Över 80 bybutiker beviljades understöd av Livsmedelsverket

20. december 2019

Livsmedelsverket har beviljat över 80 bybutiker stöd för bybutiker. Målet är att stödet ska betalas ut i januari 2020. Stödet för bybutiker är avsett för dagligvarubutiker på den glest bebyggda landsbygden, och den här hösten kunde det sökas för första gången. Stödet väckte stort intresse bland bybutiker runtom i Finland. Bland sökandena fanns också nya företagare som har öppnat bybutik i år.

Stöd för bybutiker söktes av totalt över 200 företagare, av vilka omkring 40 procent fick ett jakande beslut. Största delen av avslagsbesluten beror på att butiken i fråga inte ligger på den glest bebyggda landsbygden, enligt Finlands miljöcentrals områdesklassificering.

Det för stödet för bybutiker reserverade anslaget på en miljon euro fördelas mellan de stödberättigade sökandena. Stödet är cirka 11 000 euro per bybutik. Bybutiken som erbjuder butiksbilstjänster får cirka 14 000 euro i stöd. Ett villkor för stödet är att bybutiken efteråt redogör för användningen av stödet åren 2020 och 2021.

Stöd för bybutiker, dvs. understöd för dagligvarubutikstjänster, kunde nu sökas för första gången i Finland. I Sverige har motsvarande understöd varit i bruk sedan år 2016. Stödets syfte är att främja tillgången till service på den glest bebyggda landsbygden. Enligt jord- och skogsbruksministeriet finns det i dagsläget cirka 200 bybutiker i Finland, och antalet minskar.

Ytterligare upplysningar vid Landsbygdsverket:
Överinspektör Tommi Alanko
040 679 0940
fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi