Ny typ av kräftpest funnen i mynningen till Kemi älv i Finland

23. mars 2021

I oktober 2020 konstaterades i Livsmedelsverkets undersökningar att flodkräftor som fångats i mynningen till Kemi älv hade smittats med kräftpest. Smittan orsakades av kräftpesttyp Pc, som inte förekommit i Finland tidigare.

I Europa har man observerat åtminstone fem olika typer av kräftpest som alla hänför sig till olika kräftarter. Fallen av kräftpest i Finland har hittills gällt antingen signalkräfttyp Ps1 som förekommer hos signalkräftor eller flodkräfttyp As som förekommer hos flodkräftor och vars ursprungliga värdart är okänd. Den nya typen som nu konstaterats i Finland är typisk för träskkräftorna i södra delen av Nordamerika. I Europa har denna typ konstaterats i länder där träskkräftor även förekommer i naturen, såsom i Spanien. Dessutom har man påträffat den i kräftarter som hålls i akvarier.

Smittvägen i fallet i Kemi älv kan vara en ullhandskrabba som kommit till området via fartygstrafiken. Det har gjorts enskilda observationer av denna krabba längs med hela kustområdet. Man vet att ullhandskrabban kan vara symtomfri bärare av kräftpest. Det andra alternativet är att en akvarielevande kräfta med sjukdomen eller akvarievatten som innehåller sporer har hamnat i naturen. Flodkräftor säljs i allmänhet även som frysta livsmedel, men djupfrysningen förstör kräftpesten och således kan frysta kräftor inte sprida sjukdomen.

Eftersom denna sjukdomsalstrare inte funnits så här långt norrut tidigare är det svårt att bedöma konsekvenserna av en mera omfattande spridning för flodkräftbestånden. Kräftpesttypen Pc är känd som en kräftpest som förekommer i varmt vatten och som klarar av höga temperaturer bättre än de andra typerna. I det svala vattnet i Kemi älv förmådde denna typ dock orsaka en akut sjukdom i flodkräftor. Alla smittade kräftor som undersöktes dog i denna sjukdom. Det har konstaterats tydliga skillnader i smittspridningsförmågan mellan kräftpest av flodkräfttyp och signalkräfttyp. Det man vet om pestsjukdomen av flodkräfttyp är att den kan förbli latent även i flodkräftbestånden. Pestsjukdomen som ödelade kräftbestånden i Kemi älv 2006–2013 var av flodkräfttypen. Det behövs mera omfattande undersökningar för att utreda hur den nu konstaterade nya pesttypen beter sig i finska förhållanden jämfört med de typer som redan förekommer hos oss.

Kräftpesten smittar inte till andra djur än kräftor och är ofarlig för människan. För flodkräftor är sjukdomen vanligtvis ödesdiger och allt som oftast decimeras hela kräftbeståndet. För att bekämpa sjukdomen är det förbjudet att flytta kräftor från ett vattenområde till ett annat. Kräftpesten kan även spridas via vatten som innehåller sporer, vilket man måste ta i beaktande när man flyttar fiskar och fiske- eller vattensportutrustning till vatten där man vet att det lever kräftor. Sporerna är dock kortlivade och tål inte total uttorkning, vilket innebär att omsorgsfull torkning av redskap förhindrar smittspridningen.

Läs mer om kräftpesten.

Ytterligare information:

Ledande sakkunnig Satu Viljamaa-Dirks, enheten för djursjukdomsbakteriologi och -patologi, tfn 029 520 5173, satu.viljamaa-dirks@ruokavirasto.fi