Stöd söktes av 186 bybutiker på landsbygden

5. november 2021

I den ansökningsomgång som gällde stöd för bybutiker och som avslutades den sista oktober lämnades 186 ansökningar in till Livsmedelsverket. Över 70 procent av ansökningarna gjordes elektroniskt. Andelen e-ansökningar var större än i den föregående ansökningsomgången, då den var cirka 40 procent.
Stöd för bybutiker kunde nu sökas för andra gången – den föregående ansökningsomgången ägde rum hösten 2019. Till skillnad från då kunde stödet den här gången sökas i alla landsbygdsområden i stället för bara på den glest bebyggda landsbygden.

Stödet betalas ut mot slutet av 2021

Livsmedelsverket har börjat behandla ansökningarna. Sammanlagt har två miljoner euro reserverats för stödet. Det belopp som en enskild sökande får preciseras när det står klart hur många av sökandena som beviljas stöd.

Livsmedelsverket har som mål att besluten om beviljande av stöd ska fattas före årsskiftet. Stödet betalas ut till köpmännen mot slutet av 2021 i en enda post efter att butiken har fått ett positivt stödbeslut. Utbetalning behöver inte sökas särskilt. I efterhand ska bybutiken ge in en rapport om stödanvändningen åren 2022 och 2023.

Köpmännen har upplevt att stödet är till mycket stor nytta

Syftet med stödet för bybutiker är att trygga och främja tillgången på dagligvarubutikstjänster på landsbygden. Stödet beviljas av Livsmedelsverket.

Bybutikerna är viktiga både för de fast bosatta på landsbygden och för stugägare och andra resande. Förutom dagligvarutjänster tillhandahåller bybutikerna till exempel kontantuttags-, post- och apotekstjänster.

Bybutikerna i Finland har blivit färre på senare år. Det är svårt för många butiker att bedriva lönsam verksamhet, utveckla tjänsterna eller hitta någon som vill ta över när köpmannen går i pension. Vid en utvärdering efter 2019 års ansökningsomgång konstaterades det att köpmännen hade upplevt att stödet för bybutiker var till mycket stor nytta. De flesta av de köpmän som fick stöd i förra omgången hade använt stödet för att upprätthålla och bredda tjänsteutbudet i sin affär.

Ansökningar per landskap år 2019 och år 2021

Ytterligare upplysningar vid Livsmedelsverket:
Överinspektör Tommi Alanko
040 679 0940
fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi