Kundinriktad verksamhet är vardag vid Livsmedelsverkets utsädeslaboratorium

24. september 2020

Vid Livsmedelsverkets utsädeslaboratorium utreddes hur nöjda kunderna var med servicen när de beställde undersökningar och hurudan kundupplevelsen var våren 2019. Resultaten av enkäten visar att kundinriktningen är god vid utsädeslaboratoriet. Servicen kan ytterligare förbättras speciellt i fråga om kommunikationen.

Enkäten var den första i sitt slag vid Livsmedelsverkets utsädeslaboratorium. Enkätens målgrupp var kunder som beställt undersökningar vid utsädeslaboratoriet 1.2.2018–31.1.2019. Enkäten besvarades av 68 kunder.

Utsädeslaboratoriets utbud av analyser upplevdes vara tillräckligt och utsädeslaboratoriets kundtjänst ansågs i regel vara vänlig och smidig. Som helhet har man lyckats vara kundinriktad i analystjänsten, för 95 procent av de svarande berättade att deras upplevelse av servicen som helhet var positiv.

Trots positiv respons fanns det också sådant som kunde utvecklas, i synnerhet i fråga om kommunikationen. Det största behovet av utveckling framkom när det gäller webbplatsen, som så gott som alla svarande ansåg vara den viktigaste kanalen i utsädeslaboratoriets kommunikation.

Så många som en fjärdedel av dem som besvarade enkäten och använder webbplatsen ansåg det vara svårt att hitta det man söker på Livsmedelsverkets webbplats. Dessutom fanns det skäl till förbättring när det gäller hur lätt det är för kunderna att ta kontakt.

Utsädeslaboratoriet förnyade sin webbplats och ökade kommunikationen

Med hjälp av enkätresultaten utarbetades en utvecklingsplan för att förbättra det som behövde utvecklas och undanröja olägenheter. Med hjälp av utvecklingsplanen förnyades bland annat kraven på nåbarhet med beaktande av analystjänstens webbplats, prislista och analysernas beställningsblankett, och utsädeslaboratoriets kommunikation via olika kanaler ökades.

Utsädeslaboratoriet vid Livsmedelsverkets enhet i Loimaa har i enlighet med Livsmedelsverkets strategiska mål som ambition att göra servicen mera kundinriktad.

Enkäten och utvecklingsplanen var en del av ett lärdomsprov för högre yrkeshögskoleexamen utfört vid utsädeslaboratoriet. Lärdomsprovet kan läsas i tjänsten Theseus. 

Mer information:

laborant Anu Laakso, utsädeslaboratoriet, tfn 050 405 8524