Skyddsåtgärder inom primärproduktionen i livsmedelskedjan i en strålrisksituation, Skydd av livsmedel och foder som härrör från växter

Publiceringsdatum: 1. december 2022

Anvisning nummer  7435/04.02.00.01/2022

Beredskap inför strålrisksituationer

I en strålrisksituation är det viktigt att bereda sig – också för att garantera att livsmedelskedjan är säker. Inom primärproduktionen kan man med rätt små åtgärder hindra att livsmedel och foder eller råvaror till sådana kontamineras i en strålrisksituation.

Även om dosraten för extern strålning i en nödsituation med strålrisk knappt stiger över den normala rådande strålningsnivån, kan det i livsmedel och foder komma in så mycket radioaktiva ämnen att halterna av radioaktiva ämnen överskrids och de får inte släppas ut på marknaden. Av den orsaken måste man vid behov så fort som möjligt börja skydda primärproduktionen och skyddandet ska vara slutfört innan radioaktiva ämnen når området. Radioaktiv jod migrerar till exempel snabbt till mjölken, om korna äter kontaminerat foder. Ju fullständigare och effektivare skyddsåtgärderna är desto mindre blir skadorna som en strålrisksituation orsakar. Också efter att de radioaktiva ämnena passerat kan det i ett kontaminerat område krävas olika åtgärder som har rena primärprodukter för livsmedel som mål och som det är skäl att bereda sig på.

I denna anvisning berättas i all korthet hur man i olika verksamheter inom primärproduktionen av livsmedel och foder kan bereda sig på strålrisksituationer. Anvisningar ges separat om skyddsåtgärder som ska vidtas innan radioaktiva ämnen når området och om åtgärder som ska vidtas efter att de passerat (såsom rengöring). Det är skäl att redan i förväg fundera vilka olika åtgärder som är lämpliga för varje enskild gård – inte först då strålrisksituationen redan är ett faktum.

Det rekommenderas att man säkerställer att gården har tillgång till nödvändiga skyddsanordningar, såsom

 • andningsskydd och skyddskläder för arbetstagarna,
 • plast, lättpresenningar, presenningar,
 • filter/filterduk, glasull, bergull som lämpar sig för luftkonditioneringssystem
 • tejp
 • linor, tyger, trasor som lämpar sig för rengöring

Mer information om skyddsåtgärder inom primärproduktionen finner du i Strålsäkerhetscentralens publikation Skyddsåtgärder i en nödsituation med strålrisk.

Med skyddsåtgärderna som vidtas innan utsläppsmolnet når området förhindras kontaminationen som sker då molnet passerar. Man kan tänka sig kontaminationen som mycket finfördelat osynligt damm som människor, djur, växter, foder och livsmedel ska skyddas mot. Objekt som ska skyddas inom primärproduktionen är arbetstagarna, produktionsdjuren, fodren, vid behov djurens dricksvatten, produktionslokalerna och olika växtbestånd. Centrala åtgärder efter att molnet passerat är de åtgärder, med vilka man förhindrar att radioaktiva ämnen som nedfallit på mark och ytor migrerar till primärprodukterna (bl.a. rengöring av produktionslokalerna och säkerställande av att produktionsdjurens foder och själva produkterna är strålsäkra).

Skyddsåtgärder och andra åtgärder borde vidtas först utgående från anvisningar och rekommendationer från myndigheterna och endast i sådana fall, då de till exempel inte äventyrar djurens välmående. Bereda sig på skyddsåtgärder bör man visserligen göra redan på eget initiativ då man fått veta om en eventuell hotande strålrisksituation. Myndigheterna följer upp strålrisksituationen och ger anvisningar och rekommendationer om det, när åtgärder ska vidtas, inom vilket område åtgärder ska vidtas och vilka åtgärder som ska vidtas. Livsmedelstillsynsmyndigheterna ger noggrannare anvisningar om åtgärderna som krävs. Information om olika aktörers uppgifter och ansvar finner du i inrikesministeriets publikation Anvisningar för strålningslägen.

Skyddsåtgärder som vidtas innan radioaktiva ämnen nått området

 • växthusens ventilation slås av (om möjligt) och tilluften filtreras (effektivt tilluftsfilter, filterduk, glasull, bergull), luckorna ska vid behov tätas, om möjligt
 • spannmålssilorna stängs och luckorna tätas vid behov, om möjligt
 • skörden bärgas och den bärgade skörden skyddas; odlingarna (såsom grönsakslanden, bärbuskarna) täcks med plast, presenningar etc., om det tidsmässigt eller beaktande odlingens omfattning är möjligt

Skyddsåtgärder som vidtas efter att molnet som innehåller radioaktiva ämnen passerat

 • regnvatten som samlats upp under en strålrisksituation bör inte användas för bevattning av odlingar
 • växtbeståndet, som inte har kunnat täckas innan radioaktiva ämnen har kommit in i området, slås eller tröskas innan det första regnet (växtavfallet tas bort) för att säkerställa att åkrarna och trädgårdsodlingarna hålls rena
 • snön som täcker växtbestånden avlägsnas (vintertid)
 • åkrarna plöjs; vid behov skalas markens ytskikt bort och avlägsnas
 • gödsling med kalium minskar växternas upptagning av cesium och kalkning minskar växternas upptagning av strontium
 • val av lämpliga växtarter (särskilt växtperioden efter en strålrisksituation); optimering av gödslingen
 • kontaminerad gödsel används inte för gödsling av växter eller betesmark som ska användas som livsmedel eller foder

Mer information: