Råvara för djurfoder som utgjorde en coronarisk smugglades till Finland

28. juni 2022

Tullen har genomfört en förundersökning av ett brottsfall i samband med livsmedelskedjan där en animalisk foderråvara misstänks ha smugglats från Danmark till Finland. Fodret, som levererades till pälsfarmer, kan ha varit kontaminerat med coronavirus eller andra alstrare av djursjukdomar. Enligt Livsmedelsverkets bedömning har förfarandet medfört en allvarlig risk för spridning av djursjukdomar i Finland. Tullen och Livsmedelsverket ordnade i dag 28.6.2022 ett informationsmöte om fallet i Karleby.

År 2021 förde en finländsk foderblandningscentral för pälsdjursfoder in fiskavfall från Danmark som foderråvara. Avfallet hade förvarats i samma utrymmen som kadaver av minkar som avlivats i Danmark med anledning av coronaepidemin. På grund av den förhöjda risk för djursjukdomar som produkten utgjorde borde den danska företagaren på förhand ha ansökt om tillstånd från Livsmedelsverket för att få skicka produkten till Finland.

Tullens brottsutredning har på Livsmedelsverkets begäran undersökt fallet som misstänkt olaglig införsel av animaliska biprodukter. Sammanlagt 1,3 miljoner kilo fiskavfall motsvarande 45 lastbilslaster hade förts in till foderblandningscentralen för pälsdjursfoder som ligger i Österbotten. Foder som innehöll produkten levererades till omkring 50 pälsfarmer i Österbotten under våren och sommaren 2021. Importvärdet för hela den införda mängden uppgick till över 200 000 euro.

Enligt Livsmedelsverket har det lagstridiga förfarandet medfört en allvarlig risk för spridning av djursjukdomar i Finland. Sådana sjukdomar är bl.a. olika fisksjukdomar, salmonella och corona. Förfarandet kan anses ha medfört fara för människors hälsa och allvarlig fara för djurs hälsa.

Anmärkningsvärt precedensfall i Europa för utredningar av brott i livsmedelskedjan

Tullen samarbetade under förundersökningen med polisen i Danmark och EU:s lagövervakande myndighet Europol. Brottsrubriceringarna var smuggling, orsakande av risk för spridning av en djursjukdom och brott mot biproduktslagen.

I Finland är tre personer som svarar för foderblandningscentralens verksamhet misstänkta för brott. Foderblandningscentralen har varit verksam i branschen i flera decennier och levererat foder till tiotals pälsfarmer i Österbotten. Finska tullen har samarbetat med polisen i Danmark för att utreda ärendet.

En motsvarande brottsutredning har enligt Tullen och Livsmedelsverkets uppgifter inte gjorts tidigare i Europa, och Livsmedelsverket anser att brottsutredningen i Finland är anmärkningsvärd. Ärendet går till åtalsprövning vid Åklagarmyndigheten under hösten.

– Brottsligheten antar ständigt nya former. Nu borde man överväga om det behövs en bredare straffskala för sådana här allvarliga och samhällshotande brottshelheter, och om det vore skäl att införa en grov gärningsform i strafflagen även för smugglingsbrott. Det går i nuläget inte att använda samma straffskala vid fall av import som undersöks som smugglingsbrott som vid andra motsvarande brottsmisstankar, vilket oavsiktligt signalerar att dessa brott inte skulle vara lika allvarliga som andra brott, betonar bevakningsdirektör Hannu Sinkkonen vid Tullen.  

Syftet med lagstiftningen om biprodukter är att skydda folkhälsan och djurs hälsa

Användningen av animaliska biprodukter regleras genom både nationell lagstiftning och EU-lagstiftning. Animaliska biprodukter omfattar de delar av djur som inte används som livsmedel.

Animaliska biprodukter indelas i tre kategorier enligt hur allvarlig risk de medför för hälsan. Fiskavfallet som införts som råvara i fallet tillhör kategori 2, och Livsmedelsverket tillåter inte införsel av dylika animaliska biprodukter på grund av den risk för djursjukdomar som de medför.

En del djursjukdomar sprids bara till andra djur, men en del kan också spridas till människor. För att hantera sjukdomsrisker och hindra att sjukdomar sprider sig har man i EU infört en gemensam lagstiftning som anger spelreglerna för handel med biprodukter även inom EU. Avsändning av högriskprodukter till ett annat medlemsland kräver att riskerna för djursjukdomar bedöms från fall till fall och att avsändaren ansöker om tillstånd. I Finland handläggs dessa tillstånd av Livsmedelsverket.

– I Europa har djursjukdomsläget blivit märkbart sämre under de senaste åren då t.ex. afrikansk svinpest, högpatogen fågelinfluensa och fisksjukdomen IHN har spridit sig i Europa. I det här fallet har både företaget som avsänt och företaget som mottagit fiskavfallet gjort sig skyldiga till ett agerande som medfört en risk för spridning av djursjukdomar, konstaterar avdelningsdirektör Terhi Laaksonen vid Livsmedelsverket.

Syftet med lagstiftningen om biprodukter är att skydda folkhälsan och djurs hälsa. Då de hanteras på ett korrekt sätt utgör biprodukterna ingen fara för människor eller djurs hälsa. Produkter i kategori 2 ska bearbetas på ett korrekt sätt innan de används t.ex. som gödsel eller pälsdjursfoder.

Fallet hör till sådana brott i livsmedelskedjan vars bekämpning Tullen och Livsmedelsverket tillsammans har utvecklat som en del av ett projekt för myndighetssamarbete inom ramen för åtgärdsprogrammet för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.

Mer information:

Tullen:
bevakningsdirektör Hannu Sinkkonen
tullöverinspektör, undersökningsledare Seppo Mäkitalo
förfrågningar om intervjuer via Tullens medietelefon, tfn 0295 527 150

Livsmedelsverket:
avdelningsdirektör Terhi Laaksonen, tfn 040 159 5812 (övervakning av djursjukdomar)
specialsakkunnig Sanna Toivanen, tfn 050 353 6968 (animaliska biprodukter, bekämpning av brott i livsmedelskedjan)
E-post: fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi