Användning av titandioxid som tillsats i livsmedel förbjuds

21. januari 2022

Livsmedel som innehåller titandioxid (E171) får inte släppas ut på marknaden efter 7.8.2022. Efter detta datum får livsmedel saluföras till dess att datum för minsta hållbarhetstid har löpt ut eller till ”utgångsdatum”. Användningen av titandioxid som tillsats i livsmedel förbjuds genom kommissionens förordning (EU) 2022/63.

Titandioxid