Livsmedelssäkerheten i Finland utvecklas i gott samarbete

21. juni 2022

Resultaten av myndighetstillsynen och -undersökningarna 2021 visar att livsmedelstillsynen i Finland fungerar och livsmedelssäkerhetsnivån är god. År 2021 publicerades sammanlagt över 19 000 rapporter om livsmedelstillsynen, s.k. Oiva-rapporter, vilket är en ökning med 13 procent jämfört med året innan.

Arbetet med att utreda matförgiftningsepidemier har utvecklats och antalet epidemier med okänd orsak var det lägsta på många år. De exportkontroller som exportländerna förutsätter fortsatte i enlighet med programmen. Antalet återkallelser av livsmedel har fortsatt att öka kraftigt, och sedan mer än ett år tillbaka har många återkallelser gjorts på grund av rester av etylenoxid, nu 72 stycken. Rester av etylenoxid har konstaterats särskilt i livsmedelstillsatser. På grund av salmonella gjordes 26 återkallelser. Salmonella konstaterades i livsmedel av mycket olika slag, såsom i kött- och fiskprodukter, färska örter och kosttillskott.

Ökat kunnande inom livsmedelssäkerhet i hela kedjan

Livsmedelstillsynen har betonat olika områden inom livsmedelssäkerheten under de senaste åren. Ett av de prioriterade områdena åren 2020–2021 var marknadstillsyn, och utbildningar och verkstäder ordnades om detta område. Dessutom utfärdades anvisningar som stöd för både övervakarnas och företagens verksamhet. Kontrollerna inom marknadstillsynen ökade till det tjugofaldiga under året, och ökningen av företagens kunskaper syntes också i resultaten.

Samarbetet och tillsynsmyndigheternas utbildning inom bekämpning av livsmedelsbrott effektiviserades i fjol. Följaktligen fick Livsmedelsverket kännedom om fler misstankar om brott i livsmedelskedjan än under de tidigare åren. Cirka hälften av fallen av brottsmisstanke ledde till utredningsbegäran hos en förundersökningsmyndighet.

Huvuddelen av livsmedelsövervakningen utförs av de kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna. I rapporten om livsmedelssäkerhet i Finland behandlas också det tillsynsarbete som utförs av regionförvaltningsverken, Tullen, Försvarsmakten, Valvira och Livsmedelsverket.

Resultaten av myndighetstillsynen och -undersökningarna år 2021 har sammanställts i publikationen Livsmedelssäkerheten i Finland 2021 (på finska, svensk resumé) (pdf) 

Mer information:
Avdelningsdirektör Marjatta Rahkio tfn 050 339 4576