Den första alfakloralosförgiftningen i Finland bekräftad hos ett husdjur

18. mars 2019

För första gången i Finland, har en förgiftning orsakad av alfakloralos säkerställts hos ett husdjur. Förgiftningen har konstaterats på grund av patologiska undersökningar hos Livsmedelsverket samt kemiska analyser i enheten for rättstoxikologi på Institutet för hälsa och välfärd. Den insjuknade katten avlivades. Innan avlivningen hade katten allvarliga snabbt framskridande neurologiska symptom.

Alfakloralos är det effektiva ämnet i musgift, som har funnits på den finska marknaden från 2015. Fabrikaten säljs under följande varumärken: Alpha Pasta 4 %, Black Pearl Pasta, Flash Paste, No Mouse Pasta, Prevexor Alp Paste och Rodicum Express.

Alfakloralos verkar förlamande på gnagarens centrala nervsystem. Tidigare har ämnet också använts som sömnmedel för laboratoriedjur. 

Skydda ditt husdjur mot rodenticider

Musgift är farligt för alla däggdjur och fåglar, ifall de kommer åt att äta av giftfällorna. Privatpersoner får endast använda musgift i inomhusutrymmen för att bekämpa möss. Giftet måste placeras i beteslådor, så att husdjuren inte kan komma åt det. I bruksanvisningen anvisas det också att leta upp och göra sig av med döda gnagare.

Husdjur så som katter och hundar, kan exponeras för giftet antingen genom att äta från källan eller indirekt genom att äta en förgiftad gnagare. Särskilt katter som går fritt utomhus och jagar gnagare kan vara utsatta för större risk, eftersom katter har bekräftats vara känsligare mot alfakloralos, än hundar.

”Vid en förgiftningssituation uppstår snabbt framskridande neurologiska symptom hos djuret, så som balansstörningar, svängande rörelser, ökad känslighet, muskelryckningar och kramper. Djuret kan få undertemperatur, börja drägla och plötsligt bli apatiskt eller aggressivt. Vid allvarliga fall kan djuret sjunka in i koma”, säger specialforskare Outi Simola på Livsmedelsverket.

Vid misstanke om förgiftning ska husdjuret så fort som möjligt tas till veterinär

Djuret kan hämta sig från en förgiftning, ifall symptomen inte har blivit för allvarliga. För att en förgiftning ska kunna säkerställas, krävs att det hittas alfakloralos i en analys av djurets urin eller vävnader. Ofta kan dock en alfakloralosförgiftning misstänkas, baserat på typiska symptom hos djuret.

Behandling av förgiftningen baseras på stödbehandling enligt symptomen. Något motgift finns inte.

”Veterinärerna har sedan hösten 2018 rapporterat till Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes), om förgiftningsfall för katter, där katten har antagits äta alfakloralos genom att äta en eller flera möss. Alfakloralos borde inte baserat på sina egenskaper ackumuleras från möss till vilda djur. Troligen hinner alfakloralos ändå orsaka förgiftning hos en katt, ifall den har ätit en mus, som precis har ätit alfakloralos”, säger överinspektör Sanna Koivisto från Tukes.

På grund av förgiftningsfallen överväger man att lägga till information på förpackningarna för fabrikat med alfokloralos, om att husdjur eventuellt kan förgiftas, ifall de äter döda möss.

”I Finland antas användningen av alfakloralos ha ökat under 2018, när antikoagulantgifterna var borta från konsumentmarknaden under ett halvår. Tukes har inte mottagit uppgifter om förgiftningar från tidigare år, då andelen av alfakloralosfabrikat har varit liten på marknaden”, säger Koivisto.

Förgiftningsfall har även förekommit i övriga Europa

År 2018 meddelades till myndigheterna i Holland 20 förgiftningsfall av i huvudsak hundar, men även av katter, där orsaken konstaterades vara alfakloralos. Förgiftningen av hundarna berodde på att de hade ätit lockbeten som innehöll alfakloralos. Myndigheterna i Sverige och Norge har under tidigare år fått anmälningar om enstaka fall, där alfakloralos har misstänkts orsaka förgiftningar hos katter och hundar.

I Finland får endast godkända rodenticider användas

I Finland godkänns rodenticider, liksom andra medel med biocider, av Tukes.

Tukes biocidregister

Tukes arbetar med att ta fram ett frågeformulär för veterinärer om förgiftningsfall orsakade av alfakloralos.

Mer information:
Livsmedelsverket: specialforskare Outi Simola
050 462 7862, enheten för djursjukdomsbakteriologi och -patologi
Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes): överinspektör Sanna Koivisto
029 5052 030, bedömning av biociders miljörisker, råttgift