.

 • Företagaren är förtrogen med förpackningsmaterialens och de nya anordningarnas och redskapens livsmedelsduglighet:
 • Materialens, anordningarnas och redskapens överensstämmelse med kraven har säkerställts och detta kan bevisas med anteckningar eller handlingar.
 • Materialen, anordningarna och redskapen används rätt.

Verksamheten är som helhet bedömd i regel överensstämmande med kraven.

Företagaren är informerad om hur förpackningsmaterial och andra livsmedelskontaktmaterial används på rätt sätt (bl.a. informerad om begränsningarna av användningen) och informationen omsätts i praktiken i verksamheten.

Företagaren är informerad om livsmedelsdugligheten av de flesta förpacknings- och livsmedelskontaktmaterialen, men övervakaren vill fästa företagarens uppmärksamhet vid en detalj som gäller någon kravpunkt eller ge råd om den.

Till exempel:

 • Det finns en påskrift om användning för livsmedel på största delen av förpackningsmaterialen och de övriga livsmedelskontaktmaterialen eller företagaren har handlingar som visar att de stämmer överens med kraven eller företagaren har på något annat sätt säkerställt att de är lämpliga när han beställt eller upphandlat dem. Primärverksamhetsutövaren uppmanas att inhämta information om överensstämmelse för material för vilket informationen fortfarande saknas eller inte är helt tillräcklig.

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

Företagaren har inte tillräckligt med information om förpackningsmaterialens och de övriga livsmedelskontaktmaterialens duglighet och han har inte försökt säkerställa deras duglighet. Det finns skäl att misstänka att de material som används i verksamheten inte är lämpade för ändamålet. Till exempel:

 • Flera av de förpackningsmaterial eller livsmedelskontaktmaterial som företagaren använder saknar påskrift om livsmedelsanvändning eller företagaren har inga handlingar som visar att de stämmer överens med kraven eller företagaren har inte säkerställt att de är lämpliga när han beställt eller upphandlat dem. Företagaren har i verkligheten ingen information om förpackningsmaterialens och de övriga livsmedelskontaktmaterialens lämplighet för ändamålet.

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller          livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.

Företagaren har ingen information om livsmedelsdugligheten av de förpacknings- och livsmedelskontaktmaterial som han använder och om deras lämplighet för ändamålet. Det är uppenbart att de används på ett sätt som äventyrar livsmedelssäkerheten.

Lagstiftning och anvisningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1935/2004 om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel
 • Kommissionens förordning (EG) nr 10/2011 om material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel
 • Livsmedelslagen 297/2021
 • Eviras anvisning 17018 ”Anvisning om tillsynen över material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel”

Uppdateringar till version 3:

 • Livsmedelslagens nummer har uppdaterats.
 • Anvisning nummer [4724/04.02.00.01/2021] ersätter anvisning nummer [10547/2].