Livsmedelsverkets fisksjukdomsforskning stöder hela den finska fiskerinäringen

21. november 2019

Ordspråket trivs frisk som fisken i vattnet håller inte nödvändigtvis streck, eftersom fiskar och andra vattendjur kan drabbas av sjukdomar på samma sätt som andra djur. Vid tre av Livsmedelsverkets laboratorier, i Helsingfors, Kuopio och Uleåborg, jobbar en heltidsanställd veterinär som är specialiserad på fiskar. Till deras tjänst står naturligtvis också den övriga personalen i laboratorierna och samarbete sker framför allt med djursjukdomsbakteriologins laboratorier och enheten för virologi. Forskning sker på såväl odlad som vild fisk. Årligen undersöks cirka femhundra provförsändelser och flera tusen fiskar.

Fisksjukdomsläget i Finland är globalt sett relativt gott. En stor del av laboratoriets arbete är också att tillsammans med tillsynsmyndigheterna säkerställa att allvarliga fisksjukdomar inte har möjlighet att sprida sig till Finland. Virus som orsakar sjukdom bland fiskar kan ändå tjuvåka på många sätt och kan då komma i kontakt med fiskar i fiskodlingsanläggningar eller vilda fiskar i naturen. Ett varnande exempel på det var IHN-viruset som orsakar Infektiös hematopoietisk nekros och som påträffades i uppföljningsprov år 2017. Smittvägen förblev då oklar. Rengöringsåtgärderna var omfattande och den tvååriga intensifierade uppföljningen pågår ännu året 2020 ut.

Livsmedelsverkets fisksjukdomsforskning som hjälp till fiskodlarna

Fisksjukdomsveterinärerna bistår med hjälp till fiskodlarna i vanliga hälsoproblem som hänför sig till produktionen. Med undantag för vissa ektoparasiter som är lätta att identifiera är det är mycket svårt, om inte rentav omöjligt, att noggrannare identifiera sjukdomar hos fiskar utan laboratorieundersökningar.

Fiskhälsotjänsten som laboratoriet erbjuder är ett hälsovårdssystem som vägleder till tryggt agerande i anskaffningen av fiskmaterial till odlingsanläggningen. I tjänsten ingår undersökning av prov från fiskar då fisksjukdomar misstänks. Samtidigt försäkrar man sig om att fisksjukdomar som ska bekämpas upptäcks så fort som möjligt.

Fisksjukdomsveterinärerna arrangerar årligen en Fiskhälsodag i samarbete med Finlands Fiskodlarförbund. Det är ett skolningsevenemang avsett för företagare i fiskodlingsbranschen om aktuella ämnen som hänför sig till fiskarnas hälsa. Fisksjukdomsforskarna och -experterna på Livsmedelsverket arrangerar också skolning som hänför sig till fiskars sjukdomar och välbefinnande bland annat tillsammans med Helsingfors universitet.

Den dagliga fisksjukdomsforskningen och vetenskapliga forskningen bygger på en stark yrkeskunskap

Fisksjukdomsforskningen förutsätter en stark yrkeskunskap och vaksamhet inför förändringar, eftersom fiskens direkta kontakt med sin omgivning och förändrade miljöförhållanden ställer fisksjukdomsforskningen inför särskilda utmaningar. Fortlöpande vaksamhet i fråga om nya sjukdomar och sätten på vilka sjukdomarna visar sig krävs likaså. Nya produktionsformer, såsom odling i recirkulationsvatten, för med sig nya utmaningar i hanteringen av fiskarnas hälsa och välbefinnande.

Vetenskaplig forskning inriktad på fisksjukdomar ingår också som en väsentlig del av fisksjukdomsforskarnas arbete. För närvarande pågår projekt om virulensen hos viruset som orsakar infektiös pankreasnekros (IPN)   och om vattenmögelsjukan.

Som pricken på i:et i den vetenskapliga forskningen ser vi fram emot att Livsmedelsverket nästa år 2020 publicerar två doktorsavhandlingar om virussjukdomar hos fisk.