Undersökningen av laxdöden i Torne älv fortsätter sommaren 2021

3. juni 2021

Undersökningarna som hänför sig till dödsfallen bland laxar i Torne älv fortsätter sommaren 2021 i form av ett finskt-svenskt samprojekt. Projektet som stöds med fiskekortsmedel koordineras i Sverige av Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) och från Finland deltar Livsmedelsverket och Naturresursinstitutet (Luke) i projektet. Dödligheten bland uppvandrande laxar har ingett bekymmer i Torne älv allt sedan sommaren 2014, då en hel del hudskador konstaterades hos uppvandrande laxar och fler döda laxar än normalt påträffades i vattenområdet. Sommaren 2019 och 2020 uppdagades också svaga och passiva individer bland laxarna.

Under sommaren 2021 insamlas fiskar som prov i såväl Torne älv som Torne älvmynning. Provfiskarna erhålls för undersökningen från lokala fiskare som deltar i projektet. Prov av laxar som uppvisar symptom önskas också från andra som fiskar i Torne älv. Särskilt sådana laxar, som har blodiga sårnader i huden på buksidan och som är vid liv då de påträffas, utgör bra prov.

På samma sätt som under några tidigare somrar följer Luke upp det yttre skicket hos laxar som vandrar upp i Torne älv i ryssjafångsten från älvmynningen i samarbete med Livsmedelsverket. Ett mål är bland annat att samla in information om det i vilken mån yttre hälsosymptom förekommer under olika tidpunkter och hos laxar som i olika ålder vandrar upp för att leka. I uppföljningen tas laxar som prov till Livsmedelsverket för noggrannare undersökningar. Luke fortsätter också utvärderingen av laxstammens storlek och centrala material är då uppföljningarna av mängderna laxar som vandrar upp för att leka och mängderna laxyngel.

Laxarna som Livsmedelsverket sommaren 2020 samlade in som prov undersöktes med tanke på virus- och bakteriesjukdomar och brist på tiamin dvs. B1-vitamin. Tiaminbrist har misstänkts vara förknippad med dåligt skick hos laxarna. Hos de undersökta fiskarna konstaterades ändå inte några sänkta tiaminhalter eller några kända smittsamma fisksjukdomar som kunde förklara fiskarnas symptom. Undersökningarna fortsätts i avsikt att utreda orsaken till symptomen bland fiskarna.

Livsmedelsverket önskar att fiskare och andra medborgare i sommar tar kontakt. Fiskar som uppvisar symptom kan sändas in som prov till Livsmedelsverkets verksamhetsställe i Uleåborg. Innan proven levereras är det bra att kontakta Livsmedelsverkets laboratorium i Uleåborg (telefon 050 477 8646) för att få noggrannare anvisningar. Om fiskare får fiskar som uppvisar symptom som fångst och det inte går att leverera dem till Livsmedelsverket, hoppas vi att de kontaktar kontaktpersonen på Luke (telefon 0295 322 192), eftersom experter på Luke då försöker ordna provtagning i älvdalen. Laxar som påträffats döda är vanligen för förskämda för undersökning. Anmälningar om sjuka och döda fiskar kan lämnas också till anmälningsportalen.

Dödlighet bland laxar.

Hos en del av fiskarna med sårnader har på buksidan förekommit blodiga sårnader eller kraftiga blodstockningar som hos laxen i mitten. Vi önskar att fiskarna tar kontakt i synnerhet om sådana förändringar hos uppvandrande fiskar. Foto: Perttu Koski.

Mer information:

Dödlighet bland laxar (Livsmedelsverket):
forskare Marjukka Rask, tfn 050 477 8646 (leverans av prov till Livsmedelsverket)
ledande expert Viljamaa-Dirks, tfn 044 720 1469

Uppföljning av fiskarnas beteende (Naturresursinstitutet):
forskare Riina Huusko, tfn 0295 322 192, 

Laxstammens tillstånd och fisket i Torne älv (Naturresursinstitutet):
specialforskare Atso Romakkaniemi, tfn 0295 327 416

Provtagning i älvdalen (Naturresursinstitutet):
forskare Riina Huusko, tfn 0295 322 192

E-postadresserna har formen: fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi och fornamn.efternamn@luke.fi