9. Särskilda krav för groddproduktionen

Publiceringsdatum: 28. mars 2022

Alla anvisningar för livsmedelstillsyn inom primärproduktion

9.1 Godkännandet av primärproduktionsplatsen

Anvisning/version: 4772/04.02.00.01/2021/2, tagen i bruk 28.3.2022

Att observera:

 • Med groddar avses en produkt som framställs genom groning av frön och utveckling av dem i vatten eller annat medium och som skördas innan egentliga bladen utvecklats, samt som är avsedd att ätas i sin helhet, inklusive fröet.
 • Denna anvisning tillämpas på utförandet av inspektion för godkännande av primärproduktionsställen som producerar groddar. Före godkännande ska ett primärproduktionsställe för groddar också uppfylla kraven i förordning (EU) nr 852/2004. Det innebär att man vid inspektionen för godkännande utöver denna anvisning också ska inspektera att de krav som meddelas i anvisningarna 1.4–1.7, 8.1–8.3 samt 8.9–8.10 blir uppfyllda. Alla missförhållanden som observeras vid inspektionen för godkännande antecknas på rad 9.1 Godkännande av primärproduktionsstället.
 • Godkännande av primärproduktionsstället krävs för produktion av groddar, då
 • groddar levereras till partihandel, bearbetning och andra länder inom eller utanför EU och/eller då
 • producenten säljer över 5 000 kg groddar/år direkt till konsumenten och/eller
 • producenten årligen levererar över 5 000 kg groddar/år till detaljhandelsföretag i Finland.
 • Mängdgränserna: jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygien 318/2021.
 • Företagaren ska ansöka om godkännande av primärproduktionsstället hos kommunens tillsynsmyndighet innan verksamheten inleds eller innan en väsentlig ändring görs i verksamheten.
 • Ansökan om godkännande behöver dock inte göras om primärproduktionsföretagaren på primärproduktionsstället bedriver produktion av groddar i liten skala (produktionen inte överskrider de mängdgränser som avses ovan och groddar inte levereras till partihandel, bearbetning eller andra länder). I fråga om sådan livsmedelsverksamhet ska det dock göras en anmälan enligt livsmedelslags 8 § (se anvisning 1.1).
 • Tillsynsmyndigheten fattar beslut om godkännande av ett primärproduktionsställe. Tillsynsmyndigheten kan i beslutet om godkännande ställa villkor som behövs för att förebygga hälsofaror. Tillsynsmyndigheten ska avgöra ärendet inom 60 dygn efter det att ärendet blev anhängigt, om inte ärendets omfattning, bristfälligheter i ansökan eller någon annan orsak förutsätter en längre behandling av ärendet.

Omständigheter som ska inspekteras:

Vid inspektionen kontrolleras att följande krav uppfylls:

 • I ansökan om godkännande av primärproduktionsstället ska följande uppgifter ges:
 1. företagarens namn och kontaktuppgifter;
 2. företagarens företags- och organisationsnummer, lägenhetssignum eller kundbeteckning, eller om dessa saknas, personbeteckning;
 3. primärproduktionsställets namn och kontaktuppgifter;
 4. besöksadress och kommun där primärproduktionsstället finns
 5. verksamhetens art och dess uppskattade omfattning
 6. beräknad tidpunkt för inledande av verksamheten
 7. en beskrivning av egenkontrollen.
 • Till ansökan ska fogas en planritning, av vilken lokalerna och deras användningsändamål samt placeringen av anordningar och inventarier framgår.
 • Företagaren ska meddela väsentliga förändringar i de uppgifter som räknas upp ovan, om avbrytande av verksamheten i över ett år samt om nedläggning av verksamheten. Anmälan ska göras utan dröjsmål, senast när förändringarna träder i kraft.
 • Anmälan kan göras skriftligt eller elektroniskt.

Vid inspektion för godkännande av ett primärproduktionsställe ska de krav på hygien som föreskrivs i bilaga I till förordning (EU) nr 852/2004 och följande hygienkrav ((EU) Nr 210/2013) beaktas:

 • Anläggningarnas utformning och planering ska tillåta god livsmedelshygienisk praxis, bland annat skydd mot kontaminering mellan och under olika funktioner. Ytor (även ytor på utrustning) i utrymmen där livsmedel hanteras och de ytor som kommer i kontakt med livsmedel ska hållas i gott skick och vara lätta att rengöra och, när det är nödvändigt, desinficera.
 • Adekvata utrymmen ska finnas för rengöring, desinficering och förvaring av arbetsredskap och utrustning. Dessa utrymmen ska vara lätta att rengöra och ska ha adekvat varm- och kallvattenförsörjning.
 • Adekvata möjligheter ska, när det är nödvändigt, finnas för att skölja frön och groddar. Vaskar och liknande faciliteter för rengöring av livsmedel ska ha adekvat försörjning av hushållsvatten, och de ska hållas rena och, när det är nödvändigt, desinficeras.
 • All utrustning som kommer i kontakt med frön och groddar ska ha en sådan konstruktion, bestå av sådana material och hållas i så gott skick att risken för kontaminering minimeras och att de kan hållas fullständigt rena och, när det är nödvändigt, desinficeras.
 • I produktion av groddar ska lämpliga förfaranden finnas för att säkerställa att
 • anläggning som producerar groddar hålls rena och, när det är nödvändigt, desinficeras,
 • all utrustning som kommer i kontakt med frön och groddar rengörs effektivt och, när det är nödvändigt, desinficeras. Rengöring och desinficering av sådan utrustning ska ske tillräckligt ofta för att förhindra risk för kontaminering.

Vid inspektionen intervjuas företagaren om förfarandena för renhållning och kontrolleras att kraven uppfylls.

Verksamheten är som helhet bedömd i regel överensstämmande med kraven.

Företagaren har gjort ansökan om godkännande av primärproduktionsställe till kommunens livsmedelstillsyn. De uppgifter som företagaren meddelat motsvarar verksamheten. Kraven på hygien uppfylls. Det kan finnas små missförhållanden i verksamheten som inte försämrar livsmedelssäkerheten.

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

Till exempel:

 • Ytorna i utrymmen där livsmedel hanteras är inte lätta att hålla rena.

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska                          omedelbart rättas till.

Till exempel:

 • Utformning och planering av lokaler och anordningar tillåter inte god livsmedelshygienisk praxis.
 • Redskap eller anordningar som kommer i kontakt med groddar är konstruerade eller tillverkade på så sätt att de inte kan hållas rena.

Lagstiftning och anvisningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien, artikel 6 och bilaga I
 • Livsmedelslag 297/2021 9 §
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygien 318/2021 3 §, 6 §, 8 §
 • Förordning (EU) nr 210/2013 om godkännande av anläggningar som producerar groddar i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004

Uppdateringar i version 2:

 • Anvisning nummer 4772/04.02.00.01/2021/2 ersätter anvisning nummer 10570/1 sv.
 • Primärproduktionsförordningen JSMf 1368/2011 och förordningar SRf 1258/2011 och 420/2011 har tagits bort.
 • Livsmedelslagens nummer har uppdaterats.
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen 318/2021 har tillsatts.
 • ”Att observera” / ”Omständigheter som ska inspekteras” -punkter har preciserats (297/2021 8 §, 9 §).

9.2 Importintyg av fröna som används i groddproduktion

Anvisning/version: 4773/04.02.00.01/2021/2, tagen i bruk 28.3.2022

Att observera:

 • Med groddar avses en produkt som framställs genom groning av frön och utveckling av dem i vatten eller annat medium och som skördas innan egentliga bladen utvecklats, samt som är avsedd att ätas i sin helhet, inklusive fröet.
 • Denna anvisning tillämpas på alla primärproduktionsställen som producerar groddar.
 • För produktion av groddar ska användas frön som producerats för produktion av groddar.
 • Frön som kommer från länder utanför EU ska åtföljas av ett importintyg.

Omständigheter som ska inspekteras

Vid inspektionen kontrolleras att följande krav uppfylls:

 • En groddproducent som använder frön som importerats från länder utanför EU ska kunna visa upp för myndigheten ett intyg som utfärdats enligt den mall som fastställs i förordningen (EU) 2020/2235 eller en avskrift av intyget som bekräftar att fröna har producerats under förhållanden som uppfyller hygienbestämmelserna. Producenten ska ha nämnda intyg för varje mottaget fröparti. Intygen ska förvaras i ett års tid från det att fröpartiet användes slut.
 • Alla frön som anskaffats för produktion av groddar från EU:s inre marknad eller från länder utanför EU ska vara producerade för produktion av groddar.

Verksamheten är som helhet bedömd i regel överensstämmande med kraven.

Företagaren kan visa upp ett sådant intyg som krävs för varje fröparti som anskaffats från ett land utanför EU. Frön som anskaffats från EU:s inre marknad är producerade för produktion av groddar. Det kan finnas små missförhållanden i verksamheten som inte försämrar livsmedelssäkerheten.

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållanden ska rättas till inom utsatt tid.

Till exempel:

 • Producenten har inte importintyg för alla fröpartier som härstammar från länder utanför EU och kan inte lämna de intyg som saknas till övervakaren i efterhand.

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska                          omedelbart rättas till.

Till exempel:

 • Vid produktionen av groddar används frön som inte är avsedda för groning.
 • Företagaren har inga importintyg för de fröpartier som härstammar från länder utanför EU och kan inte lämna de intyg som saknas till övervakaren i efterhand.

Lagstiftning och anvisningar:

 • Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2235 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) 2016/429 och (EU) 2017/625 vad gäller förlagor till djurhälsointyg, förlagor till officiella intyg och förlagor till kombinerade djurhälsointyg/officiella intyg för införsel till unionen och förflyttningar inom unionen av sändningar av vissa kategorier av djur och varor samt officiellt intygande avseende sådana intyg, och om upphävande av förordning (EG) nr 599/2004, genomförandeförordningarna (EU) nr 636/2014 och (EU) 2019/628, direktiv 98/68/EG och besluten 2000/572/EG, 2003/779/EG och 2007/240/EG

Uppdateringar i version 2:

 • Anvisning nummer 4773/04.02.00.01/2021/2 ersätter anvisning nummer 10571/1 sv.
 • Förordningen (EU) N:o 211/2013 har tagits bort.
 • Förordningen (EU) 2020/2235 har tillsatts.

9.6 Undersökning gällande frönas ibruktagande

Anvisning/version: 4774/04.02.00.01/2021/2, tagen i bruk 28.3.2022

Att observera:

 • Denna anvisning tillämpas på alla primärproduktionsställen som producerar groddar för att ätas som sådana.
 • Med groddar avses en produkt som framställs genom groning av frön och utveckling av dem i vatten eller annat medium och som skördas innan egentliga bladen utvecklats, samt som är avsedd att ätas i sin helhet, inklusive fröet.
 • Om groddarna inte är avsedda att ätas som sådana, ska det finnas en påskrift om detta på förpackningen. Till exempel ”Hetta upp groddarna genomgående till minst 75 °C innan förtäring”. Då omfattas de inte av mikrobkritierieförordningens (EU) nr 2073/2005 krav på raderna 1.18 (Salmonella), 1.2 och 1.3 (Listeria) och enligt Livsmedelsverkets tolkningen inte heller av kraven på rad 1.29 (STEC) (se Livsmedelsverkets anvisning 4095/2020/SV: Mikrobiologiska krav för livsmedel – Anvisningar för företagare inom livsmedelssektorn, bilaga 10).
 • Undersökningar i samband med ibruktagande av frön krävs för produktion av groddar som är avsedda att ätas som sådana, då
 • groddar levereras till partihandel, bearbetning och andra länder inom eller utanför EU och/eller då
 • producenten säljer över 5 000 kg groddar/år direkt till konsumenten och/eller
 • producenten årligen levererar över 5 000 kg groddar/år till detaljhandel i Finland.
 • Mängdgränserna: JSMf 318/2021 8 § 1 mom. punkterna 1 ja 2.
 • Undersökningar i samband med ibruktagande av frön krävs inte för produktion av groddar som beviljats lättnad från undersökningar av fröpartierna (förordning (EU) nr 2073/2005, bilaga I, avsnitt 3.3, punkt B och Livsmedelsverkets anvisning 4095/2020/SV, bilaga 10).

Omständigheter som ska inspekteras:

Vid inspektionen kontrolleras resultat av undersökningar för ibruktagande av frön som företagaren låtit göra under det år som föregått inspektionen.

 • Företagaren ska förgrodda en liten del av produktpartiet och låta undersöka det för STEC och salmonellabakterier innan hela partiet tas i produktion. Företagaren ska ta prover och låta undersöka dem i enlighet med Livsmedelsverkets anvisning 4095/2020/SV, bilaga 10 (Undersökning vid ibruktagandet av ett nytt fröparti för groddproduktion). Undersökningsresultaten ska uppfylla kraven i förordning (EU) nr 2073/2005.
 • Exempel på provtagningen finns på Livsmedelsverkets webbsida Mikrobiologiska krav av produktion av groddar
 • Under vissa förutsättningar kan livsmedelsföretagare befrias från förhandstestningen av fröna (Livsmedelsverkets anvisning 4095/2020/SV, bilaga 10).
 • Om fröna behandlas med en tillräckligt stark värmebehandling som förintar STEC och salmonellabakterierna (se definitionen i bilaga 10 till Livsmedelsverkets anvisning 4095/2020/SV), behöver fröna inte undersökas i fråga om dessa patogener. Kravet på undersökning för salmonella- och STEC-bakterier avlägsnas inte om fröna undergår en lindrigare behandling som endast minskar mikrobtalet (sedvanlig pastörisering, klorbaserad behandling). Företagaren ska sörja omsorgsfullt för att det inte sker korsvis kontaminering av obehandlade och behandlade frön och groddar som erhållits av dem.

Verksamheten är som helhet bedömd i regel överensstämmande med kraven.

Företagaren har utfört undersökningarna inför ibruktagandet av fröna i enlighet med kraven. Undersökningsresultaten uppfyller kraven.

Det kan förekomma små missförhållanden i verksamheten som inte försämrar livsmedelssäkerheten, till exempel

 • det laboratorium som företagaren anlitar eller en enskild undersökning uppfyller inte kraven helt, men undersökningarnas resultat uppfyller dock kraven.

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

Till exempel:

 • Företagaren har inte tagit prover av alla fröpartier.
 • Fröna har inte undersökts enligt Livsmedelsverkets anvisning 4095/2020/SV, bilaga 10 (Undersökning vid ibruktagandet av ett nytt fröparti för groddproduktion).

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska                          omedelbart rättas till.

Till exempel:

 • Företagaren har fått meddelande om att resultaten av undersökningarna före ibruktagandet av fröpartier inte uppfyller kraven, men tagit fröpartiet i bruk trots detta.

Lagstiftning och anvisningar:

 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen 318/2021 8 §
 • Förordning (EU) nr 2073/2005 (ändring (EU) nr 209/2013) bilaga I, kapitel 1, raderna 1.18 och 1.29 motsvarande not 23
 • Livsmedelsverkets anvisning 4095/04.02.00.01/2020/SV Mikrobiologiska krav för livsmedel - Tillämpning av kommissionens förordning (EG) nr 2073/2005 samt allmänna anvisningar om mikrobiologiska undersökningar av livsmedel – Anvisningar för företagare inom livsmedelssektorn, bilaga 10

Uppdateringar i version 2:

 • Anvisning nummer 4774/04.02.00.01/2021/2 ersätter anvisning nummer 10572/1 sv.
 • SRf 1258/2011 har tagits bort.
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen 318/2021 har tillsatts.
 • Eviras anvisningar har tagits bort.
 • Länkar till guider och hemsidor har uppdaterats.

9.7 Provtagningen av produktionen

Anvisning/version: 4775/04.02.00.01/2021/2, tagen i bruk 28.3.2022

Att observera:

 • Denna anvisning tillämpas på alla primärproduktionsställen som producerar groddar och groddade frön (skott) för att ätas som sådana.
 • Med groddar avses en produkt som framställs genom groning av frön och utveckling av dem i vatten eller annat medium och som skördas innan egentliga bladen utvecklats, samt som är avsedd att ätas i sin helhet, inklusive fröet.
 • Med groddade frön avses i denna anvisning skott som odlas i vatten eller på fasta växtunderlag och som säljs med växtunderlaget eller skärs loss före leverans till försäljning. Av kraven i denna anvisning berörs skott endast av kravet på salmonellaundersökning när skotten ska ätas som sådana och årsproduktionen överstiger 50 000 kg (Livsmedelsverkets anvisning om mikrobiologiska krav för livsmedel, bilaga 10).
 • Om groddarna inte är avsedda att ätas som sådana, ska det finnas en tydlig påskrift om detta på förpackningen. Till exempel ”Hetta upp groddarna genomgående till minst 75 °C innan förtäring”. Då omfattas de inte av mikrobkritierieförordningens krav på raderna 1.18 (Salmonella), 1.2 och 1.3 (Listeria) och enligt Livsmedelsverkets tolkning inte heller av kraven på rad 1.29 (STEC) (se Livsmedelsverkets anvisning 4095/2020/SV: Mikrobiologiska krav för livsmedel – Anvisningar för företagare inom livsmedelssektorn, bilaga 10).
 • Om företagaren behandlar fröna med en tillräckligt stark värmebehandling som förintar STEC och salmonellabakterierna behöver fröna inte undersökas i fråga om dessa patogener (se Livsmedelsverkets anvisning 4095/2020/SV, bilaga 10).
 • Undersökningar av Salmonella och STEC krävs för produktion av groddar som ska ätas som sådana när
  • groddar levereras till partihandel, bearbetning och andra länder inom eller utanför EU och/eller då
  • producenten säljer över 5 000 kg groddar/år direkt till konsumenten och/eller
  • producenten årligen levererar över 5 000 kg groddar/år till detaljhandel i Finland.
 • Mängdgränserna: JSMf 318/2021 8 § 1 mom. punkterna 1 ja 2.
 • Det är inte möjligt att bli befriad från provtagningen minst en gång i månaden under produktionen av groddar på samma sätt som från undersökningen inför ibruktagandet av frön.

Omständigheter som ska inspekteras:

Vid inspektionen kontrolleras undersökningsresultaten för prover av Salmonella-, shigatoxinproducerande E. coli (STEC)- och Listeria monocytogenes som tagits under produktionstiden under det år som föregått inspektionen.

Företagaren ska ta prover och låta undersöka dem i enlighet med Livsmedelsverkets anvisning 4095/2020/SV, bilaga 10 (Provtagning under produktion av groddar och Provtagning av produktionsmiljön och -utrustningen, för skott följs tabellen i bilagan).

Företagarna ska ta prover med anknytning till produktionen av groddar för STEC- och salmonellaundersökningar minst en gång i månaden. Ingen möjlighet att avvika från denna provtagningsfrekvens har meddelats.

I provtagningen för undersökning av listeria ska betonas sådana produkter i vilka listeria kan växa (försäljningstid 5 dygn eller längre). Även prover från produktionsmiljön undersöks för listeria när försäljningstiden för förpackade groddar är 5 dygn eller längre.

I regel ska man ta fem delprover. Det är möjligt att minska antalet delprover på vissa villkor (se Livsmedelsverkets anvisning 4095/2020/SV, bilaga 10).

Undersökningsresultaten ska uppfylla kraven i förordning (EU) nr 2073/2005.

Exempel på provtagningen finns på Livsmedelsverkets webbsida Mikrobiologiska krav av produktion av groddar

Verksamheten är som helhet bedömd i regel överensstämmande med kraven.

Företagaren har utfört provtagningen och undersökningarna under produktionstiden i enlighet med kraven. Undersökningsresultaten uppfyller kraven. Det kan finnas små missförhållanden i verksamheten som inte försämrar livsmedelssäkerheten.

Till exempel:

 • Det laboratorium som företagaren anlitar eller en enskild undersökning uppfyller inte kraven helt, men undersökningarnas resultat uppfyller dock kraven.

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

Till exempel:

 • Företagaren har inte tagit alla prover som krävs.
 • Proverna har inte undersökts i enlighet med Livsmedelsverkets anvisning 4095/2020/SV, bilaga 10 (Provtagning under produktion av groddar, för skott enligt tabellen).

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska                          omedelbart rättas till.

Till exempel:

 • Företagaren har fått meddelande om att resultaten av undersökningarna under produktionstiden inte uppfyller kraven men har levererat ett parti groddar/skott till försäljning trots detta.

Lagstiftning och anvisningar:

 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen 318/2021 8 §
 • Förordning (EU) nr 2073/2005 (ändring (EU) nr 209/2013) bilaga I, kapitel 1, raderna 1.2, 1.18 och 1.29 motsvarande not 23
 • Livsmedelsverkets anvisning 4095/04.02.00.01/2020/SV Mikrobiologiska krav för livsmedel - Tillämpning av kommissionens förordning (EG) nr 2073/2005 samt allmänna anvisningar om mikrobiologiska undersökningar av livsmedel – Anvisningar för företagare inom livsmedelssektorn, bilaga 10

Uppdateringar i version 2:

 • Anvisning nummer 4775/04.02.00.01/2021 ersätter anvisning nummer 10573/1 sv.
 • SRf 1258/2011 har tagits bort.
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen 318/2021 har tillsatts.
 • Till punkten ”Att observera” har lagt en ny definition av groddade frön (skott) och kraven som gäller dessa.
 • Eviras anvisningar har tagits bort
 • Överlappningar med Livsmedelsverkets anvisning 4095/04.02.00.01/2020 har tagits bort.

9.9 Vattenprovtagning (ifall egen vattenkälla) 

Anvisning/version: 4776/04.02.00.01/2021/2, tagen i bruk 28.3.2022

Att observera:

 • Denna anvisning tillämpas på alla primärproduktionsställen som producerar groddar.

Omständigheter som ska inspekteras:

 • Vid inspektionen kontrolleras det senaste intyget över vattenundersökningar om företagaren vid produktionen av groddar använder annat vatten än vatten från en anläggning som övervakas i enlighet med hälsoskyddslagen, till exempel vatten från producentens egen brunn.
 • Om företagaren vid produktionen av groddar använder vatten från ett i enlighet med hälsoskyddslagen övervakat vattenverk eller vattenandelslag, kontrolleras företagarens bevis på anslutning till nätverket för hushållsvatten. Ett bevis på anslutning kan vara till exempel ett anslutningsavtal eller en vattenräkning som riktats till producenten.
 • Vid produktion av groddar får endast användas vatten som undersökts åtminstone på det sätt som avses i SHM:s förordning 401/2001 om kvalitetskrav på och kontrollundersökning av hushållsvatten i små enheter, bilaga II.
 • Undersökningarna ska göras på ett prov som representerar det vatten som används för tvätt av fröna och bevattning av groddarna samt för rengöring och sköljning av produkterna, ytorna, anordningarna och redskapen.
 • Vid bedömningen av undersökningarnas resultat ska följas de kvalitetskriterier och -rekommendationer som fastställs för vattnet i 1 § 2 punkten i SHM:s förordning 401/2001.
 • Undersökningarna ska göras innan vattnet tas i bruk och därefter regelbundet med tre års intervall. Företagaren kan dock göra en organoleptisk bedömning (färg och lukt) av vattnet på primärproduktionsstället.

Verksamheten är som helhet bedömd i regel överensstämmande med kraven.

Företagaren använder vatten från ett i enlighet med hälsoskyddslagen övervakat vattenverk eller vattenandelslag i produktionen av groddar och bevisar det.

Företagaren använder annat vatten än vatten från ett i enlighet med hälsoskyddslagen övervakat vattenverk eller vattenandelslag och har låtit göra de undersökningar som krävs för vatten som används vid produktion av groddar. Undersökningsresultaten uppfyller de krav som ställs på vattnet.

Det kan finnas små missförhållanden i verksamheten som inte försämrar de producerade groddarnas livsmedelssäkerhet.

Till exempel:

 • Företagaren har inte låtit göra alla de kemiska analyser av det använda vattnet som krävs.

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

Till exempel:

 • Det har gått mer än tre år sedan den föregående tagningen av vattenprover.

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska                          omedelbart rättas till.

Till exempel:

 • Företagaren har inte låtit undersöka vattnet.
 • Företagaren kan inte visa att han anslutit sig till ett nätverk för hushållsvatten.
 • Företagaren har fortsatt att använda vattnet även om undersökningsresultaten visar att vattnet inte uppfyller de krav som ställs på det.

Lagstiftning och anvisningar:

 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygien 318/2021 7 §

Uppdateringar i version 2:

 • Anvisning nummer 4776/04.02.00.01/2021/2 ersätter anvisning nummer 10574/1 sv.
 • Till punkten ”Att observera” har lagts att företagaren kan göra en organoleptisk bedömning (färg och lukt) av vattnet på primärproduktionsstället.
 • Primärproduktionsförordningen JSMf 1368/2011 har tagits bort.
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen 318/2021 har tillsatts.

9.12 Informationen som skall ges om livsmedel

Anvisning/version: 4778/04.02.00.01/2021/2, tagen i bruk 28.3.2022

Att observera:

Den här punkten inspekteras när en groddproducent

 • säljer förpackade eller oförpackade groddar från groddproduktionsstället eller på torget
 • levererar förpackade eller oförpackade groddar t.ex. till detaljhandel
 • säljer groddar genom distansförsäljning.

Med groddar avses en produkt som framställs genom groning av frön och utveckling av dem i vatten eller annat medium och som skördas medan ännu bara hjärtbladen utvecklats, samt som är avsedd att ätas i sin helhet, inklusive fröet.

Om groddarna förpackas för att säljas i direkt försäljning betraktas produkten som oförpackad. Med omedelbar försäljning avses försäljning av ett livsmedel där produkten är färdigt förpackad för slutkonsumenten på det ställe där produkten överlåts i syfte att göra försäljningen snabbare och lättare.

Omständigheter som ska inspekteras:

Genomförandet av egenkontrollen bedöms genom att kontrollera följande faktorer med stickprov (till exempel 1–3 olika förpackningar och/eller partier för lösviktsförsäljning under beaktande av företagets karaktär och omfattning):

Informationens överensstämmelse med kraven, vilket till exempel kan verifieras genom

 • kontroll av förpackningspåskrifterna, produktionen och handlingarna
 • egenkontrollundersökningar.
 1. Groddar, förpackade (Europaparlamentets och rådets förordning EU Nr 1169/2011 och JSMf 834/2014)

Obligatoriska förpackningspåskrifter är:

 • livsmedlets namn
 • ingrediensförteckningen (t.ex. om livsmedlets innehåller flera sorter av groddar)
 • ämnen som orsakar allergi eller intolerans ska framhävas i ingrediensförteckningen (förordningen om information om livsmedel, bilaga II, t.ex. groddade vetekorn)
 • mängden av vissa ingredienser eller kategorier ingredienser (vid behov)
 • innehållsmängden i livsmedel
 • minsta hållbarhetstiden (bäst före) eller sista förbrukningsdag
 • särskilda förvarings- och/eller bruksförhållanden (bl.a. groddar ska förvaras i en temperatur om högst + 6 grader)
 • namnet på företagaren i livsmedelsbranschen eller firma och adress
 • ursprungslandet eller vid behov härkomstplatsen (livsmedelsförordningen, enligt artikel 26)
 • bruksanvisning (vid behov)
 • partinummer vid behov (om den minsta hållbarhetstiden getts med en dags och en månads precision, kan den ersätta partinumret).

De obligatoriska märkningarna på förpackningar ska vara lätta att läsa (x-höjden på teckenstorleken minst 1,2 millimeter; undantag: x-höjden på teckenstorleken minst 0,9 millimeter då förpackningens största enskilda yta är mindre än 80 cm2). De obligatoriska märkningarna på förpackningar har gjorts på finska och svenska (i enspråkiga kommuner räcker det att märkningarna görs på det språk som används i kommunen i fråga).

 1. Groddar, ej förpackade (JSMf 834/2014)

De obligatoriska uppgifterna är:

 • livsmedlets namn
 • livsmedlets ingredienser på det sätt som föreskrivs i förordningen om information om livsmedel eller på något annat klart och tydligt sätt; vid behov, t.ex. om livsmedlet innehåller flera sorter av groddar som inte framgår av livsmedlets namn.
 • ämnen som orsakar allergi eller intolerans (förordningen om information om livsmedel, bilaga II, t.ex. groddade vetekorn)
 • ursprungslandet eller härkomstplatsen (vid behov, i enlighet med livsmedelsförordningen, artikel 26)
 • nödvändiga bruks- och förvaringsanvisningar.

Uppgifterna ska ges till slutkonsumenten skriftligen. Uppgifterna kan också ges muntligen under förutsättning att det på en affisch som finns i produktens närhet anges att uppgifterna också finns att få hos personalen på begäran. Då ska uppgifterna finnas i skriven eller elektronisk form, lättillgängliga för personalen och tillsynsmyndigheterna. De obligatoriska uppgifterna om livsmedel som säljs i lösvikt ska ges åtminstone på finska eller svenska.

 1. Groddar som säljs genom distansförsäljning

Alla de allmänna obligatoriska märkningarna på förpackningar med undantag av de s.k. föränderliga uppgifterna (t.ex. minsta hållbarhetstiden och partinumret) ska vara tillgängliga innan köpet görs och de ska presenteras i det material som anknyter till distansförsäljningen eller lämnas på andra tillämpliga sätt som företagaren inom livsmedelsbranschen ska informera om klart och tydligt. Alla obligatoriska uppgifter ska vara tillgängliga vid leveransögonblicket.

Verksamheten är som helhet bedömd i regel överensstämmande med kraven.

Övervakaren konstaterar att den information som tillhandahålls om livsmedlet i regel uppfyller lagstiftningens krav. Påskrifterna är lätta att läsa.

Det kan förekomma små missförhållanden i verksamheten som inte försämrar livsmedelssäkerheten och inte vilseleder konsumenten.

Det finns små missförhållanden i förpackningspåskrifterna, till exempel:

 • den exakta adressen saknas i adressuppgifterna
 • ingredienserna presenteras inte i rätt ordning efter mängden i ingrediensförteckningen.

C I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

Det finns flera väsentliga fel och/eller brister i förpackningspåskrifterna, till exempel:

 • livsmedlets namn är missvisande
 • påskriften om ursprungslandet eller härkomstplatsen saknas eller är felaktig
 • bäst före-uppgiften saknas eller är felaktig.

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten, eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska                          omedelbart rättas till. 

Förpackningspåskrifterna saknas helt eller felen kräver omedelbara korrigeringar eller tillbakadragande, till exempel:

 • förpackningspåskrifterna är mycket oklara, oläsbara
 • de påskrifter på finska och svenska som krävs, saknas.

Lagstiftning och anvisningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet, artikel 17–19.
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna
 • Livsmedelslagen 297/2021, 1, 2, 6 och 16 §
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygien 318/2021
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna 834/2014
 • Livsmedelsverkets anvisning 17068. Handbok om livsmedelsinformationför tillsynsmyndigheter och livsmedelsföretagare
 • Livsmedelsverkets anvisning 6093/04.02.00.01/2021. Anvisning om tillsynen över märkningar och påskrifter på förpackningarna.

Uppdateringar i version 2:

 • Anvisning nummer 4778/04.02.00.01/2021/2 ersätter anvisning nummer 10575/1.
 • Livsmedelslagens nummer har uppdaterats.
 • Primärproduktionsförordningen JSMf 1368/2011 har tagits bort.
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen 318/2021 har tillsatts.
 • Eviras anvisningar har tagits bort.