3 Särskilda krav för köttproduktion

Publiceringsdatum: 28. mars 2022

Alla anvisningar för livsmedelstillsyn inom primärproduktion

3.1 Information från livsmedelskedjan

Anvisning/version: 4720/04.02.00.01/2021/3, tagen i bruk 28.3.2022

Att observera:

 • Denna anvisning tillämpas på alla primärproduktionsställen som levererar djur till slakteriet.
 • Med slakteri avses ett slakteri för husdjur eller hägnat vilt, ren- eller fjäderfäslakteri eller motsvarande litet slakteri.
 • I den här punkten kontrolleras att producenten har bokföring av de uppgifter som ska lämnas till slakteriet med de djur som ska slaktas.
 • Lämnandet av information från livsmedelskedjan kontrolleras inte eftersom producenten inte behöver ha bokföring av lämnandet av uppgifter.
 • Bokföringen av sjukdomar som påverkar köttets förekomst bedöms i punkt 2.3.
 • Bokföringen av provresultaten bedöms i punkt 2.4.
 • Bokföringen av djurläkemedel och behandlingar som getts djur bedöms i punkt 2.7.
 • Bokföringen av slaktuppgifter bedöms i punkt 2.9.

Omständigheter som ska inspekteras:

Vid inspektionen kontrolleras producentens bokföring av information från livsmedelskedjan och av djur som levereras till slakt.

 • Producenten ska ha bokföring av djur som levereras till slakteriet. I bokföringen ska finnas uppgift om eventuellt mikrochip som placerats i djuret.
 • När producenten skickar djur till slakteriet ska han lämna information från livsmedelskedjan som räknas upp nedan till slakteriet senast 24 timmar innan djuren kommer till slakteriet. I undantagsfall och med besiktningsveterinärens tillstånd kan information lämnas senare än 24 timmar innan djuren kommer till slakteriet. Information kan lämnas skriftligen eller elektroniskt.
 • Information från livsmedelskedjan:
 1. Läget på djurens primärproduktionsställe eller hälsoläget hos djuren i området och information om det, om svinens djurhållningsplats officiellt erkänts tillämpa kontrollerade uppfödningsförhållanden med tanke på trikiner.
 2. Hälsotillståndet hos djuret, till exempel bitna svansar, såriga bogar eller haltande djur.
 3. Djurläkemedel och andra behandlingar som getts till djuren under den aktuella perioden alltid när karenstiden är någon annan än noll samt behandlingarnas datum och karenstider. Informationen om de karensbelagda läkemedel, karensbelagda medicinfoder och karensbelagda behandlingar ska lämnas för minst en månads tid. Uppgifterna ska också lämnas om de karensbelagda läkemedlen vars karenstid har varit i kraft eller gått ut under de senaste 30 dagarna.
 4. Förekomsten av sådana sjukdomar som kan påverka köttets säkerhet. Sjukdomarna anges för en tidsperiod på tre månader eller för hela djurpartiets livstid om den är kortare än tre månader.
 5. Resultaten av analyserna av proverna som tagits av djuren eller av proverna som tagits i avsikt att diagnosticera sjukdomar som eventuellt påverkar köttets säkerhet, om de har betydelse för skyddet av folkhälsan, inklusive prover som tagits i anslutning till uppföljning och övervakning av zoonoser och restsubstanser. Provresultaten anges för en tidsperiod på tre månader eller för hela djurpartiets livstid om den är kortare än tre månader. Resultaten av tillsynen över främmande ämnen som strider mot föreskrifterna anges för alla djurarters del för ett års tid.
 6. Relevant information om resultaten av tidigare ante och post mortem köttbesiktningar för sådana djurs del, som härstammar från samma primärproduktionsställe inbegripande särskilt den information som officiella veterinären lämnat. Informationen anges för en tidsperiod på tre månader eller för hela djurpartiets livstid om den är kortare än tre månader.
 7. Information om produktionen, då förekomst av en sjukdom kan framgå av denna information. Information anges för en tidsperiod på tre månader eller för hela djurpartiets livstid om den är kortare än tre månader.
 8. Kontaktinformationen för den veterinär som djurproducenten vanligen anlitar.
 9. Andra eventuella faktorer som kan inverka negativt på livsmedlens säkerhet. Dessa anges för en tidsperiod på ett år.

För fjäderfä dessutom:

 1. För sådana fåglars del som omfattas av salmonellakontrollprogrammet meddelasden kommunala veterinärens senaste kontrollbesök jämte resultaten av kontrollen och information om tidpunkten för de senaste salmonellaundersökningen och resultatet av undersökningen.
 2. Mortaliteten under uppfödningstiden hos ett parti som ska levereras till slakt.
 3. Fåglarnas ankomstdag till primärproduktionsstället, ankomstpartiets storlek och fåglarnas ursprung (kläckeriets namn).

Producenten behöver inte lämna den information som avses i punkt a, b, f och h till slakteriet om slakteriet redan känner till denna information genom något permanent arrangemang (t.ex. datasystem, kvalitetssäkringssystem).

Producenten behöver inte lämna den information som avses i punkt a, b, f och g till slakteriet om ingen information som hänför sig till dessa punkter finns. Då ska producenten försäkra att ovan nämnda information inte finns.

Verksamheten stämmer överens med kraven.

Producenten har bokföring av information från livsmedelskedjan och av djur som levereras till slakteriet.

En del uppgifter som existerar men som inte hittas vid kontrolltidpunkten saknas i bokföringen. Producenten lämnar dock in (elektroniskt, om producenten så önskar) kopior på de uppgifter som saknas till övervakaren inom en fastställd frist i efterhand.

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder            konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

Till exempel:

 • Flera uppgifter saknas i bokföringen av information från livsmedelskedjan eller av djur som levereras till slakteriet.

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt                vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska                        omedelbart rättas till.

Till exempel:

 • Producenten har trots uppmaning eller förordnande inte haft bokföring av information från livsmedelskedjan eller av djur som levereras till slakteriet.

Lagstiftning och anvisningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung, Bilaga II, avsnitt III
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen 318/2021, 18 § (giltiglagstiftning följs)
 • Jord och skogsbruksministeriets förordning om zoonoser 316/2021, 18 §
 • Statsrådets förordning om skydd av broilrar 375/2011, 14 §
 • Livsmedelsverkets anvisning 4929/04.02.00.01/2020: Lämnandet av information från livsmedelskedjan och tillsynen över detta

Uppdatering i version 2

 • Anvisning nr 4720/04.02.00.01/2021 /3 ersätter anvisning nr 10522 /2
 • ”Omständigheter som ska inspekteras” -punkten har uppdaterats att återspegla gällande lagstiftning
 • I punkt c) har tagits bort kravet att lämna uppgifterna av medicinsk behandling för hästar för sex månaders tid
 • Begreppet besiktningsveterinär har ersatts med begreppet officiell veterinär
 • I punkt f) har ändrats kravet på tidsperioden för vilken information lämnas. Istället för föregående ett år redovisas nu information för en tidsperiod av tre månader eller för hela djurpartiets livstid om den är kortare än tre månader.
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen 318/2021 har tillsatts
 • Primärproduktionsförordningen JSMf 1368/2011 har tagits bort
 • Lämnandet av information från livsmedelskedjan och tillsynen över detta -anvisnings nummer har uppdaterats