2. Gemensamma krav inom djurproduktionen

Publiceringsdatum: 28. mars 2022

Alla anvisningar för livsmedelstillsyn inom primärproduktion

2.1 Lokalernas, utrustningens och djurens renhet

Anvisning/version: 4713/04.02.00.01/2021/2, tagen i bruk 28.3.2022

Att observera:

 • Denna anvisning tillämpas på alla primärproduktionsställen som bedriver djurproduktion.
 • Renhållningen av kylnings- och förvaringsutrymmen för mjölk bedöms i punkt 4.2.2.
 • Renheten av mjölkproduktionsdjurens juver bedöms i punkt 4.3.1.
 • Renheten av ytor som kommer i kontakt med mjölk bedöms i punkt 4.2.4.
 • Renheten av lokaler för avfallshantering och av avfallskärlen bedöms i punkt 2.2.
 • Renhållningen i fråga om vattenbruk och fiske bedöms i punkt 7.1.
 • I den här punkten bedöms djurens renhet särskilt med tanke på livsmedelssäkerheten, även om djurens smutsighet också förknippas med djurens välbefinnande.

Omständigheter som ska inspekteras:

Renhållningen av primärproduktionsstället

Vid inspektionen kontrolleras huruvida primärproduktionsställets renhållning uppfyller följande krav:

 • Lokaler som används vid primärproduktion och verksamheter som anknyter till den ska hållas rena, och vid behov ska de desinficeras. Renhållningsskyldigheten gäller alla lokaler, såsom djurhållningslokaler och lokaler för lagring och hantering av livsmedel.
 • Även anordningar, behållare, burar, fordon och fartyg ska hållas rena och vid behov ska de desinficeras.
 • Renhållningens tillräcklighet bedöms i relation till lokalernas, anordningarnas, behållarnas, burarnas, fordonens och fartygens ändamål (t.ex. foderbordet vs båsen).
 • Djur som ska transporteras till slakt och andra produktionsdjur ska hållas så rena som möjligt.
  • När djur som är gödselsmutsade mjölkas kommer fekala sjukdomsalstrare lätt i mjölken och när djur som är gödselsmutsade slaktas kommer sjukdomsalstrare lätt i köttet.
  • Det är möjligt att förhindra nedsmutsning av djur på primärproduktionsstället genom tillräcklig användning av torrströ och avlägsnande av gödsel, med golv- och båskonstruktioner av rätt slag, genom lämplig näring och genom att hålla djurens hårbeklädnad kort.

Verksamheten är som helhet bedömd i regel överensstämmande med kraven.

 • Lokaler, anordningar, behållare, burar, fordon och/eller fartyg har hållits rena eller det finns endast lite att anmärka i renheten. Även djuren är tillräckligt rena.

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

Till exempel:

 • Renhållningen av lokaler och anordningar är otillräcklig.
 • Djur som skickas till slakt är anmärkningsvärt smutsiga.

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska                          omedelbart rättas till.

Till exempel:

 • Renhållningen av lokaler eller anordningar har försummats trots uppmaning eller förordnande.
 • Gödselpansar observeras hos djur som skickas till slakt.

Lagstiftning och anvisningar:

 • Den allmänna förordningen om livsmedelshygien (EG) Nr 852/2004 Bilaga I, del A, 4.a–c

Uppdateringar i version 2:

 • Anvisning nummer 4713/04.02.00.01/2021/2 ersätter anvisning nummer 10515 /1

2.2 Hantering och lagring av avfall och farliga ämnen TE

Anvisning/version: 4714/04.02.00.01/2021/2, tagen i bruk 28.3.2022

Att observera:

 • Denna anvisning tillämpas på alla primärproduktionsställen som bedriver djurproduktion.
 • I den här punkten bedöms även renheten av lokalerna för hantering av avfall och av avfallskärlen. Renheten av andra lokaler, redskap och anordningar bedöms i punkt 2.1 eller 7.1 (vattenbruk och fiske).
 • Förvaringen och hanteringen av avfall och farliga ämnen kontrolleras i denna punkt även till den del som gäller lokaler för kylning och förvaring av mjölk, men annan verksamhet som inte tillhör dessa lokaler bedöms i punkt 4.2.3.
 • Hanteringen av gödsel samt hanteringen och bortskaffandet av döda djur beaktas i den här punkten till den del som det påverkar livsmedlens säkerhet.
 • Denna punkt är en kravpunkt i de tvärvillkoren. Regionförvaltningsverket får uppgift om ett missförhållande som observerats i den här punkten för kännedom när övervakningsuppgifterna registreras. Ett missförhållande ska beskrivas omsorgsfullt då övervakningsuppgifter registreras. Regionförvaltningsverket bestämmer huruvida det finns behov att utvidga ärendet till övervakning i enlighet med de tvärvillkoren.

Omständigheter som ska inspekteras:

 • Hantering och lagring av avfall och farliga ämnen
 • Vid inspektionen kontrolleras huruvida verksamheten uppfyller följande krav:
 • Avfall och farliga ämnen ska lagras och hanteras på djurproduktionsgårdar (i lokalerna för förvaring och hantering av livsmedel, i djurhållningslokalerna, i lokalerna för förvaring och hantering av foder, i fållor och på beten) på så sätt att kontaminering av mjölk, ägg eller andra livsmedel som fås från djur eller kontaminering av de djur som producerar dem förhindras.
 • Farliga ämnen är till exempel tillsatsämnen i foder, djurläkemedel, betade frön, växtskyddsmedel, gödselpreparat, biocider (desinfektionsmedel, rodenticider o.d.) och farliga kemikalier.
 • Farliga ämnen ska förvaras på ställen som är avsedda för dem och som är utom räckhåll för djuren. Ämnena ska helst förvaras i de ursprungliga förpackningarna.
 • Kärl och lokaler för förvaring av avfall ska hållas rena och förvaringen av avfallet ordnas på så sätt att avfallet inte lockar skadedjur till platsen.
 • Farligt avfall, till exempel batterier, ska förvaras med omsorg.
 • Gården ska ha ändamålsenliga förfaranden för hantering och bortskaffande av döda djur. Förfarandena bedöms endast med tanke på livsmedelssäkerheten.
 • Biprodukterna ska samlas in, identifieringsmärkas och bortskaffas på ett godkänt sätt utan onödiga dröjsmål.

Verksamheten är som helhet bedömd i regel överensstämmande med kraven.

Lagringen och hanteringen av avfall och farliga ämnen är ändamålsenlig. Det kan förekomma viss osnygghet i anslutning till avfallshanteringslokalerna och avfallskärlen. Till exempel föråldrade läkemedel och läkemedelsavfall förvaras inte separat från läkemedel som är i bruk. Osnyggheten har dock inte försämrat livsmedelssäkerheten.

C I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

Till exempel:

 • Skräp, skrot eller avfall har samlats i lokaler för hantering av livsmedel, djurhållningslokaler, fållor, foderlager eller lokaler för hantering av foder eller på beten.
 • Lokalerna för avfallsförvaring är så osnygga att de kan locka skadedjur till platsen.

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten, eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska                          omedelbart rättas till.

Till exempel:

 • Farliga ämnen eller farligt avfall lagras eller hanteras vårdslöst i lokaler för förvaring och hantering av livsmedel, djurhållningslokaler eller fållor eller på beten.
 • Döda djur förvaras vårdslöst på ett sätt som kan äventyra livsmedelssäkerheten.

Lagstiftning och anvisningar:

 • Den allmänna förordningen om livsmedelshygien (EG) Nr 852/2004 Bilaga I, del A, 4.g
 • Lagen om animaliska biprodukter 517/2015, kapitel 3
 • Förordningen om animaliska biprodukter (EG) Nr 1069/2009, artikel 4, punkt 1 och 2, artiklarna 8–10, 12–14, 21, 22 och 26

Uppdateringar i version 2:

 • Anvisning nummer 10516 /04.02.00.01/2021/2 ersätter anvisning nummer 10516 /1

2.3 Att förhindra spridning av sjukdomar TE

Anvisning/version: 4715/04.02.00.01/2021/2 sv, tagen i bruk 28.3.2022

Att observera:

 • Denna anvisning tillämpas på primärproduktionsställen som bedriver djurproduktion. Anvisningen tillämpas emellertid inte på fiske, vattenbruk och honungsproduktion.
 • I den här punkten bedöms åtgärder för att förhindra övergången av sjukdomar från livsmedel till människor och spridningen av dessa sjukdomar.
 • Renheten av lokaler, anordningar och djur bedöms i punkt 2.1 eller 7.1 (vattenbruk och fiske).
 • Bokföringen av undersökningsresultaten bedöms i punkt 2.4.
 • Bokföringen av information från livsmedelskedjan bedöms i punkt 3.1.
 • Denna punkt är en kravpunkt i de tvärvillkoren. Regionförvaltningsverket får uppgift om ett missförhållande som observerats i den här punkten för kännedom när övervakningsuppgifterna registreras. Ett missförhållande ska beskrivas omsorgsfullt då övervakningsuppgifter registreras. Regionförvaltningsverket bestämmer huruvida det finns behov att utvidga ärendet till övervakning i enlighet med de tvärvillkoren.
 • Mer information om hur man skyddar djurhållningsplatsen för djursjukdomar finns på Eviras webbplats på adressen Skydda djurhållningsplatsen - Livsmedelverket

Omständigheter som ska inspekteras:

 • Kontrollera huruvida verksamheten uppfyller följande krav:
 • Djur som används för livsmedelsproduktion ska ha ett sådant hälsotillstånd att det är möjligt att trygga en god hygienisk kvalitet på de livsmedel som erhålls från dem. Djur som används för livsmedelsproduktion ska skötas, hanteras och transporteras på ett sådant sätt att livsmedlens hygieniska kvalitet inte äventyras.
 • På djurproduktionsgårdarna ska man handla på så sätt att överföringen och spridningen av smittsamma sjukdomar från livsmedel till människor förhindras bland annat genom att vidta försiktighetsåtgärder när nya djur tas in på djurhållningsplatsen och anmäla misstankar om sjukdom till myndigheten.
 • Man ska förhindra att sjukdomar förs in på djurhållningsplatser samt att sjukdomar sprids på djurhållningsplatsen och via djuren på djurhållningsplatsen eller livsmedel som fås från djuren till andra djurhållningsplatser och människor:
 • Djursjukdomar som ska bekämpas och som misstänks eller konstaterats på djurhållningsplatsen, till exempel salmonella hos nötkreatur, svin, höns eller kalkoner, brucellos, mjältbrand eller bovin tuberkulos, ska utan dröjsmål anmälas till kommunveterinären eller regionförvaltningsverket.
 • Införsel av sjukdomar till djurhållningsplatsen förhindras till exempel genom att endast köpa djur från djurhållningsplatser där hälsoläget är känt, hålla de köpta djuren separat från de övriga djuren på djurhållningsplatsen, begränsa besökares tillträde till produktionslokalerna, förse dem som besöker djurhållningsplatsen med skyddsklädsel och bekämpa skadedjur.
 • Sällskapsdjur beaktas på ett ändamålsenligt sätt i åtgärderna för skydd mot sjukdomar.
 • Spridning av sjukdomar på djurhållningsplatsen förhindras till exempel genom att isolera sjuka djur från friska, hantera foder på ett hygieniskt sätt (bl.a. genom att undvika korsningar mellan lederna för transport av foder och gödsel), hålla djuren i avdelningar per åldersgrupp, fylla avdelningarna på en gång och rengöra och vid behov desinficera djurhållningslokalerna mellan grupper.
 • Spridning av sjukdomar vidare från djurhållningsplatsen förhindras till exempel genom att informera företagare som tar emot djur eller livsmedel som fås från djur om sjukdomarna och genom att iaktta eventuella beslut för förhindrande av sjukdomar som fattats med stöd av lagen om djursjukdomar.
 • Producenten ska föra en bok om förekomsten av sjukdomar som kan påverka säkerhet av livsmedel som fås av djuren (bokföringen av undersökningsresultaten bedöms i punkt 2.4).
 • Sådana sjukdomar kan vara till exempel salmonella, rödsjuka, brucellos, mjältbrand och tuberkulos.
 • Kravet kan uppfyllas genom att förvara uppgifterna om diagnoser som veterinären ställt för djur till exempel i inseminations- eller hälsokorten eller i det elektroniska hälsoklassificeringsregistret.
 • Bokföringen kan vara skriftlig eller elektronisk, men den ska vara lätt tillgänglig för tillsynsmyndigheten för kontroll. Bokföringen kan bestå av en eller flera filer och utgöra en del av ett kvalitetssystem eller annat system som iakttas på gården.
 • Bokföringen ska sparas i minst ett år. Bokföring med anknytning till salmonella ska sparas i minst tre år.
 • Bokföring av förekomsten av sjukdomar är inte ett krav i de tvärvillkoren och därför gör försummelse av denna bokföring inte att övervakningen utvidgas till övervakning av de tvärvillkoren.

Verksamheten är som helhet bedömd i regel överensstämmande med kraven.

Producenten har ändamålsenliga förfaranden i bruk för att förhindra spridningen av sjukdomar.

Producenten har bokfört sjukdomar som konstaterats på djurhållningsplatsen och som kan påverka säkerheten av livsmedel som fås från djuren. Bokföringen är tillgänglig för kontroll.

En del uppgifter som existerar men som inte hittas vid kontrolltidpunkten saknas i bokföringen. Producenten lämnar dock in (elektroniskt, om producenten så önskar) kopior på de uppgifter som saknas till övervakaren inom en fastställd frist i efterhand.

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

Till exempel:

 • Producenten har inga ändamålsenliga förfaranden i bruk för att förhindra spridningen av sjukdomar.
 • Nya djur förs in på djurhållningsplatsen utan några försiktighetsåtgärder.
 • Producenten har ingen bokföring av förekomsten av sjukdomar som påverkar livsmedelssäkerheten.

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten, eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska                          omedelbart rättas till.

Till exempel:

 • Producenten har försummat att göra anmälan till myndigheterna om en på djurhållningsplatsen misstänkt eller konstaterad djursjukdom som ska bekämpas och som påverkar livsmedelssäkerheten.
 • Producenten iakttar inte beslut som fattats för att förhindra spridningen av sjukdomar som påverkar livsmedelssäkerheten.

Lagstiftning och anvisningar:

 • Den allmänna förordningen om livsmedelshygien (EG) Nr 852/2004 Bilaga I, del A, 4.h och 8.c
 • Livsmedelslagen 297/2021
 • Lagen om djursjukdomar 76/2021 11-13 §
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om frivillig hälsoövervakning av djur JSMf 319/2021
 • Jord och skogsbruksministeriets förordning om zoonoser 316/2021  

Uppdateringar i version 2:

 • Anvisning nummer 4715/04.02.00.01/2021/2 ersätter anvisning nummer 10517 /1
 • Livsmedelslagens nummer har uppdaterats.
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen 318/2021 har tillsatts.
 • Lagen om djursjukdomar nummer har uppdaterats.
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om frivillig hälsoövervakning av djur har tillsatts.
 • Primärproduktionsförordningen JSMf 1368/2011 har tagits bort.
 • Jord och skogsbruksministeriets förordning om zoonoser 316/2021 har tillsatts.
 • Statsrådets förordning om hälsoövervakning av djur och om bekämpning av djursjukdomar vid artificiell reproduktion av djur SRf 838/2013 och om ändring av förordningen SRf 163/2016 och SRf 886/2016 har tagits bort.

2.4 Bokföring av undersökningsresultaten TE

Anvisning/version: 4716/04.02.00.01/2021/2, tagen i bruk 28.3.2022

Att observera:

 • Denna anvisning tillämpas på primärproduktionsställen som bedriver djurproduktion. Anvisningen tillämpas inte på fiske.
 • Bokföringen av resultaten av vattenprover bedöms för mjölkproduktionens del i punkt 4.2.1, för äggproduktionens del i punkt 5.2, för honungsproduktionens del i punkt 6.1 och för vattenbrukets och fiskets del i punkt 7.2.
 • Äggproduktionsgårdarnas bokföring av resultaten av prover som tagits i programmet för salmonellakontroll bedöms i punkt 5.8.
 • Denna punkt är en kravpunkt i de tvärvillkoren till den del som gäller tillämplighet av kylanläggningar. Regionförvaltningsverket får uppgift om ett missförhållande som observerats i den här punkten för kännedom när övervakningsuppgifterna registreras. Ett missförhållande ska beskrivas omsorgsfullt då övervakningsuppgifter registreras. Regionförvaltningsverket bestämmer huruvida det finns behov att utvidga ärendet till övervakning i enlighet med de tvärvillkoren.

Omständigheter som ska inspekteras:

 • Vid inspektionen kontrolleras producentens bokföring av resultaten av animaliska prover som har betydelse för människans hälsa och andra prover som har betydelse för människans hälsa.
 • Producenten ska förvara de resultat av undersökningar t.ex. salmonellakontrollprogrammet, kontroll av kampylobakterier hos broilrar på slakterier, salmonellaundersökningar för försäljning av obehandlad mjölk, prover för övervakning av främmande ämnen och undersökningar av juverinflammation
 • Bokföringen kan vara skriftlig eller elektronisk, men den ska vara lätt tillgänglig för tillsynsmyndigheten för kontroll. Bokföringen kan bestå av en eller flera filer och utgöra en del av ett kvalitetssystem eller annat system som iakttas på gården.
 • Bokföringen ska sparas i minst ett år och bokföring med anknytning till salmonella i minst tre år. Dessutom ska företagaren spara de senaste undersökningsresultaten.

A Verksamheten stämmer överens med kraven.

Producenten har bokföring av undersökningsresultaten.

En del uppgifter som producenten har men som inte hittas vid kontrolltidpunkten saknas i bokföringen. Producenten lämnar dock in (elektroniskt, om producenten så önskar) kopior på de uppgifter som saknas till övervakaren inom en fastställd frist i efterhand.

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

Till exempel:

Flera resultat saknas i bokföringen av undersökningsresultat på en djurproduktionsgård trots att det är uppenbart att undersökningar har gjorts.

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten, eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska                          omedelbart rättas till.

Till exempel:

 • Producenten har ingen bokföring av undersökningsresultaten alls trots att det är uppenbart att undersökningar har gjorts.

Lagstiftning och anvisningar:

 • Den allmänna förordningen om livsmedelshygien (EG) Nr 852/2004 Bilaga I, del A, 8.d
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen 318/2021 6 §
 • Jord och skogsbruksministeriets förordning om zoonoser 316/2021

Uppdateringar i version 2:

 • Anvisning nummer 4716/04.02.00.01/2021/2 ersätter anvisning nummer 10518 /1
 • Primärproduktionsförordningen JSMf 1368/2011 har tagits bort.
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen 318/2021 har tillsatts
 • Jord och skogsbruksministeriets förordning om zoonoser 316/2021 har tillsatts

2.7 Medicinering och bokföring av medicinering TE

Anvisning/version: 4717/04.02.00.01/2021/3, tagen i bruk 1.7.2021

Att observera:

 • Användningen av läkemedel som ordinerats djur ska vara kontrollerad. Läkemedel ska ges till djur på ett sådant sätt att de främjar djurets hälsa och välmående. Användningen av läkemedel får inte medföra betydande olägenhet för människorna, djuren, de livsmedel som fås från djuren eller miljön.
 • Produktionsdjur får endast ges sådana läkemedelspreparat eller läkemedelsämnen som är godkända för användning för produktionsdjur. Veterinärens anvisningar om användningen av ett läkemedel ska iakttas. Bruksanvisningarna för läkemedelspreparat som kan köpas på apoteket utan recept finns i bipacksedeln.
 • En ägare eller innehavare till ett produktionsdjur ska föra bok om medicineringen av djuren.
 • Denna anvisning tillämpas på alla primärproduktionsställen som bedriver djurproduktion.
 • Identifieringen av djur som fått läkemedel och iakttagandet av karenstiderna bedöms i punkt 2.7.
 • Isärhållandet av mjölk från sjuka djur och mjölk som innehåller restsubstanser på mjölkproduktionsgårdar bedöms i punkt 4.3.2.
 • På en produktionsgård kan också göras en mer ingående inspektion av användningen av läkemedel och bokföringen av medicineringen utifrån lagen om medicinering av djur 387/2014.
 • Vid undersökning av misstanke om antibiotikaskador som framkommit vid mejeriets eller slakteriets egna kontroller, om inspektionen utförs, ska det göras med inspektionsprotokoll för misstankebaserad övervakning av läkemedelsbokföringen och användningen utifrån lagen om medicinsk behandling av djur 387/2014.

Omständigheter som ska inspekteras:

 • All medicinering, även förebyggande medicinsk vård, till exempel användningen av parasitläkemedel och vaccinationer, ska bokföras. I bokföringen ska finnas anteckningar om de mediciner som veterinären ordinerat och läkemedel som ägaren själv eller någon annan gett. Även foderläkemedel ska antecknas i bokföringen.
 • Av bokföringen ska framgå
  • djurets eller djurgruppens identifieringsuppgifter
  • datum för givande av läkemedel, person som inlett medicineringen (veterinären, djurets ägare eller innehavare eller person som dessa befullmäktigat)
  • indikationen till användningen av medicinen eller läkemedelsfodret
  • medicinens eller läkemedelsfodrets namn och mängd
  • karenstid som meddelats medicinen eller läkemedelsfodret
  • namnet på medicinens säljare.
   Av dessa punkter har namnet på den som inlett medicineringen och läkemedlets eller läkemedelsfodrets indikation varit ett krav sedan 1.12.2014.
   I anslutning till bokföringen ska förvaras veterinärens recept och skriftliga utredningar om överlåtelsen av medicinen eller läkemedelsfodret. Dessutom ska man bevara övriga verifikationer på försäljning eller annan överlåtelse av läkemedel eller foderläkemedel som man fått av en veterinär, på apotek eller av den som överlåtit foderläkemedlet. Dessa är exempelvis kvitton på receptfria läkemedel som köpts på apotek (t.ex. injicerbart järn för grisar och preparat som ges oralt för vätskebalansen).
 • Bokföringen om medicineringen ska förvaras i fem (5) års tid även om djuret slaktas före detta

Verksamheten är som helhet bedömd i regel överensstämmande med kraven.

Producenten har behandlat djuren med läkemedel på ett ändamålsenligt sätt.

Producenten har en ändamålsenlig bokföring om de läkemedel som använts. Det kan finnas små missförhållanden i verksamheten som inte försämrar livsmedelssäkerheten.

Till exempel:

 • I bokföringen finns enskilda brister som gäller läkemedel med karenstiden noll dygn.

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder            konsumenten.

Producenten har medicinerat djuren på ett ändamålsenligt sätt men det finns en del inexaktheter i bokföringen om medicinering.

Till exempel:

 • Anteckningar om en enskild djur- eller åldersgrupp saknas, men de utgör klart en mycket stor andel av det totala antalet djur på gården. Djuren har dock märkts ut på ett ändamålsenligt sätt under behandlingen och karenstiden och missförhållandena utgör därför ingen risk för livsmedelssäkerheten.

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt                vilseleder konsumenten, eller aktören har inte åtgärdat missförhållanden inom utsatt tid.

Producenten har medicinerat sina djur men det finns många oklarheter i bokföringen om medicinering.

Till exempel:

 • Det finns många brister i bokföringen av medicinering och därför äventyras pålitligheten som helhet, eller så är bristerna i bokföringen ägnade att äventyra livsmedelssäkerheten: på grund av bristerna i bokföringen av medicinering kan djurens skötare inte identifiera de djur eller djurgrupper som behandlats.
 • Djur har behandlats med mediciner upprepade gången och på gården har också använts andra mediciner än mediciner med karenstiden noll, men bokföringen saknas till stor del eller helt.
 • En anmärkning har meddelats om användningen av läkemedel och om bokföringen av medicinering vid en tidigare inspektion, men situationen har inte åtgärdats.
 • På grund av bristerna i bokföringen av medicinering kan man till exempel inte verifiera om gården använt preparat som är godkända för produktionsdjur i Finland.

Lagstiftning och anvisningar:

 • Den allmänna förordningen om livsmedelshygien (EG) Nr 852/2004, artikel 4, punkt 1 samt bilaga I, del A, avsitt III, punkt 8
 • Lagen om medicinsk behandling av djur 387/2014
 • JSMf om journalföring av medicinering av produktionsdjur 21/2014

Uppdatering i version 3:

 • Anvisning nummer 4717/04.02.00.01/2021 /3 ersätter anvisning nummer 10519/2
 • Tillsatts ”att observera” -punkten att man brukar inspektionsprotokoll för misstankebaserad övervakning av läkemedelsbokföringen och användningen

2.8 Identifieringen av medicinerade djur och följandet av karenstiden TE

Anvisning/version: 4718/04.02.00.01/2021/3, tagen i bruk 28.3.2022

Att observera:

 • Den här anvisningen används på alla gårdar som har produktionsdjur.
 • Bokföringen av medicinering som gäller alla djurproduktionsgårdar bedöms i punkt 2.6.
 • Vid undersökning av misstanke om antibiotikaskador som framkommit vid mejeriets eller slakteriets egna kontroller, om inspektionen utförs, ska det göras med inspektionsprotokoll för misstankebaserad övervakning av läkemedelsbokföringen och användningen utifrån lagen om medicinering av djur 387/2014.

Omständigheter som ska inspekteras:

 • Ett produktionsdjur ska vara möjligt att identifiera under medicineringen och den medicinska behandlingen samt under karenstiden. Som identifieringsuppgift för nötkreatur, getter och får rekommenderas EU-beteckningen i öronmärket. För andra djur rekommenderas användning t.ex. av båsnumret eller djurgruppens tatuering.
 • Veterinärens anvisningar om användningen av läkemedel och karenstider har iakttagits. Bruksanvisningarna för läkemedelspreparat som kan köpas på apoteket utan recept har iakttagits. Vid behov har man tagit hänsyn till att den karenstid som veterinären meddelat kan avvika från den karenstid som anges på bipacksedeln.
 • Både djurens identifieringsuppgifter och uppgifterna om den karenstid som medicineringen förutsätter är lättillgängliga för alla personer som deltar i vården och hanteringen av djuret.

Verksamheten är som helhet bedömd i regel överensstämmande med kraven.

Djuren är alltid omsorgsfullt märkta eller på annat sätt lätta att identifiera under de medicinska behandlingarna och karenstiderna.

Det finns oklarhet i märkningen av ett enskilt djur, till exempel fotremmen som använts för att märka ut en ko har kommit loss eller färgen har bleknat i regnet, men det medicinerade djuret kan identifieras med EU-beteckningen och karenstiderna kan ändå iakttas.

C I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.

Alla brister och oklarheter i märkena och i iakttagandet av karenstiderna kan försämra livsmedelssäkerheten.

Till exempel:

 • Ett enskilt djur har oklara märken och det medicinerade djuret kan inte identifieras tillförlitligt, men i övrigt är märkningen av djur och iakttagandet av karenstiderna på gården i ordning.

D I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten, eller aktören har inte åtgärdat missförhållanden inom utsatt tid.

Till exempel situationer i vilka det förekommer brister i andra fall än i de enskilda fall som nämns i punkt C:

 • Djur har inte märkts ut eller är inte möjliga att identifiera under medicinering eller karenstider.
 • Karenstiderna har inte iakttagits.

Lagstiftning och anvisningar:

 • Hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung (EG) Nr 853/2004, bilaga III, avsnitt IX, kapitel I, del B, underpunkt 1d
 • Lagen om medicinsk behandling av djur 387/2014

Uppdatering i version 3

 • Anvisning nummer 10520 /2 ersätter anvisning nummer 4718/04.02.00.01/2021 /3
 • Tillsatts ”att observera” -punkten att man brukar inspektionsprotokoll för misstankebaserad övervakning av läkemedelsbokföringen och användningen

2.9 Förvaring av övervakningshandlingar TE

Anvisning/version: 4719/04.02.00.01/2021/3, tagen i bruk 28.3.2022

Att observera:

 • Denna anvisning tillämpas på alla primärproduktionsställen som bedriver djurproduktion.
 • Äggproduktionsgårdarnas bokföring av inspektioner som gjorts i programmet för salmonellakontroll bedöms i punkt 5.7.
 • Denna punkt är en kravpunkt i de tvärvillkoren. Regionförvaltningsverket får uppgift om ett missförhållande som observerats i den här punkten för kännedom när övervakningsuppgifterna registreras. Ett missförhållande ska beskrivas omsorgsfullt då övervakningsuppgifter registreras. Regionförvaltningsverket bestämmer huruvida det finns behov att utvidga ärendet till övervakning i enlighet med de tvärvillkoren.

Omständigheter som ska inspekteras:

 • Vid inspektionen kontrolleras producentens bokföring av inspektionerna av djuren eller av produkter som fås från djuren och av deras resultat.
 • Producenten ska förvara inspektionsberättelser, -protokoll, -sammandrag eller -beslut från inspektioner av djur eller av produkter som fås från djur.
 • I bokföringen ska finnas till exempel djurens slaktuppgifter (såsom köttbesiktningsbeslut, sjukdomsfrekvensinformation hos svin, uppgifter som besiktningsveterinären meddelat primärproduktionsföretagaren), uppgifter om eventuella kontrollbesök inom ramen för salmonellakontrollprogrammet, om inspektioner av ladugårdshygienen på mjölkproduktionsgårdarna och om andra inspektioner som utförts på primärproduktionsstället med stöd av livsmedelslagstiftningen.
 • Företagaren ska spara resultaten av de senast gjorda undersökningarna.
 • Bokföringen kan vara skriftlig eller elektronisk, men den ska vara lätt tillgänglig för tillsynsmyndigheten för kontroll. Bokföringen kan bestå av en eller flera filer och utgöra en del av ett kvalitetssystem eller annat system som iakttas på gården.
 • Bokföringen ska sparas i minst ett år. Bokföring med anknytning till salmonella ska sparas i minst tre år.

A Verksamheten stämmer överens med kraven.

Producenten har bokföring av inspektioner och deras resultat.

En del uppgifter som existerar men som inte hittas vid kontrolltidpunkten saknas i bokföringen. Producenten lämnar dock in (elektroniskt, om producenten så önskar) kopior på de uppgifter som saknas till inspektören inom en fastställd frist i efterhand.

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

Till exempel:

 • Flera handlingar saknas i en djurproduktionsgårds bokföring av inspektioner och deras resultat trots att det är uppenbart att inspektioner har gjorts.

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska                          omedelbart rättas till.

Till exempel:

 • Producenten har ingen bokföring av inspektioner och deras resultat trots att det är uppenbart att inspektioner har gjorts.

Lagstiftning och anvisningar:

 • Den allmänna förordningen om livsmedelshygien (EG) Nr 852/2004 Bilaga I, del A, 8.e
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen 318/2021

Uppdateringar i version 3:

 • Anvisning nummer 4719/04.02.00.01/2021/3 ersätter anvisning nummer 10521/3 sv.
 • Primärproduktionsförordningen JSMf 1368/2011 har tagits bort.
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen 318/2021 har tillsatts.