Livsmedelsverket undersöker antibiotikaresistens hos E. coli-bakterier som orsakar avvänjningsdiarré hos grisar

20. oktober 2022

Målet med projektet, som pågår till slutet av 2022, är att få in fler patogena E.coli -stammar från svin för antibiotikaresistensundersökning än tidigare år. Dessa E. coli-stammar orsakar avvänjningsdiarré hos smågrisar och under projektets gång är det möjligt att skicka prover från specifikt avvanda grisar till Livsmedelsverket för undersökning.

Antibiotikakänsligheten hos E. coli-stammar som orsakar enterit hos grisar studeras och övervakas ständigt av Livsmedelsverket. I flera år har antibiotikaresistens varit oroväckande vanligt hos dessa E. coli-bakterier. Antalet prover som undersöks årligen är dock ganska litet, så den totala situationen kan faktiskt vara bättre än vad övervakningsresultaten visar.

Antibiotikaresistensresultat av E. coli-bakterier som orsakar enterit hos grisar redovisas årligen i FINRES-Vet-rapporter och i realtid på Livsmedelsverkets Öppna informationsportal. Uppföljningsresultaten av antibiotikakänslighetsstudier av patogena bakterier används när allmänna rekommendationer för användning av antimikrobiella medel för behandling av inflammatoriska sjukdomar hos djur uppgörs. Resultaten för enstaka provförsändelser är också viktiga, eftersom de ökar provavsändarnas information om resistenssituationen på gården i fråga. Gårdsspecifik information om antibiotikakänslighet är viktig i situationer där veterinären fattar beslut om medicinering av djuren på gården för att behandla en etablerad inflammatorisk sjukdom.

Läs mer:

Öppen information (på finska)
FINRES-Vet-rapporter
Possukoli-22 (pdf på finska)

Ytterligare information:

specialforskare Taina Laine, Enheten för djurhälsodiagnostik, tel. 050 373 6614, taina.laine@ruokavirasto.fi
specialforskare Suvi Nykäsenoja, Enheten för mikrobiologi, tel. 040 489 3447, suvi.nykasenoja@ruokavirasto.fi