Uppgifter om effekterna av temporära understöd till företag på landsbygden och till primärproduktionen ska lämnas in före utgången av mars

26. februari 2021

År 2020 beviljade NTM-centralerna drygt tusen företag temporära understöd till företag på landsbygden och till primärproduktionen. De här företagen som fick stöd ska senast 31.3.2021 lämna in uppgifter om stödets effekt på företagsverksamheten. Uppgifterna lämnas in i e-tjänsten Hyrrä. Anvisningar om inlämnandet av uppgifter

Det temporära understödet hjälper företag vars ekonomiska situation har försämrats på grund av marknads- och produktionsstörningar som orsakas av coronapandemin. Syftet med stödet är att göra det lättare för företagen att anpassa sig till de exceptionella förhållanden som covid-19-virussjukdomen orsakar och att bedriva fortsatt lönsam verksamhet samt att trygga arbetstillfällen vid övergången till normala förhållanden. De uppgifter som nu samlas in används för att kartlägga hur företagen har använt stödet och i vilken omfattning företagsverksamheten fortsätter år 2021.

Som det nu ser ut kan temporära understöd sökas ända in i juni 2021. Det temporära understödet till företag på landsbygden är avsett för företagsverksamhet som är kopplad till gårdar samt för företag som förädlar och saluför jordbruksprodukter och sysselsätter färre än 10 personer. Det temporära understödet till primärproduktionen är avsett för företag som är verksamma inom sektorn för primärproduktion och som drabbats direkt av coronakrisen.

Ytterligare information från Livsmedelsverket:
Ledande sakkunnig Reijo Martikainen
0295 204 677
fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi