8. De gemensamma kraven på växt- och svampproduktionen

Publiceringsdatum: 28. mars 2022

Alla anvisningar för livsmedelstillsyn inom primärproduktion

8.1 Rengöringen av lokaler och utrustning

Anvisning/version: 4763/04.02.00.01/2021/2, tagen i bruk 28.3.2022

Att observera:

 • Denna anvisning tillämpas på alla primärproduktionsställen som producerar livsmedel som erhålls av växter och svampar. Som primärproduktion betraktas också iordningställande och förpackande av själv producerade primärprodukter för försäljning samt iordningställande och förpackande för försäljning som fraktverksamhet åt andra producenter.
 • Renheten av lokalerna för hantering av avfall och av avfallskärlen bedöms i anvisning 8.2.

Omständigheter som ska inspekteras:

Vid inspektionen kontrolleras huruvida följande krav uppfylls:

 • Lokaler för odling, hantering och lagring av livsmedel (t.ex. växthus och silor) samt redskap, anordningar, behållare och fordon som används för primärproduktion och funktioner i anslutning till den ska hållas rena.
 • Lokalerna, anordningarna och redskapen desinficeras vid behov. Desinfektion kan behövas bland annat för bekämpning av växtsjukdomar.
 • Tillräckligheten av rengöringen bedöms i förhållande till lokalernas, anordningarnas, behållarnas och fordonens ändamål (t.ex. förvaringen av sallat vs otvättad potatis).

Verksamheten är som helhet bedömd i regel överensstämmande med kraven.

Lokalerna, anordningarna, behållarna och/eller fordonen är tillräckligt rena. Det kan förekomma små missförhållanden i verksamheten som inte försämrar livsmedelssäkerheten, till exempel

 • i lokalerna finns osnygghet som inte försämrar livsmedelssäkerheten.

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

Till exempel:

 • Renhållningen av lokaler och anordningar är otillräcklig.

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska                          omedelbart rättas till.

Till exempel:

 • Renhållningen av lokaler eller anordningar har försummats sedan länge.
 • Ett transportflak har använts för transport av dynga men har inte rengjorts före transport av livsmedel.

Lagstiftning och anvisningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien Bilaga I, del A, 5.a och b

Uppdateringar i version 2:

 • Anvisning nummer 4763/04.02.00.01/2021/2 ersätter anvisning nummer 10563/1.

8.2 Hantering och lagring av avfall och farliga ämnen TE

Anvisning/version: 4764/04.02.00.01/2021, tagen i bruk 28.3.2022

Att observera:

 • Denna anvisning tillämpas på alla primärproduktionsställen som producerar livsmedel som fås av växter och svampar. Som primärproduktion betraktas också iordningställande och förpackande av själv producerade primärprodukter för försäljning samt iordningställande och förpackande för försäljning som fraktverksamhet åt andra producenter.
 • I den här punkten bedöms även renheten av lokalerna för hantering av avfall och av avfallskärlen. Renheten av andra lokaler, redskap och anordningar bedöms i punkt 8.1.
 • Denna punkt är en kravpunkt i tvärvillkoren. NTM-centralen får uppgift om ett missförhållande som observerats i den här punkten för kännedom när övervakningsuppgifterna registreras. Ett missförhållande ska beskrivas omsorgsfullt då övervakningsuppgifter registreras. NTM-centralen bestämmer huruvida det finns behov att utvidga ärendet till övervakning i enlighet med tvärvillkoren.

Omständigheter som ska inspekteras:

Vid inspektionen kontrolleras huruvida följande krav uppfylls:

 • Avfall och farliga ämnen ska lagras och hanteras på växt- och svampproduktionsgårdar (i lokaler för förvaring och hantering av livsmedel, i växthus, på åkrar eller i trädgården) på så sätt att kontaminering av livsmedel som fås från växter eller svampar förhindras.
 • Farliga ämnen är till exempel betade frön, växtskyddsmedel, gödselpreparat, biocider (desinfektionsmedel, rodenticider o.d.) och farliga kemikalier.
 • Farliga ämnen ska förvaras på ställen som är avsedda för dem, helst i de ursprungliga förpackningarna.
 • Kärl och lokaler för förvaring av avfall ska hållas rena och förvaringen av avfallet ordnas på så sätt att avfallet inte lockar skadedjur till platsen.
 • Farligt avfall, till exempel batterier, ska förvaras med omsorg tills det tas bort från primärproduktionsställen.

Verksamheten är som helhet bedömd i regel överensstämmande med kraven.

Lagringen och hanteringen av avfall och farliga ämnen är ändamålsenlig. Lokalerna för hantering av avfall och avfallskärlen är rena och städade. Det kan förekomma små missförhållanden i verksamheten som inte försämrar livsmedelssäkerheten, till exempel

 • i lokalerna för förvaring av avfall finns osnygghet som inte lockar skadedjur och som inte försämrar livsmedelssäkerheten.

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

Till exempel:

 • Skräp, skrot eller avfall har samlats i lokaler för hantering av livsmedel, i växthus, på åkern eller i trädgården.
 • Lokalerna för avfallsförvaring är så osnygga att de kan locka skadedjur till platsen.

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska                          omedelbart rättas till.

Till exempel:

 • Farliga ämnen eller farligt avfall lagras eller hanteras vårdslöst i lokaler för förvaring och hantering av livsmedel, i växthus, på åkern eller i trädgården.

Lagstiftning och anvisningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien Bilaga I, del A, punkt II, 5.f

Uppdateringar i version 2:

 • Anvisning nummer 4764/04.02.00.01/2021/2 ersätter anvisning nummer 10564/1.
 • ”Omständigheter som ska inspekteras” -punkten har preciserats när det gäller borttagning av avfall.

8.3 Undersökningarna av vattnet och bokföring av resultaten TE

Anvisning/version: 4765/04.02.00.01/2021/2, tagen i bruk 28.3.2022

Att observera:

 • Denna anvisning tillämpas på alla primärproduktionsställen som använder vatten för att direkt bevattna sådana delar av växter och svampar som ska ätas som sådana och är avsedda att användas som livsmedel eller för att rengöra och direkt kyla sådana delar av växter och svampar som ska ätas som sådana och är avsedda att användas som livsmedel. Anvisningen tillämpas dock inte på produktion av groddar (se anvisning 9.9).
 • Kravet gäller producenter som med vatten bevattnar eller rengör ätliga delar av bland annat följande växter: sallat, örter, ätbara blommor, jordgubbar, hallon, vinbär och andra bär, vår-, tidig- och gräslök, purjo, huvudkål, blomkål, broccoli och andra kålsorter, spenat, bladselleri, bladfänkål, tomat, tidig morot, rädisor, rättikor, gurka, ärter, sparris, paprika, zucchini, vindruvor, meloner, äpplen, päron, körsbär och plommon.
 • Undersökning av vattnets kvalitet krävs inte om man för de funktioner som nämns ovan använder vatten från en i enlighet med hälsoskyddslagen övervakad anläggning som levererar hushållsvatten, till exempel vatten från ett kommunalt vattenverk eller vattenandelslag. Producenten ska visa att han anslutit sig till vattenverkets eller -andelslagets nätverk till exempel med ett avtal om anskaffning av vatten eller med en räkning för användning av vatten som riktats till producenten.
 • Om producenten enbart säljer primärprodukter direkt till konsumenten och/eller levererar dem till detaljhandel inom ramen för den mängdgräns som meddelas i 8 § i förordning 318/2021, behöver producenten inte låta göra undersökningar av bevattnings-, kyl- och rengöringsvattnet (se anvisning 8.5).
 • Denna punkt är en kravpunkt i tvärvillkoren till den del som gäller förvaring av undersökningsintyg. NTM-centralen får uppgift om ett missförhållande som observerats i den här punkten för kännedom när övervakningsuppgifterna registreras. Ett missförhållande ska beskrivas omsorgsfullt då övervakningsuppgifter registreras. NTM-centralen bestämmer huruvida det finns behov att utvidga ärendet till övervakning i enlighet med tvärvillkoren.

Omständigheter som ska inspekteras:

 • Vatten som används för direkt bevattning, rengöring och direkt nedkylning av sådana delar av växter och svampar som ska ätas som sådana och är avsedda att användas som livsmedel ska undersökas. Undersökningarna ska göras minst i ett utsett laboratorium för egenkontroll. Företagaren kan dock göra en organoleptisk bedömning (färg, lukt och massförekomst av cyanobakterier) av vattnet på primärproduktionsstället.
 • Vattnet ska undersökas minst i fråga om Escherichia coli-bakterier och intestinala enterokocker. Vattnets färg och lukt ska undersökas sensoriskt. I naturligt ytvatten ska också förekomsten av cyanobakterier bedömas.
 • Kvalitetskraven på vatten som används för direkt bevattning (JSMf 318/2021, 7 §)
 • Escherichia coli-bakterier högst 300 cfu/100 ml
 • intestinala enterokocker högst 200 cfu/100 ml
 • vattnet får inte konstateras ha sådan avvikande färg, lukt eller massförekomst av cyanobakterier som kan medföra fara för livsmedelssäkerheten
 • Kvalitetskraven på vatten som används för direkt nedkylning och rengöring (SHM:s förordning 401/2001)
 • Escherichia coli-bakterier 0 cfu/100 ml
 • intestinala enterokocker 0 cfu/100 ml
 • ingen främmande färg eller lukt
 • Vattnets kvalitet ska undersökas innan det tas i bruk och därefter regelbundet med tre års intervall.
 • Producenten ska spara det senaste undersökningsintyget och det senaste resultatet av en organoleptisk bedömning.
 • Om det finns anledning att misstänka att det förekommer andra faktorer i vattnet som kan äventyra primärprodukternas livsmedelssäkerhet ska producenten sörja för att vattnet även undersöks i fråga om dessa faktorer. Vid bedömningen av resultaten används de kvalitetskrav och -rekommendationer som meddelas i SHM:s förordning 401/2001 och beaktas effekterna på livsmedelssäkerheten.

Vid inspektionen kontrolleras det senaste intyget, som gäller en undersökning som gjorts inom tre år. Om ett undersökningsintyg existerar men inte upphittas vid inspektionsögonblicket kan producenten lämna (elektroniskt, om producenten så önskar) undersökningsintyget till inspektören i efterhand.

A Verksamheten är som helhet bedömd i regel överensstämmande med kraven.

Vatten som används för direkt bevattning, rengöring och direkt nedkylning av sådana delar av växter och svampar som ska ätas som sådana och är avsedda att användas som livsmedel har huvudsakligen undersökts i enlighet med kraven och vattenkvaliteten uppfyller kraven.

Det kan finnas små missförhållanden i verksamheten som inte försämrar de saluförda produkternas livsmedelssäkerhet, till exempel:

 • det laboratorium som företagaren anlitar eller en enskild analysmetod uppfyller inte kraven helt, men undersökningarnas resultat uppfyller dock kraven.

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

Till exempel:

 • Det har gått över tre år från den förra undersökningen av vattnet.

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska                          omedelbart rättas till.

Till exempel:

 • Producenten har informerats om att det vatten som används inte uppfyller kvalitetskraven men har inte vidtagit åtgärder för att förbättra vattnets kvalitet.
 • Vid bedömning huruvida åtgärder har vidtagits för att förbättra vattnets kvalitet kan man kontrollera huruvida producenten agerats på det sätt som hälsoskyddsmyndigheten uppmanat.

Lagstiftning och anvisningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien Bilaga I, del A, punkt II, 5.c
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygien 318/2021, 7 § SHM:s förordning 401/2001.

Uppdateringar i version 2:

 • Anvisning nummer 4765/04.02.00.01/2021/2 ersätter anvisning nummer 10565/1.
 • Till punkten ”Att observera” har lagts att företagaren kan göra en organoleptisk bedömning (färg och lukt) av vattnet på primärproduktionsstället.
 • Punkten: ”vattnet får inte konstateras ha sådan avvikande färg, lukt eller massförekomst av cyanobakterier som kan medföra fara för livsmedelssäkerheten” har ändrats för att motsvara formuleringen i förordning 318/2021.
 • Punkten om förvaring av undersökningsresultat har preciserats.
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen 318/2021 har tillsatts.
 • Primärproduktionsförordningen JSMf 1368/2011 och statsrådets förordning 1258/2011 har tagits bort.

8.5 Försäljning av grönsaker och svampar direkt till konsumenten och leverans till den lokala detaljhandeln

Anvisning/version: 4766/04.02.00.01/2021/2, tagen i bruk 28.3.2022 

Att observera:

 • Denna anvisning tillämpas på växt- och svampproduktionsgårdar som
 • årligen säljer högst 5 000 kg groddar som gården producerat direkt till konsumenter, och/eller
 • årligen säljer högst 50 000 kg bladgrönsaker som gården producerat direkt till konsumenter, och/eller
 • årligen säljer högst 100 000 kg andra primärprodukter av växter och svampar som gården producerat direkt till konsumenter.
 • Denna anvisning tillämpas också på växt- och svampproduktionsgårdar som levererar sina produkter till detaljhandelsföretag i Finland i enlighet med följande mängdgränser:
 • groddar högst 5 000 kg om året,
 • bladgrönsaker högst 50 000 kg om året,
 • andra primärprodukter av växter och svampar högst 100 000 kg om året.
 • Mängdgränserna: JSMf 318/2021, 8 § 1 mom. 1 och 2 punkten.
 • Med försäljning direkt till konsumenten avses försäljning som producenten bedriver från gården, på torget, i basarer, som REKO-försäljning eller motsvarande försäljning.
 • Termen detaljhandelsföretag definieras i Livsmedelsverkets anvisning Livsmedelstillsyn och riskbedömning inom primärproduktionen.
 • Verksamhet som avses i 8 § i förordning 318/2021 och därmed sammanhängande primärproduktion behöver inte följa kraven på undersökning av vatten enligt 7 §.
 • Vattnet som används i produktionen ska vara hushållsvatten eller rent vatten alltid när det är nödvändigt, men vattnet som används för bevattning, rengöring eller nedkylning kräver inga regelbundna kvalitetskontroller.
 • OBS! Ett undantag utgör produktionen av groddar, där vattnet som används ska uppfylla kraven i 7 § i förordning 318/2021. För groddar gäller andra lättnader för verksamhet enligt 8 § i förordning 318/2021. Mer om dessa i anvisningarna 9.1, 9.6 och 9.7.
 • Lättnaderna träder ur kraft om primärprodukter levereras för bearbetning, partihandel eller packeri. Det är dock tillåtet att leverera primärprodukter som producerats i enlighet med lättnaderna till ett fraktpackeri.

Omständigheter som ska inspekteras:

Vid inspektionen kontrolleras att följande krav uppfylls:

 • Producenten ska föra bok över försäljnings- och leveransmängderna och i försäljningen iaktta de mängdgränser som nämns ovan.
 • Om mängden produkter som säljs direkt till konsumenten överskrider mängdgränsen kan inte lättnaderna från kraven i lagstiftningen användas i verksamheten och företagaren ska göra en anmälan om registrerad livsmedelsverksamhet om försäljningen.
 • Om mängden produkter som levereras till detaljhandelsföretag i Finland överskrider mängdgränsen kan inte lättnaderna från kraven i lagstiftningen användas i verksamheten.
 • Vid hantering, överlåtelse och leverans av primärprodukter ska kontaminering av primärprodukterna förhindras. Lokalerna ska vara tillräckligt snygga och städade under beaktande av verksamhetens och produkternas karaktär.
 • Tillräckligt med dricksvatten (hushållsvatten) eller rent vatten ska vara tillgängligt för upprätthållande av hygienen, bland annat för tvätt av händerna.
 • Primärprodukterna ska förvaras i en temperatur som är lämplig med tanke på livsmedelssäkerheten.

Verksamheten är som helhet bedömd i regel överensstämmande med kraven.

Producenten bokför primärprodukter som sålts direkt till konsumenter och/eller levererats till detaljhandelsföretag i Finland.

Producenten iakttar mängdgränserna i 8 § i förordning 318/2021.

Kontaminering av primärprodukterna förhindras.

Det kan finnas små missförhållanden i verksamheten som inte försämrar de saluförda primärprodukternas livsmedelssäkerhet, till exempel:

 • några uppgifter saknas i bokföringen av försäljnings- och leveransmängderna
 • de lokaler, inventarier eller redskap som används vid hanteringen och överlåtelsen av primärprodukterna är något slitna, men de har hållits rena. Slitenheten försämrar inte produkternas livsmedelssäkerhet.

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

Till exempel:

 • Producenten har ingen bokföring av försäljningen direkt till konsumenten eller av leveransen till lokala detaljhandelsföretag. Trots det utnyttjas de lättnader för primärproduktion som beviljats verksamhet i enlighet med 8 § i förordning 318/2021.
 • I lokalerna bedrivs verksamhet som inte ingår i primärproduktion och om vilken företagaren borde ha gjort en anmälan om registrerad livsmedelsverksamhet
 • mängdgränsen för försäljning direkt till konsumenten överskrids
 • primärprodukter bearbetas för försäljning på gården, dvs. primärprodukter till exempel torkas, skalas, skärs eller tillreds på gården (med beaktande av om verksamheten och riskerna i samband med den är ringa, se 10 § 2 mom. i livsmedelslagen).
 • En producent av groddar har inte gjort ansökan om godkännande av primärproduktionsstället. Verksamhetens omfattning förutsätter godkännande av primärproduktionsstället.
 • De lokaler, anordningar eller redskap som används för försäljningsverksamhet är till den grad osnygga att de försämrar livsmedelssäkerheten.

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska                          omedelbart rättas till.

Till exempel:

 • De använda lokalernas, anordningarnas eller redskapens snygghet eller handhygienen har försummats helt med tanke på produkternas karaktär. Verksamheten är mycket ohygienisk.

Lagstiftning och anvisningar:

 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygien 318/2021 8 §

Uppdateringar i version 2:

 • Anvisning nummer 4766/04.02.00.01/2021/2 ersätter anvisning nummer 10566/1.
 • I rubriken har ordet växt bytts ut mot ordet grönsaker.
 • Kraven på verksamheten enligt 8 § i förordning 318/2021 har ändrats för att uppfylla kraven i 8 § i förordning 318/2021.
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen 318/2021 har tillsatts.
 • Primärproduktionsförordningen JSMf 1368/2011 och statsrådets förordning 1258/2011 har tagits bort.

8.6 Informationen som skall ges om livsmedel

Anvisning/version: 4767/04.02.00.01/2021/2, tagen i bruk 28.3.2022

Att observera:

Den här punkten inspekteras när producenten av frukt och grönsaker (= frukt/bär/grönsaker), svampar eller matpotatis

 • säljer frukter och grönsaker, svampar eller matpotatis som han producerat direkt från gården eller på sitt eget försäljningsställe såsom på ett torg förpackade eller oförpackade
 • levererar frukter och grönsaker, svampar eller matpotatis förpackade eller oförpackade till detaljhandeln (butiker – här ingår även leverans till torg- eller direktförsäljning till en annan företagare – storhushåll, partihandel)
 • säljer förpackade (eller oförpackade) frukter och grönsaker, svampar eller matpotatis genom distansförsäljning.

I Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 har fastställts kvalitets- och märkningskrav för färska frukter, bär och grönsaker som ska marknadsföras inom Europeiska unionens område eller införas till gemenskapens område. I en bilaga till genomförandeförordningen presenteras detaljerade produktspecifika handelsnormer för tio produktkategorier (produkter som ska följa produktspecifika normer). Frukter, bär och grönsaker, på vilka produktspecifika handelsnormer inte tillämpas, ska överensstämma med de allmänna handelsnormerna (produkter som ska följa allmänna normer). Produkter som producenten på sin gård överlåter till en konsument för dennas personliga behov eller produkter som tydligt märkts med ”avsedda för bearbetning” eller ”avsedda att användas som foder” behöver inte överensstämma med handelsnormerna. På informationen som ska tillhandahållas om grönsaker tillämpas allmänna bestämmelser (Europaparlamentets och rådets förordning EU nr 1169/2011, JSMf 834/2014 och särskild lagstiftning (543/2011). Av dem är den särskilda lagstiftningen sådan som i första hand ska tillämpas och den allmänna lagstiftningen tillämpas på sådana produkter som handelsnormerna inte gäller.

I speciallagstiftning (EU Nr 543/2011) räknas även öppna transportlådor för frukt och grönsaker (som är avsedda för försäljning i lösvikt) (t.ex. 5 kg jordgubbslåda eller 10 kg äppellåda) som förpackningar för frukt och grönsaker.

En produkt som är färdigt förpackad för detaljhandeln räknas som en förpackning om det finns flera än en produkt i en förpackning, en folie eller ett emballage som har förslutits. Då ska förpackningarna ha de märkningar som krävs. För produkter som förpackats enskilt i plast eller folie räcker det med de märkningar som finns på förpackningslådorna.

Ringa behandling av frukt och grönsaker, såsom iordningställande för handel (till exempel avlägsnande av blast eller yttre blad) räknas som ingående i primärproduktionen. Klyvning av stora produkter, till exempel klyvning av kål itu, räknas också som verksamhet inom primärproduktionen. Efter klyvning är frukt och grönsakerna inte längre hela och då kan de inte längre förses med en märkning av kvalitetsklassen. Skalning, rivning eller skivning är inte längre verksamhet inom primärproduktionen.

Näringsdeklarationen är inte obligatorisk för hela eller kluvna grönsaker (förordningen om livsmedelsinformation, bilaga V). Om förpackningen förses med frivilliga märkningar, ska märkningarna göras i enlighet med förordningen om livsmedelsinformation (1169/2011).

Omständigheter som ska inspekteras:

Märkningar på hela grönsaker, svampar och matpotatis

På förpackningarna ska anges de uppgifter som krävs i livsmedelsförordningen (EU nr 1169/2011) och i särskild lagstiftning (EU nr 543/2011).

Av de frukter och grönsaker som odlas i Finland omfattas följande av produktspecifika handelsnormer: äpple, huvudsallat (frisé- och escarolesallat, exklusive kruksallat), päron, jordgubbar, paprika och tomater för vilka kvalitetsklassificering och märkning av kvalitetsklassificering är obligatorisk:

 • livsmedlets namn (om produkten inte är synlig från utsidan)
 • innehållets mängd (nettovikt)
 • packarens namn och fysiska adress
 • ursprungslandet (utöver uppgiften om packaren, även om packarens hemland är detsamma som odlingslandet)
 • kvalitetsklassen (extra, klass I eller klass II)
 • sorten (av de frukt och grönsaker som odlas i Finland är uppgiften obligatorisk för äpple och päron)
 • vid behov storleksklassen (av dem som odlas i Finland: äpple, sallat, päron, paprika och tomat)

Utöver det

 • partiidentifikationen, som kan ersättas med en datummärkning, då den angetts med dagen och månaden (JSMf 834/2014 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna)

Av de allmänna handelsnormerna omfattas alla andra grönsaker än de, för vilka separat fastställts produktspecifika handelsnormer (543/2011, bilaga 1). I de allmänna normerna ingår inga krav på att kvalitetsklassen eller sorten ska anges. Om man vill sälja produkter som omfattas av de allmänna handelsnormerna som sorterade och klassificerade, kan de sorteras och klassificeras i enlighet med någon internationell standard, såsom standardrekommendationer godkända av FN:s ekonomiska kommission FN/ECE (= UNECE). Då ska också märkningskraven som ingår i standarden iakttas. Obligatoriska märkningar enligt de allmänna normerna:

 • livsmedlets beteckning (om produkten inte synlig)
 • nettokvantiteten (nettovikten)
 • förpackarens namn och fysiska adress
 • ursprungslandet (utöver informationen om förpackaren, även om förpackarens hemland vore det samma odlingslandet)

Utöver det

 • en bruksanvisning vid behov (såsom behandlingsanvisningar för stenmurklor)
 • partiidentifikationen, som kan ersättas med en datummärkning, då den angetts med dagen och månaden (JSMf 834/2014 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna)

I närheten av frukt och grönsaker och svampar som säljs oförpackade direkt från gården eller från producentens eget försäljningsställe på torget ska följande uppgifter meddelas (JSMf 834/2014):

 • livsmedlets namn
 • ursprungslandet

Märkningar på matpotatis (JSMf 264/2012 om krav i fråga om vissa livsmedel, 4 §):

Påskrifter på förpackningar:

 • livsmedlets namn
 • sort
 • förpackningsdatum
 • förvaringsanvisningar eller minsta hållbarhetstid

Dessutom

 • förpackarens eller säljarens namn och adress
 • innehållets mängd
 • ursprungslandet
 • partiets kod (vid behov, om partiets kod är en annan än förpackningsdatumet)
 • växtskyddsregisternumret, som kan ha formen FI-12345.

Märkningar för oförpackad matpotatis inom detaljhandel:

 • livsmedlets namn
 • sort
 • ursprungslandet

På förpackningar med kluvna frukt och grönsaker ska ges följande uppgifter (förordningen om information om livsmedel, artikel 9)

 • livsmedlets namn
 • ingrediensförteckningen (om flera ingredienser)
 • ingredienser eller processhjälpmedel som orsakar allergi eller intolerans (till exempel selleri) ska framhävas om de inte ingår i livsmedlets namn (bilaga II)
 • mängden av vissa ingredienser eller kategorier ingredienser (vid behov)
 • livsmedlets kvantitet (om den inte vägs i samband med köpet)
 • datum för minsta hållbarhet eller sista förbrukningsdag
 • särskilda villkor för förvaring och/eller användning (vid behov)
 • livsmedelsföretagarens namn och adress
 • ursprungslandet (odlingslandet)

Dessutom

 • livsmedelspartiets kod, som kan ersättas med ett datum, förutsatt att man uppger åtminstone dagen och månaden uttryckligen i denna ordning (JSMf 834/2014 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna)

Vid distansförsäljning ska om grönsaker som saluhålls färska till konsumenter och storhushåll tillhandahållas all motsvarande information som kraven förutsätter och som krävs i samband med lösviktsförsäljning av produkten i fråga eller på förpackningen till produkten. Då konsumenten fattar köpbeslutet ska denna ha tillgång till korrekt information om produktens ursprungsland och sort. Endast informationen som förändras, såsom partiinformationen eller datummärkningen, kan ges vid leveranstidpunkten.

Verksamheten är som helhet bedömd i regel överensstämmande med kraven.

Uppgifterna om livsmedlet i de förpackningspåskrifter som anges ovan uppfyller de lagstadgade krav som nämns ovan. Påskrifterna är tydliga och lätta att läsa.

Det kan förekomma små missförhållanden i verksamheten som inte försämrar livsmedelssäkerheten och inte vilseleder konsumenten.

Det förekommer små missförhållanden i informationen som ska tillhandahållas om livsmedlet, såsom:

 • den exakta adressen saknas i adressuppgifterna
 • uppgift om kvalitetsklass eller sort saknas, om den enligt de produktspecifika normerna borde anges,

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

Det finns flera väsentliga fel och/eller brister i förpackningspåskrifterna, till      exempel:

 • påskriften om ursprungslandet saknas helt eller är felaktig
 • partiets kod saknas eller är felaktig
 • förpackningens innehåll motsvarar inte förpackningspåskrifterna.

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller så har aktören inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska rättas till  omedelbart.

Förpackningspåskrifterna saknas helt eller felen kräver omedelbara korrigeringar eller tillbakadragande, till exempel:

 • förpackningspåskrifterna är mycket oklara, oläsbara
 • de påskrifter på finska och svenska som krävs på förpackningen saknas.

Lagstiftning och anvisningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet. artikel 17-19
 • Livsmedelslagen 297/2021, 1, 2 och 6 §
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) Nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna, artikel 9, 2 (punkt 2 e), 16, 19, 20, 23 och 24, bilaga V, IX och X.
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna (834/2014), 5 §
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning (264/2012) om krav i fråga om vissa livsmedel, 4 och 9 §
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter, artiklarna 75 och 76 samt bilaga I, del IX: Frukt och grönsaker
 • Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker; avdelning II och bilagorna I–V.
 • Lag om en marknadsordning för jordbruksprodukter 999/2012 (inklusive ändringarna i 1194/2013).
 • Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/2072 om fastställande av enhetliga villkor för genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 vad gäller skyddsåtgärder mot växtskadegörare, bilaga VIII stycke 11.
 • Livsmedelsverkets anvisning 17068/2. Handbok om livsmedelsinformationför tillsynsmyndigheter och livsmedelsföretagare
 • Livsmedelsverkets anvisning 6093/04.02.00.01/2021/1. Anvisning om tillsynen över märkningar och påskrifter på förpackningarna
 • Livsmedelsverkets anvisning 6531/04.02.00.01/2021/3. Handelsnormer för färsk frukt och färska grönsaker - Anvisning för frukt- och grönsakssektorn
 • Livsmedelsverkets anvisning 6320/04.02.00.01/2021/1. Märkningar på färska grönsaker - Detaljerade exempel på märkningarna på olika grönsaker som saluhålls i lösvikt eller som förpackade

Uppdateringar i version 2

 • Anvisning nummer 4767/04.02.00.01/2021 ersätter anvisning nummer 10567/1.
 • Hänvisningarna till lagstiftningen har uppdaterats
 • Anvisning nummer 6093/04.02.00.01/2021/1 ersätter anvisning nummer 17055/1.
 • Anvisning nummer 6531/04.02.00.01/2021/3 ersätter anvisning nummer 17061/2.
 • En hänvisning till anvisning 6320/04.02.00.01/2021/1 har tillsatts.
 • Hänvisningarna till Eviras anvisningar har strukits.

8.9 Bokföringen gällande användningen av biosider TE

Anvisning/version: 4769/04.02.00.01/2021/2, tagen i bruk 28.3.2022

Att observera:

 • Denna anvisning tillämpas på alla primärproduktionsställen som producerar livsmedel som fås av växter och svampar. Som primärproduktion betraktas också iordningställande och förpackande av själv producerade primärprodukter för försäljning samt iordningställande och förpackande för försäljning som fraktverksamhet åt andra producenter.
 • Denna punkt är en kravpunkt i tvärvillkoren. NTM-centralen får uppgift om ett missförhållande som observerats i den här punkten för kännedom när övervakningsuppgifterna registreras. Ett missförhållande ska beskrivas omsorgsfullt då övervakningsuppgifter registreras. NTM-centralen bestämmer huruvida det finns behov att utvidga ärendet till övervakning i enlighet med tvärvillkoren.

Omständigheter som ska inspekteras:

 • Företagaren ska föra bok om primärproduktionen och om funktioner som anknyter till primärproduktionen på det sätt som avses i förordningen (EY) 852/2004, bilaga I, del A, punkt III, bland annat om användningen av biocider.
 • Med biocider avses i detta sammanhang till exempel rodenticider och insekticider som används i lokaler för hantering och förvaring av livsmedel samt desinficeringsmedel som eventuellt används för rengöring av transport- och förvaringskärl och -redskap för livsmedel.
 • Anteckningarna om användningen av biocider ska omfatta de använda biocidernas namn, mängder som används och användningstider. Som bokföring räcker till exempel kvitton på köp av biocider eller rapporter om bekämpningsbesök av företag som bedriver bekämpning av skadedjur, vid behov kompletterade med saknade uppgifter. Företagaren ska spara bokföring av användningen av biocider som gäller livsmedlens säkerhet i ett års tid från användningstidpunkten.
 • Lokalerna för hantering och förvaring av livsmedel kan vara samma lokaler som används för hantering och förvaring av foder. Bokföringen av användningen av biocider för att säkerställa fodrens säkerhet inspekteras i anslutning till foderövervakningen.
 • Bokföringen kan vara på papper eller elektronisk. Bokföringen kan bestå av en eller flera filer och vara en del av ett kvalitetssystem eller annat system som iakttas på växtproduktionsgården.

Vid inspektionen kontrolleras företagarens bokföring av användningen av biocider under året.

Verksamheten är som helhet bedömd i regel överensstämmande med kraven.

Producenten har tillräcklig bokföring av de biocider som används på gården. I bokföringen kan finnas små missförhållanden som inte försämrar livsmedelssäkerheten.

Till exempel:

 • En del uppgifter som producenten har men som inte hittas vid kontrolltidpunkten saknas i bokföringen. Producenten lämnar dock in (elektroniskt, om producenten så önskar) kopior på de uppgifter som saknas till inspektören inom en fastställd frist i efterhand.

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

Till exempel:

 • Det finns brister i bokföringen, men producenten kan berätta vilka biocider som använts på gården.

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska                          omedelbart rättas till.

Till exempel:

 • Producenten har ingen bokföring av biocider som använts på gården och kan inte berätta vilka biocider som använts.

Lagstiftning och anvisningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien Bilaga I, del A, 9.a
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygien 318/2021 6 §

Uppdateringar i version 2:

 • Anvisning nummer 4769/04.02.00.01/2021/2 ersätter anvisning nummer 10568/1 sv.
 • ”Omständigheter som ska inspekteras” -punkten har uppdaterats att återspegla

8.10 Användningen av biosider TE

Anvisning/version: 4771/04.02.00.01/2021/2, tagen i bruk 28.3.2022

Att observera:

 • Denna anvisning tillämpas på alla primärproduktionsställen som producerar livsmedel som fås av växter och svampar. Som primärproduktion betraktas också iordningställande och förpackande av själv producerade primärprodukter för försäljning samt iordningställande och förpackande för försäljning som fraktverksamhet åt andra producenter.
 • Lantbrukare har möjlighet att använda rodenticidpreparat avsedda för professionellt bruk i sin lantbruksverksamhet när de avlagt växtskyddsexamen (lagen om ändring av kemikalielagen 746/2016).
 • Denna punkt är en kravpunkt i tvärvillkoren. NTM-centralen får uppgift om ett missförhållande som observerats i den här punkten för kännedom när övervakningsuppgifterna registreras. Ett missförhållande ska beskrivas omsorgsfullt då övervakningsuppgifter registreras. NTM-centralen bestämmer huruvida det finns behov att utvidga ärendet till övervakning i enlighet med tvärvillkoren.

Omständigheter som ska inspekteras:

 • Biocider ska användas på rätt sätt vid produktionen och förvaringen av livsmedel som fås från växter och svampar. Biocider ska användas och förvaras i enlighet med bruksanvisningen.
 • Med biocider avses i detta sammanhang till exempel rodenticider och insekticider som används i lokaler för hantering och förvaring av livsmedel samt desinficeringsmedel som eventuellt används för rengöring av transport- och förvaringskärl och -redskap för livsmedel.
 • Lokalerna för hantering och förvaring av livsmedel kan vara samma lokaler som används för hantering och förvaring av foder. Biocider som använts för att säkerställa fodrets säkerhet inspekteras i anslutning till foderövervakningen.

Vid inspektionen kontrolleras att de bindande påskrifterna om biociden på preparatets försäljningsemballage har iakttagits på gården. Vid inspektionen kan man intervjua företagaren om användningen av biocider och bland annat se efter om askarna med beten har placerats på rätt sätt. Askarna ska placeras tillräckligt långt bort från livsmedlen och på sådana ställen att skadedjursbekämpningsmedel inte kommer ut på ytor där livsmedel hanteras eller på förpackningsmaterialen.

Verksamheten är som helhet bedömd i regel överensstämmande med kraven.

Producenten har iakttagit de bindande påskrifterna om biociden på preparatets försäljningsemballage. Biocider används på ett ändamålsenligt sätt. Det kan finnas små missförhållanden i verksamheten som inte försämrar livsmedelssäkerheten.

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder              konsumenten. Missförhållanden ska rättas till inom utsatt tid.

Till exempel:

 • Användningen eller förvaringen av biocider motsvarar inte de bindande påskrifterna om biociden på preparatets försäljningsemballage.

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt                vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska       omedelbart rättas till.

Till exempel:

 • Biocider används på ett icke tillbörligt sätt på gården.
 • Producenten har använt en biocid på fel ställe, med fel dosering eller på annat sätt handlat i strid med påskrifterna på preparatets försäljningsemballage.
 • En anmärkning har meddelats om användningen av biocider vid en tidigare inspektion, men situationen har inte åtgärdats.

Lagstiftning och anvisningar:

Uppdateringar i version 2:

 • Anvisning nummer 4771/04.02.00.01/2021/2 ersätter anvisning nummer 10569/1.
 • Länkar till guider och hemsidor har uppdaterats.
 • Tillsatts ”Att observera” -punkten med saknad text om tvärvillkoren.

lagstiftning när det gäller bevaring av bokföring.

 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen 318/2021 har tillsatts.
 • Primärproduktionsförordningen JSMf 1368/2011 har tagits bort.