Inom livsmedelstillsynen betonas renhållning och tillsyn över marknadsföringen år 2021

17. februari 2021

De riksomfattande prioriteringarna för livsmedelstillsynen 2021 är bland annat renhållning, underhåll och tillsyn över marknadsföringen. Också det riksomfattande projektet för övervakning av salthalt och näringsdeklarationer fortsätter till 30.6.2021.

Underhåll och renhållning är centrala grundfrågor med avseende på livsmedelslokalernas verksamhet. Om dessa delområden inte är i skick, kan smuts och dåligt skick leda till sämre livsmedelssäkerhet. När det gäller underhåll och renhållning är målet att de kommunala tillsynsmyndigheterna ska utöva tillsyn på ett enhetligt sätt, ingripa i upptäckta missförhållanden och säkerställa att missförhållandena avhjälps inom överenskomna tidtabeller. Det är önskvärt att företagen ägnar särskild uppmärksamhet åt att livsmedel hanteras med ren utrustning, i rena utrymmen och att lokalerna och utrustningen hålls i gott skick.

Tillsynen över marknadsföringen av livsmedel blir en etablerad och regelbunden del av den sedvanliga livsmedelstillsyn som kommunerna utövar. På längre sikt är målet att livsmedelsföretagarna övervakas jämlikt, att livsmedlen marknadsförs i enlighet med lagstiftningen och att konsumenterna inte vilseleds. Regelbunden tillsyn ligger i alla parters intresse. Livsmedelsverket erbjuder utbildning, anvisningar och tolkningar som stöd för kontrollanternas arbete. Livsmedelsverket informerar också om marknadsföringen av livsmedel med temat #Pikkasenlaiton?

I projektet för övervakning av salthalt och näringsvärde 2019-2021 övervakas näringsdeklarationer för livsmedel som är viktiga med tanke på saltintaget samt märkningarnas överensstämmelse och riktighet. Samtidigt undersöker man särskilt mängden salt i livsmedel och bedömer behovet att uppge ett livsmedel som kraftigt saltat. Mer information om projektet för övervakning av salthalt och näringsvärden.