Den nya livsmedelslagen gör livsmedelstillsynen smidigare

21. april 2021

Den nya livsmedelslagen och de förordningar som hänför sig till den träder i kraft 21.4.2021. Genom lagen görs livsmedelstillsynen smidigare och livsmedelstillsynen mer riskbaserad och effektiv.

Tillsynen fokuserar i allt högre grad på att övervaka livsmedelsföretagens verksamhet i stället för livsmedelslokalerna. Också övervakningen av näthandeln effektiviseras. Utgångspunkten för all tillsyn är att den ska vara riskbaserad. Tillverkningen och hanteringen av kontaktmaterial har tydligare än tidigare lyfts fram i lagen, i fråga om såväl aktörernas skyldigheter som tillsynsbehovet.

De viktigaste ändringarna i den nya livsmedelslagen hänför sig till avgifterna. Utöver inspektionsavgifterna tas det vid ingången av 2022 ut en årsavgift för tillsynen, dvs. en grundavgift, som möjliggör rådgivande tillsynsarbete. Grundavgift för tillsynen tas inte ut hos registrerade primärproduktionsställen, bybutiker, allmännyttiga samfund eller aktörer som bedriver småskalig verksamhet.

Nytt är också den administrativa påföljdsavgiften som syftar till att å ena sidan förebygga verksamhet som strider mot livsmedelsbestämmelserna och å andra sidan snabbt och effektivt förhindra att den fortsätter.

Livsmedelsverket uppdaterar sina befintliga anvisningar. Också de ändringar av livsmedelslagen som trädde i kraft redan i början av 2020 kräver ännu många anvisningar och principiella lösningar.

Nya ministerieförordningar som utfärdats med stöd av den nya livsmedelslagen gäller livsmedelstillsyn, livsmedelshygien och zoonoser. Dessa tre nya förordningar ersätter flera ministeriers beslut eller förordningar. Bestämmelser om behörighetskraven finns i statsrådets förordning.

Livsmedelslag 297/2021

Ytterligare information:
avdelningsdirektör Marjatta Rahkio, tfn 050 339 4576