10 Särskilda krav för transport av produkter från primärproduktionen

Publiceringsdatum: 28. mars 2022

Alla anvisningar för livsmedelstillsyn inom primärproduktion

10.1 Lämpligheten av transportmedel och transportförhållanden

Anvisning/version: 4779/04.02.00.01/2021/2, tagen i bruk 28.3.2022

Att observera:

 • Denna anvisning tillämpas på transport av primärprodukter från en gård till ett ställe för försäljning eller annan överlåtelse av primärproduktion eller till en registrerad eller godkänd livsmedelslokal. På transporten av obehandlad mjölk från mjölkproduktionsgården tillämpas dock kraven på registrerade livsmedelslokaler. På transporten av levande djur från produktionsgården till slakteriet tillämpas kraven på djurens välbefinnande.
 • Primärprodukter kan transporteras med kyltransport, men lagstiftningen ställer inga krav på temperaturen vid transporter utom för fiskeriprodukternas del, i fråga om vilka överensstämmelsen med kraven på temperaturen inspekteras i anvisning 10.3.
 • Transport inom primärproduktionen kan ingå i den registreringsanmälan om primärproduktion som företagaren nom primärproduktion lämnat. Alternativt kan företagaren endast ha gjort en registreringsanmälan om transportverksamhet inom primärproduktion eller en registreringsanmälan om livsmedelslokal.

Omständigheter som ska inspekteras:

 • Vid inspektionen kontrolleras transportmedlets lämplighet för verksamheten i fråga.
 • Vid inspektionen kontrolleras att transportmedlet eller transportförhållandena inte äventyrar primärprodukternas livsmedelssäkerhet.
 • Vid inspektionen kontrolleras att primärprodukterna vid behov är tillräckligt skyddade för kontaminering bland annat av skadedjur, damm eller annan smuts.

Verksamheten är som helhet bedömd i regel överensstämmande med kraven.

Transportmedlet lämpar sig för verksamheten, åtminstone i sådan omfattning att primärprodukternas livsmedelssäkerhet inte försämras. Företagaren har sörjt för transportmedlets renhet i tillräcklig omfattning med hänsyn till behovet. Primärprodukterna är tillräckligt skyddade under transport.

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

Transportmedlet lämpar sig inte för det ändamål som det används till utan det försämrar primärproduktens livsmedelssäkerhet. Transportmedlet är för smutsigt i förhållande till behovet. Primärprodukterna är otillräckligt skyddade under transport eller i transporten medföljer sådana produkter eller varor som kan försämra primärprodukternas säkerhet.

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska                          omedelbart rättas till.

Transportmedlet lämpar sig inte alls för det ändamål som det används till utan det äventyrar primärprodukternas livsmedelssäkerhet. Primärprodukterna har inte skyddats alls under transport trots att detta är nödvändigt.

Lagstiftning och anvisningar:

 • Livsmedelslag 297/2021 § 6

Uppdateringar i version 2:

 • Anvisning nummer [4779/04.02.00.01/2021/2] ersätter anvisning nummer [10576/1].
 • Livsmedelslagens nummer har uppdaterats.
 • ”Att observera” -punkten har preciserats.

10.3 Hantering av temperaturen under transport av fiskeriprodukter

Anvisning/version: 4780/04.02.00.01/2021/2, tagen i bruk 28.3.2022

Att observera:

 • Primärprodukter är till exempel orensad färsk fisk, levande kräftor och färsk fisk som rensats på fartyget eller på isen.
 • Denna anvisning tillämpas på transport av primärprodukter från ett vattenbruksställe eller ett fiskefartyg till ett ställe för försäljning eller annan överlåtelse av primärproduktion eller till en anmäld eller godkänd livsmedelslokal.
 • Fiskeriprodukterna ska transporteras ordentligt isade, dvs. i närheten av temperaturen av smältande is.
 • Levande kräftor rekommenderas bli transporterade i svalt (en temperatur som är lägre än +10 ⁰C), detta rekommenderas med tanke på djurens välbefinnande.

Omständigheter som ska inspekteras:

 • Vid inspektionen kontrolleras kylkedjans funktion vid transporten av färska fiskeriprodukter.

Verksamheten är som helhet bedömd i regel överensstämmande med kraven.

Färska fiskeriprodukter transporteras isade.

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

Till exempel:

 • Färska fiskeriprodukter har isats så dåligt att det inte är möjligt att produkterna förvaras i en temperatur som är nära temperaturen av smältande is.
 • Färska fiskeriprodukter transporteras utan is och man försöker hålla deras temperatur nära temperaturen av smältande is på något annat sätt. Temperaturen är dock för hög.

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska                          omedelbart rättas till.

Till exempel:

 • Färska fiskeriprodukter transporteras utan is på så sätt att kylkedjan bryts av under transporten. Transporttemperaturen kontrolleras inte och inga åtgärder vidtas för att avhjälpa situationen.

Lagstiftning och anvisningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung bilaga III, avsnitt VIII

Uppdateringar i version 2:

 • Anvisning nummer 4780/04.02.00.01/2021 ersätter anvisning nummer 10577