Marknadsföring av livsmedel för att förebygga eller behandla coronavirussjukdom måste stoppas omedelbart

1. april 2020

Kompletterad 7.4.2020

Marknadsföringen av livsmedel för att förebygga och behandla coronavirussjukdom har ökat på Internet och på sociala medier. Det finns inga vetenskapliga belägg för att intag av kosttillskott eller andra livsmedel skulle kunna skydda mot coronaviruset eller bota den sjukdom som viruset orsakar. Dessutom är medicinsk marknadsföring av kosttillskott och andra livsmedel strängt förbjuden och måste stoppas omedelbart.

Enligt Livsmedelsverket är marknadsföring av livsmedel för att förebygga eller behandla coronavirussjukdom medicinsk marknadsföring som ska stoppas omedelbart

Medicinsk marknadsföring av kosttillskott och andra livsmedel är strängt förbjuden. Det får inte hävdas att ett livsmedel botar eller förebygger sjukdom och livsmedel får därför inte heller marknadsföras för behandling eller förebyggande av coronavirussjukdom.

Medicinsk marknadsföring av livsmedel eller livsmedelsingredienser som säljs, marknadsförs eller distribueras av aktörer inom livsmedelsbranschen måste stoppas omedelbart.

Medicinsk marknadsföring av livsmedel ska stoppas omedelbart. Information som strider mot lagen ska tas bort från alla webbsidor, från alla sociala medier, från reklam och från allt annat material. Dessutom får man inte heller via skildringar, konsumentupplevelser, vetenskaplig forskning, forskningsreferenser, foton, videor eller ljud ge konsumenten en bild av att produkten har medicinska egenskaper.

Medicinsk marknadsföring av kosttillskott och andra livsmedel är strängt förbjuden

Enligt 9 § i livsmedelslagen 23/2006 och förordningen om livsmedelsinformation 1169/2011 får det på en livsmedelsförpackning, i en broschyr, i reklam eller i andra marknadsföringssammanhang inte uppges att ett livsmedel skulle ha egenskaper som hänför sig till förebyggande, behandling eller botande av människors sjukdomar och inte heller hänvisas till sådana uppgifter.

Aktörer inom livsmedelsbranschen får i säljfrämjande syfte inte framföra, hänvisa till eller annars ge en bild av att livsmedel eller livsmedelsingredienser som aktören tillverkar, marknadsför eller distribuerar har medicinska effekter. Detta gäller all kommersiell kommunikation, dvs. utöver förpackningspåskrifter också alla former av marknadsföring av och reklam för livsmedel och i alla medier. Ytterligare information om medicinsk marknadsföring finns på Livsmedelsverkets webbplats.

Om en produkt saluförs som livsmedel får den inte uppges ha medicinska egenskaper, även om det skulle finnas bakgrundsstudier. Det finns inga vetenskapliga belägg för att intag av kosttillskott eller andra livsmedel skulle kunna skydda mot coronaviruset eller bota den sjukdom som viruset orsakar. Om sådana man vill framföra sådana påståenden ska klassificering av produkten som läkemedel sökas hos Fimea.

Endast godkända hälsopåståenden eller hälsopåståenden på den så kallade väntelistan får framföras om livsmedel

För närvarande har hälsopåståendet ”bidrar till immunsystemets normala funktion” godkänts för flera vitaminer och mineralämnen. Det är tillåtet att använda påståendet vid marknadsföring av livsmedel som innehåller en sådan mängd av det aktuella näringsämnet som krävs för att få använda hälsopåståendet.

Utöver den officiella godkända formuleringen av hälsopåståendet är det enligt Livsmedelsverkets åsikt möjligt att använda också det lättfattligare uttrycket ”höjer motståndskraften”. Vid kommersiell kommunikation om livsmedel får det inte användas hälsopåståenden som är starkare formulerade än vad som godkänts för dessa födoämnen. Till exempel hänvisningar till virus, inflammationer, epidemier etcetera är förbjuden medicinsk marknadsföring.

7.4.2020 Texten har kompletterats med information om att kravet på att medicinsk marknadsföring ska stoppas gäller sådana livsmedel eller livsmedelsingredienser som säljs, marknadsförs eller distribueras av aktörer inom livsmedelsbranschen.