Förhandsinformation om utsädets kvalitet – ärternas grobarhet inger mest bekymmer

3. december 2020

Den svåra växt- och trösksäsongen gav orsak till tvivel om utsädets kvalitet. Än så länge har endast ärternas lägre grobarhet än under tidigare säsonger framkommit av Livsmedelsverkets utsädeslaboratoriums resultat.

Under den innevarande granskningsperioden 2020 – 2021 har till Livsmedelsverkets utsädeslaboratorium fram till senare delen av november inkommit drygt 2 200 prov som levererats in för granskning med tanke på certifiering och prov som levererats in för beställda analyser.

Den genomsnittliga grobarheten hos utsädespartier som levererats in för granskning med tanke på certifiering är hos betad havre 95,4 procent, obetad havre 94,6 procent, hos betat korn 93,9 procent, obetat korn 92,9 procent och hos betat vårvete 93,8 procent, obetat vårvete 91,5 procent. Ärternas genomsnittliga grobarhet är 84,8 procent och bondbönans 85,7 procent. Av vallväxterna är timotejens grobarhet 93,6 procent och ängssvingelns 89,7 procent.

Olika arters grobarhet verkar ha förblivit god

”Utsädets kvalitet verkar god för de andra arternas del utom för ärterna enligt läget under den första tredjedelen av granskningsperioden”, säger specialforskare Jaana Laurila på Livsmedelsverket.

Den genomsnittliga grobarheten hos vårvetet som granskats med tanke på certifiering låg på samma goda nivå eller högst cirka en procentenhet lägre i jämförelse med den genomsnittliga grobarheten vid samma tidpunkt under den förra granskningsperioden. Hos timotejen är den genomsnittliga grobarheten ett par procentenheter högre och hos ängssvingeln ett par procentenheter lägre i jämförelse med den förra perioden.

Hos proven som levererats in för beställda analyser, som är odlarprov och fröpackeriers prov av råpartier, är läget i fråga om spannmålens grobarhet bättre än vid samma tidpunkt förra året. Den genomsnittliga grobarheten hos betad havre och betat korn är 92,1 och 89,8 procent. Grobarheten hos betat vårvete är 88,1 procent.

Ärternas grobarhet har sjunkit med cirka sex procentenheter

Hos ärterna är den genomsnittliga grobarheten för närvarande cirka sex procentenheter lägre än vid samma tidpunkt under den förra granskningsperioden. Under den förra perioden var grobarheten i genomsnitt bland de bästa som på senare år statistikförts. Även om ärternas kvalitet för grobarhetens del för närvarande är lägre än under den förra perioden, har andelen utsädespartier som uppfyller grobarhetskraven ännu inte betydligt minskat i jämförelse med den förra perioden. Andelen partier som uppfyller grobarhetskravet ligger hos vårsäden på samma nivå som under tidigare goda granskningsperioder. Endast hos kornet ligger andelen för närvarande på en lägre nivå i jämförelse med den förra perioden.

Hos ärterna är den genomsnittliga grobarheten (83,1 procent) för de beställda provanalysernas del flera procentenheter lägre i jämförelse med den förra perioden. Till alla lycka är läget ändå betydligt bättre än hösten 2017. Typiska grobarhetsdefekter hos ärterna är så kallade mekaniska skador. Denna höst har också setts rikliga mängder mögel hos ärterna.

Rödmögel hos kornet, gröna korn hos havre – iordningställning krävs

Andra typiska drag för denna höst har varit en rätt riklig mängd rödmögel i de beställda analyserna av prov av korn, något som i skenet av resultaten ändå inte i någon betydande grad sänkt kornets grobarhet i genomsnitt. Hos havren har på motsvarande sätt synts gröna, slanka korn som inte har grott. Dessa för denna period typiska drag torde avhjälpas med betning och sortering. Hos spannmålen konstaterades smärre groningsvila i höstens spannmålsprov, så behandling av groningspappren med gibberellin tillgrips. 

Granskningsperioden börjar alltid i början av juli och löper ut i slutet av juni året därpå.  

Uppdaterade kvalitetsresultat för granskningsperioden kan ses på Livsmedelsverkets öppna information (på finska).  Tjänsten har kompletterats med information om artrenheten och tusenkornsvikten.  

Mer information:

siemenlaboratorio@ruokavirasto.fi