0. De allmänna grunderna för fastställande av betygen på bedömningsskalan

Publiceringsdatum: 28. mars 2022

Alla anvisningar för livsmedelstillsyn inom primärproduktion

0 De allmänna grunderna för fastställande av betygen på bedömningsskalan

Att observera:

 • De allmänna beskrivningarna av A-, C- och D-bedömningarna som presenteras i denna anvisning gäller alla anvisningar om bedömning av primärproduktionen av livsmedel och de ärendehelheter som övervakas med dem.
 • Alla bedömningsanvisningar bygger på livsmedelslagstiftningen och vid deras tolkning kan tillämpningsanvisningar som Livsmedelsverket meddelat användas.
 • I enskilda bedömningsanvisningar meddelas mer ingående anvisningar för tillämpning av bedömningsskalan specifikt per ärende.
 • Om en företagare åtgärdar ett missförhållande under inspektionen, anses saken vara i ordning.
 • Om verksamheten består av småskalig leverans av primärprodukter direkt till konsumenten eller till lokal detaljhandel i enlighet med jord- och skogsbruksministeriets förordning 318/2021 och om verksamheten beviljats lättnader från kraven på primärproduktion, antecknas "tillämpas inte" vid kravet i fråga.
 • Den nya inspektionen för att konstatera att missförhållandet åtgärdats göras strax efter att tidsfristen gått ut. Övervakaren kan konstatera att missförhållandet åtgärdats även utan att besöka primärproduktionsstället om övervakaren på något annat sätt, till exempel utifrån inlämnade handlingar eller fotografier, kan försäkra sig om att producenten åtgärdat missförhållandet. Om den nya inspektionen upprättas en inspektionsberättelse. Om missförhållandet har åtgärdats, ges det betyget A.
 • Om anteckningen TE finns i bedömningsanvisningen är det ärende som behandlas i anvisningen en kravpunkt i de tvärvillkoren. Ett missförhållande som fått betyget C eller D kommer för kännedom till regionförvaltningsverket eller NTM-centralen när övervakningsuppgifterna registreras i Vati. Ett missförhållande ska beskrivas omsorgsfullt då övervakningsuppgifter registreras. Regionförvaltningsverket eller NTM-centralen bestämmer om det finns behov att utvidga ärendet till åtgärder i enlighet med de tvärvillkoren.
 • Övervakningsresultat för primärproduktionen publiceras inte.

Verksamheten är som helhet bedömd i regel överensstämmande med kraven.

Övervakaren konstaterar att de inspekterade omständigheter eller objekt uppfyller lagstiftningens krav förätredesvis. Det kan förekomma små missförhållanden i verksamheten som inte försämrar livsmedelssäkerheten och inte vilseleder konsumenten.

Övervakaren kan fästa företagarens uppmärksamhet på en omständighet som gäller någon punkt i kraven eller ge råd om den.

Den omständighet som behandlas och rådgivningen antecknas på den aktuella raden i Vati/inspektionsberättelsen.

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

Ett observerat missförhållande försämrar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Företagaren meddelas en uppmaning eller ett förordnande att åtgärda missförhållandet inom en lämplig tidsfrist. Övervakaren ska övervaka att missförhållandet åtgärdas.

Missförhållandena ska antecknas i inspektionsberättelsen.

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt              vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.

Övervakaren förutsätter att företagaren vidtar omedelbara korrigerande åtgärder. I ett sådant fall ska övervakaren alltid använda sådana administrativa tvångsmedel som föreskrivs i livsmedelslagen för att säkerställa att lagstiftningen iakttas.

Missförhållandena ska antecknas i inspektionsberättelsen.

Betyget D kan också ges om företagaren tidigare meddelats betyget C och missförhållandet inte har åtgärdats senast vid utgången av den tidsfrist som övervakaren meddelat.

Lagstiftning och anvisningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 Bilaga I, del A, 6
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 artikel 138
 • Livsmedelslag (297/2021) 27 §, 55 - 59 §
 • Livsmedelsverkets anvisning 3761/04.02.00.01/2020: Handbok om tillgripande av sådana administrativa tvångsmedel inom livsmedelstillsynen som avses i livsmedelslagen

Uppdateringar i version 2:

 • Anvisning nummer 7824/04.02.00.01/2021/2 ersätter anvisning nummer 10508/1 sv.
 • Livsmedelslagens nummer har uppdaterats.
 • Förordning (EG) 2017/625 har tillsatts.
 • Bedömningsskalan (C och D) har uppdaterats för att motsvara Oiva-bedömningsskalan.
 • Eviras anvisningar har tagits bort.