Effektivare kontroll av fiskeriprodukternas spårbarhet

29. maj 2020

Kontrollen av spårbarheten av fiskeri- och vattenbruksprodukter blir effektivare från och med juni 2020. Alla partier med havsfångade och -odlade fiskeriprodukter ska vara spårbara i alla led av produktion, bearbetning och distribution från fångsten till detaljhandelsskedet. 

Bestämmelserna om spårbarhet av fiskeri- och vattenbruksprodukter enligt Europeiska unionens gemen­samma fiskeripolitik har varit i kraft sedan 2011. För aktörer som innehar fiskeri- och vattenbruksprodukter är bestämmelserna om spårbarhet enligt den gemensamma fiskeripolitiken mer krävande än bestämmel­serna om spårbarhet enligt livsmedelslagstiftningen. Tillsynsmyndigheterna har hittills gett företag råd och handledning när det gäller att följa den gemensamma fiskeripolitikens regler. De kommunala livsmedels­tillsyns­myndigheterna övervakar att reglerna följs under ledning av Livsmedelsverket. Åtgärder som strider mot bestämmelserna om den gemensamma fiskeripolitiken leder i fortsättningen till överträdelseavgifter som bestäms av Livsmedelsverket.

Konsumentinformation också om produkter från insjöfiske

Fiskeri- och vattenbruksprodukter får säljas till slutkonsumenter eller storhushåll endast om man på ett lämpligt sätt anger artens handelsbeteckning, vetenskapliga namn, produktionsmetod och det geografiska område där fångsten togs eller odlades, typ av fiskeredskap samt upplysning om huruvida produkten har varit fryst eller inte och produktens kortaste hållbarhetstid. Till skillnad från andra spårbarhetskrav gäller detta krav också produkter från insjöfisket. 

Överträdelseavgift för försummelse

I enlighet med 49 och 50 § i lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeri­politiken (1188/2014) påför Livsmedelsverket en administrativ överträdelseavgift på 100 – 10 000 euro för den som inte följer spårbarhetsreglerna, vilka också gäller produktinformation till konsumenterna.

Livsmedelsverket ordnar i slutet av sommaren en introduktion för aktörer och intressegrupper. Närmare uppgifter om utbildningen meddelas senare.

Mer information om spårbarhetskrav och konsumentinformation om fiskeri- och vattenbruksprodukter enligt Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik:

Rådets förordning (EG) nr 1224/2009 (särskilt artikel 58)
Europeiska kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 404/2011 (särskilt artiklarna 66 och 67)
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1379/2013 (artiklarna 35-39)
Mer information om spårbarhetskrav och konsumentinformation om fiskeri- och vattenbruksprodukter pdf

Ytterligare information:

överinspektör Jussi Peusa, tfn 050 379 2862 (spårbarhet)
överinspektör Tuulikki Lehto, tfn 050 558 2696 (kraven på konsumentinformation)
e-post: fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi