4. Särskilda krav för mjölkproduktion

Publiceringsdatum: 28. mars 2022

Alla anvisningar för livsmedelstillsyn inom primärproduktion

4.1 Allmänna krav

4.1.2 Hälsotillståndet för mjölkdjur TE

Anvisning/version: 4722/04.02.00.01/2021/2, tagen i bruk 28.3.2022

Att observera:

 • Resultaten av kvalitetsundersökningar av obehandlad mjölk beaktas i punkt 4.1.3.
 • Användningen av djurläkemedel bedöms i punkt 2.7.
 • Förhindrandet av spridningen av sjukdomar bedöms i punkt 2.3. I den här punkten bedöms produktionsdjurens hälsotillstånd i fråga om sjukdomar som sprids via mjölken till människor.
 • Företagaren har ansvaret för uppföljningen av djurens hälsotillstånd och för att hälsan hos djur som används för mjölkproduktion uppfyller kraven.
 • Denna punkt är en kravpunkt i tvärvillkoren. Regionförvaltningsverket får uppgift om ett missförhållande som observerats i den här punkten för kännedom när övervakningsuppgifterna registreras. Ett missförhållande ska beskrivas omsorgsfullt då övervakningsuppgifter registreras. Regionförvaltningsverket bestämmer huruvida det finns behov att utvidga ärendet till övervakning i enlighet med
 • tvärvillkoren.

Omständigheter som ska inspekteras:

 • Mjölken ska härstamma från djur:
 • som inte uppvisar symtom på smittsamma sjukdomar som genom mjölk kan överföras till människor (denna punkt är inte ett krav i tvärvillkoren).
 • vilkas allmänna hälsotillstånd är gott; som inte uppvisar något tecken på sjukdom som kan leda till att mjölken kontamineras och som i synnerhet inte lider av någon infektion i könsorganen med flytningar, enterit med diarré och feber eller någon synlig juverinflammation.
 • som inte uppvisar något sår på juvret som kan tänkas påverka mjölk
 • som uppfyller de särskilda hälsokraven (ej brucellos, ej tuberkulos)
 • Obehandlad mjölk som erhållits från djur som inte uppfyller kraven ovan får inte användas som människoföda.
 • Företagaren ska ha förfaranden för att isolera sjuka djur på så sätt att skadliga effekter på de andra djurens mjölk förhindras effektivt. Isolering behöver inte alltid innebära att djuret flyttas till en sjukbox. Från fall till fall kan tillräcklig isolering vara att man lämnar en tom box mellan det sjuka djuret och de andra djuren.

Vid inspektionen konstaterar övervakaren djurens hälsa visuellt. Bedömningen kräver inte mätningar eller analyser. Man kan intervjua mjölkproducenten om uppföljningen av djurens hälsotillstånd (bl.a. observationen av juverinflammationsmjölk och spensår) och förfarandena för isolering av sjuka djur.

Verksamheten är som helhet bedömd i regel överensstämmande med kraven.

Djuren uppfyller hälsokraven utifrån de observationer som gjorts under inspektionen. Företagaren har ändamålsenliga förfaranden för isolering av sjuka djur. Det kan förekomma små missförhållanden i verksamheten som inte försämrar livsmedelssäkerheten, till exempel

 • Intervjun visar att det finns små brister i företagarens förfaranden för uppföljning av djurens hälsotillstånd.

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

Till exempel:

 • Obehandlade spensår eller spenskador i fjärdedelar som används för mjölkning.
 • Företagaren kan inte uppvisa något sådant förfarande för isolering av sjuka djur som förhindrar effekter på livsmedelssäkerheten för mjölken från de andra djuren.

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt              vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska                          omedelbart rättas till.

Till exempel:

 • Hos ett djur som används för mjölkproduktion observeras symtom på en sjukdom som äventyrar mjölkens livsmedelssäkerhet (t.ex. diarré med feber, flytning från livmodern i samband med annat än kalvning) och djuret har inte isolerats och försummelsen av isoleringen kan ha en negativ inverkan på livsmedelssäkerheten av mjölken från de andra djuren.
 • Hos ett djur som används för mjölkproduktion observeras symtom på tuberkulos eller brucellos och företagaren har inte isolerat djuret och inte anmält sjukdomen till livsmedelstillsynsmyndigheten.

Lagstiftning och anvisningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) Nr 853/2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung Bilaga III, avsnitt IX, kapitel I, punkt I, underpunkterna 1–5

Uppdateringar i version 2:

 • Anvisning nummer 4722/04.02.00.01/2021/2 ersätter anvisning nummer 10525/1 sv.

4.1 Allmänna krav

4.1.3 Kvalitetskrav för obehandlad mjölk TE

Anvisning/version: 4723/04.02.00.01/2021/1, tagen i bruk 28.3.2022

Att observera:

 • Kravet på undersökningsfrekvensen av obehandlad mjölk tillämpas inte på primärproduktionsställen som inte levererar mjölk till en godkänd livsmedelslokal (anläggning). Då ska producenten utarbeta en provtagningsplan för regelbunden undersökning av det somatiska celltalet, totalantalet aeroba bakterier och rester av mikrobläkemedel.
 • Denna punkt är en kravpunkt i de tvärvillkoren. Regionförvaltningsverket får uppgift om ett missförhållande som observerats i den här punkten för kännedom när övervakningsuppgifterna registreras. Ett missförhållande ska beskrivas omsorgsfullt då övervakningsuppgifter registreras. Regionförvaltningsverket bestämmer huruvida det finns behov att utvidga ärendet till övervakning i enlighet med de tvärvillkoren.

Omständigheter som ska inspekteras:

Undersökningarna av mjölkens kvalitet utförs i Finland i allmänhet av mjölkanskaffningsandelslagen eller mejeriindustrin.

 • Om en gård regelbundet levererar komjölk till en anläggning i mjölkbranschen ska producenten ha resultat på mätningen av bakterie- och cellförekomsterna i den obehandlade mjölken och för övriga djurarters del av mätningen av bakterieförekomsten.
  • I obehandlad komjölk, det somatiska celltalet/ml (30 ºC) ska vara ≤ 400 000 (rullande geometriskt medelvärde under en tremånadersperiod med minst ett prov per månad).
  • I obehandlad komjölk, totalantalet aeroba bakterier/ml (30 ºC) ska vara ≤ 100 000 (rullande geometriskt medelvärde under en tvåmånadersperiod med minst två prov per månad).
  • I obehandlad mjölk från andra djurarter, totalantalet aeroba bakterier/ml (30 ºC) ska vara ≤ 1 500 000 (rullande geometriskt medelvärde under en tvåmånadersperiod med minst två prov per månad). Om mjölk från andra djurarter används för tillverkning av produkter av obehandlad mjölk ska totalantalet aeroba bakterier /ml (30 ºC) vara ≤ 500 000 (rullande geometriskt medelvärde under en tvåmånadersperiod med minst två prov per månad).
 • Om gården inte levererar komjölk till en anläggning i mjölkbranschen ska producenten låta göra undersökningar enligt den uppgjorda provtagningsplanen. Resultaten bedöms utifrån gränsvärdena ovan. Det somatiska celltalet i mjölk kan undersökas också med ett celltest (CMT, California Mastitis Test). Undersökningar av rester av antimikrobiella läkemedel kan göras till exempel med Delvotest (bedöms i denna anvisning) eller ersättas med läkemedelsbokföring och separationsförfarande (bedöms i anvisningarna 2.7 och 4.3.2). Av dessa krav berörs råmjölk endast av kravet på att visa att inga rester av mikrobläkemedel finns i mjölken.
 • Bokföringen ska sparas på papper eller elektroniskt. Bokföringen kan bestå av en eller flera filer och vara en del av ett kvalitetssystem eller annat system som iakttas på gården. Bokföringen ska förvaras i minst tre års tid.
 • Vid inspektionen studeras bokföringen för det senaste året mer ingående. Om det saknas några uppgifter i bokföringen och dessa uppgifter existerar men inte upphittas vid inspektionen kan producenten lämna (elektroniskt, om producenten så önskar) uppgifterna till inspektören i efterhand.

Verksamheten är som helhet bedömd i regel överensstämmande med kraven.

Bokföringen uppfyller kraven till de delar som kontrollerats. Det somatiska celltalet och den bakteriehalten uppfyller kraven i lagstiftningen. Det kan förekomma små missförhållanden i verksamheten som inte försämrar livsmedelssäkerheten, till exempel

 • Det somatiska celltalet och/eller den bakteriehalten överskrids i några enskilda fall, men det geometriska medelvärdet har inte överskridits på grund av dem.

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.

Till exempel:

 • Det geometriska medelvärdet av det somatiska celltalet eller den bakteriehalten överskrider gränsvärdena i lagstiftningen, överskridningen är av engångskaraktär.
 • Undersökningar av mjölkens kvalitet görs för sällan.
 • I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten, eller aktören har inte åtgärdat missförhållanden inom utsatt tid.

Till exempel:

 • Kvaliteten på mjölken från gården uppfyller inte de lagstadgade kraven och producenten har inte tagit reda på orsaken till mjölkens dåliga kvalitet och har inte gjort de ändringar som behövs för att förbättra mjölkens kvalitet.
 • Undersökningar av mjölkens kvalitet görs inte alls.

Lagstiftning och anvisningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung Bilaga III, avsnitt IX, kapitel I, punkt III, underpunkterna 3 och 4.
 • Kommissionens genomförande förordning (EU) 2019/627 om enhetliga praktiska arrangemang för utförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625, och om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 2074/2005 vad gäller offentlig kontroll, artikel 50.
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen 318/2021 6 §, 11 §.

Uppdateringar i version 2:

 • Anvisning nummer 4723/04.02.00.01/2021/2 ersätter anvisning nummer 10526/1 sv.
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen 318/2021 har tillsatts.
 • Förordning (EU) 2019/627 har tillsatts.
 • ”Omständigheter som ska inspekteras” -punkten har uppdaterats att återspegla gällande lagstiftning. Till punkten har lagts anvisningar om kvalitetskraven när gården inte regelbundet levererar mjölk till en anläggning i mjölkbranschen. Exempel på detta har lagts till bedömningspunkterna C och D.

4.2 Mjölkrummet och mjölkningsmaskinerna

4.2.1 Vattnets kvalitet

Anvisning/version: 4725/04.02.00.01/2021/2, tagen i bruk 28.3.2022

Att observera:

 • Undersökning av vattnets kvalitet krävs inte om man för rengöring och sköljning av anordningar och redskap som används för mjölkning och behandling av mjölk använder vatten från en sådan i 16 § i hälsoskyddslagen (763/1994) avsedd anläggning som levererar hushållsvatten, till exempel vatten från ett kommunalt vattenverk eller vattenandelslag. Producenten ska visa att han anslutit sig till vattenverkets eller -andelslagets nätverk till exempel med ett avtal om anskaffning av vatten eller en räkning för användning av vatten som riktats till producenten.

Omständigheter som ska inspekteras:

 • Det vatten som används för rengöring och sköljning av anordningar och redskap som används för mjölkning och behandling av mjölk ska undersökas.
 • Vattnet ska undersökas minst i fråga om Escherichia coli och intestinala enterokocker. Vattnets färg och lukt ska undersökas sensoriskt. Om det finns anledning att misstänka att det förekommer andra faktorer i vattnet som kan äventyra mjölkens livsmedelssäkerhet ska mjölkproducenten sörja för att vattnet även undersöks i fråga om dessa faktorer.
 • Utvärderingen av resultaten kommer att använda kvalitetskraven och rekommendationerna i STM-förordning nr 401/2001 och ta hänsyn till inverkan på livsmedelssäkerheten.
 • Vattnet ska vara undersökt innan vattenkällan/brunnen tas i bruk. Efter ibruktagningen ska vattnets kvalitet undersökas regelbundet med tre års intervaller.
 • Det senaste undersökningsintyget ska sparas.

Det senaste undersökningsintyget kontrolleras. Producenten ska visa upp undersökningsintyget eller en kopia av det. Om det saknas några uppgifter i bokföringen och dessa uppgifter existerar men inte upphittas vid inspektionen kan producenten lämna (elektroniskt, om producenten så önskar) uppgifterna till inspektören i efterhand.

Verksamheten är som helhet bedömd i regel överensstämmande med kraven.

Det vatten som används för rengöring och sköljning av anordningar och redskap som används för mjölkning och behandling av mjölk har undersökts i enlighet med kraven och vattnets kvalitet uppfyller kraven. Det kan förekomma små missförhållanden i verksamheten som inte försämrar livsmedelssäkerheten, till exempel

 • det laboratorium som företagaren anlitar eller en enskild analysmetod uppfyller inte kraven helt, men undersökningarnas resultat uppfyller dock kraven.

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

Till exempel:

 • Det har gått över tre år sedan den förra undersökningen av vattnet.
 • Ett prov som krävs har tagits men endast en del av de undersökningar som krävs har gjorts på provet.

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten, eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska                          omedelbart rättas till.

Till exempel:

 • Det vatten som används har inte undersökts alls.
 • Mjölkproducenten har informerats om att det vatten som används inte uppfyller kvalitetskraven men har inte vidtagit åtgärder för att förbättra vattnets kvalitet.
 • Vid bedömning huruvida åtgärder har vidtagits för att förbättra vattnets kvalitet kan man kontrollera huruvida producenten agerats på det sätt som hälsoskyddsmyndigheten uppmanat.

Lagstiftning och anvisningar:

 • Den allmänna förordningen om livsmedelshygien (EG) Nr 852/2004, Artikel 2 och Bilaga I, A del, II kapitel, 4. d) underpunkt
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning 318/2021, 9 §

Uppdateringar i version 2:

 • Anvisning nummer 4733/04.02.00.01/2021/2 SV ersätter anvisning nummer 10527/1 SV ”Omständigheter som ska inspekteras” -punkten har uppdaterats att återspegla gällande lagstiftning
 • Primärproduktionsförordningen JSMf 1368/2011 har tagits bort
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen 318/2021 har tillsatts

4.2 Mjölkrummet och mjölkningsmaskinerna

4.2.2 Avskiljandet av kyl- och förvaringsutrymmena för mjölk från utrymmet där djuren hålls TE

Anvisning/version: 4726/04.02.00.01/2021/2, tagen i bruk 28.3.2022

Att observera:

 • Denna punkt är en kravpunkt i tvärvillkoren. Regionförvaltningsverket får uppgift om ett missförhållande som observerats i den här punkten för kännedom när övervakningsuppgifterna registreras. Ett missförhållande ska beskrivas omsorgsfullt då övervakningsuppgifter registreras. Regionförvaltningsverket bestämmer huruvida det finns behov att utvidga ärendet till övervakning i enlighet med tvärvillkoren.

Omständigheter som ska inspekteras:

Vid inspektionen kontrolleras att förhållandena för kylning och förvaring av mjölk uppfyller de krav som ställs i förordning (EG) Nr 853/2004, bilaga III, samt i primärproduktionsförordningen, bilaga 2.

 • Mjölkningsutrustning samt lokaler där mjölk förvaras, hanteras eller kyls ska vara så belägna och utformade att mjölkens livsmedelssäkerhet inte äventyras.
 • Lokaler för förvaring av mjölk och råmjölk ska vara tillräckligt avskilda från de lokaler där djuren hålls.
 • Förhållandena för kylning och förvaring av mjölk får inte försämra mjölkens livsmedelssäkerhet.

Lokalerna för förvaring av mjölk och råmjölk ska också separeras från andra smutsiga lokaler och utrymmena. Som tillräcklig separering av förvaringslokalerna från djurhållningslokaler och andra smutsiga lokaler betraktas en vägg, en dörr eller ett annat motsvarande skydd mellan lokalerna. Man ska särskilt observera att åtminstone kyltankens lucka, kran och intag av ersättningsluft ska vara placerade i en lokal som separerats på ett tillräckligt sätt från djurhållningslokaler och andra smutsiga lokaler. Livsmedelsverket rekommenderar att ventilationsriktningen ska vara från rent utrymme till smutsiga utrymmen.

Verksamheten är som helhet bedömd i regel överensstämmande med kraven.

Lokalerna för förvaring av mjölk och råmjölk har separerats på lämpligt sätt från djurhållningslokaler och andra smutsiga lokaler. Mjölkningsutrustning samt lokaler där mjölk förvaras, hanteras eller kyls är så belägna och utformade att det är möjligt att upprätthålla en god livsmedelshygien. Det kan förekomma små missförhållanden i verksamheten som inte försämrar livsmedelssäkerheten, till exempel

 • Det finns inte en vägg eller dörr eller ett motsvarande skydd mellan lokalerna för förvaring av mjölk och råmjölk och djurhållningslokaler eller andra smutsiga lokaler, men det finns ett annat renare rum mellan lokalerna, till exempel ett kontor.

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder              konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

Till exempel:

 • Lokalerna för förvaring av mjölk och råmjölk är i omedelbar kontakt med djurhållningslokalerna. Det finns inte en dörr eller ett annat skydd eller ett renare rum mellan lokalerna.
 • Kyltankens öppningsbara lucka, kran eller luftintag har placerats i djurhållningslokalen.
 • Luftflödet observeras vara mot ett rent tillstånd.

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt                vilseleder konsumenten, eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska                        omedelbart rättas till.

Till exempel:

 • Lokalerna för förvaring av mjölk och råmjölk är i omedelbar kontakt med djurhållningslokalerna och luckan, kranen och/eller luftintaget är påtagligt smutsiga.
 • Byggmaterial kommer loss från taket ovanför kyltanken.

Lagstiftning och anvisningar:

 • Hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung (EG) Nr 853/2004, Bilaga III, avsnitt IX, I kapitel, II del, punkterna A 1. och A 2.

Uppdateringar i version 2:

 • Anvisning nummer 4726/04.02.00.01/2021/2 SV ersätter anvisning nummer 10528/1 SV
 • Omständigheter som ska inspekteras -punkten har kompletterats
 • Primärproduktionsförordningen JSMf 1368/2011 har tagits bort

4.2.3 Funktioner i kyl- och förvaringsutrymmena för mjölk

Anvisning/version: 4727/04.02.00.01/2021/2, tagen i bruk 28.3.2022

Att observera:

 • Förvaringen av avfall och farliga ämnen bedöms i punkt 2.2.

Omständigheter som ska inspekteras:

Vid inspektionen kontrolleras att verksamheten i lokalerna för kylning och förvaring av mjölk uppfyller kravet:

 • Det är inte tillåtet att bedriva verksamhet som försämrar mjölkens livsmedelssäkerhet i lokaler där mjölk antingen förvaras eller kyls.

Mjölkens livsmedelshygieniska kvalitet kan äventyras om man i lokaler där mjölk förvaras eller kyls bedriver verksamhet som kan göra att smuts eller farliga ämnen sprids i lokalerna. Även föremål som förvaras eller hanteras i lokalerna kan föra med sig smuts eller farliga ämnen eller göra det svårare att hålla lokalerna rena. Detta ska beaktas särskilt i närheten av kylbehållarens lucka, kran eller intag av ersättningsluft. Mjölkens livsmedelshygien kan äventyras om man till exempel tvättar tvätt som är mycket nedsmutsad med dynga, duschar stövlar som är nedsmutsade med dynga, förvarar många extra föremål, hanterar dammande foder eller rengör och reparerar arbetsmaskiner i lokalerna.

Föremål kan förvaras i kylnings- eller förvaringslokaler för mjölk om förvaringen inte försvårar renhållningen och inte äventyrar livsmedelssäkerheten. Föremålen kan förvaras till exempel i ett skåp.

Det rekommenderas att lokaler för förvaring av mjölk och råmjölk inte används som den huvudsakliga passagen till smutsigare lokalerna.

Verksamheten är som helhet bedömd i regel överensstämmande med kraven.

Verksamheten i kylnings- och förvaringslokalerna för mjölk eller de föremål som hanteras och förvaras i dem försämrar inte livsmedelssäkerheten. Det kan förekomma små missförhållanden i verksamheten som inte försämrar livsmedelssäkerheten, till exempel

 • finns det extra föremål i kylnings- och förvaringslokalerna för mjölk, men lokalerna är snygga och städade.

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder              konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

Till exempel:

 • Juverskydd eller annan tvätt som är mycket nedsmutsad med dynga tvättas i kylnings- och förvaringslokalerna för mjölk.
 • Dammande fodermjöl hanteras i kylnings- och förvaringslokalerna för mjölk.
 • I kylnings- och förvaringslokalerna för mjölk finns föremål som uppenbart förhindrar rengöringen av lokalerna.

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt                vilseleder konsumenten, eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska                          omedelbart rättas till.

Till exempel:

 • I kylnings- och förvaringslokalerna för mjölk hanteras foder som kan medföra smak- eller luktolägenheter eller allvarlig mikrobiologisk skada på mjölken (t.ex. ensilage).
 • Kylnings- och förvaringslokalerna för mjölk används för förvaring av bildäck.
 • Kylnings- och förvaringslokalerna för mjölk används som reparationsverkstad för arbetsmaskiner.

Lagstiftning och anvisningar:

 • Hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung (EG) Nr 853/2004 Bilaga III, IX avsnitt, I kapitel, II del, A1. och A2. punkterna.

Uppdateringar i version 2:

 • Anvisning nummer 4727/04.02.00.01/2021/2 SV ersätter anvisning nummer 10529/1 SV
 • Primärproduktionsförordningen JSMf 1368/2011 har tagits bort

4.2.4 Ytor som är i kontakt med mjölken TE

Anvisning/version: 4728/04.02.00.01/2021/2, tagen i bruk 28.3.2022

Att observera:                       

 • Denna punkt är en kravpunkt i tvärvillkoren. Regionförvaltningsverket får uppgift om ett missförhållande som observerats i den här punkten för kännedom när övervakningsuppgifterna registreras. Ett missförhållande ska beskrivas omsorgsfullt då övervakningsuppgifter registreras. Regionförvaltningsverket bestämmer huruvida det finns behov att utvidga ärendet till övervakning i enlighet med tvärvillkoren.
 • Denna guide gäller för mjölkgårdar med mjölkningsmaskin eller automatisk mjölkningsutrustning.

Omständigheter som ska inspekteras:

Vid inspektionen bedöms anordningarnas renhet, slitage och rengöringsbarhet.

 • Ytor som kommer i kontakt med mjölk och råmjölk ska vara lätta att rengöra och tillverkade i släta, tvättbara och giftfria material. Detta förutsätter användning av material som lämpar sig för livsmedelsbruk.
 • Ytor som kommer i kontakt med mjölk och råmjölk ska vara hela. Slitage, till exempel i spengummin och andra gummidelar, får inte göra rengöringen svårare.
 • Ytor som kommer i kontakt med mjölk och råmjölk, till exempel redskap, behållare och kärl som används vid mjölkningen, ska rengöras och vid behov desinficeras efter användningen.
 • Mjölkningsmaskinens goda skick och funktion måste säkerställas genom service och provning av maskinen vid behov och regelbundet.
 • Omedelbart efter mjölkningen ska mjölken och råmjölken förvaras i ett rent utrymme som är utformad och utrustad för att undvika kontaminering.

Mjölkproducenten kan själv köpa eller utföra underhåll och drift av mjölkningsmaskinen. Operatören kan intervjuas om regelbundenhet i underhåll och testning av mjölkningsmaskinen.

Verksamheten är som helhet bedömd i regel överensstämmande med kraven.

Ytor som kommer i kontakt med mjölken har hållits rena och i ett gott skick. Det kan förekomma små missförhållanden i verksamheten som inte försämrar livsmedelssäkerheten, till exempel

 • det finns lite slitage på ytor som kommer i kontakt med mjölken, men detta har ännu inte gjort det svårare att rengöra ytorna.

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder              konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

Till exempel:

Anordningens ytor som kommer i kontakt med mjölken är i den omfattning slitna att de inte längre blir ordentligt rena.

Mjölkmaskinen är i dåligt skick.

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt                vilseleder konsumenten, eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska                          omedelbart rättas till.

Till exempel:

Anordningens ytor som kommer i kontakt med mjölken är påtagligt smutsiga.

Ytorna som kommer i kontakt med mjölkningsmaskinens mjölk är så slitna att de inte kunde hållas rena.

Lagstiftning och anvisningar:

Hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung (EG) Nr 853/2004 Bilaga III, IX avsnitt, I kapitel, II del, A 3. och A 4. punkterna och B 2. punkt.

Uppdateringar i version 2:

 • Anvisning nummer 4728/04.02.00.01/2021/2 SV ersätter anvisning nummer 10530/1 SV
 • ”Omständigheter som ska inspekteras” -punkten har uppdaterats att återspegla gällande lagstiftning.
 • Primärproduktionsförordningen JSMf 1368/2011 har tagits bort

4.2.5 Temperaturbokföringen över mjölkens kylning TE

Anvisning/version: 4729/04.02.00.01/2021/2, tagen i bruk 28.3.2022

Att observera:

 • Denna punkt är en kravpunkt i tvärvillkoren till den del som gäller tillämplighet av kylanläggningar. Regionförvaltningsverket får uppgift om ett missförhållande som observerats i den här punkten för kännedom när övervakningsuppgifterna registreras. Ett missförhållande ska beskrivas omsorgsfullt då övervakningsuppgifter registreras. Regionförvaltningsverket bestämmer huruvida det finns behov att utvidga ärendet till övervakning i enlighet med tvärvillkoren.

Omständigheter som ska inspekteras:

 • När mjölken överförs till en transportbehållare för transport till en anläggning får den överförda mjölken ha en temperatur på högst + 6 °C. I enskilda fall kan man till transportbehållaren överföra mjölk vars temperatur är högst + 10 °C under förutsättning att temperaturen av den mjölk som redan finns i transportbehållaren inte överskrider + 6 °C på grund av detta.
 • Råmjölk kyls omedelbart till en temperatur om högst + 8°C om uppsamlingen sker dagligen, och till en temperatur om högst + 6°C om uppsamlingen inte sker dagligen eller om mjölken fryses ned.
 • Råmjölk fryses ned så snart som möjligt. Fryst råmjölk ska fram till överlåtelse förvaras och transporteras i en temperatur av -12°C eller kallare.
 • Mjölken behöver inte uppfylla de temperaturkrav som anges ovan om råmjölken uppfyller kraven på bakteriehalten och celltalet (bedöms i punkt 4.1.3) och mjölken bearbetas inom två timmar från mjölkningen, eller om en högre temperatur är nödvändig av orsaker som gäller tillverkningen av vissa mjölkprodukter och kommunens livsmedelstillsynsmyndighet tillåter det.
 • Iakttagandet av mjölkens förvarings- och överföringstemperaturer ska kunna verifieras till exempel med hjälp av bokföring eller registreringar.
 • Bokföringen av mjölk som levererats från gården till livsmedel ska förvaras i ett år.

Producenten följer upp mjölkens temperatur i kyltanken med en frekvens som han betraktar som nödvändig. Producenten fastställer också själv frekvensen för anteckningar om temperaturuppföljningen.  Om man vid uppföljningen konstaterat till exempel att temperaturvariationerna är små kan producenten förlänga intervallerna för anteckning av temperaturen. Om temperaturen däremot varierar kraftigt, ska anteckningar göras med kortare intervaller och korrigerande åtgärder vidtas vid behov. Det är rekommenderat att de korrigerande åtgärderna antecknas. Som anteckning räcker minst den vid uppsamlingsögonblicket mätta temperaturen på mjölken som producenten får på papper eller elektroniskt.

Bokföringen ska sparas på papper eller elektroniskt. Bokföringen kan bestå av en eller flera filer och vara en del av ett kvalitetssystem eller annat system som iakttas på gården. Om det saknas några uppgifter i bokföringen och dessa uppgifter existerar men inte upphittas vid inspektionen kan producenten lämna (elektroniskt, om producenten så önskar) uppgifterna till inspektören i efterhand.

Vid inspektionen genomgås bokföringen av temperaturerna. Vid inspektionen kontrolleras huruvida mjölkens temperatur har uppfyllt temperaturkraven och bedöms huruvida bokföringen är tillräcklig. Dessutom kan man kontrollera temperaturen av den mjölk som finns i kyltanken om det gått tillräckligt med tid sedan mjölkningen eller om gården har en förkylare för mjölken.

Verksamheten är som helhet bedömd i regel överensstämmande med kraven.

Det är möjligt att med bokföringen och registreringar verifiera att gården iakttar de temperaturer för förvaring och överföring av mjölk som föreskrivs i lagstiftningen. Det kan förekomma små missförhållanden i verksamheten som inte försämrar livsmedelssäkerheten, till exempel

 • det finns små brister i bokföringen av temperaturen av mjölk som levereras från gården till livsmedel, men producentens bokföring uppfyller kraven i huvudsak och de antecknade temperaturerna uppfyller lagstiftningens krav.

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

Till exempel:

 • Bokföringen av temperaturerna och förvaringen av registreringar är mycket bristfällig. Producenten har gjort anteckningar om temperaturen endast mycket slumpmässigt och gården har inte de nödvändiga registreringarna av mjölkens temperatur vid uppsamlingsögonblicket.

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten, eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska                          omedelbart rättas till.

Till exempel:

 • Producenten har ingen bokföring och inga registreringar av temperaturerna vid förvaring och överföring av mjölken.
 • Det framgår av bokföringen eller registreringen att nedkylningen av mjölken har misslyckats och situationen har inte åtgärdats.

Lagstiftning och anvisningar:

 • Hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung (EG) Nr 853/2004 bilaga III, avsnitt IX, kapitel I, del II, punkt B 2. underpunkterna a) och b) samt punkt B 4. underpunkterna a) och b)
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning 318/2021, 6 och 11 §

Uppdateringar i version 2:

 • Anvisning nummer 4729/04.02.00.01/2021/2 SV ersätter anvisning nummer 10531/1 SV
 • ”Omständigheter som ska inspekteras” -punkten har uppdaterats att återspegla gällande lagstiftning.
 • Primärproduktionsförordningen JSMf 1368/2011 har tagits bort
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen 318/2021 har tillsatts

4.2.6 Bekämpning av skade- och andra djur i förvaringsutrymmena för mjölk TE 

Anvisning/version: 4730/04.02.00.01/2021/2, tagen i bruk 28.3.2022

Att observera:

 • Bekämpningen av skadedjur och andra djur i andra lokaler än i lokaler för förvaring av mjölk bedöms i punkt 1.4.
 • Denna punkt är en kravpunkt i tvärvillkoren. Regionförvaltningsverket får uppgift om ett missförhållande som observerats i den här punkten för kännedom när övervakningsuppgifterna registreras. Ett missförhållande ska beskrivas omsorgsfullt då övervakningsuppgifter registreras. Regionförvaltningsverket bestämmer huruvida det finns behov att utvidga ärendet till övervakning i enlighet med tvärvillkoren.

Omständigheter som ska inspekteras:

 • Lokaler för förvaring av mjölk och råmjölk ska skyddas för skadedjur.
 • Skadedjur är gnagare (särskilt råttor), fåglar och insekter. Till exempel fåglar eller flugor får inte sätta bo i lokalerna för förvaring av mjölk.
 • Inte heller andra djur, till exempel sällskapsdjur, får orsaka skador eller kontaminera lokalerna för förvaring av mjölk. Sällskapsdjur får inte matas eller vistas i lokaler för förvaring av mjölk.
 • Bekämpningen av skadedjur och andra djur bygger på täta konstruktioner, nät i fönster och ventilationsöppningar, när detta är nödvändigt, samt täta dörrar som hålls stängda. Vid behov kan fällor, askar med giftbete och flugpapper användas som bekämpningsmetod.
 • Askar med giftbeten ska placeras på så sätt att det inte finns en risk för att livsmedlet kontamineras. En ask med bete får till exempel inte bli vått när golvet sköljs med vatten.

Övervakaren kan intervjua mjölkproducenten om genomförandet av skadedjursbekämpningen, observera tecken på förekomsten av skadedjur och konstatera att lokalerna för förvaring av mjölk har skyddats i tillräcklig omfattning. Det rekommenderas att området vid ytterväggarna till lokaler för förvaring av mjölk hålls fria från växtlighet så att de inte erbjuder gömställen för skadedjur.

Verksamheten är som helhet bedömd i regel överensstämmande med kraven.

Enheten använder metoder för att bekämpa skadedjur i lokalerna för förvaring av mjölk och bekämpningen fungerar. Det kan förekomma små missförhållanden i verksamheten som inte försämrar livsmedelssäkerheten, till exempel

 • flugpapperen har inte bytts ut tillräckligt ofta.

C I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

Till exempel:

 • Det finns mycket flugor i mjölkrummet till exempel på grund av att det inte finns nät i ventilationsöppningarna.
 • Ett sällskapsdjur matas eller vistas i lokalerna för förvaring av mjölk.
 • Det finns tecken på skadedjur i lokalerna för förvaring av mjölk (t.ex. spillning efter gnagare).
 • De åtgärder som vidtagits med anledning av observationerna av skadedjur har varit felaktiga eller otillräckliga.

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten, eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska                          omedelbart rättas till.

Till exempel:

 • Skyddet av lokalerna för förvaring av mjölk har försummats helt. Vid inspektionen observeras så många skadedjur att livsmedelssäkerheten är äventyrad. Det finns till exempel ett fågel- eller musbo i lokalerna.
 • Vid inspektionen observeras skador på livsmedel som orsakats av skade- eller sällskapsdjur.

Lagstiftning och anvisningar:

 • Hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung (EG) Nr 853/2004 bilaga III, avsnitt IX, kapitel I, del II, punkt A 2.

Uppdateringar i version 2:

 • Anvisning nummer 4730/04.02.00.01/2021/2 SV ersätter anvisning nummer 10532/1 SV

4.3 Mjölkningen och hantering av mjölken

4.3.1 Mjölkhygienen TE

Anvisning/version: 4733/04.02.00.01/2021/2, tagen i bruk 28.3.2022

Att observera:

 • Denna punkt gäller också mjölkproduktionsgårdar som använder en automatisk mjölkningsanläggning. På mjölkproduktionsgårdar som använder en automatisk mjölkningsanläggning och som producerar över 2 500 kg om året obehandlad mjölk för försäljning direkt till konsumenten eller för leverans till en anläggning från vilken mjölken levereras utan värmebehandling till detaljhandel ska mjölkproducenten regelbundet följa upp funktionen för rengöring av spenarna för att säkerställa att spenarna rengörs tillräckligt väl.
 • Krav a) i denna punkt är en kravpunkt i tvärvillkoren. Regionförvaltningsverket får uppgift om ett missförhållande som observerats i den här punkten för kännedom när övervakningsuppgifterna registreras. Ett missförhållande ska beskrivas omsorgsfullt då övervakningsuppgifter registreras. Regionförvaltningsverket bestämmer huruvida det finns behov att utvidga ärendet till övervakning i enlighet med tvärvillkoren.

Omständigheter som ska inspekteras:

Vid inspektionen kontrolleras huruvida följande hygienkrav uppfylls vid mjölkningen:

 1. Spenar, juver och närliggande delar är rena innan mjölkningen påbörjas.
 2. Mjölkningsanläggningens silfilter byts innan mjölkningen påbörjas och vid behov under mjölkningen.

Hygienkraven på hanteringen av mjölk är delvis funktionella. Om övervakningen inte utförs under mjölkningen ska kraven gås igenom muntligen. Som stöd för samtalet kan inspektören konstatera till exempel huruvida mjölkningsdukar och silfilter är tillgängliga på gården. På gårdar med automatmjölkning kan man följa upp automatens kapacitet att rengöra spenarna och granska renheten av djurens juver i allmänhet. På gårdar med automatmjölkning kan man tolka det som tillräckligt att silfiltret byts två gånger per dygn. Om anläggningstillverkarens instruktioner nämner en tätare intervall för filterbyte är det rekommenderat att iaktta anvisningarna.

Mjölkningsplatsen ska vara tillräckligt rymlig och lätt att hålla ren. Belysningen ska vara tillräcklig så att man kan försäkra sig t.ex. om att spenarna blir rena.

Verksamheten är som helhet bedömd i regel överensstämmande med kraven.

Producenten iakttar god mjölkningshygien och hygienkraven uppfylls i enlighet med lagstiftningen. Uppföljningen av mjölkningen eller intervjun om verksamheten kan visa att det finns små missförhållanden i verksamheten som inte försämrar livsmedelssäkerheten.

C I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

Till exempel:

 • Silfiltret byts ut endast en gång per dygn.
 • Spenarna rengörs med en smutsig mjölkningsduk.

D I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten, eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska                          omedelbart rättas till.

Till exempel:

 • Spenarna rengörs inte före mjölkningen.
 • Silfiltren byts ut mer sällan än en gång per dygn.

Lagstiftning och anvisningar:

 • Hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung (EG) Nr 853/2004, Bilaga III, IX avsnitt, I kapitel, II del, B 1. underpunkt a)
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning 318/2021, 11 §

Uppdateringar i version 2:

 • Anvisning nummer 4733/04.02.00.01/2021/2 SV ersätter anvisning nummer 10535/1 SV ”Omständigheter som ska inspekteras” -punkten har uppdaterats att återspegla gällande lagstiftning
 • Primärproduktionsförordningen JSMf 1368/2011 har tagits bort
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen 318/2021 har tillsatts

4.3.2 Åtskiljandet av mjölken från sjuka djur och av mjölk som innehåller rester TE

Anvisning/version: 4734/04.02.00.01/2021/2, tagen i bruk 28.3.2022

Att observera:

 • Krav b) i denna punkt är en kravpunkt i tvärvillkoren. Regionförvaltningsverket får uppgift om ett missförhållande som observerats i den här punkten för kännedom när övervakningsuppgifterna registreras. Ett missförhållande ska beskrivas omsorgsfullt då övervakningsuppgifter registreras. Regionförvaltningsverket bestämmer huruvida det finns behov att utvidga ärendet till övervakning i enlighet med tvärvillkoren.

Omständigheter som ska inspekteras:

Djur

 1. som uppvisar symptom på juverinflammation eller andra sjukdomar i juvret eller någon sjukdom som kan överföras till människan via mjölken eller
 2. vilkas mjölk kan innehålla rester av medicinering

ska mjölkas sist eller med en särskild mjölkningsmaskin/mjölkningsanordning eller för hand eller med utrustning som rengörs omedelbart efter mjölkningen av dessa djur (inkl. den automatiska mjölkningsanläggningen).

Uppfyllandet av kraven på gården kan konstateras genom att följa upp mjölkningen eller genom samtal med producenten om hur han utför den separata mjölkningen.

Verksamheten är som helhet bedömd i regel överensstämmande med kraven.

Producenten har ett ändamålsenligt förfarande för separat mjölkning av sjuka eller medicinerade djur. Det kan finnas små missförhållanden i verksamheten som inte försämrar livsmedelssäkerheten.

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

Till exempel:

 • Producenten kan inte uppvisa ett tillräckligt förfarande för separat mjölkning av sjuka eller medicinerade djur.
 • Anordningen rengörs inte efter separat mjölkning av ett djur.

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten, eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska                          omedelbart rättas till.

Till exempel:

 • Producenten utför inte separat mjölkning av sjuka eller medicinerade djur.

Lagstiftning och anvisningar:

 • Hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung (EG) Nr 853/2004 Bilaga III, avsnitt IX, kapitel I, del II, B1. d) underpunkt

Uppdateringar i version 2:

 • Anvisning nummer 4734/04.02.00.01/2021/2 SV ersätter anvisning nummer 10536/1 SV Primärproduktionsförordningen JSMf 1368/2011 har tagits bort

4.3.4 Övriga krav som berör mjölkningen

Anvisning/version: 4735/04.02.00.01/2021/2, tagen i bruk 28.3.2022

Att observera:

 • Av de omständigheter som ska inspekteras i den här punkten gäller krav a) inte gårdar som använder en automatisk mjölkningsanläggning.

Omständigheter som ska inspekteras:

Krav som anknyter till mjölkningen:

 1. Samtliga djur kontrolleras med avseende på sensoriska eller fysikalisk-kemiska avvikelser av den person som mjölkar eller med en metod som ger liknande resultat, och mjölk som uppvisar avvikelser används inte som livsmedel.
 2. Endast godkända eller registrerade spendoppnings- eller spraymedel används (produkter som släppts ut lagligt på marknaden i EU).
 3. Råmjölk mjölkas separat och blandas inte i obehandlad mjölk.
 4. Personer som mjölkar och/eller hanterar obehandlad mjölk ska bära lämpliga, rena kläder.
 5. Personer som mjölkar ska iaktta en god personlig renlighet. I närheten av mjölkningsplatsen ska det finnas lämpliga anordningar för tvätt av händer och armar.

Uppfyllandet av kraven på gården kan konstateras genom att följa upp mjölkningen eller genom samtal med producenten om hur han utför mjölkningen, inkl. uppföljningen av spenarnas utseende och tagning av de första mjölkstrålarna.  Som stöd för samtalet kan inspektören konstatera om det finns till exempel provkärl (eller motsvarande) eller redskap för utförande av celltest på gården.

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om primärproduktion innehåller inte lägre föreskrifter om användningen av spendoppningsämnen. Spendoppningsämnen ska dock användas på så sätt att de inte lämnar rester i mjölken. Tillverkarens anvisningar ska iakttas vid användningen. Till exempel om ämnet används omedelbart före mjölkningen kan rester av ämnet hamna i mjölken.

Verksamheten är som helhet bedömd i regel överensstämmande med kraven.

Producenten iakttar alla krav de uppräknade kraven som anknyter till mjölkningen. Producenten har klara förfaranden för upptäckande av avvikande mjölk. Det kan förekomma små missförhållanden i verksamheten som inte försämrar livsmedelssäkerheten, till exempel

 • den som utför mjölkningen har smutsiga kläder.

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

Till exempel:

 • Den som utför mjölkningen har smutsiga händer.
 • Producenten har inte tillräckliga förfaranden för att upptäcka avvikelser i mjölken.
 • Råmjölken blandas med den övriga mjölken.

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten, eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska                          omedelbart rättas till.

Till exempel:

 • Producenten använder inga förfaranden för att upptäcka avvikelser i mjölken.
 • På gården används olagliga spendoppningsämnen eller spendoppningsämnen används på gården i strid med tillverkarens instruktioner.

Lagstiftning och anvisningar:

 • Hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung (EG) Nr 853/2004, Bilaga III, avsnitt IX, kapitel I, del II, B 1.b), B 1.c), B 1.e), B 1.f) underpunkterna och C 1. och C 2. punkter.

Uppdateringar i version 2:

 • Anvisning nummer 4735/04.02.00.01/2021/2 SV ersätter anvisning nummer 10537/1 SV

4.4 Leverans av obehandlad mjölk och råmjölk direkt till den lokala detaljhandeln, samband med primärproduktionen

4.4.1 Hantering av den till saluvarande obehandlad mjölken och råmjölken

Anvisning/version: 4736/04.02.00.01/2021, tagen i bruk 28.3.2022

Att observera:

 • Denna anvisning tillämpas på mjölkproduktionsgårdar som
  • årligen säljer högst 2 500 kg obehandlad mjölk som gården producerat direkt till konsumenter, och/eller
  • årligen säljer högst 2 500 kg råmjölk som gården producerat direkt till konsumenter, och/eller
  • årligen levererar högst 2 500 kg nedfryst råmjölk till detaljhandel i Finland.
 • Mängdgränserna: JSMf 318/2021, 1 och 2 punkten i 11 §.
 • Med försäljning direkt till konsumenten avses försäljning som en företagare bedriver på en mjölkproduktionsgård.
 • Renhållningen av lokaler och utrustning som används i verksamheten bedöms i punkt 2.1.
 • Renhållningen av ytor som kommer i kontakt med mjölken bedöms i punkt 4.2.4.
 • Temperaturbokföringen över mjölkens kylning bedöms i punkt 4.2.5.
 • Informationen som ska ges konsumenten om obehandlad mjölk och råmjölk bedöms i punkt 4.4.4.
 • Anvisningen tillämpas på försäljning av obehandlad mjölk och råmjölk som sker i anslutning till mjölkproduktionen och på hanteringen i anslutning till försäljningen.
 • Från primärproduktionsstället får man dessutom leverera obehandlad mjölk till en registrerad livsmedelslokal, där den obehandlade mjölken används i tillverkningen av produkter som omfattar en värmebehandling som motsvarar pastörisering eller där osten får mogna i minst 60 dygn.
 • Det är inte tillåtet att leverera obehandlad mjölk från primärproduktionsstället till en registrerad livsmedelslokal utanför gården för att säljas som sådan.
 • Det är tillåtet att framställa icke-värmebehandlad mjölk och grädde, förpacka obehandlad och icke-värmebehandlad mjölk och grädde samt använda obehandlad mjölk i produkter som tillverkas av obehandlad mjölk endast i en registrerad livsmedelslokal på mjölkproduktionsgården i fråga samt i alla anläggningar i mjölkbranschen (godkänd livsmedelslokal). Det är inte tillåtet att leverera obehandlad mjölk, råmjölk eller annan icke-värmebehandlad mjölk eller icke-värmebehandlad grädde från ett detaljhandelsföretag till ett annat.

Omständigheter som ska inspekteras:

 • Företagaren ska föra bok om mängden såld och levererad mjölk och iaktta de mängdgränser som anges ovan. Om mängdgränserna överskrids, är produktionen inte längre primärproduktion och företagaren ska antingen göra anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet eller ansöka om godkännande av livsmedelslokal.
 • Obehandlad mjölk och råmjölk får inte hanteras utöver nedkylning och överföring till konsumentens kärl. Råmjölk får förpackas och frysas ner. Råmjölk ska frysas ner så snart som möjligt efter mjölkningen och nedkylningen.

Kunden måste ha tillträde till en eventuell försäljningslokal utan att gå genom djurhållningslokaler eller mjölkhanteringslokaler.

A Verksamheten är som helhet bedömd i regel överensstämmande med kraven.

Företagaren för bok om obehandlad mjölk och råmjölk som sålts direkt till konsumenten och/eller om nedfryst råmjölk som levererats till lokal detaljhandel.

Företagaren iakttar mängdgränserna i förordning 318/2021 8 §.

Det kan förekomma små missförhållanden i verksamheten som inte försämrar den sålda obehandlade mjölkens och råmjölkens livsmedelssäkerhet, till exempel

 • några uppgifter saknas i bokföringen av försäljnings- och leveransmängderna

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

Till exempel:

 • Företagaren har ingen bokföring av försäljningen direkt till konsumenten eller av leveransen till lokal detaljhandel.
 • I lokalerna bedrivs verksamhet som inte ingår i primärproduktion och om vilken företagaren inte har gjort anmälan eller ansökan om godkännande
 • mängdgränserna för obehandlad mjölk, råmjölk och/eller nedfryst råmjölk överskrids
 • på gården tillverkas och säljs eller levereras till försäljning också produkter som tillverkats av mjölk.

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.

Till exempel:

 • Verksamheten förutsätter att företagaren gör anmälan om registrering av livsmedelslokal men företagaren har inte gjort detta trots uppmaning.

Lagstiftning och anvisningar:

 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen 318/2021 11 §

Uppdateringar i version 2:

 • Anvisning nummer 4736/04.02.00.01/2021/2 ersätter anvisning nummer 10538/1.
 • Primärproduktionsförordningen JSMf 1368/2011 och SRf 1258/2011 har tagits bort.
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen 318/2021 har tillsatts.
 • Punkterna ”Att observera” och ”Omständigheter som ska inspekteras” har uppdaterats för att återspegla gällande lagstiftning.
 • Hänvisningar till punkterna 2.1, 4.2.4,4.2.5 och 4.4.4 i anvisningarna för tillsyn över primärproduktionen har lagts till.

4.4.4 Informationen som skall ges om livsmedel

Anvisning/version: 4739/04.02.00.01/2021/2, tagen i bruk 28.3.2022

Att observera:

Denna punkt kontrolleras när mjölkproducenten

 • säljer nedkyld obehandlad mjölk från gården utportionerad i ett kärl direkt till konsumenten (högst 2 500 kg om året)
 • säljer högst 2 500 kg färsk eller nedkyld råmjölk om året från gården direkt till konsumenten och/eller levererar högst 2 500 kg nedfryst råmjölk om året från gården till distansförsäljning (butiker, storhushåll, även distansförsäljning, dock inte till partihandel).

Om råmjölk förpackas och säljs i direkt försäljning, räknas produkten som oförpackad. Med direkt försäljning avses försäljning av ett livsmedel där produkten är färdigt förpackad för slutkonsumenten på det ställe där produkten överlåts i syfte att göra försäljningen snabbare och lättare.

Kraven på produktion, försäljning och överlåtelse av obehandlad mjölk gäller i huvudsak komjölk, men också obehandlad mjölk från andra djur, till exempel från getter.

Omständigheter som ska inspekteras:

Genomförandet av egenkontrollen bedöms genom att kontrollera följande faktorer med stickprov (till exempel 1–3 olika förpackningar och/eller partier för lösviktsförsäljning under beaktande av företagets karaktär och omfattning):

Informationens överensstämmelse med kraven, vilket till exempel kan verifieras genom

 • kontroll av förpackningspåskrifterna, produktionen och/eller handlingarna
 • egenkontrollundersökningar, om sådana behövs.

Vid kontrollen gås igenom de uppgifter som ska ges konsumenten om obehandlad mjölk och råmjölk.

 1. Obehandlad mjölk (försäljning från gården högst 2 500 kg/år):

En företagare som överlåter obehandlad mjölk till konsumenter ska skriftligen ge konsumenten följande information i samband med överlåtelsen:

 • produkten består av obehandlad mjölk
 • produkten kan innehålla sjukdomsalstrande mikrober
 • produkten ska avnjutas efter värmebehandling
 • produktens förvaringstemperatur samt dess sista förbrukningsdag.

Livsmedelsverket rekommenderar att sista förbrukningsdagen i regel är två dygn efter överlåtelsen.

En företagare kan ändå låta utföra hållbarhetsundersökningar av den obehandlade mjölken på gården och utgående från dem fastställa en längre hållbarhetstid.

Mjölkens ursprung (djurart) ska meddelas i anslutning till namnet om mjölk från ett annat djur än ko har använts (t.ex. getmjölk).

De obligatoriska uppgifterna om livsmedel som säljs i lösvikt ska ges åtminstone på finska eller svenska.

 1. Råmjölk (oförpackad och förpackad):

Om råmjölk () ska följande uppgifter tillhandahållas:

 • livsmedlets namn: råmjölk
 • nödvändiga bruks- och förvaringsanvisningar.

Nödvändiga bruksanvisningar innebär i det aktuella fallet att man rekommenderar att produkten används efter upphettning.

Uppgifterna ska meddelas slutkonsumenten skriftligen. Uppgifterna kan också ges muntligen under förutsättning att det på en affisch som finns i produktens närhet anges att uppgifterna också finns att få hos personalen på begäran. Då ska uppgifterna finnas på livsmedlets överlåtelseställe i skriven eller elektronisk form, lättillgängliga för personalen och tillsynsmyndigheterna. De obligatoriska uppgifterna om livsmedel som säljs i lösvikt ska ges åtminstone på finska eller svenska.

Om råmjölk (förpackad på gården, nedfryst) ska följande uppgifter tillhandahållas:

 • livsmedlets namn och ordet "nedfryst" (eller om produkten är djupfryst, ordet "djupfryst", eller "djupfryst vara" eller motsvarande uttryck)
 • livsmedlets innehållsmängd
 • minsta hållbarhetstiden (bäst före)
 • en förvaringsanvisning, av vilken förvaringstemperaturen framgår
 • namnet på företagaren i livsmedelsbranschen eller firma och adress
 • ursprungslandet eller vid behov härkomstplatsen (livsmedelsförordningen, enligt artikel 26)
 • bruksanvisningen: ”får inte frysas ner igen efter upptining”. Livsmedelsverket rekommenderar att förpackningarna till fryst råmjölk som bruksanvisning förses med märkningen ”rekommenderas användas som upphettad”.
 • partinummer vid behov (om den minsta hållbarhetstiden getts med en dags och en månads precision, kan den ersätta partinumret).

De obligatoriska märkningarna på förpackningar ska vara lätta att läsa (x-höjden på teckenstorleken minst 1,2 millimeter; undantag: x-höjden på teckenstorleken minst 0,9 millimeter då förpackningens största enskilda yta är mindre än 80 cm2). De obligatoriska märkningarna på förpackningar har gjorts på finska och svenska (i enspråkiga kommuner räcker det att märkningarna görs på det språk som används i kommunen i fråga).

 1. På gården förpackad nedfryst råmjölk som säljs på distans

Alla de allmänna obligatoriska märkningarna på förpackningar med undantag av de s.k. föränderliga uppgifterna (t.ex. minsta hållbarhetstiden och partinumret) ska vara tillgängliga innan köpet görs och de ska presenteras i det material som anknyter till distansförsäljningen eller lämnas på andra tillämpliga sätt som företagaren inom livsmedelsbranschen ska informera om klart och tydligt. Alla obligatoriska uppgifter ska vara tillgängliga vid leveransögonblicket.

Verksamheten är som helhet bedömd i regel överensstämmande med kraven.

Övervakaren konstaterar att den information som tillhandahålls om livsmedlet i regel uppfyller lagstiftningens krav. Påskrifterna är lätta att läsa.

Det kan förekomma små missförhållanden i verksamheten som inte försämrar livsmedelssäkerheten och inte vilseleder konsumenten.

Det finns små missförhållanden i förpackningspåskrifterna, till exempel:

 • en del av uppgifterna har inte tillhandahållits vid distansförsäljningen av råmjölk, men alla uppgifter erhålls i överlåtelseskedet.

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

Det finns flera väsentliga fel och/eller brister i de uppgifter som tillhandahålls om livsmedlet, till exempel:

 • de uppgifter som krävs för obehandlad mjölk är inte tillgängliga
 • bäst före-uppgiften saknas eller är felaktig
 • påståendet "laktosfritt" är felaktigt.

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska                          omedelbart rättas till.

Uppgifterna om livsmedlet saknas helt eller felen kräver omedelbara korrigeringar eller tillbakadragande, till exempel:

 • förpackningspåskrifterna är mycket otydliga, oläsbara
 • de påskrifter på finska och svenska som krävs, saknas på förpackningen.

Lagstiftning och anvisningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet, artikel 17–19.
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004, om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung, bilaga III, avsnitt IX, kapital IV
 • Livsmedelslagen 297/2021,1, 2, 6 och 16 §
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygien 318/2021, 10 och 11 §
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna 834/2014
 • Livsmedelsverkets anvisning 17068. Handbok om livsmedelsinformation för tillsynsmyndigheter och livsmedelsföretagare
 • Livsmedelsverkets anvisning 6093/04.02.00.01/2021. Anvisning om tillsynen över märkningar och påskrifter på förpackningarna
 • Livsmedelsverkets anvisning 16040.Tillsynen över produktion och försäljning av obehandlad mjölk och råmjölk.

Uppdateringar i version 2:

 • Anvisning nummer 4739/04.02.00.01/2021/2 ersätter anvisning nummer 10541/1.
 • ”Omständigheter som ska inspekteras” -punkten har uppdaterats att återspegla gällande lagstiftning.
 • Livsmedelslagens nummer har uppdaterats.
 • Primärproduktionsförordningen JSMf 1368/2011 har tagits bort.
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen 318/2021 har tillsatts.
 • Eviras anvisningar har tagits bort.

4.5 Produktion av obehandlad mjölk och råmjölk för försäljing från livsmedelslokal eller för förpackning i anläggning

4.5.2 Kontroll av salmonella hos nötkreatur

Anvisning/version: 4741/04.02.00.01/2021/2, tagen i bruk 28.3.2022

Att observera:

 • Denna anvisning tillämpas på mjölkproduktionsgårdar som producerar obehandlad mjölk att förtäras som sådan och
  • i anslutning till vilka det finns en registrerad livsmedelslokal som årligen säljer mer än 2 500 kg obehandlad mjölk eller icke-värmebehandlad mjölk eller grädde direkt till konsumenterna
  • och/eller
  • som levererar obehandlad mjölk till en godkänd livsmedelslokal (anläggning) som släpper ut mjölken på marknaden utan värmebehandling.
 • Mängdgränserna: 318/2021 11 §
 • Kraven på undersökningar gäller inte råmjölk.

Omständigheter som ska inspekteras:

Man kontrollerar resultaten av de avföringsprov från nötkreatur som tagits i samband med salmonellakontrollen enligt 3 och 10 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning 316/2021. Obehandlad mjölk kontrolleras med avseende på Salmonella-bakterien innan verksamheten inleds och därefter minst en gång om året. Proverna ska tas enligt 3 punkten i bilaga 2 i jord- och skogsbruksministeriets förordning 316/2021.

Man kontrollerar att företagaren vid behov har avbrutit överlåtelsen av obehandlad mjölk för förtäring som sådan. Om salmonellasmitta har konstaterats hos nötkreatur får mjölken överlåtas endast till en livsmedelslokal i Finland som godkänts med stöd av livsmedelslagen för att pastöriseras eller upphettas på ett sätt som åtminstone motsvarar pastörisering (28 § i förordning 316/2021). Ett beslut om att förhindra spridningen av salmonellasmittan ska fattas, åtgärder för att utrota sjukdomen ska vidtas och provtagning ska göras enligt förordning 316/2021.

Verksamheten är som helhet bedömd i regel överensstämmande med kraven.

Företagaren har låtit göra de nödvändiga undersökningarna av boskapen. Resultaten uppfyller kraven. Om resultaten inte har uppfyllt kraven har överlåtelsen av den obehandlade mjölken för förtäring som sådan avbrutits.

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

Till exempel:

 • Företagaren har inte låtit göra undersökningar med avseende på Salmonella-bakterien under det senaste året.

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.

Till exempel:

 • Företagaren har inte låtit göra några undersökningar alls med avseende på Salmonella-bakterien.
 • Företagaren har fortsatt att överlåta obehandlad mjölk trots att undersökningsresultaten inte uppfyllt kraven.

Lagstiftning och anvisningar:

 • Jord och skogsbruksministeriets förordning om zoonoser 316/2021 3 §, 10 § och 28 § samt 3 punkten i bilaga 2
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygien 318/2021 11 §

Uppdatering i version 2:

 • Anvisning nummer 4741/04.02.00.01/2021/2 ersätter anvisning nummer 10543/1.
 • SRf 1258/2011, JSMf 1030/2013 och JSMf 699/2013 har tagits bort.
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordningar 318/2021 och 316/2021 har tillsatts.
 • Eviras anvisningar har tagits bort.
 • Punkterna ”Att observera” och ”Omständigheter som ska inspekteras” har uppdaterats för att återspegla gällande lagstiftning. Exemplen i bedömningspunkterna har ändrats i enlighet med dessa.