Transportbidrag för kött för år 2020 får sökas fram till 12.2.2021

20. januari 2021

Bokföringsskyldiga köpare av kött kan söka transportbidrag för transporter av nötkreatur, svin, får, fjäderfä, hästar och getter från en produktionsplats i Lapplands landskap till ett slakteri.

Livsmedelsverket beviljar transportbidrag på basis av de slaktvikter som framgår av godkända slakteriers eller renslakteriers vågkort eller vägningsjournaler, om djurets kropp vid köttbesiktningen har konstaterats vara tjänlig som människoföda. För kött som producerats i stödregionerna C3–P2 och C3–P3 betalas 43,35 euro/ton i bidrag, för kött som producerats i stödregionerna C3–P4 och C4–P4 75,98 euro/ton och för kött som producerats i stödregion C4–P5 173,62 euro/ton.

Sök transportbidrag för kött för år 2020 på blankett 450 och lämna blanketten in till Livsmedelsverket senast 12.2.2021.

Ytterligare upplysningar vid Livsmedelsverket

Överinspektör Eveliina Viitanen
Tfn 040 653 0660
fornamn.efternamn(at)ruokavirasto.fi