EU-omfattande förfarande för att från marknaden dra tillbaka livsmedel som innehåller etylenoxid

22. juli 2021

Under de senaste månaderna har flera livsmedel dragits tillbaka från marknaden på grund av etylenoxid. Bland annat sesamfrön och livsmedel som framställts av dem samt kosttillskott som innehåller ingefära har dragits tillbaka från marknaden. Etylenoxid har nu också påträffats i johannesbrödpulver som används som tillsats, E410.

Europeiska kommissionen och medlemsländerna kom förra veckan överens om gemensamma tillvägagångssätt också i sådana situationer där en råvara som kontaminerats med etylenoxid har använts vid tillverkning av livsmedel. Europeiska kommissionen offentliggjorde 16.7.2021 ett ställningstagande om förfaranden på grund av tillsatser som innehåller etylenoxid.

EU-kommissionens ställningstagande 16.7.2021

 

Etylenoxid som påträffas i livsmedel leder till att produkten dras tillbaka från marknaden

Om en aktör inom livsmedelsbranschen får veta att ett livsmedel som aktören har släppt ut på marknaden innehåller etylenoxid över den maximimängd som anges i lagen*, ska företaget vidta åtgärder för att återkalla produkten och informera konsumenterna om detta.

Med stöd av försiktighetsprincipen ska från marknaden också dras tillbaka livsmedel vid vars framställning använts en råvara som innehåller etylenoxid. Detta ska göras också i det fall att det i själva slutprodukten inte längre vid undersökningar kan fastställas att slutprodukten innehåller etylenoxid. Ämnet kan ändå finnas i produkten.

Det finns ingen gräns för tryggt intag av etylenoxid

Etylenoxid är ett ämne som klassificeras som cancerframkallande, mutagent och reproduktionstoxiskt. Det har inte varit möjligt att fastställa ett toxikologiskt gränsvärde eller en gräns för tryggt intag av ämnet. Därför får ämnet inte alls hamna i livsmedelskedjan. Det är inte känt att etylenoxid i låga halter orsakar omedelbar allvarlig hälsorisk, men produkterna bör inte användas. De skadliga effekterna uppstår sannolikt först efter långvarig kontinuerlig användning.

Etylenoxid används i vissa delar av världen som växtskyddsmedel t.ex. för sterilisering av frön och kryddor. Den exakta orsaken till att ämnet kommer in i livsmedelskedjan är dock ännu inte känt. Inom EU är det inte tillåtet att använda etylenoxid i livsmedelsproduktion.

Livsmedelstillsynsmyndigheterna fortsätter sitt arbete med att från marknaden dra tillbaka produkter som innehåller eller har framställts av en råvara som är kontaminerad med etylenoxid. EU-medlemsländerna använder EU:s gemensamma system för varning om livsmedel (RASFF) vid förmedling av information.

Mer information om etylenoxid

* Europaparlamentets och rådets förordning (EG) Nr 396/2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung

Mer information:

  • Om återkallelser: överinspektör Mika Varjonen, tfn 0295 205 139
  • Om etylenoxid: överinspektör Kaisa Kukkonen, tfn 0295 204 497 och enhetschef Sari Sippola, tfn 0295 205 008 (21–23.7) samt överinspektör Arja Heinonen, tfn 0295 205 172 (26.7–)