Produkter av viltkött dras bort från marknaden

14. februari 2020

Företaget Joupin Meklari Oy som är verksamt i Södra Österbotten misstänks ha köpt, sålt och förvarat bland annat älgköttsprodukter som är förknippade med flera överträdelser av livsmedelsföreskrifterna. Livsmedelsverket har bestämt att företagets alla köttprodukter ska destrueras, eftersom det på grund av oklarheter i förpackningspåskrifterna inte går att förvissa sig om produkternas innehåll, ursprung eller livsmedelssäkerhet.

Enligt information som Livsmedelsverket fått av polisen har företaget sålt produkter av viltkött till detaljhandeln och restauranger i olika delar av Finland. Det finns fortfarande produkter till försäljning. Livsmedelsverket har bett kommunernas livsmedelstillsynsmyndigheter säkerställa att företagets produkter destrueras på köpställena. Om konsumenterna så önskar kan de returnera Joupin Meklari Oy:s produkter till köpstället eller också slänga dem som vanligt hushållsavfall. Livsmedelsverket har inte fått kännedom om att produkterna skulle ha orsakat någon hälsorisk för konsumenterna.

Beslutet om destruktion fattades också därför att man vid företaget har bedrivit verksamhet som företaget inte haft tillstånd till. Företaget har malt, styckat och förpackat kött under förhållanden som endast lämpar sig för lagring av djupfryst kött. Under de senaste åren har företaget årligen sålt cirka 2500 kilogram produkter av viltkött.

Polisens enhet för ekonomisk brottslighet i Seinäjoki har inlett en förundersökning av fallet. Polisen har publicerat ett meddelande om ärendet.

Ytterligare information vid Livsmedelsverket:

avdelningsdirektör Leena Räsänen (anträffbar 14.2.2020)
tfn 050 388 6518

överinspektör Marjo Ruusunen (anträffbar fr.o.m. 17.2.2020)
tfn 050 322 6727

E-postadresser: fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi