Fler ansökningar om stöd för bybutiker än väntat

4. november 2019

När tiden för ansökan om stöd för bybutiker gick ut i slutet av oktober hade bybutikerna på landsbygden lämnat in fler stödansökningar än väntat. Livsmedelsverket fick in över 200 ansökningar, fastän man hade räknat med cirka hundra. Stödet intresserade också några nya företagare som öppnat bybutik i år. Ungefär 40 procent av ansökningarna gjordes upp elektroniskt i e-tjänsten Hyrrä.

Livsmedelsverket har börjat behandla ansökningarna. Anslaget på en miljon euro som är reserverat för stödet för bybutiker, dvs. understöd för dagligvarubutikstjänster, fördelas mellan de stödberättigande sökandena så att en bybutik kan få högst 22 500 euro i stöd. En bybutik som erbjuder butiksbiltjänster kan emellertid få högst 30 000 euro i stöd. Stödbeloppet kan vara mindre än maximibeloppet om det finns många sökande som har rätt till stödet.

Stödet betalas till köpmannen i en post efter det att butiken har fått ett jakande stödbeslut. Utbetalning av stödet behöver inte sökas separat. Livsmedelsverket informerar om tidpunkten för utbetalningen i början av 2020. Bybutiken ska efteråt lämna in en utredning om användningen av stödet åren 2020 och 2021.

Stödet för bybutiker kunde nu sökas för första gången i Finland. I Sverige har motsvarande understöd varit i bruk sedan år 2016. Stödets syfte är att främja tillgången till service på den glest bebyggda landsbygden. Enligt jord- och skogsbruksministeriet finns det i dagsläget cirka 200 bybutiker i Finland och antalet minskar.

Ytterligare upplysningar vid Landsbygdsverket:

Överinspektör Tommi Alanko
040 679 0940
fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi