Ansökan om skyddad beteckning för Simojärven muikku

21. februari 2023

Det har gjorts en ansökan om skyddad EU-beteckning för siklöjan ”Simojärven muikku”. Ansökan grundar sig på siklöjans särskilda egenskaper, som är en följd av dess geografiska omgivning. Det är Ranuan Kalajaloste Oy som ansöker om skyddad geografisk beteckning (SGB).

Benämningen Simojärven muikku används för siklöja som fångats i Simojärvi i Ranua kommun i södra delen av Lappland. Fisken säljs färsk eller fryst.
Simojärven muikku är liten och ljust silverfärgad, vilket beror på den karga vildmarkssjön där den lever. På grund av miljön är fiskrommen orangeröd, vilket skiljer den från andra siklöjor som vanligtvis har gulaktig rom.

Typiskt för denna siklöja är att den är liten, vilket delvis beror på att vintrarna är långa och säsongen med öppet vatten är kort, vilket gör att det finns knappt om plankton att äta. Efter en tillväxtperiod kan dess genomsnittliga längd variera mellan cirka 4–8 cm. Fisken väger cirka 3–5 gram.

Det speciella med siklöjan är att den är så liten, vilket innebär att fisk som fångats med not på vintern kan ätas utan att rensas. Dödsstelheten varar i allmänhet längre än hos andra siklöjor.

Den geografiska miljöns särdrag

Simojärvi är Finlands 50:e största sjö och dess klara vatten ger ren fisk. En stor del av Simojärvi ingår i strandskyddsprogrammet, enligt vilket de värdefullaste stränderna i vårt land bevaras obebyggda. Området Soppana som ligger bredvid ingår i skyddsprogrammet för gamla skogar. En betydande del av områdena Simojärvi och Soppana hör också till nätverket Natura 2000. Därför förblir Simojärvi även i framtiden en oreglerad vildmarkssjö.

Med tanke på fiskbeståndet är Simojärvi en värdefull del av Simo älvs vattendrag. I sjön påträffas 13 fiskarter, av vilka sik, siklöja, insjööring och harr kan nämnas. Simojärvi har varit ett känt fiskeområde sedan 1500-talet. Det traditionella notfisket som pågått i hundratals år grundar sig på sjöns exceptionellt klara vatten och den omfattande primärproduktion som vattnet åstadkommer. Sommartid fiskar man vid ytan i skymningen när djurplanktonet stiger upp. När vattnet blir varmare i slutet av sommaren, söker sig siklöjorna till kallare och djupare vatten, där man fångar dem med bottennot. Under mörka höstnätter ordnas en sällsynt form av fiske som är typisk för Simojärvi, då siklöjorna kommer upp ända till vattenytan i månskenet. Det kommersiella fisket sker till 95 procent vintertid då sjön är täckt med is.
Olika evenemang har också gjort Simojärven muikku känd.

Fisken har sålts i stekt form på olika evenemang i Finland och utomlands sedan 1998.

Invändningsförfarandet pågår nu

Ett nationellt invändningsförfarande i anslutning till registreringen av namnet pågår fram till 23.3.2023. Materialet finns på adressen: https://www.ruokavirasto.fi/sv/simojarven-muikku. I Finland kan en invändning göras av myndigheter, fysiska eller juridiska personer med ett berättigat intresse. Livsmedelsverket behandlar invändningarna och fattar beslut i ärendet. Europeiska kommissionen beslutar om registrering av namnet efter en eventuell EU-behandling.

Mer information:
Piritta Sokura, specialexpert
Tfn +358 40 570 7024
fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi