7. Särskilda krav på produkter från vattenbruk och fiske

Publiceringsdatum: 28. mars 2022

Alla anvisningar för livsmedelstillsyn inom primärproduktion

7.1 Fiskeriprodukternas lagring- och hanteringsutrymmens samt utrustningens renlighet och underhåll

Anvisning/version: 4753/04.02.00.01/2021/3, tagen i bruk 2.10.2023

Att observera:

 • Denna anvisning tillämpas inom vattenbruk och fiske/kräftfiske.
 • Särskilda krav för fartyg avsedda och utrustade för att bevara fiskeriprodukter i mer än 24 timmar kontrolleras i enlighet med punkt 7.5.

Omständigheter som ska inspekteras:

Vid inspektionen kontrolleras huruvida lämplighet, renhållning och underhåll av lokaler, fartyg, utrustning och redskap uppfyller följande krav:

 • Utrustning som används för att arbeta med fiskeriprodukter och andra ytor som fiskeriprodukterna kommer i kontakt med skall vara korrosionsbeständiga och lätta att rengöra och desinficera. Ytbeläggningar skall vara hållbara och får inte vara giftiga.
 • Fartygen skall vara utformade och byggda så att produkterna inte kontamineras med slagvatten, avloppsvatten, rök, drivmedel, olja, smörjmedel eller andra skadliga ämnen. Fartygen ska hålls tillräckligt rena och i ett gott skick.
 • Utrustning, redskap och behållare som används för hantering av fiskeriprodukter eller is rengöras tillräckligt noggrant mellan användningarna och hållas i ett gott skick. Vid behov ska de desinficeras.

Verksamheten är som helhet bedömd i regel överensstämmande med kraven.

Fartyg, redskap, utrustning, behållare och lokaler (t.ex. förvaringsutrymmen för utrustning) är lämpliga för ändamålet och hålls tillräckligt rena och i ett tillräckligt gott skick.

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

Till exempel:

 • Fartyg, lokaler, redskap, utrustning eller behållare är smutsiga eller i dåligt skick.

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska                          omedelbart rättas till.

Till exempel:

 • Renhållningen av fartyg, lokaler, redskap eller utrustning har försummats.
 • Fiskeriprodukter lagras i en lokal som kontaminerats till exempel av bränsle.

Lagstiftning och anvisningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien bilaga I, A del
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung bilaga III, VIII avsnitt, I kapitel, I del, A punkt och II del, 1. punkt
 • Eviras anvisning 16036: Tillsynen över fiskefartyg

Uppdateringar i version 3:

 • Till omständigheter som ska inspekteras och bedömningsexempel har lagts till krav gällande lämpligheten av lokaler, fartyg, utrustning och redskap.

7.2 Vattnets kvalitet

Anvisning/version: 4754/04.02.00.01/2021/3, tagen i bruk 2.10.2023

Att observera:

 • Denna anvisning tillämpas inom vattenbruk och fiske/kräftfiske.
 • På fiskefartyg får rent havs- eller sjövatten användas för behandling av fisk, såsom för sköljning av rensad fisk eller för framställning av is för kylning av fiskeriprodukter.

Omständigheter som ska inspekteras:

Vid inspektionen kontrolleras huruvida vattnets kvalitet uppfyller följande krav:

 • I vatten som används för
  • fiske/kräftfiske
  • att odla fisk eller kräftor
  • hantering av fisk på ett fiskefartyg eller en odlingsplats
   får inte finnas orenheter eller andra faktorer som kan försämra fiskens kvalitet.
   Exempel på faktorer som klart försämrar vattnets kvalitet är förekomster av cyanobakterier, skräp, utsläpp av avloppsvatten och oljeutsläpp.

Verksamheten är som helhet bedömd i regel överensstämmande med kraven.

Vattnet har en tillräckligt god kvalitet med hänsyn till ändamålet. Fisk kan fiskas till exempel i ett vatten där det finns lite orenheter men orenheterna i vattnet försämrar inte livsmedelssäkerheten.

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

Till exempel:

 • Fiskefartyget använder vatten i vilket det finns mycket cyanobakterier för hantering av fisk.
 • Fisk odlas i vatten där det finns utsläpp av avloppsvatten.

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska                          omedelbart rättas till.

Till exempel:

 • Fisk fiskas i vatten där det finns mycket oljeutsläpp.

Lagstiftning och anvisningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien bilaga I, A del, punkterna 2, 3, 4 (d)
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung bilaga III, VIII avsnitt, 3 (c) och kapitel I, I (A 4)
 • Eviras anvisning 16036: Tillsynen över fiskefartyg
 • Livsmedelsverkets Anvisning om fiskeriprodukter 3039/04.02.00.01/2022 (kommer att publiceras 2023)

Uppdateringar i version 3:

 • Till omständigheter som ska inspekteras har lagts till att ombord på fiskefartyg kan rent vatten också användas för framställning av is för kylning av fiskeriprodukter.
 • Lagstiftning och anvisningar har uppdaterats.

7.3 Fiskeriprodukternas hanteringshygien

Anvisning/version: 4755/04.02.00.01/2021/3, tagen i bruk 2.10.2023

Att observera:

 • Denna anvisning tillämpas inom vattenbruk och fiske/kräftfiske.
 • Kontrollen av fiskeriprodukternas temperatur bedöms i punkter 7.4, 7.5 och 7.9.

Omständigheter som ska inspekteras:

Vid inspektionen kontrolleras huruvida primärproduktionsställets hanteringshygien uppfyller följande krav:

 • I verksamheten iakttas god hygien, till exempel handhygien.
 • Arbetsredskap används hygieniskt och endast för deras särskilda användningsändamål. Arbetsredskapen förvaras på ett lämpligt sätt.
 • Man använder inte utrustning och rutiner som orsakar ytskador på fisk eller annars orsakar onödig skada på fiskeriprodukterna.
 • Så snart fiskeriprodukter har tagits ombord skyddas de mot kontaminering och förvaras i rena behållare.
 • Man sörjer för att skyddskläderna (t.ex. förkläden) är rena.
 • Fiskarna avblodas på ett hygieniskt sätt. Om fisk rensas på fartyget, utförs detta på ett hygieniskt sätt med ren utrustning och så snart som möjligt efter fångsten. Fisken skall tvättas omedelbart efter rensningen. Lever och romsäckar avsedda att användas som livsmedel skall förvaras i rena behållare, vid behov skyddade.
 • Inälvorna och delar som kan utgöra en risk för människors hälsa ska avlägsnas snarast möjligt och hållas åtskilda från fiskeriprodukter som är avsedda att användas som livsmedel.
 • När fiskeriprodukter lagras i is, ska smältvatten avlägsnas och inte förbli i kontakt med fiskeriprodukter.
 • Lossning och landning skall genomförs skyndsamt så att kontaminering av fiskeriprodukter förhindras under lossning och landning.

Verksamheten är som helhet bedömd i regel överensstämmande med kraven.

I verksamheten iakttas tillräckligt god arbetshygien, till exempel arbetsredskap såsom knivar och kärl tvättas eller byts ut regelbundet. Personalen iakttar tillräckligt god handhygien.

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

Till exempel:

 • Tvättvatten stänker på oskyddade produkter.
 • Arbetsredskap används för annat ändamål och de rengörs inte tillräckligt väl efter användning.

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska                          omedelbart rättas till.

Till exempel:

 • Personalen försummar handtvätten och hanterar produkter med mycket smutsiga händer.
 • Lever eller romsäckar förvaras eller hanteras ohygieniskt.

Lagstiftning och anvisningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung bilaga III, VIII avsnitt, I kapitel, II (3,6) och III kapitel, 5 och II kapitel, 1 (b, iii)
 • Eviras anvisning 16036: Tillsynen över fiskefartyg

Uppdateringar i version 3:

 • Omständigheter som ska inspekteras har lagts till och specificerats.

7.4 Kontrollen av fiskeriprodukternas temperaturer

Anvisning/version: 4756/04.02.00.01/2021/3, tagen i bruk 2.10.2023

Att observera:

 • Denna anvisning tillämpas inom fiske och, i tillämpliga fall, inom vattenbruk.
 • Denna anvisning tillämpas på fiskefartyg i vilka fiskeriprodukter förvaras under 24 timmar.
 • Kontrollen av temperaturen på fiskefartyg som använder kylt havsvatten (i vilka fiskeriprodukter förvaras mer än 24 timmar) bedöms i punkt 7.5.
 • Kontrollen av temperaturen under transport bedöms i punkt 10.3.
 • Kontrollen av temperaturen i försäljning direkt till konsumenter bedöms i punkt 7.9.
 • I denna anvisning avses med kortvarighet högst 24 timmar.

Omständigheter som ska inspekteras:

Vid inspektionen kontrolleras huruvida verksamheten uppfyller följande krav:

 • Så snart fiskeriprodukter har tagits ombord skall de skyddas mot påverkan från solen eller andra värmekällor.
 • Verksamheten är planerad på ett sådant sätt att fiskeriprodukter kylas ned till en temperatur som ligger nära den för smältande is (0 - + 2 °C) så snart som möjligt: fiskeriprodukter ska isas snarast möjligt efter lastningen på fartyget eller fiskeriprodukter landas så snart som möjligt och nedkylningen ska inledas omedelbart efter landning.
 • Lever och romsäckar som är avsedda att användas som livsmedel ska kylas omedelbart till en temperatur som ligger nära den för smältande is.
 • Fiskeriprodukter som förvaras levande ska förvaras i en temperatur som är lämplig med tanke på livsmedelssäkerheten och hållbarheten. Levande kräftor rekommenderas att förvaras vid en sval (under + 10 °C) temperatur för djurens välbefinnande.

Verksamheten är som helhet bedömd i regel överensstämmande med kraven.

Kontrollen av fiskeriprodukternas temperatur är i regel överensstämmande med kraven. Det kan förekomma små missförhållanden i verksamheten som inte försämrar livsmedelssäkerheten.

Fiskeprodukter hålls inte utsatta för solljus.

Fiskeriprodukter isas senast omedelbart efter landning.

Is tillsätts vid behov så ofta att fiskeprodukter håller sig nära temperaturen nära den för smältande is. Temperaturen på fiskeprodukter kan ha stigit kortvarigt till max + 5 °C.

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

Till exempel:

 • Fiskeprodukter isas inte utan dröjsmål (senast i samband med landning).
 • Is används inte tillräckligt: ​​till exempel smälter isen snabbt och fiskeriprodukter kyls inte ned till en temperatur som ligger nära den för smältande is: fiskeriprodukternas temperatur i is är + 5 - + 8 °C.
 • Fiskeprodukter hålls i direkt solljus.

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska                          omedelbart rättas till.

Till exempel:

 • Fiskeriprodukter kylas inte ned eller is används så lite att fiskeriprodukternas temperatur är över + 8 °C.

Lagstiftning och anvisningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung bilaga III, VIII avsnitt, I kapitel, II (2,4,6) och VII, VIII kapitel
 • Eviras anvisning 16036: Tillsynen över fiskefartyg

Uppdateringar i version 3:

 • Till omständigheter som ska inspekteras har lagts till fiskeriprodukter som förvaras levande och några formella ändringar i andra omständigheter som ska inspekteras.
 • Bedömningsexempel har ändrats: storleken på temperaturavvikelserna är samma som i livsmedelslokaler och i punkt 7.5 och punkt 7.9. Hänvisningar till 12 timmar i samband med temperaturavvikelser har tagits bort.
 • Tagits bort: Inom verksamhet i liten skala (högst 5 000 kg om året) kan fiskeriprodukter som en del av primärproduktionen lagras på ett skyddat ställe i högst 12 timmar efter att de landats.
 • Lagts till: I denna anvisning avses med kortvarighet högst 24 timmar.

7.5 Temperaturkontroller av det nedkylda havsvattnet på fiskefartyg

Anvisning/version: 4757/04.02.00.01/2021/3, tagen i bruk 2.10.2023

Att observera:

 • Denna anvisning tillämpas på fiskefartyg där fiskeriprodukter förvaras i mer än ett dygn.
 • I denna anvisning avses med kortvarighet högst 24 timmar.

Omständigheter som ska inspekteras:

Vid inspektionen kontrolleras huruvida verksamheten uppfyller följande krav:

 • Fartyg skall vara utrustade med lastrum, tankar eller behållare för förvaring av fiskeriprodukter vid de temperaturer som är fastställda i lagstiftningen och på ett hygieniskt tillfredsställande sätt.
 • Lastrummen skall vara åtskilda från maskinrum och besättningsutrymmen genom skiljeväggar som skall skydda de förvarade fiskeriprodukterna från all kontaminering.
 • Om fiskeriprodukter förvaras i is ska behållaren vara sådan att eventuellt smältvatten inte förblir i kontakt med produkterna.
 • Fartyg som är utrustade för kylning av fiskeriprodukter i kylt rent havsvatten skall ha tankar som är försedda med anordningar som gör det möjligt att hålla en jämn temperatur i hela tanken. Dessa anordningar skall åstadkomma sådan kylning att blandningen av fisk och rent havsvatten har en temperatur av högst + 3 °C 6 timmar efter lastning och högst 0 °C efter 16 timmar. Temperaturen skall kunna övervakas och, vid behov, registreras.
 • I fartyg > 12 m, som vistas i vattnet i minst 24 timmar, ska temperaturövervakning dokumenteras. Bokföringen och/eller automatiska temperaturregistreringar ska sparas i minst ett år.

Verksamheten är som helhet bedömd i regel överensstämmande med kraven.

Verksamheten uppfyller kraven. Det kan förekomma små missförhållanden i verksamheten som inte försämrar livsmedelssäkerheten. Till exempel:

 • Kylning med havsvatten sker i allmänhet enligt kraven, men det kan förekomma enstaka defekter i kylningshastigheten som inte försämrar livsmedelssäkerheten: till exempel temperaturen på en blandning av fisk och rent havsvatten är + 3 °C inom 6 timmar, men nedkylning till 0 °C har tagit ett dygn.
 • Fiskeprodukter förvaras i allmänhet vid en temperatur på 0 - +2 °C. Det kan ha förekommit kortvariga avvikelser i förvaringstemperaturerna, fiskeriprodukters temperatur har varit högst + 5 °C.
 • Temperaturövervakning dokumenteras. Det kan finnas små brister i bokföringen eller registreringar.

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller missleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

Till exempel:

 • Kylanordningens effektivitet är inte tillräckligt: temperaturen på blandningen av fisk och vatten är +6 - +9 °C 6 timmar efter lastning.
 • Förvaringstemperaturen för fiskeprodukter är +5 - +8 °C.
 • Förvaringstemperaturer eller nedkylningen följs inte upp regelbundet.
 • Temperaturkontroll och/eller avvikkelser dokumenteras inte.

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska                          omedelbart rättas till.

Till exempel:

 • Kylanordningens effektivitet är dålig: temperaturen på blandningen av fisk och vatten är över +9 °C 6 timmar efter lastning.
 • Förvaringstemperaturen för fiskeprodukter är högre än +8 °C.
 • Fiskeriprodukter förvaras i fiskefartyget mer än ett dygn men fartyget är inte utrustad med lämpligt lastrum, tank eller behållare där fisken skulle kunna förvaras enligt lagstiftningen.
 • Förvaringstemperaturer eller nedkylningen har inte övervakats på något sätt.

Lagstiftning och anvisningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung bilaga III, VIII avsnitt, I kapitel, I (B)
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien bilaga I, A del, III
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygien 318/2021 6 §
 • Eviras anvisning 16036: Tillsynen över fiskefartyg

Uppdateringar i version 3:

 • Lagts till: I denna anvisning avses med kortvarighet högst 24 timmar.
 • Omständigheter som ska inspekteras har lagts till.
 • Bedömningsexempel har ändrats så att storleken på temperaturavvikelserna är samma som i livsmedelslokaler och i punkt 7.4 och punkt 7.9.
 • Lagstiftning uppdaterad.

7.7 Sensorisk kontroll av fiskeriprodukterna

Anvisning/version: 4759/04.02.00.01/2021/3, tagen i bruk 2.10.2023

Att observera:

 • Denna anvisning tillämpas inom fiske och vattenbruk.
 • Parasitbesiktningen av fiskeriprodukter bedöms i punkt 7.8.

Omständigheter som ska inspekteras:

Vid inspektionen kontrolleras huruvida verksamheten uppfyller följande krav:

 • Fiskeriprodukterna ska kontrolleras sensoriskt. Vid kontrollen ska man sensoriskt säkerställa att fiskeriprodukterna är lämpade för livsmedelsbruk. Fiskar som varit länge döda eller som fångats döda, som är skadade eller som inte lämpar sig att användas som livsmedel av andra skäl får inte levereras till livsmedelsbruk. Kräftor ska vara levande när de levereras från primärproduktionsstället.

A Verksamheten är som helhet bedömd i regel överensstämmande med kraven.

Fiskeriprodukterna kontrolleras i huvudsak sensoriskt men enstaka partier kan ha gått förbi utan kontroll. Som livsmedel används endast fiskeriprodukter som sensoriskt har en god kvalitet.

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

Till exempel:

 • Sensoriska kontroller görs endast slumpmässigt.
 • Som livsmedel används produkter vilkas sensoriska kvalitet har försämrats, det finns till exempel skador på en del av fiskarna.

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska                          omedelbart rättas till.

Till exempel:

 • Sensoriska kontroller görs inte.
 • Till livsmedelsbruk levereras produkter som sensoriskt har en dålig kvalitet. Det finns till exempel många skämda fiskar bland fångsten.
 • Döda kräftor eller fiskar som tagits upp eller fångats döda, levereras för livsmedelsbruk.

Lagstiftning och anvisningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung bilaga III, VIII avsnitt, V kapitel, A
 • Rådets förordning (EG) Nr 2406/9 om fastställande av gemensamma marknadsnormer för saluföring av vissa fiskeriprodukter
 • Livsmedelsverkets Anvisning om fiskeriprodukter 3039/04.02.00.01/2022 (kommer att publiceras 2023)

Uppdateringar i version 3:

 • Lagstiftning och anvisningar har uppdaterats.
 • Till omständigheter som ska inspekteras och bedömningsexempel har lagts till att fiskar som tagits upp eller fångats döda får inte levereras för livsmedelsbruk.

7.8 Parasitbesiktningarna av fiskeriprodukter

Anvisning/version: 4760/04.02.00.01/2021/3, tagen i bruk 2.10.2023

Att observera:

 • Denna anvisning tillämpas på fiskefartyg där man rensar fisk.

Omständigheter som ska inspekteras:

Vid inspektionen kontrolleras huruvida verksamheten uppfyller följande krav:

 • Livsmedelsföretagaren ska okulärt besikta fiskprodukter i syfte att upptäcka synliga parasiter innan de släpps ut på marknaden. De får inte som livsmedel avyttra fiskeriprodukter som är tydligt angripna av parasiter.
 • Vid rensning fiskarnas bukhåla samt lever och romsäckar som är avsedda för livsmedelsbruk besiktas okulärt i syfte att upptäcka parasiter. Delar i vilka parasiter upptäcks avlägsnas. Om parasiterna inte kan avlägsnas under rensningen avvisas hela fisken.

Verksamheten är som helhet bedömd i regel överensstämmande med kraven.

Parasitbesiktningarna görs i huvudsak i enlighet med kraven men enstaka partier kan ha gått förbi utan kontroll.
Endast fiskeriprodukter utan synliga parasiter släpps ut på marknaden.

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

Till exempel:

 • Parasitbesiktningar görs endast slumpmässigt.

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska                          omedelbart rättas till.

Till exempel:

 • Parasitbesiktningar görs inte.
 • Fisk som har parasiter i delar som är avsedda för livsmedelsbruk levereras för användning som livsmedel.

Lagstiftning och anvisningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung bilaga III, VIII avsnitt, V kapitel, D
 • Kommissionens förordning (EG) nr 2074/2005 bilaga II, I avsnitt, I och II kapitel
 • Livsmedelsverkets Anvisning om fiskeriprodukter 3039/04.02.00.01/2022 (kommer att publiceras 2023)

Uppdateringar i version 3:

 • Till omständigheter som ska inspekteras har lagts till: Livsmedelsföretagaren ska okulärt besikta fiskprodukter i syfte att upptäcka synliga parasiter innan de släpps ut på marknaden. De får inte som livsmedel avyttra fiskeriprodukter som är tydligt angripna av parasiter. Om parasiterna inte kan avlägsnas under rensningen avvisas hela fisken.
 • Till bedömningsexempel (A) har lagts till att endast fiskeriprodukter utan synliga parasiter släpps ut på marknaden.
 • Lagstiftning och anvisningar har uppdaterats.

7.9 Försäljning av fiskeriprodukter direkt till konsumenten

Anvisning/version: 4761/04.02.00.01/2021/3, tagen i bruk 2.10.2023

Att observera:

 • Denna anvisning tillämpas när primärproducenter säljer fiskeriprodukter direkt till konsumenter på primärproduktionsstället eller på annat håll, till exempel på torget. Primärprodukter är till exempel orensad färsk fisk, levande kräftor och färsk fisk som rensats på fartyget eller på isen. Utöver kraven i livsmedelslagstiftningen meddelas begränsningar för försäljningen av fångsten i Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik. En aktör som är registrerad som primärproducent kan överlåta primärprodukter direkt till konsumenter enligt följande:

  • Insjöfiske

En kommersiell fiskare får överlåta högst 5 000 kg fångade fiskeriprodukter per år direkt till konsumenten som primärproduktion. En fritidsfiskare får överlåta högst 100 kg fisk eller 300 kräftor om året till slutkonsumenten. 

  • Havsfiske

En kommersiell fiskare får sälja fångster direkt till konsumenter högst 30 kg/köp och totalt högst 5 000 kg per år. En fritidsfiskare får inte överlåta fisk till slutkonsumenten.

  • Vattenbruk

En vattenodlare får överlåta högst 5 000 kg primärprodukter (t.ex. levande kräftor) till slutkonsumenten som primärproduktion.

 • Ifall gränsen på 5 000 kg/år överskrids, ska en registreringsanmälan om livsmedelsverksamhet lämnas för detaljhandel.
 • I denna anvisning avses med kortvarighet högst 24 timmar.

Omständigheter som ska inspekteras:

Försäljning av fiskeriprodukter direkt till konsumenter. Vid inspektionen kontrolleras huruvida verksamheten uppfyller följande krav:

 • Fiskarna förvaras isade samt skyddas mot kontaminering och direkt solljus.
 • Personalen iakttar god arbetshygien vid hantering av fisk i samband med försäljning. Hushållsvatten eller rent vatten finns för handtvätt.
 • Försäljningskärlen är rena och används endast för deras rätta ändamål.
 • Över försäljningsmängder har förts bok och försäljningsmängden överskrider inte den tillåtna mängden.

Verksamheten är som helhet bedömd i regel överensstämmande med kraven.

Verksamheten uppfyller i regel de krav som ställs på den. Det kan finnas små missförhållanden i verksamheten som inte försämrar de saluförda produkternas livsmedelssäkerhet. Till exempel:

 • Fiskarna förvaras isade, men det finns för lite is och temperaturen på produkterna har kortvarigt stigit till högst + 5 °C.

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

Till exempel:

 • Fiskarna förvaras isade, men det finns för lite is och produkternas temperatur är + 5–8 °C.
 • Förvarings- och/eller försäljningskärlen är smutsiga eller fiskeriprodukterna blir förorenade med t. ex. damm.
 • Personalen hanterar fiskarna med smutsiga händer eller redskap.
 • Mängdgränsen överskrids men aktören har inte lämnat registreringsanmälan om livsmedelsverksamhet för detaljhandel.

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska                        omedelbart rättas till.

Till exempel:

 • Fiskarna förvaras utan is och produkternas temperatur är över + 8 °C.
 • Förvarings- och/eller försäljningskärlen är mycket smutsiga.
 • Personalen hanterar fiskarna med mycket smutsiga händer eller redskap.
 • Mängdgränsen överskrids men aktören har inte lämnat registreringsanmälan om livsmedelsverksamhet för detaljhandel trots uppmaning.

Lagstiftning och anvisningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung bilaga III, VIII avsnitt, I, II och III kapitel
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning 318/2021 om livsmedelshygien, 17 §
 • Livsmedelsverkets Anvisning om mobila livsmedelslokalers verksamhet 7705/04.02.00.01/2022

Uppdateringar i version 3:

 • Formella ändringar av Att observera, Omständigheter som ska inspekteras och bedömningsexempel har gjorts.
 • Lagts till: I denna anvisning avses med kortvarighet högst 24 timmar.
 • Lagts till: Ifall gränsen på 5 000 kg/år överskrids, ska en registreringsanmälan om livsmedelsverksamhet lämnas för detaljhandel.
 • Lagstiftning och anvisningar har uppdaterats.

7.10 Informationen som skall ges om livsmedel

Anvisning/version: 4762/04.02.00.01/2021/3, tagen i bruk 2.10.2023

Att observera:

Den här punkten inspekteras när primärproducenten

 • säljer oförpackad insjöfisk (t.ex. sjöfisk) eller havsfisk till konsumenten direkt från fartyget
 • säljer oförpackad insjöfisk eller odlad fisk direkt till konsumenten på torget eller från en fiskbil
 • levererar oförpackad insjöfisk eller havsfisk eller odlad fisk till exempel till detaljhandel
 • säljer oförpackad insjöfisk eller odlad fisk genom distansförsäljning.

En kommersiell fiskare eller fiskodlare kan i egenskap av primärproducent utan begränsningar leverera primärprodukter till anläggningar inom fiskbranschen, partihandel och detaljhandel. En kommersiell fiskare eller fiskodlare kan som primärproduktion överlåta högst 5 000 kg insjöfisk eller odlad fisk och högst 30 kg havsfisk/köp om året direkt till slutkonsumenten. En fritidsfiskare får överlåta högst 100 kg insjöfisk eller 300 kräftor om året till slutkonsumenten. 

Primärprodukter är till exempel isad, orensad fisk i plastbehållare eller styroxlådor och levande fisk eller kräftdjur eller ombord rensad, isad fisk i styroxlådor. Primärproduktion är inte rensning (med undantag av rensning ombord på ett fiskefartyg eller på isen), fileing, styckning, tillverkning av förädlade produkter, djupfrysning och förpackning.

Vid torgförsäljning och försäljning från fiskbil e.d., då konsumenterna fattar köpbeslutet på ort och ställe, ska uppgifterna om livsmedlet tillhandahållas på samma sätt som inom detaljhandel i allmänhet. Detsamma gäller om en fiskbil levererar förhandsbeställda produkter hem till konsumenterna.

Med bestämmelserna i EU:s gemensamma fiskeripolitik (GFP) vill man säkerställa att fisk som fångats och odlats i havet är lagligt och hållbart producerad. Syftet är också att trygga primärproducenterna jämlika verksamhetsförutsättningar Livsmedelsuppgifter som strider mot GFP och uppgifter i anmälan om misstanke om överträdelse sparas i registret över överträdelser i fråga om livsmedelsuppgifter när samma aktör har fått två C-bedömningar eller en D-bedömning av samma brist för havsfisk vid inspektioner. Anmälan om överträdelse görs då till Livsmedelsverket i det särskilda Påföljdssystemet. Tillsynsmyndigheten ska utan obefogat dröjsmål informera den aktör som misstanken gäller om den misstänkta överträdelsen.

Spårbarhetsuppgifterna om fiskeri- och vattenbruksprodukter, som inte behandlas i denna anvisning, behöver inte meddelas konsumenten, men uppgifterna ska följa med produkten t.ex. till detaljhandel.

Omständigheter som ska inspekteras:

Genomförandet av egenkontrollen bedöms genom att kontrollera följande faktorer med stickprov (till exempel 1–3 olika partier för lösviktsförsäljning under beaktande av företagets karaktär och omfattning):

 • informationens överensstämmelse med kraven, vilket till exempel kan verifieras genom kontroll av handlingar.

De obligatoriska uppgifterna om livsmedel som säljs i lösvikt ska ges åtminstone på finska eller svenska.

Oförpackad fiskeriprodukt (JSMf 834/2014; EU nr 1379/2013)

 • I den omedelbara närheten av en fiskeri- eller vattenbruksprodukt som saluförs i lösvikt, ska på ett synligt sätt, till exempel antecknad på en reklamtavla eller affisch, finnas motsvarande särskilda uppgifter som på förpackningar för fiskeri- och vattenbruksprodukter med undantag av minimihållbarhetstiden och sista fördbrukningsdatum.
 • Fiskens vetenskapliga namn och fångstredskapstypen kan också meddelas muntligen under förutsättning att det på en affisch som finns i produktens närhet anges att uppgifterna också finns att få hos personalen på begäran. Då ska uppgifterna finnas i skriven eller elektronisk form lättillgängliga för personalen. Uppgifterna om fångstredskapets typ finns i de uppgifter som medföljer fiskpartiet eller på annat sätt tillgängliga för försäljaren. I fråga om fiskens vetenskapliga namn räcker det med att jord- och skogsbruksministeriets förteckning över handelsnamn är tillgänglig för konsumenten för påseende och bläddring.

De obligatoriska uppgifterna är:

 • artens handelsnamn och artens vetenskapliga namn
 • produktionsmetoden (uttrycket "fiskad" (fiskad i havet) eller "fiskad i sötvatten" eller "odlad")
 • fångstområdet
 • för fisk fiskad i havet ska deras fångstområde nämnas,
 • fångstzonens namn, till exempel Nordvästatlanten, Östersjön, Västra mellersta Atlanten, Östra mellersta Atlanten, Sydvästra mellersta Atlanten och Sydöstra atlanten
 • undantag: om en fisk fångats i Nordostatlanten (FAO 27), Medelhavet eller Svarta havet (FAO 37), ska delområdet (t.ex. Västra Medelhavet (område 37.1) eller sektionen (t.ex. Sardinien (område 37.1.3) anges i stället för fångstzonen. Dessutom ska namnet presenteras för konsumenten i en begriplig form eller med en karta eller ikon som visar området.
 • FAO:s områdesnummer behöver inte meddelas.
 • FAO:s förteckning över fångstzoner, delområden och sektioner (ICES) finns på FAO:s webbplats på adressen: The CWP Handbook of Fishery Statistics
 • http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/cfp_factsheets/fishing_areas_en.pdf
 • för fisk som fiskats i sötvatten ska det land (stat) och namnet på det vatten (flod, sjö osv.) där produkten fångades anges.
  • för odlade fiskeriprodukter meddelas odlingslandet där produktens slutliga utveckling skett. Med odlingsområde avses den stat där produkten fått över hälften av sin vikt.
  • för blandade produkter som består av samma art men som härrör från olika fångstområden eller som skördats i olika fiskodlingsländer måste åtminstone det område/land i partiet som kvantitativt är mest representativt anges. Det ska dessutom anges att produkterna kommer från olika områden eller länder.
 • Typ av fiskeredskap
 • För vildfångad fisk måste en av följande redskapskategorier anges som använts för att fånga fisken: ”vadar/notar”, ”trålar”, ”nät/garn”, ”ringnotar och sänkhåvar”, ”krokar och linor”, ”skrapor”, samt ”tinor och fällor”.
 • för blandade produkter som består av samma art men som har fångats med hjälp av olika redskapskategorier måste den redskapskategori som använts för varje parti anges (t.ex. nät, notar). Om man till exempel saluför gös som fångats med olika typer av fångstredskap får man ange till exempel "fiskad med not, trål eller krokar".
 • omnämnande om huruvida produkten är "upptinad". Omnämnandet "upptinad" krävs inte bl.a. i följande fall:
 • ingredienser i slutprodukten
 • livsmedel för vilka frysning är ett nödvändigt tekniskt steg i produktionsprocessen
 • fiskeri- och vattenbruksprodukter som varit frysta av folkhälsoskäl i enlighet med avsnitt VIII i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004.

Distansförsäljning (oförpackade produkter)

Alla de allmänna obligatoriska märkningarna på förpackningar med undantag av de s.k. föränderliga uppgifterna ska vara tillgängliga innan köpet görs och de ska presenteras i det material som anknyter till distansförsäljningen eller lämnas på andra tillämpliga sätt som företagaren inom livsmedelsbranschen ska informera om klart och tydligt. Alla obligatoriska uppgifter ska vara tillgängliga vid leveransögonblicket.

Verksamheten är som helhet bedömd i regel överensstämmande med kraven.

Övervakaren konstaterar att den information som tillhandahålls om livsmedlet i regel uppfyller lagstiftningens krav. Påskrifterna är lätta att läsa.

Det kan förekomma små missförhållanden i verksamheten som inte försämrar livsmedelssäkerheten och inte vilseleder konsumenten.

Det finns små brister i de uppgifter som tillhandahålls om livsmedlet, till exempel:

 • det finns små brister i ursprungspåskrifterna som dock inte förhindrar läsaren från att försäkra sig om att påskrifterna är överensstämmande med kraven.

C I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

Det finns flera väsentliga fel och/eller brister i de uppgifter som tillhandahålls om livsmedlet, till exempel:

 • uppgift om fångstområde saknas
 • det finns flera väsentliga brister i de obligatoriska uppgifterna om särskild märkning.

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt                vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska                          omedelbart rättas till.

Uppgifterna om livsmedlet saknas helt eller felen kräver omedelbara korrigeringar eller tillbakadragande, till exempel:

 • produktens namn har angetts på ett felaktigt sätt som är vilseledande
 • produktens ursprung har angetts på ett felaktigt sätt som är vilseledande.
 • informationen som ges om livsmedlet är vilseledande.

Lagstiftning och anvisningar:

 • Lag om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken 2014/1188, 11 §
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet, artikel 17–19.
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1379/2013 om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1184/2006 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 104/2000, kapitel IV, artikel 35
 • Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1420/2013
 • Livsmedelslagen 297/2021, 1, 2, 6 och 16 §
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygien 318/2021, 17 §
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning 1158/2018 om tillåtna handelsbeteckningar på fiskeri- och vattenbruksprodukter (ändringar 108/2021 ja 470/2020)
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning 834/2014 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna
 • Europeiska kommissionens anvisning. En fickguide om EU:s nya konsumentmärkning för fisk och vattenbruk
 • Livsmedelsverkets anvisning 16023. Tillsynen över fiskeriprodukter
 • Livsmedelsverkets anvisning 17068. Handbok om livsmedelsinformation för tillsynsmyndigheter och livsmedelsföretagare
 • Livsmedelsverkets anvisning 6093/04.02.00.01/2021. Anvisning om tillsynen över märkningar och påskrifter på förpackningarna.

Uppdateringar i version 3:

 • Punkten Att beakta har kompletterats i fråga om anmälan om misstanke om överträdelse gällande havsfisk.
 • Markeringen upptinad har tagits bort som onödig.
 • Ett exempel har lagts till i D-bedömningen.
 • En hänvisning till lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken 2014/1188 har lagts till.