5 Särskilda krav på äggproduktione

Publiceringsdatum: 28. mars 2022

Alla anvisningar för livsmedelstillsyn inom primärproduktion

5.2 Kvaliteten på vattnet som används till tvätt av ägg avsedda för användning som råmaterial i äggprodukter

Anvisning/version: 4742/04.02.00.01/2021/2, tagen i bruk 28.3.2022

Att observera:

 • Denna anvisning tillämpas på de äggproduktionsgårdar som tvättar ägg som levereras för att användas som råvara för äggprodukter.
 • Undersökning av vattnets kvalitet krävs inte om man för rengöring av äggen använder vatten från en sådan i 16 § i hälsoskyddslagen (763/1994) avsedd anläggning som levererar hushållsvatten, till exempel vatten från ett kommunalt vattenverk eller vattenandelslag. Företagaren ska visa att han anslutit sig till vattenverkets eller -andelslagets nätverk till exempel med ett avtal om anskaffning av vatten eller en räkning för användning av vatten som riktats till producenten.

Omständigheter som ska inspekteras:

 • Kvaliteten på vatten som används för att tvätta ägg som levereras för att användas som råvara för äggprodukter ska undersökas.
 • Vatten som används för tvätt av ägg ska undersökas minst med avseende på Escherichia coli och intestinala enterokocker samt på vattnets färg och lukt. Äggproducent kan göra en organoleptisk undersökning av vattnet på primärproduktionsstället.
 • Vid bedömningen av resultaten används de kvalitetskrav och -rekommendationer som meddelas i SHM:s förordning 401/2001 och beaktas effekterna på livsmedelssäkerheten.
 • Om det finns anledning att misstänka att det förekommer andra faktorer i vattnet som kan äventyra livsmedelssäkerheten av de ägg som används för tillverkning av äggmassa ska producenten sörja för att vattnet även undersöks i fråga om dessa faktorer.
 • Vattnet ska vara undersökt innan vattenkällan/brunnen tas i bruk. Efter ibruktagningen ska vattnets kvalitet undersökas regelbundet med tre års intervaller.
 • Vattenundersökningarna på äggproduktionsgårdar är lagstadgade egenkontrollundersökningar som ska göras vid ett laboratorium som avses i 35 § 2 mom. i livsmedelslagen, dvs. minst i ett utsett egenkontrollaboratorium. Undersökningarna kan också göras i ett officiellt laboratorium eller i ett nationellt referenslaboratorium.
 • Det senaste undersökningsintyget ska sparas.

Vid inspektionen kontrolleras att kvaliteten på det vatten som används för att tvätta ägg som levereras för att användas som råvara för äggprodukter har verifierats. Det senaste undersökningsintyget kontrolleras. Företagaren ska visa upp undersökningsintyget eller en kopia av det. Om det saknas uppgifter i bokföringen och dessa uppgifter existerar men inte upphittas vid inspektionen kan företagaren lämna (elektroniskt, om producenten så önskar) uppgifterna till inspektören i efterhand.

Verksamheten är som helhet bedömd i regel överensstämmande med kraven.

Det vatten som används för att tvätta ägg som levereras för att användas som råvara för äggprodukter har undersökts i enlighet med kraven och vattnets kvalitet uppfyller kraven.

Det kan förekomma små missförhållanden i verksamheten som inte försämrar livsmedelssäkerheten, till exempel

 • det laboratorium som företagaren anlitar eller en enskild analysmetod inte uppfyller kraven helt, men undersökningarnas resultat uppfyller dock kraven.

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder              konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

Till exempel:

 • Det har gått över tre år från den förra undersökningen av vattnet.
 • Ett prov som krävs har tagits men endast en del av de undersökningar som krävs har gjorts på provet.

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt              vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska                          omedelbart rättas till.

Till exempel:

 • Det vatten som används för tvätt av ägg har inte undersökts alls.
 • Äggproducenten har informerats om att det vatten som används inte uppfyller kvalitetskraven men har inte vidtagit åtgärder för att förbättra vattnets kvalitet.
 • Vid bedömning huruvida åtgärder har vidtagits för att förbättra vattnets kvalitet kan man kontrollera huruvida företagaren agerats på det sätt som hälsoskyddsmyndigheten uppmanat.

Lagstiftning och anvisningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien
 • Livsmedelslagen 297/2021
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygien 318/2021
 • SHM:s förordning 401/2001

Uppdateringar i version 2:

 • Anvisning nummer 4742/04.02.00.01/2021/2 ersätter anvisning nummer 10544/1.
 • Referensen till Primärproduktionsförordningen JSMf 1368/2011, 7§, in ledningen till billaga 1 och kapitel 2 har tagits bort.
 • Livsmedelslagens nummer har uppdaterats.
 • Referensen till Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygien 318/2021 har tillsatts.
 • ”Omständigheter som ska inspekteras” -punkten har uppdaterats att återspegla gällande lagstiftning.
 • ”Omständigheter som ska inspekteras” -punkten har kompletterats med att äggproducent kan göra en organoleptisk undersökning av vattnet på primärproduktionsstället.

5.3 Förvaringen av ägg TE

Anvisning/version: 4743/04.02.00.01/2021/2, tagen i bruk 28.3.2022 

Att observera:

 • Denna anvisning tillämpas på alla äggproduktionsgårdar.
 • Denna punkt är en kravpunkt i tvärvillkoren. Regionförvaltningsverket får uppgift om ett missförhållande som observerats i den här punkten för kännedom när övervakningsuppgifterna registreras. Ett missförhållande ska beskrivas omsorgsfullt då övervakningsuppgifter registreras. Regionförvaltningsverket bestämmer huruvida det finns behov att utvidga ärendet till övervakning i enlighet med tvärvillkoren. 
 • Om man endast observerar försummelser i äggens lagrings- och transporttemperaturer, gör missförhållandet inte att övervakningen utvidgas till övervakning enligt tvärvillkoren eftersom äggens lagrings- och transporttemperaturer inte ingår i tvärvillkoren.

Omständigheter som ska inspekteras:

 • Äggproducenten ska sörja för att äggen förvaras på gården och fram till försäljning till konsumenten rent, torrt och fritt från främmande lukter.
 • Äggen ska dessutom skyddas effektivt mot stötar och direkt solljus.
 • Bedömningen påverkas av lagringsförhållandena för de ägg som företagaren förvarar på gården och förhållandenas inverkan på äggens livsmedelshygieniska kvalitet.
 • Ägg ska förvaras och transporteras vid den företrädesvis konstanta temperatur som bäst bevarar deras hygieniska egenskaper.

Vid inspektionen kontrolleras att äggen förvaras i produktionsgården i enlighet med kraven.      

A Verksamheten är som helhet bedömd i regel överensstämmande med kraven.

Äggen förvaras på produktionsgården på ett ställe som är avsett för ägg och där de bevaras rent, torrt och fritt från främmande lukter. Äggen är skyddade mot stötar och direkt solljus. Äggen förvaras och transporteras vid en konstant temperatur.

Det finns endast lite att anmärka i renheten av äggens förvaringsplats. Lokalerna i äggens förvaringsplats är något smutsiga, men lätta att rengöra.    

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

Till exempel:

 • Lokalerna i äggens förvaringsplats är smutsiga.
 • I äggens förvaringsplats finns produkter eller föremål som inte hör dit och som kan försämra äggens livsmedelshygieniska kvalitet.
 • Äggen förvaras i förhållanden där förvaringslokalens temperatur varierar mycket (till exempel från under fem grader till 20C), varvid det kan kondenseras fukt på äggens yta, vilket försämrar äggens hållbarhet.

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållanden ska                           omedelbart rättas till.

Till exempel:

 • Lokalerna i äggens förvaringsplats är mycket smutsiga.
 • I äggens förvaringsplats finns produkter eller föremål som inte hör dit och som äventyrar äggens livsmedelshygieniska kvalitet, till exempel avfall, rengörings- och bekämpningsmedel och maskinoljor som inte ska förvaras på en förvaringsplats för ägg.
 • Äggen är utsatta för solljus.

Lagstiftning och anvisningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung, bilaga III, avsnitt X, kapitel I, punkt 1
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygien 318/2021.

Uppdateringar i version 2:

 • Anvisning nummer 4743/04.02.00.01/2021/2 ersätter anvisning nummer 10545/1.
 • Referensen till Primärproduktionsförordningen JSMf 1368/2011 har tagits bort.
 • Referensen till JSMf om livsmedelshygien 318/2021 har tillsatts.

5.4 Bokföringen över kontrollprogrammet för salmonella TE

Anvisning/version: 4744/04.02.00.01/2021/2, tagen i bruk 28.3.2022

Att observera:

 • Denna anvisning tillämpas på alla äggproduktionsgårdar utom på gårdar som använder alla hönsägg som de producerar i sitt eget hushåll.
 • I den här punkten inspekteras utöver bokföringen också hur salmonellaproverna i enlighet med programmet för salmonellakontroll har tagits från hönseriet.
 • Prov ska tas av varje flock av värphönor med 15 veckors intervall under värpstadiet. Den första provtagningen genomförs när värphönorna är 22–26 veckor gamla. Den kommunala veterinären ska göra ett kontrollbesök i hönseriet en gång om året då han också utför provtagning. Det ”kompletta salmonellakontrollprogram” som beskrivs ovan ska också följas i sådana hönserier där endast en del av äggen levereras till packerier och en del säljs direkt till konsumenter och också i sådana hönserier, som levererar hönsäggen de producerar till detaljhandel inom en undantagsregion.
 • I förordningen om zoonoser ingår lättnader som gäller småskalig verksamhet. För sådana hönseriers del, som har färre än 1000 hönor och som överlåter ägg till konsumenter endast direkt från djurhållningsplatsen eller vid torghandel som utövas av den företagare som är ansvarig för djurhållningsplatsen eller vid försäljning från dörr till dörr och antalet höns är minst 50 räcker det att producenten tar salmonellaprover två gånger om året och den kommunala veterinären utför en kontroll i hönseriet med två års intervall och tar prover. Om antalet fåglar på djurhållningsplatsen är mindre än 50, ska prover tas en gång om året och den kommunala veterinären utföra en kontroll vart tredje år.
 • Produktionsgårdar för andra fågelägg (till exempel vaktlar, gäss, ankor) omfattas inte av det nationella programmet för salmonellakontroll. Livsmedelsverket rekommenderar ändå att salmonellaprover tas en gång om året på sådana gårdar som levererar andra fågelägg de producerat direkt till konsumenter eller detaljhandel. Det är bra att föra journal över tagna salmonellaprover och deras resultat.
 • Bokföring av programmet för salmonellakontroll är en kravpunkt i tvärvillkoren. Regionförvaltningsverket får uppgift om ett missförhållande som observerats i bokföringen av programmet för salmonellakontroll när övervakningsuppgifterna registreras. Ett missförhållande ska beskrivas omsorgsfullt då övervakningsuppgifter registreras. Regionförvaltningsverket bestämmer huruvida det finns behov att utvidga ärendet till övervakning i enlighet med tvärvillkoren.

Omständigheter som ska inspekteras:

 • Äggproducenten ska ta salmonellaprover i sitt hönseri i enlighet med det nationella programmet för salmonellakontroll.
 • Äggproducenten ska bokföra tidpunkterna för och resultaten av salmonellaundersökningarna och inspektionsbesök som utförts av kommunalveterinären i enlighet med salmonellaövervakningen
 • Företagaren ska dokumentera de provtagningar som ingår i salmonellaövervakningen per flock. Av dokumentationen ska för varje flock framgå datum för provtagningen, analysresultaten av proverna och uppgifter om flocken.
 • Företagaren ska spara analysresultaten av proverna i minst tre år.
 • Företagaren ska spara kommunalveterinärens inspektionsberättelse i minst ett år.
 • Företagaren ska bevara de senaste undersökningsresultaten.
 • En företagare ska lämna tidpunkterna för och resultaten av salmonellaundersökningarna och inspektionsbesök som utförts av kommunalveterinären i enlighet med salmonellaövervakningen till det hönsäggpackeri som tar emot hönsägg från primärproduktionsstället.
 • När en primärproducent säljer ägg producerade i en undantagsregion direkt till en detaljhandel i undantagsregionen ska primärproduktionsföretagaren lämna tidpunkterna för och resultaten av salmonellaundersökningar och inspektionsbesök som utförts av kommunalveterinären i enlighet med salmonellaövervakningen till det detaljhandelsföretag som tar emot hönsägg.

Vid inspektionen kontrolleras huruvida provtagning i enlighet med det nationella programmet för salmonellakontroll har iakttagits samt äggproduktionsgårdens bokföring av undersökningar och inspektioner i enlighet med det nationella programmet för salmonellakontroll.

Bokföringen får sparas på papper eller elektroniskt, men den ska vara lätt tillgänglig för tillsynsmyndigheten för kontroll. Bokföringen kan bestå av en eller flera filer och utgöra en del av ett kvalitetssystem eller annat system som iakttas på äggproduktionsgården.  Om det saknas uppgifter i bokföringen och dessa uppgifter existerar men inte upphittas vid inspektionen kan producenten lämna (elektroniskt, om producenten så önskar) uppgifterna till inspektören i efterhand. Producenten kan också intervjuas om inlämningen av de uppgifter som nämns ovan till äggpackeriet eller detaljhandel i undantagsregionen.

Verksamheten är som helhet bedömd i regel överensstämmande med kraven. 

Salmonellaövervakningsproverna har tagits i enlighet med det nationella programmet för salmonellakontroll.  

Producenten har lämnat uppgifter om tidpunkter för och resultaten av salmonellaundersökningarna och inspektionsbesök som utförts av kommunalveterinären enlighet med salmonellaövervakningen till det äggpackeri eller detaljhandel i undantagsregionen till vilket äggen skickas från produktionsgården.    

Äggproducenten har bokfört om tidpunkter för och resultaten av salmonellaundersökningarna och inspektionsbesök som utförts av kommunalveterinären enlighet med salmonellaövervakningen.

Bokföringen är lätt tillgänglig för tillsynsmyndigheten för kontroll.    

Det finns små brister i bokföringen av undersökningsresultaten, till exempel det saknas resultat och inspektioner i bokföringen trots att det är uppenbart att undersökningar och inspektioner har gjorts.

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

Till exempel:

 • Provtagningen för salmonellakontroll på produktionsgården är bristfällig. En del av proverna har inte tagits.
 • Äggproduktionsgården har ingen bokföring om tidpunkter för och resultaten av salmonellaundersökningarna och inspektionsbesök som utförts av kommunalveterinären enlighet med salmonellaövervakningen trots att det är uppenbart att undersökningar och inspektioner har gjorts.
 • Producenten har inte lämnat uppgifter om tidpunkter för och resultaten av salmonellaundersökningarna och inspektionsbesök som utförts av kommunalveterinären enlighet med salmonellaövervakningen till det äggpackeri eller detaljhandel i undantagsregionen till vilket äggen skickas från produktionsgården.

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten, eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållanden ska                           omedelbart rättas till.

Till exempel:

 • Inga salmonellakontrollprover har tagits på produktionsgården.

Lagstiftning och anvisningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien Bilaga I, del A, punkt III, underpunkt 8 d
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygien 318/2021
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om zoonoser 316/2021

Uppdateringar i version 2:

 • Anvisning nummer 4744/04.02.00.01/2021/2 ersätter anvisning nummer 10546/1.
 • ”Omständigheter som ska inspekteras” -punkten och exempel har uppdaterats att återspegla gällande lagstiftning.

5.6 Informationen som skall ges om livsmedel

Anvisning/version: 4746/04.02.00.01/2021/2, tagen i bruk 28.3.2022

Att observera:

Denna punkt kontrolleras när producenten (eller en person som tillhör samma hushåll)

 • på primärproduktionsstället, vid lokal torghandel (även på gårdar utanför butiker och i lokaler inomhus köpcentra) eller genom leverans från dörr till dörr årligen säljer eller på annat sätt överlåter direkt till slutkonsumenter högst 20 000 kg hönsägg (med undantag för undantagsregioner) som han producerat.
 • i undantagsregioner årligen säljer eller på annat sätt överlåter och/eller levererar högst 30 000 kg hönsägg som han producerat till lokala detaljhandelsbutiker och/eller från sin gård, vid lokal torghandel eller genom försäljning från dörr till dörr säljer eller på annat sätt årligen överlåter och/eller levererar högst 20 000 kg hönsägg direkt till konsumenter. Med detaljhandel avses här butiker, restauranger o.d. storhushåll som säljer hönsägg direkt till konsumenterna
 • bedriver distansförsäljning. Försäljning via matkretsar och internet kan betraktas som försäljning från dörr till dörr. Detta är samtidigt distansförsäljning.
 • årligen säljer eller på annat sätt överlåter högst 5 000 kg andra fågelägg än hönsägg (t.ex. vaktel, gås, anka, struts) direkt från gården och/eller högst 5 000 kg per år till lokal detaljhandel.

Undantagsregionerna för hönsägg i Finland är: Lapplands län och Uleåborgs län, landskapen Norra Karelen och Norra Savolax i Östra Finland samt Åland. Kommuner i Norra Karelen är Ilomants, Joensuu, Juga, Kides, Kontiolax, Lieksa, Libelits, Nurmes, Outokumpu, Polvijärvi, Rääkkylä, Tohmajärvi och Valtimo. Kommuner i Norra Savolax är Idensalmi, Juankoski, Kaavi, Keitele, Kiuruvesi, Kuopio, Lapinlahti, Leppävirta, Pielavesi, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Sonkajärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Varkaus, Vesanto och Vieremä.

Omständigheter som ska inspekteras:

Genomförandet av företagarens egenkontroll bedöms genom att kontrollera följande faktorer med stickprov (till exempel 1–3 olika förpackningar och/eller partier för lösviktsförsäljning under beaktande av företagets karaktär och omfattning):

Informationens överensstämmelse med kraven, vilket till exempel kan verifieras genom

 • kontroll av förpackningspåskrifterna, produktionen och/eller handlingarna.

De obligatoriska uppgifterna om förpackade livsmedel ska tillhandahållas på finska och svenska (i enspråkiga kommuner räcker det att märkningarna görs på det språk som används i kommunen i fråga).  De obligatoriska uppgifterna om livsmedel som säljs i lösvikt ska tillhandahållas på finska eller svenska.

De obligatoriska märkningarna på förpackningar ska vara lätta att läsa (x-höjden på teckenstorleken i allmänhet minst 1,2 millimeter).

Uppgifterna om oförpackade ägg ska meddelas slutkonsumenten skriftligen. Uppgifterna kan också ges muntligen under förutsättning att det på en affisch som finns i produktens närhet anges att uppgifterna också finns att få hos personalen på begäran. Då ska uppgifterna finnas i skriven eller elektronisk form, lättillgängliga för personalen och tillsynsmyndigheterna.

Inte heller de frivilliga märkningarna får vara vilseledande för konsumenten.

 1. Försäljning av hönsägg på primärproduktionsstället eller levererade från dörr till dörr:

Om producenten av hönsägg säljer eller överlåter hönsägg som han producerat direkt till slutkonsumenten från primärproduktionsstället eller levererar dem till slutkonsumenten på beställning, behöver äggen inte vara kvalitets- eller viktklassificerade eller stämplade.  Följande uppgifter ska ges om dem:

 • livsmedlets namn
 • produktionsmetoden (frigående inomhus/burhöns/frigående utomhus/ekologisk produktion)
 • ursprungslandet eller vid behov härkomstplatsen (livsmedelsförordningen, enligt artikel 26)
 • nödvändiga bruks- och förvaringsanvisningar.
 1. Försäljning av hönsägg i torghandel (även gårdar utanför butiker och lokaler inomhus i köpcentra)

Om producenten av hönsägg säljer eller överlåter hönsägg som han producerat direkt till slutkonsumenten, behöver förpackningarna inte förses med märkningar. Följande uppgifter ska ges om hönsäggen:

 • livsmedlets namn
 • produktionsmetoden (frigående höns inomhus/burhöns/frigående höns utomhus/ekologisk produktion)
 • producentkoden på äggen; om producenten har högst 50 värpande hönor behöver inte äggen stämplas med producentkoden. Producentens uppgifter (namn och adress) ska då vara synliga på försäljningsstället. Producentkoden på ägget består av en siffer- och bokstavskombination, där den första siffran anger produktionsmetoden. Det finns fyra produktionsmetoder: 0 = ekologisk produktion, 1 = frigående utomhus, 2 = frigående inomhus och 3 = burhöns. Därefter följer medlemsstatens, Finlands, signum dvs. FI och efter det ett identifikationsnummer som specificerar hönseriet (såsom 2FI12345).
 • ursprungslandet eller vid behov härkomstplatsen (livsmedelsförordningen, enligt artikel 26)
 • nödvändiga bruks- och förvaringsanvisningar.
 1. Försäljning av hönsägg i undantagsregioner

Om oklassificerade förpackade hönsägg ska följande uppgifter ges:

 • livsmedlets namn
 • ordet ”oklassificerade”
 • produktionsmetoden (frigående inomhus/burhöns/frigående utomhus/ekologisk produktion)
 • minsta hållbarhetstiden, dvs. ”bäst före”-datum (28 dagar från värpningsdagen eller från värpningsperiodens första dag)
 • förvaringsanvisning
 • innehållets mängd (vikt)
 • producentens namn och adress
 • ursprungslandet eller vid behov härkomstplatsen (livsmedelsförordningen, enligt artikel 26)

Om oklassificerade oförpackade hönsägg ska följande uppgifter ges:

 • livsmedlets namn
 • ordet ”oklassificerade”
 • produktionsmetoden (frigående inomhus/burhöns/frigående utomhus/ekologisk produktion)
 • minsta hållbarhetstiden, dvs. ”bäst före”-datum (28 dagar från värpningsdagen eller från värpningsperiodens första dag)
 • nödvändiga bruks- och förvaringsanvisningar
 • ursprungslandet eller vid behov härkomstplatsen (livsmedelsförordningen, enligt artikel 26)
 1. Om andra fågelägg än hönsägg ska följande uppgifter ges:
 • Förpackade fågelägg:
 • livsmedlets namn
 • innehållsmängden i livsmedel
 • minsta hållbarhetstiden (bäst före)
 • förvaringsanvisning
 • företagarens namn eller firmanamn och adress
 • ursprungslandet eller vid behov härkomstplatsen (livsmedelsförordningen, enligt artikel 26)
 • partinummer vid behov (om den minsta hållbarhetstiden getts med en dags och en månads precision, kan den ersätta partinumret).

Oförpackade fågelägg:

 • livsmedlets namn
 • ursprungslandet eller vid behov härkomstplatsen (livsmedelsförordningen, enligt artikel 26)
 • nödvändiga bruks- och förvaringsanvisningar.
 1. Fågelägg som säljs genom distansförsäljning

Alla obligatoriska märkningarna på förpackningar med undantag av de s.k. föränderliga uppgifterna (t.ex. minsta hållbarhetstiden och partinumret) ska vara tillgängliga innan köpet görs och de ska presenteras i det material som anknyter till distansförsäljningen eller lämnas på andra tillämpliga sätt som företagaren inom livsmedelsbranschen ska informera om klart och tydligt. Alla obligatoriska uppgifter ska vara tillgängliga vid leveransögonblicket.

Verksamheten är som helhet bedömd i regel överensstämmande med kraven.

Övervakaren konstaterar att den information som tillhandahålls om livsmedlet i regel uppfyller lagstiftningens krav. Påskrifterna är lätta att läsa.

Det kan förekomma små missförhållanden i verksamheten som inte försämrar livsmedelssäkerheten och inte vilseleder konsumenten.

Det finns små brister i de uppgifter som tillhandahålls om livsmedlet, till exempel:

 • det finns små brister i påskrifterna som dock inte förhindrar läsaren från att försäkra sig om att påskrifterna är överensstämmande med kraven.

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

Det finns flera väsentliga fel och/eller brister i förpackningspåskrifterna, till      exempel:

 • bäst före-uppgiften saknas eller är felaktig
 • produktionsmetoden anges på ett felaktigt sätt
 • producentkoden saknas.

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska                          omedelbart rättas till.

Förpackningspåskrifterna saknas helt eller felen kräver omedelbara korrigeringar eller tillbakadragande, till exempel:

 • förpackningspåskrifterna är mycket oklara, oläsbara
 • de påskrifter på finska och svenska som krävs, saknas.

Lagstiftning och anvisningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet, artikel 17–19.
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (förordningen om en samlad marknadsordning)
 • Kommissionens förordning (EG) nr 589/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller handelsnormerna för ägg (förordningen om handelsnormerna för ägg)
 • Kommissionens förordning 2002/4/EG om registrering av anläggningar som håller värphöns och som omfattas av rådets direktiv 1999/74/EG
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna
 • Livsmedelslagen 297/2021, 1, 2, 6 och 16 §
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygien 318/2021,14 §
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna 834/2014
 • Livsmedelsverkets anvisning 17068. Handbok om livsmedelsinformation för tillsynsmyndigheter och livsmedelsföretagare
 • Livsmedelsverkets anvisning 6093/04.02.00.01/2021. Anvisning om tillsynen över märkningar och påskrifter på förpackningarna
 • Livsmedelsverkets anvisning 16034. Produktion och försäljning av hönsägg och andra fågelägg
 • Livsmedelsverkets anvisning 2424/04.02.00.01/2020. Användning av det frivilliga marknadsföringspåståendet ”gmo- fri/gmo-fritt” om livsmedel och foder.

Uppdateringar i version 2:

 • Anvisning nummer 4746/04.02.00.01/2021/2 ersätter anvisning nummer 10548/1.
 • ”Omständigheter som ska inspekteras” -punkten har uppdaterats att återspegla gällande lagstiftning.
 • Livsmedelslagens nummer har uppdaterats.
 • Primärproduktionsförordningen JSMf 1368/2011 har tagits bort.
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen 318/2021 har tillsatts.
 • Eviras anvisningar har tagits bort.

5.7 Försäljning av ägg direkt till konsumenten och leverans till den lokala detaljhandeln

Anvisning/version: 4747/04.02.00.01/2021/2, tagen i bruk 28.3.2022

Att observera:

 • Denna anvisning tillämpas på äggproduktionsgårdar som säljer ägg som de producerat direkt till konsumenten eller levererar ägg till detaljhandel.
 • Äggproducenten kan som primärproduktion sälja högst 20 000 kg hönsägg om året till konsumenter överallt i Finland.
 • Producenten kan sälja högst 5 000 kg andra fågelägg om året till konsumenter.
 • Med försäljning direkt till konsumenten avses försäljning som producenten bedriver från primärproduktionsstället, vid försäljning från dörr till dörr, vid torghandel, i basarer, som REKO-försäljning eller motsvarande försäljning.
 • Äggproducenten kan årligen leverera högst 30 000 kg hönsägg som primärprodukt till lokal detaljhandel i en undantagsregion för produktion av hönsägg (landskapen i Lappland, Norra Österbotten och Kajanaland, landskapen Norra Karelen och Norra Savolax i Östra Finland (dessa landskap räknas upp mer i detalj i Livsmedelsverkets anvisning 6476) samt Åland).
 • Producenten kan leverera högst 5 000 kg andra fågelägg om året till detaljhandel överallt i Finland.
 • Med detaljhandeln avses här utöver butiker som säljer hönsägg direkt till konsumenter också sådana företagare, som tillreder och serverar mat till konsumenter, såsom restauranger och lunchställen.
 • Mängdgränserna: JSMf 318/2021 14 § punkterna 1, 2, 3, och 4
 • Lättnader för verksamhet som är småskalig försäljning:
 • En äggproducent får sälja hönsägg han producerat på primärproduktionsstället, i den lokala torghandeln, från dörr till dörr eller leverera hönsägg till detaljhandel i en undantagsregion för produktion av hönsägg utan att hönsäggen behöver vara kvalitets- eller viktklassificerade eller stämplade. Hönsägg som säljs på torg ska stämplas med producentkoden. Om producenten har högst 50 värpande hönor eller om producenten säljer hönsägg som han producerat på ett torg i en undantagsregion behöver han inte stämpla äggen med producentkoden. Producentens uppgifter (namn och adress) ska då vara synliga på försäljningsstället.
 • Ägg som sålds direkt till konsumenter eller levereras till detaljhandel får inte vara sönder eller tvättas.
 • Förvaringen av ägg bedöms i punkt 5.3
 • Salmonellaövervakning ska genomföras på hönserier som överlåter ägg till äggpackerier, till godkända livsmedelslokaler som tillverkar äggprodukter, till detaljhandeln eller säljer ägg direkt till konsumenter.
 • Förvaringen av bokföringen över kontrollprogrammet för salmonella bedöms i punkt 5.4

Omständigheter som ska inspekteras:

Då ägg sålts direkt till konsumenten eller levereras till lokal detaljhandel ska företagaren iaktta livsmedelslagstiftningens krav.

Vid inspektionen kontrolleras huruvida verksamheten uppfyller följande krav: 

 • Ägg som sålts till konsumenten eller levereras till detaljhandel är inte sönder.
 • Ägg som sålts till konsumenten eller levereras till detaljhandel är inte tvättade.
 • Äggen har levererats till konsumenten senast 21 dagar från värpningen.
 • Vid inspektionen kontrolleras i företagarens bokföring huruvida uppfylla mängdgränserna som är förenade med livsmedelshygienförordningen. Producenten ska föra bok över mängden ägg som sålds och i försäljningen iaktta de mängdgränser som nämns ovan.

Verksamheten är som helhet bedömd i regel överensstämmande med kraven.

 • I verksamheten iakttas de krav i fråga om försäljning av hönsägg och andra fågelägg direkt till konsumenter och leverans av ägg till lokal detaljhandel.
 • Producenten bokför ägg som sålts direkt till konsumenter och/eller levererats till lokal detaljhandel.
 • Antalet sålda ägg överskrider inte den årliga maximimängden.
 • Det kan förekomma små missförhållanden i verksamheten som inte försämrar livsmedelssäkerheten av de ägg som säljs/levereras, till exempel det saknas några uppgifter i bokföringen av försäljnings- och leveransmängderna.

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

Till exempel:

 • Ägg säljs till konsumenter när det gått mer än tre veckor från värpningen.
 • Det finns bokföring av antalet sålda ägg. Antalet sålda ägg överskrider de årliga maximimängderna.
 • Det finns ingen bokföring av antalet sålda ägg.
 • Producenten i en undantagsregion av hönsägg levererar utan kvalitets- och viktklassificering eller stämpling hönsägg som han producerar för detaljhandel till andra områden än till undantagsregioner, även om det är förbjudet i Finland på andra områden än i undantagsregioner.

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska                          omedelbart rättas till. 

Till exempel:

 • Hönsägg och andra fågelägg har sålts till konsumenter och/eller levererats till lokal detaljhandel trots att de inte uppfyller kraven:
 • Till konsumenter sålts och/eller till detaljhandel levereras ägg som är sönder och ägg som är tvättade.
 • Till konsumenter sålts och/eller till detaljhandel levereras gamla ägg, som värpts till exempel över 2 månader sedan.

Lagstiftning och anvisningar:

 • Europarlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung, bilaga III, avsnitt X, kapitel I, underpunkterna 2 och 3
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygien 318/2021
 • Kommissionens förordning (EG) nr 589/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller handelsnormerna för ägg (förordningen om handelsnormer för ägg)
 • Livsmedelsverkets anvisning 6476/04.02.00.01/2021 Produktion och försäljning av hönsägg och andra fågelägg.

Uppdateringar i version 2:

 • Anvisning nummer 4747/04.02.00.01/2021/2 ersätter anvisning nummer 10544/1.
 • Referensen till Förordningen om verksamheter som är förenade med låg risk SRf 420/2011, 2 och 3 § har tagits bort.
 • Referensen till Primärproduktionsförordningen JSMf 1368/2011, in ledningen till bilaga 3 kapital 5 har tagits bort.
 • Referensen till Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygien 318/2021
 • har tillsatts.
 • Eviras anvisning 16034 Produktion och försäljning av hönsägg och andra fågelägg har ersatts av Livsmedelsverkets anvisning 6476 Produktion och försäljning av hönsägg och andra fågelägg.
 • Anvisningen har uppdaterats för att följa lagen.

5.8 Äggproduktionsgårdens bokföring 

Anvisning/version: 4748/04.02.00.01/2021/2, tagen i bruk 28.3.2022

Att observera:

 • Denna anvisning tillämpas på alla äggproduktionsgårdar.
 • Bokföringen av spårbarheten bedöms i punkt 1.6
 • Bokföringen av förhindrandet av spridningen av sjukdomar bedöms i punkt 2.3.
 • Bokföringen av undersökningsresultaten bedöms i punkt 2.4.
 • Bokföringen av användningen av läkemedel bedöms i punkt 2.7
 • Bokföringen av inspektion av djuren och produkter som fås från djuren och deras resultat bedöms i punkt 2.9
 • Bokföringen av programmet för salmonellakontroll bedöms i punkt 5.4

Omständigheter som ska inspekteras:

 • Producenterna ska föra bok över produktionsmetoder som för varje system anger insättningsdag, åldern vid insättningen och antalet värphönor, antalet hönor som slaktats samt datum för detta, den dagliga äggproduktionen, antalet ägg och/eller vikten på de ägg som sålts eller levererats per dag och företagare i livsmedelsbranschen som säljer ägg. Om fodertypen meddelas för äggens del ska företagaren bokföra och precisera följande uppgifter för varje typ av foder: vilka kvantiteter foder och vilken typ av foder som levereras till anläggningen eller blandas där och den dag då fodret levererades. Producenten kan spara räkningarna och leveransmeddelandena i stället för försäljnings- och leveransregistren.

Vid inspektionen kontrolleras äggproduktionsgårdens bokföring.

Bokföringen ska sparas på papper eller elektroniskt. Bokföringen kan bestå av en eller flera filer och utgöra en del av ett kvalitetssystem eller annat system som iakttas på äggproduktionsgården. Om det saknas uppgifter i bokföringen och dessa uppgifter existerar men inte upphittas vid inspektionen kan producenten lämna (elektroniskt, om producenten så önskar) uppgifterna till inspektören i efterhand. 

A Verksamheten är som helhet bedömd i regel överensstämmande med kraven.

Producenten har bokföring av de omständigheter som krävs inom produktion av hönsägg och bokföringen är lätt tillgänglig för kontroll.

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

Till exempel:

 • Producenten saknar bokföring av flera omständigheter som krävs inom produktion av hönsägg.

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska                          omedelbart rättas till.

Till exempel:

 • Producenten har ingen bokföring av omständigheter som krävs inom produktionen av hönsägg.

Lagstiftning och anvisningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien Bilaga I, del A, punkt III, underpunkt 8
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (den allmänna livsmedelsförord-ningen) 178/2002, artikel 18
 • Livsmedelslagen 297/2021
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygien 318/2021
 • Kommissionens förordning (EG) nr 589/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller handelsnormerna för ägg (förordningen om handelsnormer för ägg), artikel 20.

Uppdateringar i version 2:

 • Anvisning nummer 4748/04.02.00.01/2021/2 ersätter anvisning nummer 10550/1.
 • Referensen till Primärproduktionsförordningen JSMf 1368/2011, 5§ har tagits bort.
 • Livsmedelslagens nummer har uppdaterats.
 • Referensen till Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygien 318/2021 har lagts till.