Funktionen hos de viktigaste mikrobiologiska standardmetoderna har validerats

11. februari 2019

Det har redan i åratal funnits etablerade standarder för de viktigaste metoderna för mikrobiologi inom livsmedel. Med studier som baseras på dessa genomförs ekonomiskt viktiga lösningar för produktsäkerhet och lönsamhet på marknaden. Även lagstiftningen, såsom förordningen om kriterier för mikrober, förutsätter att vissa standardmetoder används i analyserna av till exempel salmonella, listeria och campylobacter. Livsmedelsverkets enhet för mikrobiologi har spelat en viktig roll i utvecklingsarbetet och ökad tillförlitligheten i metodstandarder, bland annat i den internationella valideringsundersökningen av de 15 viktigaste mikrobiologiska standardmetoderna.

År 2017 genomfördes en internationell valideringsundersökning för de femton viktigaste mikrobiologiska standardmetoderna, som finansierades av Europeiska kommissionen. Livsmedelssäkerhetsverket Evira, som i dagsläget är den mikrobiologiska enheten inom Livsmedelsverket, ledde under åren 2012 - 2017 ett delprojekt inom valideringsstudien, där funktionaliteten för metodstandarden för patogena eller sjukdomsframkallande bakterierna Yersinia enteroltica förnyades och testades.

Hela analytik- och tillsynssektorn kan dra nytta av resultaten

De nya, mer tillförlitliga standardiserade mikrobiologiska metoderna har använts både i Europa och internationellt.

"Det har länge saknats uppgifter om standardernas funktionalitet, som är baserade på gemensam testning. För att förbättra detta sökte man forskning för att stödja de metodologiska lösningarna i standarden. Det var också mycket viktigt med den internationella arbetsgruppen, där experterna kunde enas om olika synvinklar till en fungerande helhet”, säger projektledaren för Yersinia-projektet, specialforskare, LVD Saija Hallanvuo vid Livsmedelsverket.

Referenslaboratorieverksamheten är också av central betydelse

Finländska experter inom mikrobiologiska metoder har goda möjligheter att internationellt påverka innehållet i metoderna samt även behovet av nya metoder. Utvecklingen av standarder samordnas genom Livsmedelslaboratoriet (ELATO) i samarbete med Finlands Standardiseringsförbund (SFS) som en del av referenslaboratorieverksamheten vid Livsmedelsverket

"Människor kan ha uppfattningen att internationella ISO-standarder är stela och rigida. Så är dock inte alltid fallet. Som projektledare behövde jag fila på detaljerna för standarden, och därmed har mina egna åsikter och lösningar också inkluderats i standarden på vissa punkter”, säger Hallanvuo.

I temanumret av International Journal of Food Microbiology, som publicerades i januari 2019, finns en närmare beskrivning av de studier som utförts för metodernas 15 delprojekt. 

Livsmedelsverkets bidrag om bakterien Yersinia enterocolitica finns att läsa här

Läs mer om referenslaboratorieverksamheten vid Livsmedelsverket.

Mer information:
specialforskare Saija Hallanvuo
040 489 3448