Livsmedelskedjans säkerhet och kvalitet håller alltjämt hög nivå i Finland

5. juli 2019

Maten i Finland är trygg att äta och läget för djur- och växtsjukdomar är fortsättningsvis under kontroll. Dessutom är jordbrukets produktionsinsatser, såsom foder, gödselmedel och utsäde, högklassiga och säkra. Företagen anser att myndighetsverksamheten utgör ett starkare stöd och ger ett större mervärde än förut. Med tillsynens hjälp verifieras att verksamheten är förenlig med kraven, vilket inverkar gynnsamt också på konkurrenskraften. Detta framgår av Livsmedelsverkets sammandragsrapport som innehåller en översikt av resultaten från myndighetstillsynen över livsmedelskedjan i Finland år 2018.

I Rapporten om genomförandet av den fleråriga nationella kontrollplanen för livsmedelskedjan 2015 – 2019 år 2018 dryftar man också uppnåendet av effektmålen för myndighetstillsynen och gör en analys av orsakerna till de brister som konstaterats vid kontrollen.  Med dess hjälp kan man riskbaserat främja utvecklandet och inriktandet av tillsynen.

Livsmedelsverket rapporterar årligen till Europeiska kommissionen om genomförandet av den fleråriga nationella kontrollplanen för livsmedelskedjan. Sammandragsrapporten baserar sig på analyser som de enskilda kontrollsektorerna (livsmedelstillsyn, kontroll av djurens hälsa och välbefinnande, kontroll av jordbruksprodukter och produktionsförnödenheter) har gjort i fråga om den egna verksamhetens resultat och framsteg år 2018.

Läs mer: VASU-rapporten 2018