Ansökan om coronafinansiering öppnades nu också för företag med koppling till gårdar, företag som förädlar jordbruksprodukter och företag inom primärproduktionen

20. maj 2020

Ansökan om temporärt stöd till företag på landsbygden och inom primärproduktionen har inletts i e-tjänsten Hyrrä. De första ansökningarna har redan tagits upp till behandling vid NTM-centralerna, och beslutsfattandet inleds denna vecka.

Stödet är avsett för ekonomiska svårigheter orsakade av coronaviruspandemin och förutsätter inga utvecklingsåtgärder av företaget. Stödbeloppet är 5 000–10 000 euro, och beslutet om understöd fattas av NTM-centralen.

När man gör en ansökan lönar det sig att säkerställa att utgifterna presenteras tillräckligt heltäckande för att man med stödet ska kunna säkerställa att företagets verksamhet fortsätter över coronakrisen. Godtagbara utgifter är till exempel personal-, fastighets- och hyreskostnader. Närmare uppgifter om godtagbara utgifter finns på Livsmedelsverkets webbplats: www.livsmedelsverket.fi/coronafinansiering.

Temporärt stöd till företag på landsbygden kan sökas av företag som verkar med samma FO-nummer som en lantgård och bedriver annan företagsverksamhet än jordbruk, skogsbruk eller fiskeri. Företag som förädlar och säljer jordbruksprodukter och sysselsätter färre än 10 personer kan också ansöka om stöd. Jordbruksprodukter är till exempel mejeriprodukter, kvarnprodukter, slakteriprodukter och köttprodukter, grönsaker, bär och svampar samt produkter och foder som tillverkats av dessa.

Temporärt stöd till primärproduktion kan sökas till exempel av specialiserade gårdar, rengårdar och trädgårdar som säljer sina produkter direkt till restauranger eller andra köpare, om efterfrågan på produkterna har avstannat eller minskat avsevärt på grund av coronakrisen.

Mer information till företagare:

Mer information om stödet och ansökan: www.livsmedelsverket.fi/coronafinansiering.

Frågor och svar om temporärt stöd till företag kopplade till gårdar och företag som förädlar och säljer jordbruksprodukter

Frågor och svar om temporärt stöd till primärproduktionen

NTM-centralernas telefontjänst, tfn 0295 024 800
FöretagsFinlands telefontjänst, tfn 0295 020 500
poikkeusrahoitus.ely@ely-keskus.fi

Ytterligare information till medierna:

Ledande sakkunnig Reijo Martikainen
0295 204 677
fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi